Obrazy na stronie
PDF
ePub

Ecclefiæ authoritas vbi necessaria

31 Ecclesiæ præceptorum & Traditionum vsus ac fructus 32, Ecclesia an quosdā ad cælibatu cogat.65.Eleemosyna qd 38 Eleemofynæ virtus & fructus quibus exéplis declaratur 89 Elecmofynam quo pacto nobis Scriptura commendat 89 Ethnici & Christiani hominis discrimen

104 Eucharistia quid,& quæ in ea necessaria Eucharistia cur instituta

44 Eucharistiarite sumpta quem fructum exhiber

48 Eucharistia an sub altera tantum, panis fcilicet, an vcrò sub vtraque panis ac vini specie sumenda

46 ad Euchariftiam digne sumendam eiusque fructus cösequen dos quæ requiruntur

49 de Eucharistiæ veritate quid fentiendum

43 in Eucharistia quæ continentur

43 Eucharistiæ præcipua capita scitu necessaria

43 Eucharistiæ Sacramentum an fit nobis vencrandum & ados randum

44
Eunuchi Euangelici.65. Exempla de peccatoribus punitis 67
Extremæ vnctionis Sacramentum
Eius fructus & effectus

57 9F.

56

76

94

Fides, frullus Spirituffancti

Fidei nomine quid intelligitur
Fidei fimplex regula & fumma quæ
Fortitudinis definitio
Fortitudo quomodo ex Scriptura docetur
Frons cruce cur consignatur
Fructus Spiritusfancti quot
Fructibus & donis Spiritusfancti quomodo vtendum

G.

[ocr errors]

92 93 42 94 95

[ocr errors]

Gradus in Ordinis Sacramento quot

Gradibus quot ad peccatum peruenitur
Gula, quid eius'; filia

CH.

94 59 67 70

Haeretici qui à Paulo dicantur

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

102

Hæretici & catholici discrimen

33 Homicidium volútarium qão Scriptura vindicari docet 78 Hospitalitatis virtus

89 TI. Eiunium quid

85 Ieiuniü quo sanctificatur.87. Iciuni fructus multiplex 87 Ieiunn Ecclefiaftici legis contemptoribus quid respons dendum

86 Ieiunij ex Scriptura traditio

86 Ignis purgatorius Aug.tefte

55 Imaginum Chrifti & sanctorum receptus vsus an cum pris mo præcepto pugnet

22 Infernus omnium malorum fumma Impanitentiæ peccatum quando committitur Inuidentia fraternæ gratia qño peccatů in Spiritülancă 77 Inuidia quid, eiusq; filiæ.70. Ira quid cius filiæ 79 Irritatio quando peccatum alienum dicitur

72 Iudicium diuinum nemo poteft effugere

102 Iussio quando peccatuin alienum dicitur.

72 lusti ab impio discrimen. ४०. Iuftitiæ definitio

92 Iuftitia quomodo è Scripturis traditur Iustitia Christiana circa quæ bona versatur Iustitia Christiana qd præter fidé cõpleétatur & poftulet 96 Iustitiæ Chriftianæ vsus ac fructus Iustitia Christiana & Sapiétia operis huius summarium 103 ad luftitiam Chriftianam quæ pertinent

L.

78

Llibdating and operatium alienum dicitur

huius
Libertate Christiana quomodo vtendum
Longanimitas,fructus Spirituffancti
Luxuria quid, eius foboles

IM.
Ansuetudo,fructus Spiritusfancti
Matrimonium quid,
Matrimonium

qua

rationc Sacramentum Matrimonium an dirimi vnquam pofsit Matrimonium an omnibus permissuin sit

M

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Merces operariis referita vel imminuta quomodo ex Script

puniatur Ministri Ecclefiæ etiam mali propter diuinam ordinationé honorandi

63 Misericordia quid. 90. Misericordiæ operum fructus 9l Misericordiæ opera spiritualia

91 Misericordiæ opera an fint vnius generis

90 Modeftia,fructus Spiritusfancti

95 Morientium variæ conditiones

54 Mortem quomodo parati excipiemus

101 Mulieres in Ecclesia docere non licet

IN.
Nouissima

' hominis quatuor
Obediencia quomodo nobis in Scripturis,pponitur 100

confilium Obftinatio quando peccatum in Spiritum sanctum :77 Officiales virtutes quæ dicantur

92 Oleum consecratum

57 Omissio fraternæ correptionis peccatum

7+ Opera justitiæ Chriftianæ quem fructum pariant 84. Opera misericordiæ corporalia & spiritualia quot

90 Operum bonorum genera in quibus luftitia Christiana cers nitur & exercetur quot

85 Oppressio pauperum quomodo ex Scriptura puniatur 79 Orando cur seduli & assidui effe debemus

87 Oratio quid

87. Oratione Dominica quæ summatim tractentur

14 Orationis dominicæ fumma

16
Orationis dominicæ per partes cxplicatio
Orationis vim & fructum quibus exemplis colligemus 88
Ordines maiores & minorcs.59. Ordinis Sacramentum 57
Ordinis Sacramenti virtus & effcctus, quis

62
de Ordinis Sacramento Scripturæ teftimonium
Patruin sententiæ

59 Ordo in Ecclefia magis celebratus quis

TP.

[ocr errors]

58

Participatione quando alienum peccatum cótrahitur 74

[ocr errors]

O 3

Pas

[ocr errors]

98

Pastores & Doctores quorsum in Ecclesia cöferuëtur
Patientia,fructus Spiritusfancti

94
Patrum de Confcfsione tettiinonium
Patrun de Traditionibus iudicium
Paupertas Euangelica vbi à Christo docctur
Paupertas confilium Euangelicum
Pax, fructus Spirituffan&ti

94 Peccata præcipuè animaduertenda quæ

68 Peccara capitalia quor

68 Peccata leuiora quibus remediis purgentur

$ Peccata cleemosynis purgantur

8. Peccata quomodo facilè dcuitantur

68 Peccata alicna quæ dicantur 71. Peccata alicna quot 71 Peccata in Spiritum sanctum quot

73 Peccata in cælum clamantia quæ

78 Peccata quibus modis expiantur

so de Pcccatis minutis quid sentiendum

82 Peccatis an abftinere fatis fit

87 Peccatoruin cathena horrenda

68 Peccatum quid,& quare fugiendum

67 Peccatum alienum quando consilio perpetratut 71 Peccatum in Spiritumsanctum quid Perfectionis Euangelicæ summa Pharifæi cui peccato obnoxii

77 Pænitentiæ Sacramentum quid

49 Pænitentiæ Sacramento cur nobis opus

so Pænitentiæ Sacramentum quando ritè accipitur & efficacis

ter operatur
Pænitentiæ commendatio ac dignitas
Panitentia perfecta quæ
Panitentia, secunda poft naufragium tabula

50 Pænitentia,reconciliarionis cum Christoianus 52 Pænit ntia homini nulla nimisfera

77 Pænitentiam dignè quis peragat

56 Præcepta Apoftolorum & feniorum, quæ Paulus cuftodire iufsit, cuiusmodi

26 Præcepta an fint præter Decalogum alja Chriftianis obsery uanda

25 Pro

75

101

[ocr errors]

56

so

104

[ocr errors]

Q
R
S

Præceptorum trium priorum summa
Præceptorum Ecclefiæ obseruatio, qué fructum adferat za
Præceptum & confilium inter se differunt

97 Præsumptio quando est peccatum in Spiritum sanctum 76 Prudentiæ definitio

92 Prudentia quomodo nobis facris litcris commendatur 92 Purgatorni ignis Aug.tefte grauitas

82
TQ.
Vatuor hominis nouissima quæ dicantur
Quatuor nouissimorum vsus ac fructus

103
TR.
Eticentiç noftræ culpa quando alienum peccatú in nos
redundat

73 IS. Acerdotes etiam malos honorare conuenit Sacerdoti dignitas

60 de Sacerdotibus malis quid fenticndum Sacramenta quot

36 Sacramenta cur Christianis docenda Sacramenta cur inftituta Sacramentum vnumquodis quibus partibus conftat. de Sacramentorum ministris quid fentiendum

37 Sacramentum quid

35 Sacrificium cruentum & incrucntum dicitur Chriftus Sacrificium iuge

45 Salutationis Angelicę fructus Sapientia & Iuftitia Christiana libelli huius fummariū 103 Sapientia Christiana Fide, Spe, & Charitate comprehendis

34 Sapientis à ftulto discrimen

80 Satisfactio quid

53 Satisfactio duplex Satisfactio post mortem defun&tis quæ subcunda

34 de Satisfactione Patrum sententiæ Satisfactioni an post mortem fit locus

54 Scripturæ de Sacramento ordinis teftimonium Sectis nouis addi&ti,audire nö poffunt catholicè docétem 77 Sodomiticum peccatum quomodo ex Scriptura puniatur 79

Spa.

34 36 36

tur

58

« PoprzedniaDalej »