Obrazy na stronie
PDF

czasie pierwśze kroki tłumaczeń z języka Francuskiego. ... ... "

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i spółczesne wypadki przedstawić chciano, krótko

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

§ 71. Z kilku książek niedawno wydanych (Paska, Otwinowskiego, Jemiołowskiego) biorąc miarę, i z tego co zkąd inąd jest wiadomém, można się spodziewać, że jeszcze więcéj znajdzie się rękopisów do tego działu należących, które posłużą do zasłonienia wyłomu dotychczasowego, choćby to i nie były ściśle płody dziejopisarskie, ale tylko pamiętniki i dzienniki.

§ 72. Krajopisarz. }

WŁADYSŁAW ALEKSANDER ŁUBIśŃSKI (ur. 1703; uczył się w Kaliszu u Jezuitów, podróżował po . Francyi i Włoszech, 1741 pisarzem wielkim koronnym; przeszedłszy różne stopnie kościelne, 1758 arcyb. Lwowsk. a, potém Gnieźnieńskim). Szacowne jego dzieło: Świat we wszystkich swóich częściach większych i mniejszych, to jest w Europie, Azyi, i t. d. jeograficznie i historycznie okréślony, z opisaniem religii, rządów i t. d. Wrocł. 1740; jestto piérwsza najobszerniejsza jeografia w języku Polskim, do któréj są przyłączone kra

jobrazy całego świata i jego części, ryte w Norymberdze. * . .

[ocr errors]

a) Wojciech WĘGIERSKI (uczył się w szkołach By

b)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

d) Pamiętniki do panowania Augusta II (podobno Otwinowskiego) zawierają ważne i ciekawe szczegóły do panowania tego króla. Ed. Raczyński wydał je 1838 po swojemu; Józef Czech w Krak. 1850 dokładnie.

e) JAN Poszakowski (Jezuita). Zostały po nim: Historya luterska o początku i rozkrzewieniu się tej sekty; oraz niektóre rewolucye w sobie zawierająca, światu Polskiemu ogłoszona, Wilno 1745, i Historya kalwińska o początkach, progresie i upadku tej sekty we Francyi, części 3, War 1747 i 49.

f) Bezimiennego: Opisanie historyczne dziejów piérwszych chrześcian i kościelnej karności i t. d. b. m. 1746 (w poświęceniu podpisany X. J. H. B, S, . " § 74. Rodopisarz. KASPER NIESIECKI (Jezuita,) † 1743). Obszérniejszego i doskonalszego spisywacza szlacheckich rodów i herbów Polskich dotąd nie mamy; napis dzieła: Korona Polska i t. d. czyli herby i familie rycerskie tom. 4. Lwów 172841, t. 5ty nie wyszedł. Główną jego zaletą, że wiele wiadomości nagromadził. Iż nie wszystkich spisał i chwalił, wcześniej poszedł do

grobu! Dopełniał go ktoś w wydaniu Lipskiém

- nowém i skracał; lecz cała robota nie zaspakajająca, gdyż niedokładna.

[merged small][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »