Obrazy na stronie
PDF

wiska światowego z franc. przyswojone przez F. Konwerskiego. Warsz. 1854 Tegoż pisarza: Obowiązki kobiet w rodzinie z francuzkiego przez ks. J. Dziubackiego. Warsz. 1854 Tegoż Książka kobiety Chrześcianki przekł. z fran. Warsz. 1853. 17) S. CHayzostoMA JANA arcyb. Pisma, przeł. z greckiego na polskie ks. Anzelm Załęski, zawierające nauki do ludu antyocheńskiego 3 tomy. Warsz. 1854–1858. Tegoż Śgo. Obecnie przetłomaczył tenże i wydał sześć ksiąg o Kapłaństwie. |18) Daoz I. Droga do szczęścia przeł. z fran. M. W. Kraków 1836. 19) DuquesNE ks. Rozmyślanie Ewangelii, rozdzielone na wszystkie dni roku, idąc za godnością czterech Ewangelistów, wraz z wiadomością o życiu ks. Duquesne przełożone na język pols. przez T. S)zymanowskiego). 8 t. Wilno 1844–1849. 20) GAUME X. J. Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socyalny od stworzenia świata aż do naszych czasów, przekład z franc. Tomów 9. przez Leona Rogalskiego. Warsz. 1850. W tomach I–IV pokazał drogę po której prawda z Nieba przyszła, rozwinął ją we wszystkich artykułach wiary i obowiązkach chrześcianina, wsparł historycznemi faktami objawienia Boskiego, W tomach V i VI skreślił rys dziejów kościoła katolickiego, pokazując silę prawdy jego na podniesienie nad ziemię i skojarzenie ich w jedną z Bogiem i Świętymi społeczność. W tom. VII i VIII wykazał ruch zewnętrzny, w jaki prawda katolicka wprawia ludzi dla oddania czci Bogu należnej w obrządkach kościelnych, w tomie IX opisał pomniki choć martwe, żywo jednak przemawiające z pieczar rzymskich, za tożsamością wiary naszéj i pierwszych chrześcian, za ofiarą, jaką oni na ołtarzu uznanéj prawdy złożyli. Z uczuciem żywéj wdzięczności dla szanownych tłumaczów i wydawców przyjęła publiczność to dzieło Nowego wydania wyszło 4 t. Warszawa 1857. Tegoż pisarza Przewodnik dla spowiedników przekład ks. Robickiego, profesora seminar. wileńskiego. Wilno u Zawadz. 1860 Tegoż Wielki dzień się zbliża, albo listy o pierwszej kommunii ś. tłumaczył z francuz. ks. Stan. Snarski Domin. Wilno 1850. Tegoż Katechizm (krótki) wytrwałości, czyli wykład historyczny, dogmatyczny, moralny i liturgiczny religii od początku świata aż do dni naszych. 2 tom. War. 1851. Tegoż O znieważaniu pracą niedzieli i złych skutkach ztąd wynikłych dla religii. Wilno 1857. Tegoż Dzieje życia rodzinnego wszystkich starożytnych i tegoczesnych ludów, czyli wpływ Chrystyanizmu na stosunki rodzinne; przekład z 2go wydania przez Joannę Belejowską 2 t. Warsz. 1858. Tegoż Historya katakumb, czyli Rzym podziemny, War. 1854. 21) Geaando (de). O udoskonaleniu moralnem czyli o ukształceniu samego siebie przeł. z franc. Michał Bogusz Szysko 3 tom. Mińsk 1855. 22) Gooser kardynał arcybiskup w Rheims, napisał w języku francuz. w r. 1844 Teologią moralną, w r. 1850 już ósmą wydrukowano edycyą, a do dnia dzisiejszego zapewne ich więcej się ukazało. Teraz przełożył T. Dziekoński były dyrektor gimnazium na język polski pod napisem: Teologia moralna dla użytku plebanów i epowiedników, 4 tom. War. 1858. * * Tegoż pisarza Obrona dogmatu spowiedzi przeciw zarzutom niedowiarstwa przełożył, przypisami i objaśnieniam, powiększył ks. Nestor H. S. Bieroński. War. 1854. Tegoż Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny i kanoniczny wiary katolickiej, z odpowiedziami nu zarzuty wzięte z nauk przeciw religii, albo Teologia dogmatyczna i moralna ku użyciu wiernych Chrystusowych. Dzieło ofiarowane Ojcu ś. Piusowi IX, zaszczycone podziękowaniem jego świątobliwości, tudzież approbatą i pochwałami wielu kardynałów, arcybiskupów; z franc. podług 8éj edyc. przeł. Leon Rogalski. Tom I i II. War. 1857. 23) Guillois AMbaoźy. Katecheta na kazalnicy, układ kazań, konferencyi i nauk o głównych przedmiotach wiary chrześciańskiéj; przełożył Leon Rogalski. Tom Iszy 1859. Tom II Moralność i Sakramenta. War. 1860. 24) HeRouville (X. de) O naśladowaniu N. P. Maryi na wzór naśladowania Jezusa Chrystusa, ksiąg 4 przekład z franc. Wilno 1856. 25) Hołowišski IGNACY arc. mohil. Homiletyka ułożona i alumnom Rzymsko-katolickiéj duchownej akademii wykładana w r. 1855. Dzieło pośmiertne. Kraków 1859. 26) HUMBEar Piora ks. Główne prawdy wiary oraz obowiązków chrześcianina ku pożytkowi wiernych i kapłanom, z franc. przeł. ks. Ign. Bardziński. War. 1842. 27) Kosicki Modest warta, wydał swoim kosztem: a) Historya świętej młodości Jezusa Chrystusa, przekł. z franc. Warsz. 1826. b) Zbiór pięknych myśli, wyjęty z dzieł Bossueta, Fenelona, Bourdaloue, Massillona i innych. Tamże 1826. c) O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej, przez Fenelona, przekład. Tamże 1823. d) Obrona Christianizmu przez ks. Dioniz. Fraussinous, przekład z francuz. Tamże tomów 4, 1828. e) Tryumf Ewangelii przekład. Tamże 1830 tomów 4. f) Przewodnik młodzieży chrześciańskiej przez ks. Gobinet, nowy przekład tamże 1829 t. 2 28) X. Kozłowski Felix Dr. ob. prawa, wyd.: X. Józef Bogobojski czyli moc religii chrześciańskiej w umiejętności i życiu 2 t. Gniezno i Leszno 1846 i 48. Tenże Uwagi krytyczne nad Chowanną czyli systemem pedagogiki narodowéj. Poznań 1844. Dzieje starego i nowego test. podług Schustera. Pozn. wyd. 3. 29) Kuczbowski W. ks. Wykład na lament Jeremiasza proroka. Dzieło napisane jeszcze w złotym wieku dla Polski, drukowane w Poznaniu u Żupańskiego 1843

30) LA Caoix T. ks. Dobrodziejstwa religii, czyli dzieje zakładów dobroczynnych, z jej natchnienia rozkrzewionych. Tłum. z fran. wyd. ks. Stanis.. Snarskiego Dom. Wilno 2 t. 1847. 31) LeoNaRdo a S. MAURicio Cwiczenia duchowne War. u XX. Misyonarzy. 32) Licsy I. S. ks. Żywot Pana naszego Jez. Chr. tudzież dzieje apost. przetł. Berl. 1844 33) LipNicki August ks. Zasady kaznodziejstwa czyli nauka opowiadania Słowa Bożego oparta na podaniach i wzorach Pisma św., Ojców kościoła, poważnych pisarzy i najcelniejszych kaznodziejów polskich, we 2 częściach, Wilno u Zawadzkiego. 34) LewAarowski Ludwik. Wykład obrzędów i pamiątek św. kościoła katolickiego dla użytku młodzieży. Krak. 1855. 35) ŁuNkiewicz JAN Ludwik. Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów rzymsko-katolickiego kościoła zebrany i ułożony. Wilno 1854. 36) Maisrae (de Józef hr.) wydał dzieło O papieżu. Przełożył J. Miłkowski, Kraków 1853. Dzieło to każdego przekona i silne wpoi przekonanie, że bez papieża niemasz prawdziwego katolicyzmu i że żaden prawy chrześcianin, odłączony od papieża nie zdoła zformułować sumiennie jakiegokolwiek wyznania jasno skreślonego, któreby się bez uczestnictwa obejść mogło. | 37) MARer H. L. C. O godności rozumu ludzkiego i potrzebie objawienia boskiego, przekład E. Ziemięckiéj. Warsz. 1859. 38) Nauka o odpustach, bractwach i jubileuszu przez J. B. Bouvier biskupa du Mans, z siódmego francuzkiego wyd. na język polski przełożył ks. Kazimierz Przyałgowski. Wilno 1847. 39) Nauka pasterska o administrowaniu sakramentu małżeństwa potrzebna dla kuratorów i plebanów, przełożona z niem. Wilno u XX Missyonarzów 1832. 40) Nauki z teologii pasterskiej o rzeczach w rytuale czyli w agendzie zawartych w jedno zebrane. Wilno u XX. Missyon. 1834. 41) Nauki o przykazaniach boskich i kościelnych, o modlitwie, grzechach głównych i sakramentach, ułożone przez 200 kapłanów pod przewodnictwem ks. Kossarta przełożył ks. S. Snarski. Wilno 3 t. 1844 42) Nauki krótkie, katolickie, zawierające, co każdy chrześcianin powinien znać, aby się godnie przygotował do spowiedzi z dodaniem podwójnego rachunku sumienia przeł. z fran. ks. S. Snarski Domin. Wilno 1845. 43) Nauki religijne z dziejów starego testamentu zebrane dla pożytku duchownego bogobojnéj młodzieży i pomocy jéj gorliwych przewodników w zasadnym ich wykładzie ułożył ks. S. Snarski Dom. Wilno 2 tom. 1853. 44) Nicolas August Badania filozoficzne o Chrystyanizmie przekład Ignacego Badeniego 3 t. i dodatek, Warsz. l853. Tłumaczył część Iszą Zdzisław Zamojski która obejmuje: dowody wstępne czyli fiiozoficzne i stanowi kompletną część całości. Kraków 1853. Pan R. M(ichalski) wydał w I tomie pod napisem: Wywód prawdy chrześciańskiej ze stanowiska filozofii, dogmatu i historyi, z fran. dzieła Augusta Nicolasa. War. u XX. Missyon. 1856. Tenże pisarz napisał Niepokalana Dziewica Marya uważana w wyrokach odwiecznych Boga i w związku z prawdami religii, czyli wywód chrześciańskiej prawdy na zasadach objawienia i na wierze opartego rozumu dokonany, wykazujący jak cześć Niepokalanej dziewicy Maryi spaja się ze wszystkiemi tajemnicami naszej świętej wiary. Przełożył z franc. ks. S(tanisław) U(lanicki) wikaryusz z Czemiernik. Warsz. 1858. 45) Notalizau ManciN ks. Pocieszyciel strapionych i chorych, zbiór rozmyślań służących do wzniesienia duszy nad smutki i cierpienia tego życia, z francuz. przełożone przez J. H. S. z przemową p. Eleonorę Ziemięcką. War. 1844. 46) PINARD ks. Ogień miłości Jezusa Chrystusa, czyli

« PoprzedniaDalej »