Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

lux est,&tenebræin eo non suntvllç. stodit,mendax est, &in hoc veritas P. Valde honorandus eft beatus lo- non eft. Qui autem feruat verbum hannes , qui supra pectus domini in eius,verèin hoc charitas Dei perfecta cæna recubuit CuiChristus in cru est. R.Hic estbeatissimusEuangece matrem virginem virgini commé lista,&Apoftolus Iohânes: Qui pridauit... Virgo est electusà dño, atq; uilegio amoris præcipui, cæteris alti

à domino meruithonorari. inter cæteros magis dilectus.Cui. Bño. Vnigenitus Dei filius. Lect.ij. Hicest discipulusille, quem dilige SH I dixerimus

, quoniam societatem bat Iesus, qui supra pectus domini in habem'cum eo,&in tenebris am cæna recubuit. Qui. Glo.Qui. bulamus : mentimur,& veritatem Inij Noct.Aña.Principes populorú. non facimus. Si autem in luce am-- ps. Omnesgentes. cumrer.decõi. bulamus,ficut &ipseestin luce: socie Ex libro S. Hieronymi Presbyt. de tatem habem’adinuicem, &fanguis scriptoribus Ecclefiafticis. Lectinj. IefuChrifti filij eius emundatnos ab Ohannes Apoftolus, quem Iesus omni peccato.Si dixerimo, quoniam Lamauitplurimum,filius Zebedæi, peccatum non habemus:ipfi nos se- frater Iacobi Apostoli, quem Heroducimus,&veritas in nobis non est. des poft passionem domini decollaSiconfiteamur peccata noftra:fidelis uit,nouissimus omnium

fcripfit Euá est,&iuftus,vt remittat nobis peccata gelium,rogatus ab Asiæ Episcopisad noftra&emundet nos ab omniini- uersus Cerinthum aliosque hæretiquitate.Si dixerimus, quoniam non cos, & maximè tunc Ebionitarum peccauimus:mendacem facimus eū, dogma confurgens,quiafferút Chri&verbum eius non eft in nobis. stum ante Mariam non fuisle: vnde B. Hicestdiscipulusille,qui teftimo- &compulsus est diuinam eius natiui nium perhibet dehis, &scripsit hæc: tatem edicere. *Etscimus, quia verum est testimo- R. Qui vicerit, faciam illum columnium eius. V. Fluenta Euangelij de nãin templomeo,dicit dominus: Et ipso sacro dominici pectoris fonte po scribă super eum nomêmeum,&notauit.Et.

men ciuitatis nouæ Ierusalem. v. Vin Bño. Spiritus sancti gratia. Lect.iij

. centi dabo edere de ligno vitæ, quod Tlioli mei:hæcscribo vobis, vt nó estin paradiso Deimei.Et.

peccetis: sed & fiquis peccaue- Bño. Christus perpetuæ. Lectio v. rit, aduocatum habemus apud Pa- Vartodecimo autem anno, fecu- Paulo trem Iesum Chriftumiuftum, &ipfe

Qd

dam poft Neronem persecutio- poft eft propitiatio pro peccatis noftris, nem mouente Domitiano, in Pathnon pro noftris autem tantum , sed mos insulam relegatus,scripsit Apoetiam pro totius mundi, Et in hoc sci calypsim , quam interpretantur lumus,quoniam cognouimus eum , fi ftinus martyr,& Irenæus. Interfecto mandata eius obferucmus. Qui dicit auté Domiciano, & actis eiusob nisenosse eum,& mandata eius noncu miam crudelitatem rescissis, subNer

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

F

ua

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Lib.3.. in c. 6.

[ocr errors]

ua Principeredijt Ephesum, ibique nitatemásionis. Vna in labore, altera vsq; ad Traianum Principepseuerās, in rege. Vnaīvia,alteraīpatria. Vna totas Aliefundauit,rexits; Ecclias

. iopeactionis,altera in mercedecotéBx. Diligebatautē eum Icsus

, qñspe- plationis. Vna declinata malo&facit cialis prærogatiua castitatis,ampliori bonūraltera nullü habet a quo declis dilectionefecerat dignum: Quia vir net malū:&magnú habet,quo pfrua go clectus abipfo,virgoinæuum pertur,bonů. Vna cú hoste pugnat, altemansit. y. In cruce deniq; moritur', rasine hoste regnat. B Inillum diēlu huicmatrem suā virgicē virginicom scipiã te seruūmeū, &ponam teficut médauit. Quia. Bño. Igné sui amoris. signaculú icõspectu meo. * Om ego Excommentarijs eiusdem in episto- elegite,dicitdñs. Estofidelisvsq;ad lamad Galatas. Lectio sexta. mortē,&dabo tibicoronā vite. Om. BI

Eat’IohânesEuāgelista,cũEphe Bño. Cuius festum colimus.Lec.viij. si moraret vsq; ad vltimā senectu

V

Nasubuenitindigéti, altera ibi té,&vix interdiscipulorū manus ad est, vbi nullú inuenit indigēté Ecclesiâ deferret, nec pofset in plura Vna aliena peccata, vtsua sibi ignovocéverba cótexere:nihil aliud p sin scantignoscit:altera nec patit, quod gulassolebat

pferf collectas, nisi hoc. ignofcat,nec facitqalibi pofcat igne Filioli

, diligitealterutrú. Tandē disci sci.Vna flagellat malis,ne extollat in puli,&fratres,q aderāt, tædio affecti

, bonis:altera tanta plenitudine gratiæ geadēsempaudirēt,dixerút:Magi- caretomni malo, vt fine vlla tentatio Iter,quare hocfemp loqueris?Qui re nesuperbiæ,cohæreat summo bono. spôdit dignā Iohânesētētiá:Quia pce R. Iste est Iohannes, qui supra pectus ptū dñielt:&fifolum fiat,sufficit. domini in cena recubuit, Beatus AB. Inmedio Ecclefiæ aperuit os eius. poftolus,cuireuelata sunt secreta cor

Etimpleuit eûdñsspiritu sapiétięc& lestia. V. Fluenta euágelijdeipfo Do intelle&t. y.Iucúditaté,& exultatio- minici pectoris fontepotauit. Beatus néthesaurizauitsupeū.Et. Gloria.Et Apoftolus

. Gloria. Beatus.
Iniij.Noct.Aña. Exaltabuns cornua Benediétio. Ad societatein. Leit.ix.
iusti.ps.Confitebimur. cũreľ.decói.
*Lec.vij.

Rgovna
E

fera,altera melior,&beata. IltaliNillotpe:Dixit Iesus Petro:Seque- gnificata est per Apostolum Petrum, reme.Cöuerfus Petrus viditillādi illa per lohánem:Tota hic agiturista fcipulum,qué diligebat lesus, sequen vsque in finem fæculi huius , & illic Etreliqua.

inuenit finem,differtur illa complen *Homilia sancti Augustini episcopi. da posthuius fæculifinem, sed in fuTracta.124.In lbhāné lub medium. turo fæculo non habetfinem. Ideo di De

Vas vitasfibi diuinitus prædica citurhuic:Sequere me.Deillo autę.

tas,&cómédatas nouitecclefia. Siceum volo manere,donecveniam: Quarūvna eftin fide,altera i specie, quidad te?tu me sequere.Quid enim vnaitpeperegrinationis,altera í ęter eft hoc? Quantum lapio, quantum ca B.R. N.

L jij

pio,

[ocr errors]

tem.

[ocr errors]
[ocr errors]

I.

[ocr errors][merged small]

pio,quid efthoc?nisi tu melequerep Gloria tibi domine,
imitationem, perferendotemporalia Qui natus es de virgine,
mala:ille,maneat, donec sempiterna Cum patre&fanctospiritu;
venioredditurus bona. Te Deum.7. In lempiterna sæcula Amen.
AdLaudes;& p Horas. Antiphona. #. Hic est discipulo ille, q testimoniú
Aldehonorādusest beat' Ioha- perhibet de his

.. Etscimus, quia ve :

nes,q fupra pect'dñiin cænarerú est testimoniü eius. Ad Bás. Aña. cubuit.ps. Dñsregnauit. cumrel. 7. Ifte estlohannes qui supra pectus dñi Aña. Hiceftdiscipulusille, qui testi- in cena recubuit:beatus Apoftol',cui monium perhibet de his : & fcimus reuelata sunt secreta cæleftia. Oro. quia verum eft teftimonium eius. Cclesiâ tuâ dñe benigno illustra: “Aña. Hic est discipul'me':siceu volo vt beati lohānisApfi tui & Euãn manere,donec venia. Aña.Sútde hic geliftæ illuminata doctrinis:ad dona ftãtib,g nõgustabútmortē,donecvi perueniat sempiterna.Per dominū. deantfilium hominisinregnosuo. Deindefitcömé.deNati. Añ. Gloria Aña. Ecce puer meus electus, qué ele íexcelsis.). Notūfe.Oro. Cõcede.81 gi,pofui super eum fpm meú. Cap. Des. Stephano. Aña. Stephan’auté. Q

Vitimet Deum, faciet bona:& y. Sepelierút Stephanū. Dro. Da no

qui continens est iuftitiæ, appre bis s.82. Adiij. Aña. Hicest discipu
hendetillam,&obuiabitilli qualima lusille.Cap. Qui timet Deum.
ter honorificata. Hymnus. Be.br. Inoēm terrā, Exiuit sonus eo-

Xultet ccelum laudibus, rum.Inoēm. ¥. Etinfines orbis terrę
Resultet terra gaudijs

,

verba eorú. Exiuit.Gloria. Inoēm.. Apoftolorum gloriam

Cóftitues eos prícipessup oēm terra. Sacra canuntlolennia.

Re. Memores erunt nominis tui dñe. V osfæcli iuftiiudices,

Advj.An.Hic est discipulme'. Cap: Et vera mundi lumina,

Ibauit illú pane vitæ, & intelle- Ec,15 Votis precamur cordium,

étus, &

aqua sapientiæ salutaris Auditeprecesfupplicum. potauitillum dominus Deus noster. Qui cælum verboclauditis, R.br. Cõstitues eos principes, Super Serasq; eius soluitis,

oēm terram,Cõltitues. W. Memores Nosà peccatisomnibus,

erūtnoīstui dñe.Sup. G loria. CóstiSoluiteiuslu quæsumus.

tues.y. Nimishonorati sút amici tui Quorum præcepto fubditur De'B4. Nimiscõfortat'est principat? Salus,& languor omnium: corú.Adix.An. Ecce puer me'.Cap. Sanateægros moribus,

N medio Ecclesiæ aperuit os eius, Ects Nusreddentes virtutibus,

&impleuit eum dominus spiritu tcumiudex aduenerit

fapientiæ,&intellectus,&ftolam glò Chriftusinfine fæculi,

riæinduiteum.
R.bre. Nimishonorati sunt, Amici
tui Deus. Nimis. v. Nimis conforta-

1

Nos sempiternigaudij
Faciateste compotes.

tus

Vdit" tyranus

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

tusest principatus eorum.Amicitui. Prudēt.in Hymni Epiphanie Hym.
Cloria patri. Nimishonorati.
Annunciaueruntopera Dei.

A

anxius; Et facta eiusintellexerunt.

Adelle Regum prin A seperas: An. Tecú principium.

cipem, Ecumrep.Anis, &Plal. fol. 81. Caplm.

Qui nomélsrsregat, Quitimet.f.84:Hym. Exultet cælū.

Teneatque Dauid vtsuin Laud. 84.7. Valde honoran

Regiam. dusest beatus Iohânes. R. Qui fupra

Exclamat amēsnūs pectus dñiin cenarecubuit.AdMag. Succefforinftat,pellimur: (cio Aña. Exijt fermo inter fratres, quod

Satellesi,ferrum rape, discipulusille non morit:& nó dixit

Perfunde cunas sanguine.
Iesus,non moritur:fed, fic eum volo Quid proficit tantum nefas?
manere, donec veniam.

Quid crimen Herodem iuuat?
Oratio. Ecclefiam tuam. vtlapra. - Vnustotinter funera
Deinde pro sanctis Innocentibus. - Impunè Christus tollitur.
Antiphona. Hisunt, qui cum mulie- Cloria tibi domine,
ribus non sunt coinquinati: virgines Qui natus es de virgine,
enim sunt,& fequuntur agnum

quo Cum patre&fancto Spiritu,
cunqueierit.y. Herodesiratusocci- In fempiterna fæcula. Amen.
dit multos pueros. R. In Bethlehem (Anz, Pfalmi,& Verfic. Noturno,
Judæ ciuitate Dauid. Oratio. rū fumuntur decõi pluriū martyrū.
Discine hodierna die przecion De lerenigilirable Lieftialpoing

H

ta est omnia in nobisvitiorum mala morti Rachel plorātisfilios suos,&nolentis fica:vtfidem tuam,quam lingua no- consolari super eis,quia nö sunt. Hæc ftra loquitur,etiam moribus vita fa-- dicit dñs:Quiescat vox tua a ploratu, teatur.Per dominum noftrum. &oculi tui à lacrymis : quia eft mer

TDeindefit Commemoratio deNa- ces operi tuo,ait dominus:&reuertetiuitate Antiphona. HodieChriftus. tur de terra inimici.Et eft fpes nouis

V. Notum fecit dominus. 8 1. simistuis,ait dominus,&reuertentur. : Oratio. Concedequæsumus.80.

filij tui ad terminos fuos. Desancto Stephano. Aña. Sepelierút Centū quadraginta quatuor milStephanum.. Stephanus vidit. 82. lia,qempti sunt de terra, hi sunt, qui Oratio Da nobisquæsumus.82. cum mulieribusnon sunt coinquina IN FESTO SANCTO- tis: * Virgines enim permāserútideo rum Innocentium,

regnant cum Deo, &Agnus Deicum -AdMatutinum. Inuitatorium. illis.y. Ifti funt,qui venerunt ex maRegem MartyrúDñm: Veniteado gna tribulatione, & lauerunt ftolas remus.ñs. Venite exultemus. I. suasin sanguine AgniVirgines..

Bene

[ocr errors]

ca. 13.

[ocr errors]

Benedictio. Vnigenitus. Lectioij. Daboláctis meis.ps.Dñegs habitab.

Vdiés audiui Ephraim transmicũrel.decomuni plurium martyrũ.

grāte:Castigasti me, & eruditus (Sermosancti Augustini Episcopi.
sum quasiiuuécul'indomito. Couer- Sermonez.de Innocentibus. Le.iij.
temel & cóuertar,qa tudñs Deme? Biodicfratres carissimi, natalčil .
tétia:&poftquãostēdisli mihi, pcussi abHerodecrudelissimoregeinterfe-
femurmeū. Confusussum & erubui, etos esse,Euangelij textus eloqtur. Et
qñsustinui opprobriu adolescentiæ ideocũ summa exultatione gaudeat
meç.Sifilihoorabilis mihi Ephraim, terra,cælestium Militum,&tătarum
fi puer delicat':qa ex quo locut' fum parens fecunda virtutum.Ecce profa
deco,adhucrecordabor eius. B Sub nus hoftis nunquam beatis paruulis
altare Deiaudiui voces occisorudicé tantum prodesse potuisset obsequio,
tiả: Quare nö defedis sanguine no- quantum profuit odio. Nam, sicut sa
ftrú?&acceperút diuinú refpõsum: cratissimum præsentis diei festú mar
Adhuclustinete modicú tép3 donec nifeftat,quantú contra beatos paruu
impleatnumerus fratrũ vestrorū. . losiniquitasabundauit,tantumin eis
Vidi subaltare Deianimasinterfecto gratia benedictionis refudit.
rum propter verbum Dei,&propter Efuderunt sanguinem Sanctorú
testimoniú,quod habebant & clama velutaquam in circuitu Ierusalem: *
bancvoce magna dicétes. Quare nő. Et non eratqui sepeliret

.
Bño. Spiritus sanctigratia. Lectio iij. ¥. Poluerunt mortalia seruorum tuo

Tatue tibispeculă, pone tibi ama- rum escas volatilibus cēli,carnes san

ritudines. Dirigecor tuuin viāre étorum tuorum bestijsterræ.Et.
Etă,iqua ambulasti. Reuertere virgo Bño. Christusperpetux. Lectio va
Israel,reuertereadciuitates tuasistas.
vfquequo delicijsdiffoluerisfiliava Beata es, o Bethlehem,terra Iuda,

quæ Herodis Regis immanitaté
ga?Quia creauitdñs nouü sup terrā: in puerorum extinctioneperpessa es,
Femina circúdabit virum. Hæc dicit quæ sub vno tempore candidatãple-
dňs exercituúDeus Israel. Adhucdi- bemimbellis infantięofferre Deo me
centverbum istudin terra Iuda,&in ruisti.Dignè tamen natalem illorum
vrbibus eius,cum conuertero capti-- colimus,quos beatiusæternę vitę mú
uitatem eorum. Benedicat tibi dñs, dus edidit,quam quos mundo mater
pulchritudoiuftitiæ,mons sanctus.
Adorauerunt viuentemin sæcula demante vitæ perpetuæ adepti sunt

norum vilcerum partus effudit:Liqui
fæculorum,* Mittentes coronas suas dignitatem,quam vfuram præsentis
ante thronum domini Dei fui.
Etcecideruntin conspectu throni sunt propterte: domine vindica eos.

acciperēt. Bj. Ifti sunt sancti, qui palli
in facies luas:&benedixeruntviuen Quia clamātad te quotidie. v.Vin-
temin fæcula fæculorum. Mittentes. dica domine fanguinéfactorů tuorú,
Gloria. Mittentes. Inij. Noct. Aña. qui effusus est, Quia. Bño: Ignem

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »