Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

QUI AB ÆVO APOSTOLICO AD USQUE INNOCENTII III TEMPORA FLORUERUNT;

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUÆ
EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM
PRIORA ECCLESIÆ SAECULA,

vuxta EditioNEs AccumAtissiMAs, INTER sE cuMQUE NoNNullis codicibUs MANUscruptis coll.AtAs, pEnQtxw DILIGENTEft cAstigATA;

[merged small][ocr errors]

INdicipt'S PARTICULARIBUS ANALYTiCis, siNgt;i.os sivE Tovios, sivE AUCTOItEs Alicujus MioM ENTI
SUbSEQUENtibus, DoNATA ;

CApiTti.iS INTRA IPSUM TEXTUM RITE D!SPOSITIS, NECNON Et tiTUI.IS SINGUI.AIttJM PAGINARUM MARGINEM sUpEDIOItEyi DJSTINGUENtibus subJECTAMQUE MATERIAM siGNiFicANTiibus, AdoiaNATA ;

0PERIBUS CUM DUBIIS TUM AP0CI{YPIIIS, ALIQUA VERO AUCTOniTATE IN On DINE AD TRADITlONEM
ECCLESIASTICAM pollENtibUs, AviplificATA ;

Duobus ixdicibus ceNERAlibtis locupleTAtA : Altero scilicET ItEltUMl. Quo coNsulto., QuinQrilo
UNusQUisQUE PAtnuM iN Quodlibet TiiEyiA scripsEitit uNo iNtuitu coNspiciATuR ; AlTefto
SCIRlPTUltAE SACItAE, Ex QUo i.Ectori cowpetune sit obviuM QUINAM PAtites et IN
QUIBUS OPERUM SUORUM L0C1S SINGUL0S SINGULORUM LIBROItUM SCR1PTURÆ
tEXTUS C0MMENtAtI SINt.

F.ditio Accum AtissimA, caeterisQUf. oyiNimus fAcii.E ANTepoNeNdA, si pEmpeNdANTUR : ciiAnACTERUM NitimrtAs, ciiAntae QrAlitAs, INTEGRiTAs textus, perfectio correctioNis, operausi necusoittv tuvi vAitif:tAs TUM NUMERUS, FORMA V0LUMINUM. PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTo OpF.RIS DECURSU C0NSTANTEtt siwii.is, pr£tii ExiGUiTAs, praesentiMQUE IstA collectio, UNA, MftiiodicA Et ciiit0N0L0G1CA,

AuT EM 1N NOSTftA bibliOTiiEcA, Ex opEiribUs Ad oaiNEs ÆTATEs, locos, LiNGUAS
foluMASQUE PEftTINENTIBUs, coAduNAToitUM.

SERIES PRIMA,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESI.E LATIN.E
A TERTULLIANO AD GIREGOllIUM MAGNUM.

ACCURANTE J.-P. MIGNE, Gur$uum Completorum IN SINGULOS SCIENTI.E ECCLESIASTICÆ RAMOS JEDITOlt 1°.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ZENONIS „ OPTATI,

PRIORIS WERONÆ, ALTERIUS MILEWI EPISCOPORUM,

OPERA OMNIA,

NUNC PRIMUM CURA QUA PAR ERAT REDACTA :

fAceM PRaeferaeNtibUs , QUod Ad zENoNEM Attinet , illustrissimis
n Allerainiis, QuoRUM diligeNtiA DissERtATioNibus, ANNotAtioNiBUs
pfaPETUis, NEc NoN dUobUs opUsculis FRANcisci boNAcchi ,
sAceadoTis PistoraiENsis, TexTUM illusTRAviT , PluraiMo-
RUMQUe codicUM OPEM ADHiBUiT, INTER QUos REMENsis,
scRiPtUs ANte ANNos cinciter mulle, pera mAR-
CHIONEM SCIPIONEM MAFFEIUM IN GALLIA
coLLATUs ;

QUod AUtem Ad optAtUM spectAt, suAM AccuRATissiMAM EditioneM
praebeNTe elliA dUpiNio, ejusdeM Nec NoN GAb. ALBAspinaei,
MER. cAsAUBoNi , cAsP. BARTHii, Et AliorUm Notis,
SIMUM ET, VARIANTIBUS LECTIONIBUS LOCUPLETA-
TAM : CUI ACCESSERE HISTORIA DONATI-
STARUM, UNA CUM MONUMENTIS
AD EAM PERTINENTIBUS ET
GEOGRAPHIA EPISCOPALI
AFRICAE.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Epistola dedicatoria. col.

Balleriniorum Præfatio.

Dissertationes de tractatibus, doctrina et cultu S. Zenonis.

Monumenta de S. Zenone.

Tractatus S. Zenonis.

Appendix prima complectens opera S. Zenoni perperam tributa.

Appendix secunda complectens duos de Sermonibus et Martyrio S. Zenonis libros, cum duplici dissertatione ipsis subjuncta.

S. OPTATUS.

Prœfatio Dupinii.

Testimonia de Optato.

Historia Donatistarum.

S. Optati libri septem de Schismate Donatistarum.

Præfationes Francisci Balduini ad primam editione.n Optati.

Annotationes ejusdem.

Albaspinæi observationes.

Monumenta vetera ad Historiam Donatistarum pertinentia.

Gesta Collationis Carthaginensis, quam sequuutur Historia ejusdem Collationis, auctore Balduino, ncc non Indices analytici cum Zenonis tum Optali operum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Eminentissimo ac reverendissimo Principi Dominico A et magnam quidem , spem non implevisses solum , at

Passioneo S. R. E. Cardinali Petrus et Hieronymus Fratres Ballerinii Presbyteri Veronenses.

Sermonum Sancti Zenonis Episcopi Veronensis inter omnes Latinos Patres, quorum conciones supersunt, antiquissimi collectionem multis antea semper nominibus apud doctos et eruditos, nedum catholicos , sed heterodoxos etiam mirifice commendatam ; nunc autem, quacumque per nos facultate ac diligentia licuit, plurium antiquorum codicunm, quos invenire et conferre fortunate obtigit, ope a pluribus purgatam mendis, aliquot in lacunis suppletam , et segregatis genuinis a spuriis , primigeniæ nativæque fidei redditam, a non nullorum tandem censuris vindicatam luculenter , sistimus ante te , Eminentissime Princeps ; et ut in eam conjicias humaniter oculos, eamdemque in patrocinium ac fidem tuam recipias, etiam atque etiam petimus et obsecramus. Si porro consilii nostri rationem aperire fas est, illud cogitavimus, ab editoribus librorum ejusmodi Patronos optari , qui non minus ob dignitatem et auctoritatem patrocinio sint , quam ob eruditionem atque doctrinam cognoscere et judicare de nova editione possint, susceptique patrocinii, si opus sit, rationem afferre. Sed duplicem hanc laudem desiderare quidem in uno facile est, sperare autem, et invenire difficillimum. Ejusmodi enim plerumque res humanæ sunt, ut qui ob egregiæ naturæ dotes optimis in studiis proficere, et ob dignitatum gradus iisdem patrocinari possent ; ii alterum sane, ad patrocinium quod pertinet, facile præstent, alterum vero

superasses; legatio apostolica primum apud Helvetios, dein apud Carolum VI, Cæsarem Auqustum tibi credita fuit : in qua dici viae potest, quot subieris labores , quot prudentiae et diligentiæ documenta reliqueris, quot denique et varietate dissimillima, et amplitudine difficillima, et rebus ipsis incurrentibus impeditissima negotia summa cum facilitate ac felicitate transegeris. Neque enim iis in muneribus honorem , vel otium, sed opus , sollicitudinem , curasque tibi proponens , illud assidue volvebas animo , qua via posses aliquid in dies efficere, quod in Romanæ sedis, in catholicæ Ecclesiæ, ac religionis decus et utilitatem rediret. Acta Apostolicæ Legationis Ilelveticæ Tugii edita an. mdccxxix, in quibus priscorum Patrum zelus, gravitas, sanctitas , ac

B disciplina a te impensius excultæ relucescunt, si quis

attente legerit ; specimem eorum , quæ innuimus, satis idoneum inveniet. At nihilo minus (quis crederet ? ) tot et tam diuturnæ, ac propemodum assiduæ cogitationes te non ita distraxerunt , ut studiis quietum et vacuum animum postulantibus , nihil tribueres : sed quidquid a muneribus publicis supererat temporis, te totum in studia colligere , et nunc legendo , nunc commentando et scribendo proficere semper aliquid naviter studuisti, ut ex oratione in funere magni Eugenii Sabaudiæ principis a te lucubrata, summisque laudibus a litteratis doctisque viris suscepta, nec non ex laudatis nuper legationis Helveticæ Actis aliquot insigmia tui ingenii, eloquentiæ, doctrinaeque monumenta continentibus conjicere licet. Hinc etiam nulli industriæ, nulli sumptui parcens,

rerum gerendarum procuratione impediti aeque præstare C exquisitis undequaque cujusque generis et codicibus et

non possinl. Nobis autem sedulo inquirentibus, numquis esset, qui nostra hac ætate utramque eam laudem sit consecutus, tu statim occurristi, in quo summis cum dignitatibus eximius semper studiorum amor et cultus emicuit. Enimvero jam a prima adolescentia politioribus, ac subinde sacris præsertim in disciplinis versatus summa cum laude ; in quibus multa ingenii ac doctrinæ specimina præbens , doctorum variæ quoque nationis hominum, queis utebaris familiariter, commendationem et amorem tibi conciliasti, cum maximis muneribus obeundis apprime idoneos inrentus esses, perdifficili provincia tibi a Romuano pontifice statim commissa, in Belgium submissus es : ubi cum præconceptam de te,

editis libris, insignem, immensam, et ab ipso quidem Bernardo de Montfaucon (1) jam ante triginta annos , ob ducentos præsertih Græcos lectissimos Codices eximie commendatam , et subinde magis magisque auctam bibliothecam tibi comparasti, non ad ostentationem et ornamentum, quemadmodum plerique magnæ dignitatis viri id temporis faciunt, sed ut in ea subcisivis horis, somno potius quam officio decerptis, vitam traduceres: indeque pro egregia mentis tuæ facultate miram plane non tam librorum , quam rerum , quæ in iisdem continentur, notitiam præ te fers, adeo ut, quod gravium virorum testimonio accepimus, ipsam bibliothecam, quam parasti, in tuam mentem transtulisse quo

(1) In Palaeographia Græca editionis Parisiensis D nes se habet, vel amicorum ope nancisci potest, quibus

animi' M 08, lib. iv, cap. 5, pag. 290, hæc leguntur: Prima Tabula specimina septem exhibet ex Bibliotheca 11lustrissimi nobisque amicissimi viri, Dominici Passionei; qui annos viginti quatuor viae emensus, incredi. bili fulget rerum discipiinarumque notitia, Graecis Latinisqué litteris apprime eruditus, Bibliothecamque numerósam Manu$criptorum editorumque exemplurium comparavit, librorum delectu cum paucis numerandam. Litteratorum commodis sic advigilans, ut quæ vel pe

[ocr errors]

vis litterariæ rei operam dantibus, nec rogatus offerat. Item in præfatione pag. xxii, ubi recensenlur variæ hibliothec;e , in quibiis habentur Græci Collices , Bibliotheca Illustrissimi Abbatis Dominici Passionei , librorum copia et delectu insignis , ducentos circiter Graecos Codices continet : aliquorum specimina dedimus lib. iv et in Appendice Calligraphorum subscriptioues non nullas. Siiiiilia leguntur iii Appendice pag. 510.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »