Obrazy na stronie
PDF

110) Dziennik politechniczny. Zbiór wiadomości z postępu inżynieryi, budownictwa, mechaniki i technologii z drzeworytami i stalorytami. Od r. 186l. Redaktorami bracia Marczewscy. 111) Kuźnia, satyryczne z drzeworytami we Lwowie, podobne do Pokraki, Szui w Poznaniu wyszłych w r. 1862. 112) Postęp od r. 1860 w Wiedniu wychodzący pod red. Osieckiego, z illustraciami. l13) Bratek pismo belletrystyczne, wychodzi od 15 marca 1864 r. w Czerniowcach na Bukowinie. Wojciech Dąbrowski wydawca. 114). Kółko domowe dwutygoduik, pismo zeszytowe illustrowane, piąty rok liczy swego istnienia. Dawniej miesięcznie, od stycznia 1865 r. daje 2 poszyty na miesiąc. Dział historyczny i belletrystyczny przeważa. Do każdego zeszytu dołączony osobny dodatek, zawiera wzory mód i haftu. 115) Przyjaciel dzieci, pismo tygodniowe illustrowane, poświęcone dzieciom doroślejszym z rozwiniętym umysłem. 116) Wędrowiec pismo tygodniowe. Daje rzeczy obce, powieści, podróże zagraniczne i odznacza się pięknemi drzeworytami. 117) Opiekun domowy, pismo tygodniowe illustrowane od r. 1865 wychodzące, ma za godło moralność i oświatę. Wybór artykułów dobry, drzeworyty późniejsze piękne 118) Kmiotek, pismo tygodniowe obrazkowe, bardzo pożyteczne, szkoda tylko, że lud prosty w większej części czytać nieumie. Wychodzi od r. 1860. 119) Kurier świąteczny, tygodnik polityczny i literacki wychodzący co niedzielę i święto. 120) Od lipca 1865 r. przybyły jeszcze w Warszawie: a) Klosy czasopismo ilustrowane; b) Rodzina, pismo tygodniowe, c) Bazar, tygodnik mód i ręcznych robót i d) Kuryer Codzienny. Z tych Klosy współzawodniczą z Tygodnikiem illustrowanym i Wędrowcem a Rodziną z Kółkiem domowem, z Przyjacielem dzieci i Opiekunem, a z każdem po trochu. – 121) Oświata, pismo zbiorowe, poświęcone elementarnemu, domowemu i szkólnemu wychowaniu młodego pokolenia, wychodzi od 1 Października 1865 roku w Poznaniu w zeszytach 3 arkuszowych co 6 tygodni. Jeżeli dotrzyma przyrzeczenia, iż łączyć będzie naukę z praktyką, wskaże, że niedosyć pracować, ale wiedzieć jak pracować i gospodarować, aby niebyć rugowanym z swego zakątka, stanie się pożyteczną naszej społeczności. § 181. Pisma zbiorowe. 1) Athenaeum pismo zbiorowe, poświęcone historyi, filozofii, literaturze, sztukom i t. d. Wydawca J. I. Kraszewski. Oddział I po 6 tom. rocznie, Wilno 1841: aż do oddziału V 6 tom. 1851 , razem 60 tomów. 2) Dzwon literacki, wydawca August Wilkoński 4 t. Warsz. 1846. 3) Encyklopedya powszechna, zbiór wiadomości najpotrzebniejszych dla wszystkich stanów, tom 4 pierwsze od A–C i jeden zeszyt litery P. Warszawa i Wilno 1835 do 1840. Nakładem Emanuela Glücksberga w Warszawie i brata jego Teofila w Wilnie. 4) Gwiazda książka składowa, wydawca Bened. Dołęga (Jurkiewicz) 4 tomy, Kijów 1848. 5) Księga świata. Wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, historyi krajów i ludów, żywoty znakomitych ludzi, podróże, opisy ciekawych miejscowości, Wód słynniejszych, odkrycia i wynalazki, ważniejsze zajęcia przemysłowe, obrazy towarzyskie, statystyczne, ekonomiczne i t. p. z rycinami na stali, litografiami czarnemi i kolorowanemi, oraz drzeworytami. Rok 1851–1860 każdy rok z dwóch tomów złożony, w 4ce Warsz. Głównym redaktorem od początku aż do końca r. 1859 byl Ludwik Jenike który objął wydawnictwo od dnia 1 paźd. 1859 Tygodnika illustrowanego, teraz jest pod redakcya Hipolita Skimborowicza.

6) Gwiazdka przez Aleksandra Niewiarowskiego, wychodzi dotąd częściami, Warsz. 1860 7) Rozrywki dla młodocianego wieku. Dzieło zbiorowe, obejmujące: powieści, podróże, literaturę i rozmaitości przez Sewerynę z Żochowskich Pruszakową. Rozrywki pozostaną dziełem, które śmiało polecić możemy polskiéj dziatwie zwielką korzyścią dla jéj nauki i ukształcenia serca, i w których poważniejszy wiekiem czytelnik znajdzie dla siebie pożywną strawę. Serya I, II. War. 1857–1859 tom 5. Serya III tom I, część 1. 2. 3. 4. War. 1860. 8) Aleks. Groza wydawał: Rusałka 1838, 39, 40, 41. 1842 w Wilnie. 9) Dzwonek pismo młodemu wiekowi poświęcone tom I i II 1850 Lwów. (Nakład ks. Sapieżyny). 10) Niezabudka noworocznik, wydawany przez Jana Barszczewskiego. Wilno 1840–44. 11) Niezapominajki noworocznik, wydany przez Korwella ozdob. 5 rycin. Warsz. 1841–47. 12) Józef Krzeczkowski wydawał w Wilnie Noworoczniki jako to: Znicz 1834 i 35. Biruta 1837 i 38. Rimembranża 1843. 13) Alleluja rocznik religijny za rok 1840, 41. 42. 43 z 5 rycin. War., wydawca Adam Rogalski. 14) Noworocznik dla ziemian czyli zbiór najprzydatniejszych wiadomości wyrachowań i t. d., oraz przemysłu, handlu i rolnictwa. Wydawał' K. Ł(ada) z mappą. Warsz. 1845. 46 i 47. |15) Pamiętnik domowy. Kalendarz i rachmistrz dla wszystkich stanów, ułożył i wydawał Jan Glüksberg. War. 1847, 48, 49. 16) Pamiętnik gospodarski, pismo tygodniowe poświęcone sprawie gospodarstwa wiejskiego i krajowego, red. Stanis. Przyłęcki. Lwów 1849 i 50. 17) Pamiętnik literacki, pismo tygodniowe; wyd. Dr. J. Szlachtowski. Lwów 1850. 18) Pamiętnik sztuk pięknych. Zbiór wiadomości po

trzebnych i pożytecznych miłośnikom i zwolennikom sztuki Wydawany przez Bolesława Podczaszyńskiego t. I część 1, 2, 3. Warsz. 1850, 51, 54. 19) Pierwiosnek, noworocznik War. 1838–43 złożony z samych pism kobiecych, zebrany p. Paulinę Kraków: 20) Starożytności warszawskie dzieło zbiorowo-zeszytowe wydawane przez Aleks. Weinerta z rycin. w 8ce War. 1848–1859, tom. 5. 21) Teraźniejszość i przyszłość tom I. 4 zeszyty, t. II. zeszyt I wizerunki duszy narodowej z końca ostatniego szesnastolecia. Paryż 1845–47. 22) Zabawy przyjemne i pożyteczne wychodzące w zeszytach, piszą do tego pisma same kobiety. Ziemięcka, Janiszewska, Wilkońska, Deotyma, Ilnicka, Szmigielska itd.; wyszło w r. 1856 zesz. 3. 23) Skarbiec polski wydawany we Lwowie w r. 1860. przez Juliana Al. Sulimę Kamińskiego archiwistę zakładu narodowego imien. Ossolińskich, zawiera I oddział literacki, II oddz. historyczny, numizmatyka i archeologia. III Żywoty. IV Rozmaitości. - 24) Teka wileńska wychodziła w dwumiesięcznych sporych zeszytach. Dotąd doszło nas 6 tomów to jest dwa z r. 1857 i 4 z r. 1858. Jest w tém piśmie wiele rozpraw bardzo ważnych, wydrukowane osobno miałyby tę samą wartość. Redaktorem Teki jest Jan ze Śliwina (Adam Kirkor) 25) Pismo zbiorowe przez Józafata Ohryzkę w Petersburgu wydane 1859 r. 2 tomy. Zawiera prace Augusta Bielowskiego, Karóla Szajnochy, K. W. Wojcickiego, J. Bartoszewicza, Ludwika Wołowskiego, Antoniego Małeckiego, J. Kremera, J. Korzeniowskiego i t. d. Te nazwiska dają rękojmią wartości Pisma zbiorowego, 26) Książka zbiorowa ofiarowana K. Wł. Wojcickiemu War. 1862 r. Zawiera dobór artykułów najróżnorodniejszych. 27) Równianka pismo zbiorowe humańskie wydał Stanisław Krzyżanowski, Humań 1862 r.

28) Album lwowskie wydane przez H. Nowakowskiego Lwów 1862. 29) Biblioteka polska szacowna publikacya J. K. Turowskiego, któréj zeszyty w nieokreślonym czasie wychodzą w Krakowie. 30) Biblioteka polska w Paryżu przedrukowała Wiadomości Polskie z lat 1857–1861 pod tyt.: Roczniki polskie Paryż 1865, 4 tomy in 8vo. 31) Wizerunki polityczne L. Zienkowicza. T. I. Alcyata, Rzecz o rozumie stanu. T. II. Polska w kraju i za granicą od 1831–1848. W bibliotece pisarzy polskich T. 28–29 u F. A. Brockhausa. Lipsk 1865. 32) Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Tom I 1860 r. T. II 1863. T. III 1865, wielki oktaw. Drukiem N. Kamieńskiego i Sp. 33) Roczniki Towarzystwa Nauk. Krakowskiego od r. 1817. Tomów 25 razem. 34) Encyklopedia powszechna wychodząca u S. Orgelbranda w Wars. 1859–1865 tom XXI, będzie razem około XXVI tomów. Tom XXI kończy się na literze P. Gazety. 1) Gazeta Warszawska najstarsza z pism polskich, do roku 1850 redagował Karól Krupski. Ze wszystkich pism najwięcej miała prenumeratorów. Redakcya bardzo staranna, wszyscy pisarze znakomici byli stałymi prawie współpracownikami. Właściciel i główny redaktor Antoni Lesznowski jako pisarz pozostawił w tém piśmie wiele śladów pracy i zdolności swojej, po krótkiej chorobie + 13 paźdz. 1859. Obecnie jest pod redakcyą Józefa Keniga, wychodzi codzienie i utrzymuje się na swém wzniosłem stanowisku, umiejąc zawsze w porę głos podnosić. 2) Gazeta codzienna wychodzi sześć razy w tygodniu, pismo poświęcone polityce i literaturze. Redaktorami byli Krupski, Gliszczyński, Jan Kanty Gregorowicz, Niewiarowski, a do r. 1863 J. I. Kraszewski. Wychodzi odtąd pod

zmienioną nazwą Gazety Polskiej. Widać w każdym numerze

« PoprzedniaDalej »