Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

C

1

[ocr errors][ocr errors]

tur in Dominica in Albis, dicuntur vsque ad

De oratione
Ascensionem exclufiuè. Queverè ponuntur
in aliquo festo habente octauam, dicuntur Ratio in Vc (peris & Laudibus, dicitur

O
per totam octauam.

post Antiphonas ad Magnificat, & Be. In officio autem Beatę Mariæ, tam noucm, nedictus immediatè, prçterquam in feriis Ad quàm trium Lectionum ) excepto festo Al- uentus, Quadragesima, Quatuor temporum, lumptionis eiusdem ) dicuntur lemper Re & Vigiliarum, quæ ieiunantur : in quibus {ponsoria brcuia de communi virginuin. post Antiphonam dicuntur preces ) excepta Tempore paschali à Dominicaí Albis vlque Vigilia Natiuit

. & Pentecost.)& in fine post ad Sabbathun post pentecosten inclusiuè in preces Oratio.Ad Primam & alias Horas Ora fine Responsorij breuis dicuntur duo halelu. tio dicitur post Responsorium breue, nisi di quç etiam post primum Versum Responso- cendæ lint preces; tunc enim Oratio dicitur rij repetantur pro parte dicti

. Responsorij. post preces. Ad Completorium in duplıcib', &in fine Secundi Versus dicitur vnum tan & per octauas Oratio dicitur post Antiphotum, tam in officio de Tempore, quàm de nam,Salua nos . In alio officio di postPreces. Sanctis.

TAd Priinam & Completoriuın, nunquam

mutantur Orationes, quæ habentur in Psalt. De Capitulis.

Præterquam in triduo ante Pascha, in quo tri

duo ad omnes Horas vsque ad Nonam labba Apitula semper dicuntur ( pręterquam thi lancti inclusiuè, polt psalmum Miserere labbathum in Albis inclusiuè,& prçterquam liis Horis regulariter dicitur Oratio quę diin officio Defunctorum ) ad Vesperas, Lau- cta est in primis Vesperis. In Quadrage.auté, des,& alias Horas, dictis Psalmis & Antipho- Quatuor temporibus,& vigiliis, Oratio quæ nis; ad Completorium verò, dicto etiam dicta est in Laudibus dicitur tantum ad Ter

tiam,Sextam,& Nonain: in velperis autem se * Capitula Dominicalia posita in Pfàlterio, quentibus,fi fit de Feria, dicitur vel alia proin primis & fecundis Vesperis in Laudibus pria, vtin Quadrag. velDominicę præceden & Horis dicuntur à tertia Dominica post Pentis,ve in feriis per annum. Quæ Oratio præce tecoft.vsque ad Aduentum, &à secunda poft dentis Dominicçsemper dicitur in feriali of Epiphania, vlque ad Septuagesima. Capitula ficio per hebdomadam, quando propria nó autem ferialia dicuntur eisdem temporibus

, aflignatur

. Infra Octauas dicitur Oratio vt in
fed post octa. Pentecost.vsque ad Aduentum, die festi,similiter in die octaua , nisi alia pro-
& ab Occaua Epiphan.vsque ad Doininicam pria assignetur.
primam Quadragesimę. Alio tempore dicun Antc Orationem semper dicitur versus Do
tur vein Proprio de tempore:si fir de Sanctis, ininus vobiscum etiam quando quis folus re
yrin proprio de Sanctis,cum propria adsunt; cicat officium.Et cum spiritu tuo. Qui verlus
alioquin de Communi Sanctorum. Capitu- non dicitur ab co , etiam quando quis lolus
luin Primæ & Completorij

) quando Capitu- recitat officium,qui non elt faltem in ordine
la dicuntur)nunquam mutatur, vt in Psalte- Diaconatus, nec à Diacono prçsente facerdo

te,nisi de illius licentia.Si quis autem ad Dia( In Dominicis ab Aduentu vsque ad octa- conatus ordinein non peruenerit, eius loco uam Epiphan.& à Scptuagesima vsq; ad Te dicit,Domine exaudi orationem meam. Re, ciam post Pentecoften, & in omnibus Festis 1pondetur, Et clamor meus ad te veniat. De regulariter Capitulum positum in primis ve- inde dicitur, Oremus, poftea Oratio, quæ li Speris dicitur in Laudibus, ad Tertiam, & in vnica tantum dicatur; versus Dominus või secundis Velperis, quibusdam , exceptis,quæ biscum vel Domine

exaudi, reperitur finita
suis locis aflignantur.Poft Capitulum sem- oratione; postquain fuerit relponlum Amen.
per respondetur , Deo gratias.

sin autem plures Orationes dicendæ sint:an-
te quamlibet Orationem dicitur Aña.& verf

1

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

rio.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Deinde dicitur Oreinus,& poft vltimam Orationem reperitur, Dominus vobiscum: postea ..De Oratione Dominica ; & Salutatione dicitur Benedicamus domino. Respondetur,

: Angelica Deo gratias, Deinde dicitur versus, Fidelium aniniæ:qui versus, Fidelium, non dicitur post Ratio Dominica, Pater nofter,& SalutaBenedicamus domino, ad Priinam, ante Pre- cio Angelica, Aue Maria, semper dicitur tiofa,&c.neque ad Completorium,ante

, Bene. fecreto ante omnes Horas,præterquá ad Com : dicat.&c.

plecorium,quia tunc dicitur in principio canTSi Oratio dirigatur ad Patrein, concluditur tum Parer noster, postlectionem breuem di. : Per dominum;si ad Filiuin, Qui viuis &regnas: cto Versu, Adiutorium noftrum.Et in fine Pa

Siin principio Orationis fiat mentio Filii, di- ter noster.Aue Maria, Credo, poft Orationem catur,Per eundem:si in fine Orationis,dicatur. Beacę Marię dicit. Finitis Horis, dicitur limili Qui cecum viuit & regnat.Sifiat mentio Spiri- ter secreto, Pater noster, tátum dicto versu.Fide tus sancti ; dicatur, In vnitate eiusdem fpiritus lium animę, vbi hic verlus dicitur:qui Versus fancti.&c.

non dicitur,quando post officium Bcarę MaTQuando plures Orationes dicuntur, prima rię, sed poft illud:& tunc dicitur Pater noster, tantum dicitur sub lua conclusione, Per domi. vc sup.Si autem alia Hora subsequatur, in fine num,vel aliter, vt fupra:aliæ non concludun- prçcedentis Horę,dicitur Pater nofter, semcl cá tur,nisi in vltima oratione:led vnicuique Oia- tum, pro principio sequentis Horæ, addıca tioni semper pręponitur Oremus, prçterquam Aue Maria. in officio defunctorum,in quo alio modo quá ŞQuando Oratio Dominica dicenda eft cum vt supra Orationes dicuntur, vt in cius officio Precibus, semper clara voce profertur Pater no dicitur,Similiter & in litaniis.

ster:& in fine, Et nenos, reliquú dicicur secre

to,alias nunquam profertur. Ad Laudes verò DeHymno, Te Deum.

& Vesperas,quando in feriali officio dicuntur

preces,totum dicitur clara voce. Hymnus, Te Deum,dicitur in omnibus Salucario Angelica femper dicitur ante offi. Lect.& per eorum octauas, excepto festo fan- officio Domini quia tunc fufficit dixisse in prí ctorum Innocentium,nisi veneritin Doinini- cipio cum Oracionc Dominica. ca,& nisi fuerit eius dies octaua, quia tunc diçi tur. Dicitur etiam in oninibus Dominicis à Pa De Symbolo Apostolorum,& scha Resurrectionis inclusiuè,vsque ad Aduen

Symbolo Athanasij

. tum exclusiuè:& à Natiuitate Domini inclusiue, veque ad Septuagefi.exclufiuè;& in omnib? Symbolariminum, & Primam,& Anito Com feriis temporis Paschalis, scilicetà Dominican Albis vsque ad Ascensionem, excepta secunda pleçorio poft Oracionem Angelicam, totum se feria Rogationum, in qua non dicitur. crero etiam frad: Primam, & Completoriú ice

Non dicitur autem in Dominicis Aduentus, fum dicendum sitcum precibus. Quando vero & à Septuag. vfque ad Dominican Palmarum dicitur cum precibus, ad Primam, & Coupleinclusiue, nequein feriis extra tempus Pafcha. torium clara voce profertur, Credo in Deum,

Cuni dicitur, omittitur semper nonuin vel & in fine,Carnis refurrectionem. reliquum ditertium Relponsorium.Sed statim dicitur port cirur secreto. alias nunquam dicitur, nisi ve -vltimam lectioncm.

supra. Cum nó dicitur, eius loco ponitur nonum, Symbolum Athanasij

, dicitur ad Primam vel tertium Responso.cum Gloria patiiiri fine post plalmum Retribue, in omnibus Domini& dicto Responl.statim inchoantur Laudes. Si cis per annum, quando officium fit de Domimiliter quando dicitur,Te Deuni, co hymno' nica exceptis Doininicis infra octa. Natiu.Dñi, dicto, Itacim inchoantur Laudes, pręterquam Epiph. Alcensionis,& Corporis Christi

, ac Do in nocte Natalis Domini, quia tuncdicicordo minica Relurrc,& Pentecostes,in quibus dicútio, poftea celebratur milla, vo suo loco dicitur. cur tantùın tres psalmi consueti , vein festis. In

[ocr errors]

Dominicis

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Dominicis infra alias octauas ;&in Dñica Tri- culo Ecclesiæ,ante,vel poft commentorationé
nitatis dicit,aliàs nunquam , etiá fi aliquod fe- de Apostolis,& de S. Maria,pro dignitate illi's
Num duplex celebret’in Dñica. De Precibus. ita tamen vt femper vlcimo loco ponatur com
P

Reces sunt aliquor Verlus, qui aliquando meinoratio de pace. Et ante illas in feriali offi

dicuntur ante Orationem,incipientes à ky cio fit commemoratio de Cruce; quæ habetur rie čl.Preces Dominicales ad Primain, & Cópl. in psalterio poft Laudes sçcundę ferię. ve in Psalt

. dicunt'tñ quandocunque officium [Tempore paschali fit alia commemoratio de non cft duplex,nec intra octauas: in duplicibo Cruce:vt ibi ponitur ad Laud.fer.ij.poft domiaut & infra octauas,non dicuntur, etiam fi in- nicain in Albis:& ea folum tunc dicitur. fra octauam fiar de Dominica, vel alio festo lc- [Si facienda fit commemor. alicuius festi ocmiduplici, quia tunc ratione octaux non dici- currentis,commemor.felti semper fic ante ipsa tur.Quod etiam seruatur in vigilia epipha. &í Suffragia consueta, eciam ante commemoratio duobus diebus post octauam Ascensionis

. nem de Cruce. TPreces feriales ad Laudes,& per Horas distin Commemoratio de Sancta Maria non fit cú etę,vt in Psalc.dicuntur tantùm in feriis Aduen aliis,quando dicitur eius officium paruum, nec tus, Quadrag. Quatuor temporum,& Vigiliarū quandocunq; fiç officium de ea. quæ ieiunant(exceptis Vigilia Natiuit. Domi- DeAntiphonis Beatę Mariçin ni,ac Vigilia & Quatuor temporibus Pentec.)

fine officij.
num á predictis,nunquá dicuntur, nisi Doni. terii poft Completorium, singula dicun
nicales,& in illis non flectuntur genua. tur pro temporis diuerfitate , vribi annotatur,

In feriis Aduentus, Quadrag.& quatuor tem preterquain in triduo Maioris Hebdomadę an
porum dñr preces Feriales ad Laudes, per Ho. ic Pascha.
ras,& ad vesp.si non sequatur festum ; ad Cópl. Dicuntur autem extra Chorum tantum in fi-
dñr consuete de Dominica, led flexis genibus ne Completorii,& in fine Matutini dictis Lau
dñraút pces flexis genibus ab Hebdomadario dibus, fi tunc terminandum sit officium ; alio-
vsque ad verlum Domino vobiscum,antc Ora quin, fi alia subsequatur Hora, in fine vlcima
cionem:à circunstancibus aút vsq; ad versum, Horæ. In choro autein semper dicantur quan-
Benedicamus domino,post Orationem. docunque terminata aliqua Hora discedendu

In vigiliis preces feriales dúr tárum ad Matu eftà choro.
tin.& per Horas. Ad vesperas verò lequentes Nunquã vero dicuntur poft aliquam Horá,
non dår,quia inde fit de festo.Plalmus Misere quando subsequitur cum officio diei officiun
re, non dicú precibus, nisi ad velper.& ps de defunctoru,vel Litaniæ, pręterquam poft com
profundis, nisi ad Laud.in aliis Horis predicti pletorium,in quo semper dicuntur,etiam lip-
Plalmi non dicuntur.In officio defunctorum dicta subsequantur:neque ctiam dicuntur,quá
dicuntur Pfalmi,qui in eius officio signantur. do poft aliquá Horam lubsequitur Missa. dicu
De commemorationibus communibus, leu cur aucem semper flexis genibus ) pręterquam
fuffragiis Sanctorum.

tempore Paschali ) Hebdomadario tamen ad C

Ommemorationes communes, seu Suffra Orationem surgente. gia de Sanctis , quæ habentur in Psalte.in De Oficio paruo beatę Marie. vesp.Sabbathi,dicuntur in fine vesperarum, & Laudum ab oita.

D

E officio paruo Beatę Mariç, de officio de
Epipha.vsque ad

,Septem psalmis penitentia Pallionis exclusiuè,& ab octaua pent.vsque ad libus, & Litaniis, & deplalmis Gradualibus, Aduentum exclusiuè,in dominicis,feriis , & fe quando, & quomodo,tam in choro, qua extra stis nisi offi, fıtduplex,vel infra octauas) & illis chorum dicenda fint, habentur luis locis pro- . adiungitur commeınoratio de Patrono velti. prię rubricę circa finem Breuiarij.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

2

[ocr errors]

Prima

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

10

х

1587) d

II

1589 A

15

[ocr errors]

10 Feb.

1591
1592/ed 16
1593) c
15941.b
1595 A
1596 gf

19

2

Feftorum Mobilium.
Anni LF2e Aure| Epa-Septua- Dies Ci] Pascha Ascen-Pente-/Corpus Dñi.
Dñi. Dnius nu &tæ. 'gesima. nerum. Resurrelio Do-costes. Christi. Icę poj Dominica
cal. mero
Ctionis. mini.

Péte. Aduentus. 1584/A g 8, xviij 129 Ian.[15 Feb.|1 Apr. 10 Maij|20 Maiji 31 Maij}: 27 2 Decembris. 1585f 9 xxix 17 Feb. 6 Mar 21 Apr. 30 Maij 9 Iunij 20 Iun. 24 1 Decembris. 1586 e

2 Feb. 19 Feb. 6 Apr. 15 Maij|25 Maijs Iunij 26 30 Nouembris.

xxj 125 Ian. 11 Feb. 29 Mar.!7 Maij. 17 Maij 28 Maij 27 29 Nouembris. 1588cb 12 ij_14 Feb. 2 Mar 17 Apr. 26 Maijs Iunij 16 Iun. 24 27 Nouembris.

13
xiij 29 Ian. 75 Feb.j2

Apr. 11 Maij/21
Mai) 1 Iunij 27 3

Decembris.
15901 g
14 xxiiij 18 Feb. 7 Mar 22 Apr. 31 Maij 10Ma il 21 Iun. 24 2 Decembris

27
Feb.
14 Apr. 23 Maij 2 Iunij 13 Iunij 25

1 Decembris. xvj 26 Ian. 12 Feb. 29 Mar. 7 Maij 17 Maij 28 Maij 27 29 Nouembris. 17. xxvij 14 Feb. 3 Mar 18 Apr. 27 Maij 6 Iunij 17 Iunij 24 28 Nouembris. 18 viij 6 Feb. 23. Feb. 10 Ap. 19 Maij 29 Maij 9 Iunij 25 27 Nouembris.

xix 22 Ian. 8 Feb. 26 Mar. 4 Maij 14 Maij|25 Maij 28 3 Decembris.

j 11 Feb. 28 Feb. 14 Apr. 23 Maij 2 Iunij 13 Iunij 25 1 Decembris, 1597) e

xij 2 Feb. 19 Feb.' 6 Apr. 15 Mai 25 Maijl5 Iunij 26 29 Nouembris. 1598 d 3 xxiiij 18 Ian. 4 Feb.'22 Mar.

30 Apr. 10 Maij 21 Maij 28 28 Nouembris. 1599 c

7 Feb. 24 Feb. 11 Apr. 20 Maj '30 Maij 10 lunij 25 28 Nouembris. 1600 b A5 36 Ian. 16 Feb.12 Apri. 11 Maij 21 Maij 1 Iunij 27

3 Decembris. xxvj 18 Feb. 7 Mar 22 Apr. 31 Maij 10 Iunij 21 luni;; 24 2 Decembris. vij 3 Feb. 26 Feb. 7 Apri

. 16 Maij 26 Maij 6 Iunij 26 1 Decembris. xviij

26 Ian. 12 Feb. 30 Mar. 18 Maij 18 Maij 29 Maij 27 30 Nouembris. . 16o4 d c xxix 15 Feb. 3 Mar. 18 Apr. 27 Maij 16 Iunij 17 Iuni) 24 28 Nouembris. 1605 b 6 Feb. 23 Feb. 10 Apr. 19 Mai

; 29 Maij 9 luni! 25 27. Nouembris. 1606 A

xxj 22 Ian. 8 Feb. 26 Mar. 4 Mai: 14 Maij 25 Maij 28 3 Decembris, 11 Feb, 28 Feb. 15 Apr. 24 Maij 3 Iunij 14 Junij 25

2 Decembris. 3 Feb. 20 Feb. 6 Apr. 15 Mai 2s Maijs Junij 26 30 Nouembris. 1609 | 14 xxiiij 15 Feb. 4 Mar. 19 Apr. 28 Mai; 7 Iunij 18 Iunij 24 29 Nouembris.

→ Feb. 24 Feb. 11 Apr. 20 Maij | 30 Maij 10 Iunij! 25 28 Nouembris. 16 xvj.136 lan. 16 Feb. 3 Apri. 12 Mai 22 Maij 2 Iunij 26 27 Nouembris. 17 xxvii 19 Feb. 7 Mar. 22 Apr. 31 Maij 10 Iunij 21 Iunij 24 2 Decembris. 3 Feb. 20 Feb. 7 Apri. 16 Maij 26 Maij 6 Iunij 26

1 Decembris. xix 26 Ian 12 Feb. 30 Mar. 8 Maij 18 Maij 29 Maij 27 30 Nouembris.

j 15 Feb.] 4 Mar. 19 Apr. 28 Mai 7 Iunij 18 Iunij 24 29 Nouembris.

xij 131 Ian 17 Feb. 3 Apri. 12 Mai | 22 Maij 2 Iunij 26 27 Nouembris. 1617 A_3. xxiij 122 lan8 Feb. 26 Mar. 4 Mais 14 Maij 25 Maij 28 3 Decembris. 1618 4 iiij 11 Feb. 28 Feb. 15 Apr. 24 Maij/3 Iunij 14 Iunij 25

2 Decembris. 1619 Feb. Mar. 9 Maij 19 Maij 30 Maij 27

1 Decembris. xxvi 16 Feb. 4 Mar. 19 Apr. 28 Mai 7 lunij 18 Iunij 24 29 Nouembris. vij 7 Ian. 14 Feb. 11 Apr 20 Mai 30 Maij 10 Iunij 25 28 Nouembris.

4 | iiij

XV

160118

6

7

1602

) f 16031 e

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ndictio eft reuolutio 15.annorum , ab 1. vfq; ad 15. qua reuolutione peracta,iterum reditur ad vnitatem, initiumý; fumit,quilibet annus huius cycli à lanuario in Bullis Pontificijs,ficut de cyclo

decennouénali auIndictionis currentem quolibet

anno proposito inueniemus ex sequenti tabella,cuius vsus perpetuus est, initium tamen sumit ab anno correctionis.

Tabella Indictionis ab anno correctionis. 15 8 2.

2 3 4 5 6 7 8 9.
158 2. tribuas primum numerum, qui est 10. & fequenti anno 158 3. fecundum numerum,qui
11. & fic deinceps vsq; ad annum propofitum redeundo ad principium tabellæ,quotiescunq; eam percurre
ris,cadet annus propositus in Indictionem,quæ quæritur.

Quatuor Tempora celebrantur iiij.& vj.Feria,& Sabbato post iij.Dominicam Aduentus, Poft primam Do
minicam Quadragesimæ, Post Pentecosten, Et poli testum Exaltationis Sanctæ Crucis.
A Dominica prima Aduentus, vfq; ad diem Epiphaniæ, Et à Feria quarta Cinerum vsq; ad O&tauã Paschatis
inclusiuèSácia Synodus folennitates nuptiarī prohibet. In aliis verò temporibus solēniter celebrare pmittit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

D VÆ NVMERO RVM TA B E L LÆ

Exfuperloribus rubricis excerpts.
In quarum Prima, statim videri poterit de qua celebrandum erit
Officium, fi plures eodem diefestiuitates occurrāt

, Lectis tamē prius quæ sint Primæ,vel Secundę Clallis feftiuitates, & Domi

nicæ, vt inferius patet. In Secundaautē, quomodo Festum præcedens concurrat in Ve{peris cum sequenti. EX VTRISQVE TABELLIS

Hoc Ordine Reperietur quod quçritur. Nueniatur anteanumerus appositus in quadranguloillo in quo festiuitates, de quibus est controuersia, sibiinuicem occurrunt, deinde legatur Versiculus, iuxta dictum numerum descriptus:& ex co clarillimè videbitur,quicquid agendum fuerit.

D maiorem autem prædictorum intelligentiam , fciendum

erit,quòd Quadrangulus in quo festiuitates sibi inuicem dicunturoccurrere, intelligitur ille,ad quem ambæ festiuitates,de qbus controuersia est, ex eorum locis recto tramite progredientes perueniunt, ac in eo sibi inuicem occurrunt:Vt exempli gratia, Quadrangulus in quo sibi inuice occurrunt Duplex primæ Classis,& Dominica primæ Clallis,erit qui est.in Angulo superiori pri mæ Tabella in quo fignatus estı

. quiafiad eum, tá Duplex, quàm Dominica prædicta ex eorum locis recto tramite pergerent, in eo sibi inuicem occurrerent:& Versiculus iuxta dictum numerum appositus, iste erit

. 1 Translatio de Primo,&Officium de Secundo, ideft, Duplex primæ classisprędictum transferatur,&Officium fiat de Domini că primæ Classis prædicta; quia, cum in Versiculis dicitur de primo, seu præcedenti , intelligendum est de festoin superiori parte tabellæ apposito, veduplex prædictum:cum de secundo, vel lequê ti, de festo in inferiori parte apposito,vt Dominica prædicta.

« PoprzedniaDalej »