Obrazy na stronie
PDF

kiego" w całości, oraz w czterech fragmentach kolorowanych. Tekst wypełnia życiorys Jana Matejki i studyum o „IIołdzie pruskim" Stanisława W i t k i ew i c z a. – W i sła, miesięcznik illustrowany, poświęcony krajoznawstwu i ludoznawstwu, pod redakcyą Erazma Majewskiego, w zeszycie 5-tym, bardzo bogatym w treść, zawiera między innemi prace: L. Ma je w s k i e g o: „Polska w wyobraźni geografów średniowiecznych". - B. M ale w sk i ego: „Próba charakterystyki utworów ludowych". - – „Dokończenie monografii wsi Żabno" pióra Stanisławy Dąbrowskiej.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Wasilewski Zygmunt Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów Romantyzmu. Lwów. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, 1905, 8–0, str. 300.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

B u j ak Franz dr.: Die Ortsnamen als Basis für die Geschichte der Ansiedlung in Polen. 1904, 8-o, 72 77. (Extr. du Bulletin de l'Académie des Sciences. Cracovie 1904).

[ocr errors][ocr errors]

II e e k Waleryan: Mapa historyczna Polski. Wydanie czwarte. Kraków. 1905. Skala 1:4,000,000.

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C z e c h o w Antoni: Opowiadania. Warszawa. Nakładem księgarni M. Borkowskiego, 1904, 8-o, str. 228.

G 1 i ń ski Kazimierz: Szczęście. Powieść. Warszawa, E. Wende i Sp., 1904, 8-o. T. I-szy str. 288, tom II str. 152.

(Głowacki Aleksander) Prus Bolesław: Placówka. Powieść. Warszawa. Nakładem Adama hr. Krasińskiego i Antoniego Osuchowskiego. Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1904, 8-o, str. 377, z przedmową M. Brzezińskiego, illustracyami Antoniego Kamieńskiego i kartą tytułową Stanisława Witkiewicza.

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

0 w y c h o w a n i u. Poznań. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. 1904, S–0, str. 5S2 -:- 5.

K a l e n d a r z informacyjno-encyklopedyczny (N a I' o g o to w i e R a t u n k o w e w W a r sza w i e) na rok 1905. Warszawa. Nakład Towarzystwa doraźnej pomocy lekarskiej. 1905, S-o, str. XLVIII+S04+CIV+72 z planami Warszawy i okolic.

[ n g r a Józefa Kalendarz illustrowany na rok 1905-ty. Warsz., 4-to.

- -- -- --

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

l\ |::| ) \ |\'l'( ) | ( ) ) [*(` \\ | ||:| )ZIALNY I WY 1).\ W (*.\

.\ I) \ \I hr. ]\ ]{ \ SINSKI.

« PoprzedniaDalej »