Obrazy na stronie
PDF
ePub

nusigit,celestib' monitis obtéperans, stiprudētix,qua ecclesiá administraSylueftrūdiligétissimècoquisitūvo- bat,insignis vitæ sanctitas, & benigni cat,à quo Apostolorú imagines reco tasī pauperes ppetuò rñdit:quo inge gnoscės,baptismo fanat, & ad tuēdā, nere puidit,vtclericis copiofis egétes propagādāų; Christi religionē inflá- cõiungeret;& facris virginibus, quæ mat. Inueni Dauid. Lectio quinta ad victú neceffaria effent, suppeditaTaớj,auctoreSylueftro,multas ba- rent; nefortalle cogerentegredi septa

silicasædificauit,quas sacris imagi monafterij. Vixit in põtificatu annos nib”,donisq;,ac munerib°magnificē vigititres, mēses decē, dies vndecim. tissimis exornauit, facultate etiã data Sepultus est in cemeterioPriscillę, via Christianis,qđantea negatú erat,pu- Salaria. Fecitordinationes sex mense blicè tēpla extruēdi.Hoc Pōtifice, ha Decebri, qbus creauitepos fexaginta bitasuntduoCöcilia;Nicęnū,vbi,pli gnq;, psbyteros sexaginta duos, Diadétib' ei? legatis,psenteĝ; Cóstátino, conos viginti sex. B. Iste est,qui ante. & trecētis decē&octo epis, lancta & Iniij.nočtur.Hoñ.íeuā, Sintlumbi catholica fides explicata é:Ario, Pho ve.vtícõi cõfefi.no Poufreliquaoia tino,&Sabellio, corūg; sectatoribus vsq; ad vesp.sumunt de coicõf. Potif. códénatis:quã etiá Synodú cófirma- Etin fine Laudum fitcömc.de ofta. uit, petétib'Cócilij patrib' vniuerfis: vtsup.poft nonamlects.Thomę88. &Romanum,in quo interfuere du- IN CIRCVNCISIONE centi,octogintaquatuor epi, vbi ite

Domini. rú Arius,Photinus, &Sabellius dam Ad Vcfpcras. Aña. O admirabile co pati sunt. B. Pofuiadiuto. Lectio vj. mercium. cum rcliq.de Laudi 93.

Vlta item decreta fecitecclesiç Psalmi. Dixit dominus.folio 46.

Dei vtilia:in his,vtab epo chrif Laudate pueri dominum.47. ma conficeret: Vtpsbyter chrismate Lætatus sum in his.47. baptizati summūliniret verticem:Et Nisi Dominusædificauerit 47. diaconi dalmaticissecclesia , & palla Lauda Ierusalem.48. Capitulum, linostima adlęuā vterent: Vtin sineo

A velofacrificiu altarisconficeret.Præ

Pparuit gratia Tit :

Dei Saluatoris scripsit tempoibo, ordinib'initiati

noftri omnibus ho-eslēt,exercédisingulosordines in ec

minibus, erudiens clesia, antequã qlq; ad altiorē gradú

nos, vtabnegătes im ascêderet.Vtlaic clerico no inferret

pietatem, &fæculacrime.Necleric' apud pphanū iudi

ria desideria, sobrie, cécaufam diceret. Sabbathi, & Dnici

&iuftè & piè viua-dici noieretēto,reliquos hebdomadę mus in hoc fæculo. Hymnus.

Hriste redemptoromnium, voluitquòfignificaret,quotidie cleri cos,abiecta cęterarúrerum cura, vni Solus anteprincipium Deo prsus vacare debere. Huic cçle- Natusineffabiliter.

B. R. N.

[ocr errors]

dies feriarú nose distinctos appellari Expatre patrisvnice,

M iij

Tu

Tulumen, tu splendor patris,

adoremusos. Venite exultemus. 1. Tu spesperennisomnium, Hym. Christe redemptor. vtfupra. Intende quas funduntpreces Inj. Nočtur. Aña. Dominus dixit ad Tui per orbem famuli.

ine:fili' me' estu: ego hodie genui te. Mementosalutis author,

Pfalmus. Quare fremuerunt.2. Quòd noftriquondam corporis, Aña. In sole posuit tabernaculum Exillibata virgine

suum:&ipfe tanquam sponsusproce Nafcendo, formam sumpseris. dens de thalamosuo. Sicpræsenstestatur dies

Pfalmus Calienarrantgloriam.6. Currens per anni circulum, Aña. Eleuamini portææternales, & Quod folus à sede patris

introibit Rex gloriæ. Mundi falus adueneris.

ps. Dñi est terra. 13.8. Tanğ spõsus. Hunccælum,terra,hunc mare, B. Dñsprocedens de thalamo suo.

Huncomne,quod in eis est, De epiftola beati Pauli Apostoli ad Auctorem aduentustui

Romanos, Lectio prima. Laudansexultat cantico.

Vidergoamplio Iudæo est?autą ap.). Nosquoquequi sancto tuo

vtilitas circúcisionis? Multump Redempti sanguinesumus, oēm modū Primūgdē,qacredita sūt Ob diem natalistui

illis eloga Dei. Quid enim, fiqdaillo Hymnum nouum concinimus. rū no crediderunt?núquid increduGloria tibi domine,

litasillorum fide Dei euacuauit? AbQuinatus es de virgine

fit.Eftautem

De' verax,omnis autem Cum patre & sanctospiritu, homo mendax,ficut scriptum est:Vt In fempiterna fæcula.Amen. iustificerisin sermonibus tuis, &vinV. Verbum caro factum est, haľah. cascum iudicaris.Si autem iniquitas B. Ethabitauitin nobis haleluiah. nostra iuftitiâ Deicõmendat,quid di Ad Magnificat

. Antiphona. cemus?Núquidiniquus eftDeus,qui Propter nimiam charitatem suā,qua infertiram? (secundum hominem di dilexit nos Deus, filiū suŭ misitin fi- co)Absit.Alioquin quo modoiudimilitudinēcarnis peccati,hal. Oro, cabit Deushuncmundum? D

virginitate fęcúda,humano ge- cata mundi:eccede quo dicebam voneripmia pltitisti:tribueõs:vt iplă p bis:Qui post mevenit,ante me factus nobisintercederesentiam',p quáme est. Cuius non lum dignus corrigiá ruim’auctor& vitæsuscipedñm nộm calceamenti soluere. v. Qui de terra Iesum Christufiliú tuú.'Qui tecû vi. est,de terra loquitur:qui de cælo veNon fit aliqua commemoratio. nitsuper omnesest.Cuius. Lectio ij. IN OCTAVA

N Judæorum Deus tantum?
Natiuitatis Domini.

A

nonne&gentium?lmò &genCHrine

Ad Matutinum. Inuitatorium. tium,quoniam quidem vnusest De,
Hristus natus est nobis
, * Venite qui iustificat circuncifionem ex fide

&

9

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

&præputiõpfide.Legêergo destrui quam fecit dñs,exultem' & lætemur mophide?

Ablitsedlegemstatuimus. in ca.Haleluiah. Cloria.Haleluiah. Quid ergo dicemusinueniffe Abra- Infecundo Nocturno. Antiphona. hāpatrēnostrūfm carnem ? Sienim Speciosus forma præfilijshominum, Abrahã ex operibusiustificato est

, ha diffula eft gratia in labijs tuis. betgloriā,sed nõ apud Deum. Quid Pfalmus.Ěructauit cor meum.25. enim dicitscriptura?Credidit Abra- Antiphona. Homonatuseftinea, & hãDeo,&reputatūestilli ad iuftitiâ. iple fundauit eam Altiffimus. Ei autem,qui operatur merces,nõim Pfalmus. Fundamenta eius.38. putatur secundúgratiâ, sed secundú Aña.

Exultabūt omnia lignafiluarí debitum. Ei vero,qui non operatur, ante faciem domini, quoniam venit. credēti autēin eum,qui iustificatim- Pfalmus.Cantate.j. 39. pium,reputatur fides eius ad iuftitiâ, Speciofus forma pręfilijs hominú. secundum propositum gratiæ Dei.Si R: Diffusa est gratia in labijs tuis. cut &Dauid dicit beatitudinem ho- Sermo Sancti Leonis Papæ. minis,cuiDeus accepto fertiustitiam Serm.7.de Natiuitate Domini.L sine operib:Beati,quorú remislæsūt Eftiuitatis hodiernę, dilectissimi, iniqtates,&quorû tecta sunt peccata. verus venerator eft,&piuscultor, B Dies sanctificatusilluxit nobis:Ve q nec de incarnatione dni aliqd falnitegétes & adorate Dominú. Quia fum,necde Deitate aliquid

fentit inhodie descenditlux magna in terris. dignum.Parisenim periculi malum V.Hæc dies,quam fecit dñs, exulte-- eft,fiilli,aut naturæ noftręveritas,aut mus&lætemurin ea. Quia. Lect. iij. paternæ gloriæ negeturęqualitas.Cú

Eatitudo ergo hæc,ī circuncisio- ergoadintelligendum sacramentum

netātum manet,an etiã in prępu natiuitatis Christi,qua de matre virgi tio ? Dicimus enim quia reputata est neeftortus,accedimus,abigaturproAbrahæfides ad iustitia. Quomodo cul terrenarum caligo rationum, & ergoreputata est?io circūcisione, an abilluminato fidei oculo, mundanæ in præputio?Nóin circuncisione,sed sapientiæfumusabscedat. in præputio.Etsignum accepit circũ B. Congratulamini mihi omnes,qui cisionis,signaculum iustitię fidei,quç diligitis dominum: Quia cum essem eftin præputio, vt sit pater omniú cre paruula,placui Altissimo, &demeis détium per præputium,vtreputetur visceribusgenuiDeum,&hominem. &illisadjustitiam:&fit pater circun .Beatam me dicentomnesgeneracisionis,non his tátum,qui sunt excir tiones, quia ancillam humilem respe cuncisione,fed&ijs,qui sectantur ve xit Deus. Quia cum. Lentioquinta. ftigia fidei, quæ eftin præputio patris D Limus:diuina eft doctrina, quã

luina eftenim auctoritas,cui cre noftri Abrahæ. B. Benedictus, qui venit in nomine seqmur.Qm fiue legis teftificationi, dni,Deus dominus & illuxit nobis, * fiueoraculis pphetarum, fiue euágeHaleluiah, haleluiah. ¥. Hæc dies licæ tubæinterioréadmoueamusau B.R.N.

M iii

ditum:

B

:

1

ligeschorem. Dom-pudici pektorist peerznilillede quo dictum eft:

Li. 2: j.ca. 3.

ditů:verüc,quod beatus Iohânes Spi tesæcula De' erat verbū,&ipfenatus
ritu sancto plenusintonuit;In princi éhodie Saluator mūdi.ps.Dñsregna
pio erat verbú,&verbum erat apud uit,exultet ter.39. Aña. Ante lucife-
Deú, & Deus erat verbû. Hoc erat in rúgenit',& ante fæcula, dñs Saluator
principio apud Dcu.Oiap ipfum fa- nofter hodie nasci dignat est. ps.Că
Stafunt,&lineipfo factú eltnihil. Et tate.ij. 48. Aña. Nato dño, angelorú
fimiliter é verú,qdidepdicatoradie- chor'canebat dicés:SalDeo noftro,
cit:Verbū caro factú est, & habitauit fedéti sup thronū,&Agno. ps. Dñs
in nobis,&vidimusgloriam eius, glo regnauit,irascant.46. V Notum fecit
riam quasivnigenitià Patre. dñs,hať. Re. Salutare suum,haleluiah.
B.Cófirmatūest cor virginis, in quo *L cô sancti euang.fm Lucā. Le.vij.
diuina mysteria Angelo núciãte co- ] Nillotpe:Poftquã cõsummati sūt cap-.
cepit:tức speciofum forma præ filijs Idiesocto,vtcircúcidere puer, vo-
hoium caftissuscepit visceribus: *Et catum est noméeius Iesus. Et reliqua.
benedictaíæternú, Deú nobis protu Homilia Sancti Ambrosijepiscopi.

enim .
teplú repētefit Dei,intacta nesciēs vi-
rum,verboconcepit filium.Et. L.vj. Puer natus eft nobis, &filius dat’est

Nvtraq; ergo natura idé eft Deifi- nobis? Factus est enim sublege, vt eos

lius,nostra suscipiés, & pprianon fublege essent,lucrifaceret. Sistitur
amittés,in hoíehoiem renouansin se autēilerusale. Quidfitautéinlerusa-
incömutabilis pfeuerás.Deitas enim lefifti dño, diceté, nifi in Ifaiæ comé-
quæ illicũpatrecómunis eft,nullum tarijs antè dixissem.Circūcisus enim
detrimétumoipotétiæsubijt:nec Dei vitijs,dñico dignoiudicafobtutu: qa
formā serui forma violauit:qa sum- oculi dñi sup iuftos. Vides oēm legis
ma&sépiterna eflentia,quęsead hu- veteris seriē fuisletypú futuri: nam &
mani generisinclinauit falutē,nosq- circūcisiopurgationēsignificat deli-
déisuă gloriã trăstulit,sed, quod erat, ctorū. R.Sácta&immaculata virgini
essenõ destitit. Vndecumvnigenitus tas,qb’te laudib'efterā, nescio: Quia
Deiminorése Patrecófites, cui sedi- quéceli capenópoterāt, tuo gremio
citæqualé veritate in feformæ vtriuf- cotulifti. Bñdicta tuí mulierib',&
q; demöftrat,vt&humanā pbet im-. bñdiet fruct’vētristui.Quia. L.vij.
parilitas,
B. Benedicta & venerabilis es virgo

Edqñ pnaquadá
SE

cādi,humanæ carnis
Maria,quæsine tactu pudorisinuěta litasinextricabilib' vitijsimplicat

, eo es mater Saluatoris: *lacebatin præse poctauũ circuncisionis diē,culpæ to pio,&fulgebatin cælo. y.Dñe audi- tiusfutura purgatioresurrectióispræ ui auditum tuum,&timui:considera figurabaturętate.Hoc est enim illud: uiopera tua,&expaui.in medio duo. Quia omne masculinum adaperiens rú animaliú,lacebat.Gloria.lacebat. vuluam,fanétum dominovocabitur. In iij.Noctur:Aña.Inprincipio,&an. Verbis enim legis promittebaturvir

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

S

ginisparto

, &verè sanet',qa immacu faluum faceresgenus humanū:telau lar.Deniq; ipsum elle,q lege signet, î damus De’nofter. Aña.Rubumqué eundem modum ab Angelorepetita viderat Moysesincombuftum,cõler verba declarant. Quia quod nascet, uatam agnouimus tuam laudabilem inquit, sanctum,vocabiturfilius Dei. virginitate:Dei genitrix intercede p R. Nesciens mater virgo virum pepe nobis. Aña. Germinauit radix lesse, ritfine dolore: Saluatorem fæculo- orta eft ftella ex Iacob: virgo peperit rum:ipsum Regem Angelorum;sola Saluatorem:telaudamus De' nofter. virgo lactabat,vbere decælo pleno. Aña. Ecce Maria genuit nobis Salua

Domus pudici pectoris templum torem:quem lohannes videns exclarepente fit Dei: intacta nesciensvirú mauit dicés:Ecce AgnoDei, ecce qui verboconcepitfilium. Saluatorem.' tollit peccata mundi,haleluiah. Cap. Gloria.Saluatorem. Leétionona. Pparuitgratia Dei Saluato

: Tit. 2. Olus enim per omnia ex natis de

ris nostri omnibus hominifæmina sanètus dominus Iesus, a bus, erudiensnos, vt abneterrenæ contagia corruptelæ, imma- gantes impietatem,&fæcularia desiculati partus nouitate non fenferit,& deria,fobriè, &iuftè,& piè viuamus cælesti maiestate depulcrit. Nam, fi in hoc fæculo. Hymnus. literam

Solis ortuscardine omnis multos

A

Ad
tissimos fuisse non lateat ? nunquid Christum canamusprincipem,
sanctus Achab?nunquid sancti pseu Natum Maria virgine.
doprophetæ,quos ad Eliæ præces vl- Beatus auctor fæculi,
tor cælestis iniuriæ ignis absumpsit? Seruile corpusinduit:
Sed ille sanctus,quem in figura futuri Vtcarne carnem liberans,
mysterij pia legis diuinæ præscripta Neperderet quoscondidit.
signabant:eo quòd folus sanctæEccle Caftæparentisviscera
siæ virginis ad generandos populos Cælestis intratgratia:
Deisimmaculatæ fæcunditatis aperi- Venter puellæ baiulat
retgenitale secretum.

Secreta, quænon nouerat.
Te Deum.7.

Domuspudici pectoris
Ad Laudes,&pHoras

. Antiphona. Templum repente fit Dei:
Admirabile comercium, crea-

Intacta nesciens virum,
torgeneris humani, animatum Verbo concepitfilium.
corpus sumés, de virgine nasci digna- Enixa eft puerpera,
tus eft,&procedés homofine femine Quem Gabriel prædixerat,
largituselt nobis suam Deitatem. Quem matrisaluogestiens
ps.Dñsregnauit. cum reliquis.7. Clausus Iohannessenserat.
Aña. Quandonat’esineffabiliter ex Fenoiacere pertulit,
virgine,tuncimpletæ sunt fcripturæ: Præsepenon abhorruit

,
ficut pluuja in vellus descendifti, vt Paruos; lacte pastusest

,

Per

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »