Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ՆԵՐՍԷՍԻ ԿԼԱՅԵՑԻՈՅ

փորֆանե ոյն ածաբան 1, փիլիսոփոս, ՚ի վաան վիճա թանոաիքն որ ընդ կարողիկոսին հայոց ( այն է եբն ներս Էս շնորհալէ ) 4ր ՛ի րիմաց նր այսպէս • * ւ արդ՝ յայտնեցից քեզ ինչ մի եւս յորոց մինչեւ ցայժմ՝ թաքուն եղելոց ... ( իբր զի ) եր կաթողիկոս մի Հայոց՝ որում՝ անունն էր ովՀաննէս , վարուք եւ “ բանիւ զուգահաւասար մեծամեծ Հարցն սբց . ամ՝ արտաքին գիտութեց , եւ նմին իսկ փիլիսո փայութե ոչ ծայրիւ մատանցն Տպաւորեալ (:) : ւ ածային վարուք՝ գերազանցելգիտեմ, եթէ ոչ զամենեքումբք՝ գէթ զբազմօք: (Որ եւ յաղագս վարուցն եւ բանից ( վարդապետուն ) այս ածայ ին աստիճանի եւ աթոռոյ ասեմ՝ կաթողիկոսացս՝ արժանացեալ: Սոյն ածային նախանձու վառ եալ՝ յարձակէր ընդդէմ՝ միաբնակացն , եւ զամ՝ Ժամանակս գոգցես եպիսկոպոսութք իւրոյ ոչ դադարեցաւ գրով եւ բանիւ Հարկանել զնոսա : () որոյ զածային յիշատակն պատուով եւ բարե պաշտ կարգօք տօնեմք : Սորին ածային եւ երա նելի առնս գոյ առ մեզ գրութիւն՝ զոր ընդդէմ՝ միաբնակացն գրեաց • լի բազմապատիկ վկայութք գրոց եւ իմաստիւք, զօրաւոր Հաւաքարանութիք,

[ocr errors]

(1) ԱՆ” Է աԷլ ով• կամողիկոս պապաբանի ա յովՀաննոա իմաստ աիրի սա3նաց-ոց կամ օ-քայ • * Հմուտ եւ տեղեակ գոլով բոլոր քերդողական չարագծաց՝ մասանց բանի եւ մասնականաց, այլեւ վարժից սեռից՝ եւ որք ընդ դոյացութբ են սեռական տեսակա րարութեք՝ մինչ ցանհատ վայը . եւ տարբերութեցն եւս հանդա սանաց , եւ պատահմանց անջատից եւ անանջատից՝ ոչ անտե ղեակ : Դարձեալ եւ կրթական վարժից թէոնականաց՝ որ զար ուեստին ծառւոյ պտուղս առոգանապէս ներադրէ յարուեստա սէրն • • • : Սա ամ՝ առաքինի քաջողջութբ զանձն տուեալ աշ խատասիրաբար կրթական ջանիւ զինքն զինէր || եւն :

[graphic]
[ocr errors]

եւ մեկին իմացուածովք եւ ապացուցիւք : () որ եւ երանայիշատակն գրիգորիոս կաթողիկոս՝ սակաւ մի յառաջ քան զիս Հասեալ յայս աթու, ձե ռամբ հաստատեաց՝ գրեալ ՚ի վախճան ( գրոց ) ( նորա : Սոյնպէս Հաւատամ եւ ես՝ որպէս նբ կա թողիկոսն յովՀաննէս գրեաց աստանօր , եւ զորս այսպէս ոչ Հաւատան , նզովեմք: ւ եթէ կամք են ձեզ, ընթերցցուք դոյն ինչ ՚ի նմանէ, զի ծա նիցես զայրն՝ ոպ զառիւծ յեղնգանց • | *րէ ապա՝ 1ֆ * ( )րինակեցաւ ( մատեանն ) եւ տուաւ մեզ, 1եւ մեր առեալ տարաք ՚ի թագաւորել քաղաքն : Il Ալերանի լե լինդր լ՚։ ես բերել ե- ղյոանական ա ինակն գոլծոյս՝ *եԷ ֆֆ Լարգմանեալ, ըս որոՏ երեսի խոսանալ Լոորիանէ անդէն յալն. * |} ղաչեմ՝ զյար 4-ոյ սրբութիդ զի տացէ օրինակել զայդ գիրք եւ շնորՀեսցես ինձ ՚ի պարգեւս , զի մարթասցուք եւ ՚ի յունական բարբառ ունել զդա յաշխարհին չռոմոց՝ առ ՚ի պատիւ այդր Հայրապետի |l : անլոաարն Fարենարանի հարց չն. ե լ . . ֆարն. you '† 1624 · Gmg • i • kp · 439, ku zuenaire§file qponq. • էալ• w 1578 • Է • 186 . 187 :

[ocr errors]
[ocr errors]

ԳՐԻԳՈՐԻ ՈՐ ՄԱԿԱՆՈՒԱՄԲ ՏՂԱՅ

արեանչնան վարդապեր»,-եր պա ։ րնելոց ղաք, լոասաաորչԷն 1- ղհնաողաց եր եչի Ժողովն աղիերոնի՝ համացանղանին ընր այլ եկեղեցնայ՝ ցունաy we 1 հաովմայեցաոց պորս նշարակն , աանլա • * Խնդրելի է՝ եթե յետ այսորիկ ո՞վ ոք ՚ի Հարցն *ց յայսոսիկ դրդուեցաւ . եթէ զ ովաննէս ա սեմք զիմաստասէրն՝ որ եւ աթոռակալ սբյ աթո

ռւոյս , եւ նա այսոցիկ Հետեւեցաւ շաւղաց եւ ուղ ղափառութե . եւ մերն այլ որ նախնիք զնորայն . ընկալան խոստովանութի, եւ ձեռնադրեցին ան խախտելի մնալ գիրս , ( այս ինն՝ ստորագրեցին այս գրոց ցովհաննոա իմաստասիրի * լի անավորելի նաայն . ե ձորագրողըն եին ) գրիգ-որ վկայասեր, եւ Բարսեղ Հետեւօղ նորին , եւ միւս գրիգորիս եւ ՙՆերսես մելս չարք • եւ Էլյարկեղս գրոց մերոց ընկալեալ ՚ի նոցանէ : ||

"Um fight? & Buy 12th F • mm 45k4np wwww&applik` 4rk նշաամբելով՝ յասելն * ռ որ յանդիմանէ զքեզ եր. ջանիկ եւ որ Հայրապետն յովՀաննէս իմաստասէր եւ ուղղատես ,ասէ, . ֆախչիս՚ի բնութեդ անուա նէ, ընդ նմին եւ յերկուցդ ասելոյ : II երն հառած ընդարէակ , Դնչ- ցացն եղէ՝ * րկուց գոյացուեցն կատարելոց միաւորութF, . այն : ||

[ocr errors]

Սա էն* 4րիգոր կաթողիկոս նշաակե չանոաանէ նոյն ովհաննես հայրապե՝ 1. ՚է թողին Ժողովական աա մա նոալ կայսր՝ ըսա ընֆը օըինակաց • ի պաը յօրինակս ինչ ֆրի անց անուան՝ ապ* • * 'ի հոգեշունչ բանի Հօրդ մերոյ կաթողիկոսի . II 1- ջայլ որը օրինակ ՝ * '] հոգեշունչ բանէ Հօր մերոյ ներսիսի յոՀան նու կաթուղիկոսի . || ` յայլ հնագոյն ե ՚ի վաանրական օրինակ լոր ոանիմ: Էլ՝ վանեմ ղյովհաննոա անունն սեր • ըա այսմ օրինակի վ ե րաֆընան եւ ՍանկաFեպրպտարք՝ այսպես • * իսկ զեւս Հաւատարմութին դաւանութե մերոյ՝ ընդարձակ բանիւ ունի տե դեկանալ թագաւ որութիդ ձեր՚ի հոգեշունչ բա նէ Հօրն մերոյ ովաննու կաթուղիկոսի , լոլ կարեւոր համարեցաք առաքել առաջի ձեր՝ առ 'ի գիտել չաստատութբ, թէ ոչ նորոգ եմուտ ՚ի

« PoprzedniaDalej »