Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

SER V VS SE R V OR VM DEI,

Ad perpetuam rei memoriam. Vod à nobis poftulatratio pastoralis offici , in eam curam incumbimus, vt omnes , quantum Deo adiutore fieri poterit,facri Tridentini Concilij Decreta exequantur:ac multo id etiam impenfius faciendum intelligimus,cum ea,qua in mores inducenda sunt,maximè Deigloriam,ac debi tum ecclefiafticarum perfonarum officium complectuntur. Quo ingenere existimamus in primis numerādas effe facras preces, laudes et gratias

Deo perfoluendas,que Romano Breuiario continentur. Quæ diuini offiformula, pie olim ac sapienter à fummis Pontificibus, prefertim Gelafio ac Gregorio primis constituta,à Gregorio autem septimo reformata,cum diuturnitate temporis,ab antiqua in stitutione deflexiffet,necesaria vila res eft, qua ad priftinam orandi regulam conformata re socaretur. Alijenim preclaramöveteris Breuiarij constitutionem,multis locis mutilatam, aly incertis, & alienis quibufdam commutatam,deformarunt. Plurimi,fpecie officij commodio ris allečti,ad breuitatem noui Breuiary:à Francisco Quignonio tt.S.Crucis in Ierusalem Pre sbytero Cardınale compositi,confugerunt. Quin etiam in prouincias paulatim irrepserat prana illa confuetudo,vt Episcopi in Ecclefiis,quæ ab initio communiter cum cateris

, veteri Romano more, Horas canonicas dicere,ac

psallere confueuiffent,priuatum, fibi quisque' Breuiarium conficeret , illam communionem, uni Deo, vna & eadem formula ,preces,et laudes adhi bendi,diffimillimo inter fe,ac penè cuiufq; episcopatus proprio Officio discerperent.Hinc illa multis in locis diuini cultus perturbatio

. Hinc fumma in clero ignoratio caremoniarum , ac rituum Ecclefiafticorum,vt innumerabiles Ecclefiarum miniftri,in

suo munere indecore, non si me magna piorum offenfione , versarentur.Hanc nimirum orandi varietatem grauiffimè ferensfe.re.PP.IIII. emendare constituerat:itaque prouifione adhibita , ne vlla in pofterum noui Breuiary licentia permitteretur,totam hanc rationem dicendi,ac

psallendi horas canonicas,ad priftinum morem,et institutum redigendam suscepit.Sed eo poftea,nõdum ijs qua egregiè inchoauerat.perfectis,de

vita decedente,cum à pie me.Pio PP. IIIl.Tridentinum Concilum, antea variè intermisum reuocatum esset,patres in illa falutari reformatione eodem cilio conftituta, Breuiarium ex ipfius Pauli Paperatione,reftituere cogitarunt. Itaque quicquid ab eo in facroopere collectum elaboratumý, fuerat,Concily patribus Tridentum à predi&o Pio Papa,missum eft.Vbi cu doctis quibusdă et pys viris à Concilio datū esset negocium, vt adreliquam cogitationem, Breuiary quoq; curam

adiungerent

; instante iam conclufione Con cily,tota res ad auctoritatem iudicia Romani Pontificis ex decreto eiufdem Concilij relata eft:qui illis ipsis Patribus , adid munus delectis, Romam vocatis, nonnullisý, in vrbe idoneis viris ad eum numerum adiunctis, rem perficiendam curauit.Verum eo etiam in viam vniuer facarnis ingresso , os ita diuina difponente

clementia,licèt immeritò ad Apoftolatus apicem affumpti,cum facrü opus,adhibitis etiam adillud aliis peritis viris,maximè vrgeremus; magna in nos Dei benignitate, (fic enim accipimus ) Romanum hoc Breuiarium vidimus absolu tum.(uius ratione dispositionis,ab illis ipfis,qui negocio prepositi fuerant,non femel

cognita,cum intelligeremus,eos in rei confectione ab antiquis Breuiaris nobilium Vrbis Ecclefiarum,ac n fre Vaticana Bibliotheca,disceffiffe grauesq;preterea aliquot eo i genere

scriptores fecutos B. R. N.

effe,

[ocr errors]

ر

[ocr errors][ocr errors]

effe ac denique remotis ijs, qua aliena incerta effent , de propria fumma veteris diuini Officij nihilomififfe

; opus probauimus , & Roma imprimi, impressumý, diuulgari treffimus. Itaq; vt diuini huius operis effectus re ipsa consequatur ; auctoritate presentium tollimus in primis, o abolemus Breuiarium nouum,à francisco Cardinale prediéto edictum, & in qua cunque Ecclefia, Monasterio,Connentu, Ordine,militia,& loco virorum o mulierum,etiã exemplo,a primena inftitutione, quă aliter, ab hac Sede permiffum. Ac etiam abolemus quacunque alia Breuiaria , vel antiquiora; vel quouis priuilegio munita, vel ab Epifcopis in suis dicecesibus peruulgata , omnem illorum vsum de omnibus orbis Ecclefiis , monafteriis, conucntibus ,militiis,ordinibus,& locis viroru & mulierum, etiam exemptis , in quibus aliàs officium diuinum, Romana Ecclefiæ ritu dici consueuit , aut debet:illis tamen exceptis , qua ab ipsa prima instttutione, à Sede Apostolica approbata; vel consuetudine,qua velipsa inštitu tio ducentos annos antecedat,aliis certis Breuiariis vsa fuisse constiterit:quibus vt inueteratum illud ius dicendi, Spallendi suum officium non adimimus fic eisdem,fifortè hoc nostrü, quod modo peruulgatum eft magis placeat,dummodo Epifcopus, & uniuerfum (apitulum in eo consentiat, vt id in choro dicere & pfallere poffint permittimus. Omnes verò, quafcunque Apostolicas,es alias permissiones, ac cöfuetudines,& ftatuta, etiam iuramento, confir-. matione Apostolica, vel alia firmitate munita,necnon priuilegia,licentias, & indulta precan d1,6 psallendi,tam in choro quàm extra illum , more Eritu Breuiariorú fic suppressorum; predictis Ecclefiis,monafteriis,conuentibus,militiis,ordinibus,& locis,necnon S. R.Ě.Cardi- : nalibus, Patriarchis, Archiepiscopis, Epis, Abbatibus , 66 alis Ecclefiarü Pralatis,cæteris oibus , fingulis personis Ecclesiasticis,facularibus,& regularıbus, utriusque sexus quacuque causa concejja, approbata, innovata,quibufcunque concepta formulis , ac decretis Eg: claufulis roborata,omnino reuocamus:volumusque illa omnia vim & effectum de catero non habere.Omni itaque alio vsu,quibuslibet, vt dictum est,interdicto, hoc nostru Breuiarium, ac : precandi,pfallendig formulam in omnibus vniuerfi orbis Ecclefiis, Monafteriis,Ordinibus, Es locis etiam exemptis,in quibus officium ex more @ ritu dicta Romana Ecclesia dici debet aut confueuit faluapredicta inftitutione , vel confuetudine predictos ducentos annos

fuperante,pracipimus obferuari:Statuentes Breuiarium ipsum nullo unquam tempore veliotum. velex parte mutandum,vel ei aliquid addendum , velomnino detrahendum effe:ac quoscunque qui Horas canonicas,ex more Et ritu ipsius Romanæ Ecclefiæ iure,vel consuetudine,dice revel psallere debent propositis pænis per (anonicas sanctiones constitutis in eos,qui divinum officium quotidie non dixerint,ad dicendum pfalendum posthac in perpetuum

, Horas ipjas diurnas & nocturnas,ex huius Romani Breuiary prescripto,& ratione omnino teneri, ne minemg ex ýs quibus hoc dicends psallendique munus necessario impofitum eft,nist hac

fola formula,fatis

facere posse. Iubemus igitur omnes,& fingulos, Patriarchas, Archiepiscopos Epi scopos, Abbates, & cæteros Ecclefiarum prelatos,vt omissis que fic suppressimus Eg aboleui-, mus ,cateris omnibus etiam priuatim per eos constitutis, Breuiarium in suis quisque Ecclefuis, Monasteriis,Cõuētibus,Ordinibus, Militys, Diæcefibus, & locis predictis introducant, E tam ipsi,quà ceteri omnes Presbyteri, Clerici,saculares, Eg regulares , vtriufque fexus, necnon milites,exempti,quibus officium dicendi,& psallendi quomodocunque: ficut predicitur iniunctum eft, vt ex huius nostri Breuiarij formula,tam in choro,quàm

extra illum, di

. cere e psallere procurent. Quod verò in Rubricis nostri buius Offici prascribitur , quibus diebus Officium beatæ Maria semper virginis,& Defunctorum item Septemplalmos nitentiales, o Graduales,dici ac psalli oporteat:Nospropter varia huius vite negocia,multorum occupationibus indislgentes , peccati quidē periculum ab ea prafcriptione remonendum

duximusi

[ocr errors][ocr errors]

duximus:verum debito prouidentiæ paftoralis admoniti, omnes vehementer in domino cohortamur,ut remißionem noftram,quantum fieri poterit,fua deuotione,ac diligentia precurrentes, illis etiam precibus,fuffragijs,& laudibus,fua,et aliorum saluti consulere ftudeant. Atque vt fidelium voluntas,ac ftudium magis etiam ad salutarem hanc confuetudinem incitetur, de omnipotentis Dei mifericordia , beatorums, Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confifi, omnibus, qui illis ipfis diebus in Rubricis præfinitis, beate Marie , vel Defunctorum Offcium dixerint,toties centum dies:qui verò Septem Psalmos, vel Graduales , quinquaginta de iniuncta ipsis pænitentia,relaxamus. Hoc autem concedimus fine preiz,dicio fanétæ consuetudinis illarum Ecclefiarum in quibus officium paruum Beate Marie semper virginis in choro dici consueuerat:ita vt in prædictis Ecclefiis feruetur ipsa laudabilis, es fancta consuetudo celebrandi more folito predictum Officium. Caterum vt presentes liter& omnibus plenius innotefcant,mandamus illas ad valuas Basilica Principis Apoftolorum de Vrbe, & Cancellarie Apo stolica, & in acie Campi Flor& publicari, earumý exemplar de more affigi. Volumufque es Apoftolica auctoritate decernimus,quòdpoft huiusmodi publicationem, qui in Romana curia funt presentes,ftatim lapfo mense,reliqui verò qui intra montes , tribus , & qui ultra vbiglocorum degunt,fex mensibus excursis,vel cum primum venalium huius Breuiarij voluminum facultatem habuerint,ad precandum, & psallendum iuxta illius ritun,tam in choro,quàmextra illum,maneant obligati:ipsarum autem literarum exempla manu Notary publici,et sigillo Pralati Ecclefiaftici aut illius curia obsignata,vel etiam ipfis voluminibus absque prædiito,vel alio quopiam adminiculo Roma impressa,eandem illam ubique locorum fidem faciant, quan ipsapresentes,fi effent exhibita,velöstensa. Sed vt Breuiarium ipsum vbique inuiolatum,et in corruptum habeatur ; Prohibemus, ne alibi vfquam in toto orbe

fine noftra,vel specialis

ad id Commissarij Apoftolici,in fingulis Christiani orbis regnis, ea provincijs depuiandi,expressa licē tiaimprimatur, proponatur,velrecipiatur. Quoscung verò,qui illud secus impresserint,proposuerint

, vel receperint , excõicationis sententia eo ipso innodamus. Nulli ergo oino homină li ceat hanc paginam noftra ablationis,abolitionis,permissionis,reuocationis iuffionis , precepti

, ftatuti indulti, mădati,decreti,relaxationis cohortationis, phibitionis,innodationiset voluntatis infringere,vel ei aufu temerario contraire. Si quis autě hoc attentare præsumpserit, indignatio nem omnipotentis Dei,ac beatorum Petries Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome, apud sanctum Petrum, Anno incarnationis Dominica. M. D.L XVIII, Septimo Jdus July , Pontificatus noftri Anno Tertio.

[blocks in formation]

Anno à Natiuitate Domini millefimo quingentefimo fexagefimo octauo, Indictione vndecima,die

verò decimaquinta mensis Iuli, Pontificatus sanctifsimi in Chrifto Patris & Domini noftri D.Py diuina prouidentia Papæ

quinti Anno tertio, Retrofcriptæ literæ Apostolica lečta, affixe, publicata fuerunt ad valuas Basilice Principis Apoftolorum de Urbe, Cancellaria Apostolica,et in acie Campi Flore,dimißis ibidem prafentibus literis,per aliquantulum temporis fpatium:ut moris eft,affixis,deinde amotis per nos Iulium Parinum,és loannem Borno tum prelibati sanctißimi D. N.PapaCursores

.

[ocr errors][merged small]

28 29 No.

27

29 .29 29 29

is

Declaratio Tabulę Pafchalis nouæ

reformatæ.
X Tabula sequenti Pafchali noua, ita festa Mobilia reperientur. In cellula literę Dominicalis
currentis queratur Epa&a currens. Nam è dire&to omnia festa Mobilia deprehendentur.
Vtanno 1 58 5. in cellula literę Dominicalis f, tunc currentisèregione Epactę xxix. quæ

eodem anno currit,habetur Septuagesima die 17. Februarij, dies Cinerum 6.Martij,& Palcha die 21. Aprilis.&c.

(Sedin Annis Biffextilibus inuenienda funt omnia Festa Mobilia in Annis per literam Dominicalem
posteriorem,quę nimirum currit poft festum S.Marthię Apostoli,ne scilicet ambigamus , vtra duarum li-
terarum pro hoc,aut illo fefto indagando accipienda fit:ita tamen,vt Septuagesimę,& diei Cinerum in.
uétæ in Ianuario , aut Februario addatur vnus dies. Quod ideo fit quia ante diem S.Matthię currit prior
litera Dominicalis, quæ in Kalendario priorem semper sequitur. Post feftum autem S.Matthię in Februa-
rio licet pofterior litera currat,additur tamen tunc dies intercalaris,ita vt dies 24.1 ebruarij dicatur 25.&
dies
25.

dicatur 26. &c. Quòd fi dies Cineruin cadat in Martium, nihil addendum eft, quia tunc & litera posterior currit,& dies mensis proprijs numeris respondent, cum dies intercalaris Februario fit additus. Exempli gratia Anno 1096.Biffextili Epacta eritv,&literę Dñicales A. g. Si igitur per pofteriorem literá quę estg,tefta mobilia inuestigentur,reperietur Septuage in die 11. Februar. & dies Cinerum 28. Febr. Si autem addatur vnus dies,cadet Septuagesimzin dié 12. Februa.qux est Dñica, & dies Cinerū in diem, 29.Feb.que est feria quarta.Pascha autem,& reliqua festa in eos dies cadent,qui in tabula expreffisunt.

item anno 4088. Biffextili Epacta erit xxiiij.& literæ Dñicales d,c. Si igit per literă c,quæ posterior est inquirátur festa Mobilia,inuenietur Septuagesima die21. Febr.& fi addatur vnus dies cadetin diem 22. Februa.quę eft Dominica. Dies autem Cinerum cader in diem 10. Martij,quare nihiladditur, &c. Lizi

Septua- ¡Dies Ci Dies Ascélio Dics Pē, CorpusfiDo.iteą Prima Dñic Cyclus Epa&arum, 1 gesima. nerum Paschę. Dñi.

tecoftes Dñi. Pe.&AD:Ad 23

18 Ian. 4 Feb. 22 Mar. 30 Apr. 10 Maij z 1 Maij 22 21 20 19 18 17 16 25 Ian 11 Feb. 29 Mar. ' Maij 17 Maij 28 Maij 15 14 13 12 11 10 9

1 lan 118 Feb. D

5 Apr. 14 Maij 24 Maij | 4!unij 26 8 7 6 5 4 3 2

8 Feb. 25 Feb. 12 Apr. 2i Maij | 31 Maij 1 i Innij 25 I* 29 28 27 26 2525 24

Feb.

4 Mar. 9 Apr. 28 Maii 7 Innij 18 Iunij 24. 19 Ian 5 Feb.

t Maiju Mail 22 Maij 28 30No.
21 20 19 18 17 16 15 | 26 Jan 12 feb.

30
Mar 8 Maij 18 Maij 29 Maij

27 30 E 14 13 12 11 10 9

2 Fe.'19 Feb.

6 Apr. 15 Maij 25 Maij § Iunij 26 30 8 7 6 5 4 3 2 1 19 Feb. 26 Feb.

13 Apr. 22 Maij slunij 12 lunij * 29 28 27 26 252524 16 Feb.

20 Apr. 29 Maij | 8 Iunij 19 Iunij 23 22 21

2olan. 6 Feb.

24 Mar. 2 Maij Maij
20 19 18 17 16 15 14
271an. 13 Feb.

Mail 19 Maij
13 12 11 10 9 8 7

23 Feb. 2 Feb. 7 Apr. lió Maii 26 Maijl' 6 lun.
F
6 5 4 3 2 1

10 feb: 27 Feb.
14 Apr. 23 Maij Iun.

25
29 28 27 26 25 25 24

6 Mar.
21 Apr. 30 Maijl olunij 20 Iunij

24
23 22 21 20

7
Feb Mar.

3 Maij 13
Maii

28

2 De.
19 18 17 16 15 14 13 | 28 Jan.

14
Feb.

1 Apr. 16 Maij 20 Maij 32 Mai) 27
12 11 10 9 8 7 6

4 Feb. 2. Feb. 8 Apr. — Mais 27 Maij | 7 Iunij
5 4 3 2 1 * 29
11 Feb. 28 Feb.

24
Marj 3 lunij 14 Iunij

25
28 27 26 25 25 24

1. Feb. 7

7 Feb. 22 Apr. 3 i Maij 10 lunij 21 lunij 24
23 22 21 20 19
22 lan. 8 Feb. 26 Mar.

4 Maij 14

Mail Maij 28

Iunij 18 17 16 15 14 13 12 29 Ian. 15 Feb. 2 Apr. 11 Maij 21 Mai)

13 AI

27
11 10 9 8 7 6 5

5
Feb. 22 Feb.

eb. 9 Apr. 18 Maij 18 Mail 8 lunij
4 3 2 1

12 Feb. 1 Mar. 16 Apr. 25 Maij 4 Iunil 15 Iunij 25
27 26 25 25 24
8 Mar.

3

Junij 11 Iunij 22 Iunij 24 23 22 21 20 19 18

9 Feb. 27 Mar. 5

Maij 15 Maij, 26 Maij 27 No,27 17 16 15 14 13 12 11 | 30 lan. 16 Feb. 3 Apr. 12 Maij 22 Maj 2 lunij B. 10 9 8 7 6 5 4

6 Feb. 23 Feb. 10 Apr. 19 Maij 29 Maij | 9 Iunij 25
3 2 1 * 29 28 27 13 Feb. 2 Mar. 17 Apr. 26 Maij slunij 16 lunij 24
26 25 25 24

20 Feb. 9 Mar. 24 Apr. 2 Iunij 12 Iunij 23 Iunij 23. 27
23 22 21 20 19 18 17 24 Ian. 10 Feb. 28 Mar. Maij 16 Maij 27 Mai) 27 28 No.
16 15 14 13 12 11 10 31 Jan. 17 Feb.. 4 Apr. 11 3 Maij. 23 Iunij

26
9 8 7 6 5 43

7 Feb. 24 Feb. 11 Apr. 20 Maij 30 Maij 10 luni) 21 * 29 28 27 26 25 14 Feb. 3 Mar. 18 Apr. 27 Maij | 6 lunij 17 Iunij

24 28 25 24

21 Feb. 10 Mar. 25 Apr. 3 Iunij 13 Iunij '24 Iunijl

23 22

23 Mar.

5 Mar

12

25 30
24. 30
28 1 De.
27

I
26

23 Maij
30 Maij

31 Mar.

9

*

I

13 Iunij!

17 Feb.

1

21 Ian.

25

24 Maij

2

G

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »