Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSlS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ter, qui te portavit, et ubera, quae su28. xisti : Qui ait illi : Beati, qui audiunt verbum Dei, (c) et custodiunt -i*. 29. Turba autem conveniente, coepit dicere : Gens haec, gens nequa est : signum quaerit ; et non dabitur ei, nisi signum Jonae. 30. Sicut enim fuit Jonas signum Ninevitis ; sic erit et Filius hominis huic generationi : et sicut Jonas in ventre coeti fuit; sic erit et Filius hominis in ter31. ram. Regina Austri surget in judici0 cum viris generationis hujus, et condemnavil eos ; quo

CODEX VERONENSIS.

24. (a) Cum autem i immundus spiritus exierit ' ab homine, ambulat per loca, quae non habent aquam, quaerens requiem ; et non imveniens, tunc dicet : Reverlar in domum, unde exivi. 25. Et cum vemerit, inveniet eam scopis mundatam, et 25. ornatam. Et tunc vadit, et (b) adsumit ; septem alios spiritus nequiores se, et ingressus, inhabitat. Et fit ejusmodi hominis vila multo pejor prioris. 27. Faclum est autem, cum haec diceret, extollens V0cein quaedam mulier, dixit illi : Beatus

venter,

qui te

portavit,
et ubera,

quae

suxisti. 28. Ad ille dixit ad eos : Beati, qui audiunt verbum Dei, (c) et custodiunt f. 29. Turbis autem concurrentibus, coepit dicere : Generatio haec, generatio pesSlfna :

signum
quaerit ; et
signum non
dabitur illi,
nisi signum
50. Jonae. Nam
sicut fuit

Jonas

signum Ninevitis ; ita erit et. Filius hominis generationi

huic.
31. Regina ab
Austro sur-
get in ju-
dicio cum
viris ge-
nerationis
hujus, et
condemna-
bit illos;

CODEX BRIXIANUS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

(a) Addit autem, etiam cod. Cant. öí. — (5) Post adsumit, deest secum, pariter in textu Gr. — (c) Post custodiunt, deest illud, etiam in cod. Cant. ,

CODEX VERCELLENSIS.

niam venit
de finibus
terrae audi-
re sapientiam
Solomonis :
et ecce hic
plus Solomo-
32. ne. (a) Wiri
Ninevitae f
surgent in
judicio cum
gent. . hac,
et condem-
nabunt eam ;
quia paeni-
tentiam ege-
runt in prae-
dicatione
Jonae : * et ec-
ce hic plus
quam Jona.
33. Nemo lucer-
ma in accen-
sam in occul-
to ponit, ne-
que sub mo-
dium, sed su-
per candela-
brum, ut in-
trantes, lu-
men vide-
54. ant. Lucer-
ma corporis
tui est oc . . -
. . . luus. Si
oculu . . . . .
simplex fue-
rit, totum cor-
pus tuum lu-

cidum est : * si
vero oculus
tuus nequa
fuerit, et cor-
pus * tuum te-
nebro-
55. sum erit. (c) Si er-
go lumen, quod
est in te, tene-
brae sunt, te-
nebrae rese-
. . . . ntae sunt f ?
57. Loquente
autem e0, r0-
gavit eum
quidam Pha-
risaeus, ut
pranderet
secum. In-
gressus au-
tem. . cu-
58. buit. Pharisae-
uS aulein C0e.
pit, recogitans
intra se, di-
cere ; quod
non prius
baptizatus

eSSet.
59. Dixit autem
Dominus ad illum :
Nunc vos
Pharisaei,
ulrui:m ne
exteriorem
partein cali-
cis, et catini,
mundatis :
quod autem

CODEX VERONENSIS.

quia venit
a finibus
terrae audire
sapientiam
Solomonis:
et ecce plus hic,
quam Solomon.
52. Viri (a) Ni-
nevitae ;
surgent in
judicio cum
generatione
hac , et con-
demnabunt
illam, quia
paenitentiam
egerunt in
raedicatione
onae : et
ecce plus
hic, quam
Jonas.
55. Nemo (b) au-
tem | lucer-
nam accendit,
et in ab-
sconso ponit,
neque sub
modio, sed su-
pra candela-
brum, ut,
qui ingrediun-
tur, lumen
videant.
54. Lucerna cor-
poris tui est oculus
luus. Cum fue-
rit oculus tuus
simplex , totum

corpus tuum
lucidum erit :
Cum autem
nequa fuerit,
etiam corpus
tuum obscu-
ruin erit.
55. (c) Si ergo lu-
men, quod
in te est, tenebrae
sunt, ipse
tenebrae quan-
tae sunt ;?
37. (d) In eo autem
cum loquereuur
ipse f , Pharisaeus
quidam rogavit
illum, ut (e) cum
eo f pranderet.
Et ingressus,
38. recubuit. Pha-
risaeus autem
coepit intra
se reputans,
dicere : Quare
non primum ba-
ptizatus est,
prius quam
manducaret ?
59. Et ait Domi-
mus ad illum :
Nunc vos
Pharisaei (f) hy-
pocritae i,
prius, quod
de [oris est
calicis, aut
catini, mun-
datis; quod

CODEX BRIXIANUS.

quia yenit a finibus terrae audire sapientiam Salomo- totum lucidum fuerit. non habens partem aliquam tenis.et ecce plus quam Salomone hic viri(a)Ninevitae nebrarum erit lucidum totum. et sicut luceriia fulgoi surgent in judicio.cum generatione liae. et con- vis in luminabit te. Si enim corpus quod in te est lucerdeììáí quia paenitenlian, egerunt. ip praedi- nam non habuerit lucentem tibi tenebrosa est. quanto catione Jonae. et ecce plus quam Jona liic. Nemo (b) imagis autem lucerna tua fulgens lucebit tibi. Et cum autem j liicernam accendit. et in abscondito ponit. haec loqueretur. rogavit eum quidam Pharisaeus. ut neque sub mollio sed supra candelal)riim. ut qui in- pranderet : piit eum. Et ingressus discubuit. Pharigrediuntur lumen videant. Lucerna corporis tui est saeus auteni videns admiratus est. eo quod non oculus tuus. Si ocu!iis tuus fuerit simplex. totum cor- prius baptizatus est. priusquam manducaret. Et ait pus tuum lucidum erit. si autem nequam fuerit totum Dominus ad illum Nunc vos Pliarisaei. quod de corpus tuum tenebrosum erit. Vide ergo me lumen foris est calicis, el catini. mundatis. quod aulem quod in te est tenebrae sint. Si ergo corpus tuum

CODEX CORBEIENSIS.

36. Totus versus omittitur.

57. Et cum Jesus loqueretur turbae, rogavit illum quidam Pharisaeus, ut cum illo pranderet.

58. quare non prius baptizatus est, prius quam manducaret?

VARIANTES LECTI0NES.

* Gat, plus est Jona hic. Mm. Jona hic. Vulg. plus quam quam. - Jonas hic. * Gat. et Mm, tuum lucidum. Vulg. tuum totum luciJum. * Mm. si autem oculus tuus nequam. Vulg. si autem ne- * Gat. plus Salomone hic. LECtiONeS cODlciS viNDEB0NENSIS ABEUNTES AB EDITI0NE VULGATA. 52. Viri Ninevitae surgent in judiciq cum viris gene- tenebrae in te quantae sunt ? 57. Et cum loqueretur rationis hujus..., in praedicationeiii.... plus Jona hic. 55. haec.... ut cum illo pranderet. 58. putans, diceré; quare iu absconso. 54. I.ucerna corporis tui est oculus tuus... non primum; baptizatus est, ante quam manducaret ? 59. simplex, totum corpus tuum lucidum est : cum autem me- Nunc vos Pharisaei, prius quod. qua. 33. Si ergo lumen, quod in te est, tenebrae sunt,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

intus est ves-
trum, plenum
est rapina,
et nequitia ?
40. Stulti,
nonne qui

fecit

interiora, et exterio41. ra fecit ? Verum, quod superest, date elemosynam : et ecce 0mnia munda" vobis erunt. 42. Sed vae * vobis Pharisaeis, quoniam decimatis mentam, et rulam , et ommem olus, et praeteristis judicium , et caritalem Dei. Haec oportel fieri, et illa non relinquere. 45. Vae vobis (b) * Pharisaei f , qu0niam diligitis primos COnsessus in Synagogis, et salulatio. nes in foro. 44. Vae vobis, quo

CODEX VERCELLENSIS.

ta í ignobilia, et homines ambulantes supra, ignOran 1

45. Respondens autem

quidam ex Legis doctoribus, dixit ei : Magister, haec dicens, et nobis contumeliam 46. facis. Qui dixit : Et vobis Legis doctoribus vae, quia honeralis homines sarcinas * inportabiles, et ipsi uno digitorum WeSlr0rum n0I) attingiuis ea. 47. Wae vobis, quoniam aedilicatis monuiilenta Prophetarum : nam Patres vestri occiderunt 48. illos. Ergo * testimonium perhibetis, (f) non consentientes ; operibus Patrum vestrorum ;

CODEX VER0NENSIS.

autem intus est vestrum , plenum est rapina, et iniquitate. 40. Stulti, nonne qui fecit, quod deforis est, etiam id , quod deintus est 41. fecit? Tamen (a) quae sunl f, date elemosynàm : et ecce omnia murida sunt vobis : haec enim oportebat facere, et illa non omittere. 42. Sed vae vobis Scribae, et Pharisaei, qui decimatis mentam, et rulam, el omne holus, et praeteritis juditium, et caritatem Dei. 45. Vae vobis (b) Pharisaei f, quia diligitis primas catedras in Synagogis, el salulationes in foro, (c) et primos discubilos in con

(d) Scribae, et Pharisaei hypocritae f, quia (e) monumenta ; estis, quae non parent, et homines ambulantes supra illa, nesciunt. 45. Respondens autem quidam ex Legisperitis, ait illi : Magister, haec dicens, etiam nobis contumeliam facis. 46. Ad ipse ait : Et vobis Legisperitis vae, quia oneratis homines oneribus, quae non possunt portare, et ipsi uno digito veStrO 110n tangitis. 47. Vae vobis, quia aedificatis momumenta Prophetarum : Patres autem vestri occiderunt 48. illos. Ergo lestimonium perhibetis, (f) non consentientes ; operibus Patrum vestro—

iuiam estis quoniam il- viviis f. rum ; quoniam
(e) monumen- li quidem oc- 44. Wae vobis illi quidem
CODEX BRIXIANUS. **

tis ut monumenta quae non parent et homines ambulantes supra nesciunt. Re$pondens antem quidam ex Legisperitis. ait illi. Magister haec dicens. etiam nobis contumeliam facis. Ad ille ait Et vobis Legisperitis. vae. quia oneratis homines oneribus quae portari non possunt et ipsi uno digito vestro non iangitis sarcinas ipsas. Vae vobis quia aedificatis monumenta Prophelarum. l'atres autem vestri occiderunt illos. Ergo testimonium perhibetis consentientes operibus Palrum vestrorum. quoniam illi quidem

intus est vestrum. plenum est rapina et iniquitate. - Stulti. nonne qui fecit quod deforis est. etiam id quod deintus est fecit. Verumtamen ex his (a) quae habetis f date elemosynam. et ecce omnia munda sunt vobis. Sed vae vobis Pharisaeis quia decimatis nientam et rutam et omne holus et praeteritis judicium et caritatem Dei. Haec enim oportuit facere. et illa non omittere. Wae vobis Pharisaeis. quia diligitis primas cathedras in Synagogis. el salutationes in foro. Wae vobis (d) Scribae et Pharisaei hypocritae f quia es

C0[)EX CORBEIENSIS. 41. Tamen quod superest, date eleemosynam. 45. Ab hoc versu deest folium usque ad tersum 44. quia eslis monumenta, quae non parent. septimum capitis duodecimi. WARIANTES LECTI0NES.

* Gat. vobis Scribae , et Pharisaei. Mm. vobis l'hari- * Gat. el Mm. portari. Vulg. portare. . saeis... oportuerat. Vulg. vobis Pharisaeis, .... oportuit. Gat. et Mm. iestificamini, consentitis. Vulg. testifica* Gat. Pharisaei, quiä. Mm. Pharisaei, qui. Vulg. Pha- mini, quod consenuitis. risaeis, quia. LECTIONES CODICIS WINDEB0NENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

ciderunt eos, vos autem (a) aedificatis f. 49. Ideo f et sapientia Dei dicit : Mittam in illis Prophetas, et Apostolos; et ex illis occident, et persequentur : 50. ut exquiratur sanguis omnium Prophetarum, qui effusus est ab origine mundi, usque in gente hac, 51. a sanguine Abel, usque ad sanguinem Zachariae, quem occiderunt inter altarium, et aedem. Ita dico vobis : exquiretur a gente hac. 52. Vae vobis Legis doctoribus, quoniam (d) abscondistis f clavem scientiae, (e) et f ipSi nOn inlratis, et introeuntes, prohibuistis. 55. Dicente autem illo haec co

occiderunt j eos. vos autem aedificatis f eorum

ram omni populo, coeperunt tam Scribae, quam et Legis doctores male se habere, et comminate illi de pluribus, 54. quaerentes OCcainS0imem aliquam invenire *ab illo, ut accusarent eum.

CAPUT XII.

M. Multa autem turba. . . . . tinen. . . . . um

ita, ut. . . . .alillIIl • • . . . . . .culcarent, coepit dicere ad discentes : Primum cavete a fermento Pharisaeorum, * quod est adfecta2. tio. Nihil enim opertum est, quod non revelabitur, et occultum, quod non co. . . . Cal. • . 3. Qua. . . . n tenebris. . . . ritis, . in lu. . . . raet. . buntur; et quod ad aurem locu. . fueri

CODEX VERONENSIS.

occiderunt eOS, vos autem (a) aedificatis f. 49. (b) Ideo ; mitto in illos Prophetas, el Apostolos; et ex illis occident, et persequentur : 50. ut inquiratur sanguis omniuin Prophetarum, qui effusus est a constitutione mundi, (c) usque ad f generationem 51. istam t, a sanguine Abel, usque ad sanguinem Zacchariae, qui periit inter altare, et aedem. Ita dico vobis : requiretur ab hac generatione. 52. Wae vobis Legisperitis, quia (d) absconditis i clavem scientiæ, (e) et t ipsi non introitis, et eos, qui inuroibant, prohibuistis. 53. Cum ad illos

CODEX BRIXIANUS.;
runt Pharisaei et Legisperiti contristari et aluercari

diceret coram (f) omni plebe, f coeperunu Pharisaei, et Legisperiti (g) male habere, et committere 54. cum illo, quaerentes de multis occansionem aliquam invenire de illo f, ut eum aCCusarent.

CAPUT XII.

1. Multis autem turbis

. circumstan

tibus, ita ut se invicem conculcarent, ita coepit dicere ad discipulos suos : Altendite (h) vobis f a fermento Pharisaeorum, quae est hypocrisis. 2. Nihil autem opertum est, quod non reveletur, neque occultum, quod non sciatur. 5. Quoniam quae in tenebris dixistis, in lumine dicentur, et quod in aure locuti

monumenta. Propterea et sapientia Dei dixit. Mlittam ad illos Prophetas. et Apostolos. et ex illis occident et persequentur. ut inquiratur sanguis omnium Prophetarum qui effusus est a constitutione mundi a generatione ista. a sanguine Abel. usque ad sanguineiu Zacchariae qui periiu inter altare et aedem. lta dico vobis requiretur ab hac generatione. Vae vobis Legisperitis. quia tulistis clavem scienliae ipsi non inlroistis, et eos qui inlroibant prohibuistis. Cum haec ad illos diceret coram omni populo coepe

cum illo de multis interrogantes eum quaerentes capere aliquid ex ore ejus. ut occasionem invenirent accusare eum. Multis autem turbis congregatis. ita ut se invicem conculcarent. coepit dicere ad discipulos suos. primo Adtendite (h) vobis t a fermento Pharisaeorum. quod est hypocrisis. Nihil autem opertum est. quod non reveletur. neque occultum quod non sciatur. Ideoque quae in tenebris dixistis in lumine audientur. et quod in aurem locuti

[ocr errors]

CODEX CORBEIENSIS.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

tis. . cubiculis, praedicabitur supra 4. t. . . a. Dico vobis, quasi amicis: nolite terreri ab his, qui occidunt, et post haec non habent amplius, quod faciant. 5. Demonstrabo autem vobis, quem tiimeatis : eum, qui, postquam ' occiderit, habet potestatem mittendi in gehennam. Dico vobis, hunc timele. 6. Nonne quinque passeres * depondio vemiunt? et umulS e0rum non est in oblivione in cons7. pectu Dei. Sed et capilli capitis vestri oinneS numerati sunt. Nolite timere; ° multo vos passeribus differtis. 8. Dico vobis : 0mnis, quicum

CODEX VERCELLENSIS.

que confessus * fuerit me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur eum coram Angelis Dei : 9. qui autem negaverit me coram h0minibus, abnegabitur coram AngeM0. lis Dei. Et omnis, qui dixerit verbum in Filium hominis, remittetur illi: qui autem blasphemaverit Spiritum Sanctum, non remittetur illi. MM. Cum autem adducent vos ad Synagogas, et Principes, et Poteslates, n0lite solliciti esse, quomodo rationem reddatis, aut quid dicatis : M2. Sanctus enim Spiritus docebit vos eadem hora, (d) quae i oporteat diCete.

CODEX VERONENSIS.

estis, prae-
dicabitur super
tecta, nec non
et in plateis.
4. Dico autem
vobis amicis
meis : videte
ne terreamini
ab his, qui
occidunt cor-
pus, et post
haec non
habent amplius,
quod faciant.
5. Ostendam autem
vobis, quem
timeatis : timete
eum, qui post-
quam occidit,
habet pote-
statem mit-
tere in gehen-
nam. Etiam
dico vobis,
hunc timete.
6. Nonne duo
passeres asse
veniunl? et
unum ex illi3
non cadit
sine voluntate
7. Dei. Sed et
capilli ca-
pitis vestri
OmneS nume-
rati sunt.
Nolite timere :
multis passeribus
g"; (a) estis f.
. Dico vobis :
omnes, qui-
cumque me

confessus fuerit
coram homi-
nibus, et Fi-
lius hominis
confitebitur
illum coram
Angelis Dei :
9. qui autem nega-
verit me

c0ram
hominibus,
negabo et
ego eum
coram Patre
meo, qui est
in caelis.
10. Et omnes, qui
dicit verbum
in Filium ho-
minis, remitte-
tur ei :
qui autem
in Spiritu
Sancto . . . . .
11. non remittetur
ei. Cum au-
tem (b) ducent ;
vos in Syna-
gogis, et ad
Magistratus,
et Potestates,
nolite solliciti
esse (c), qua-
liter f respon-
deatis, aut
12. dicatis : Spi-
ritus enim
Sanctus doce-
bit vos in
ipsa hora ,
(d) quae f opor-
teat dicere.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3. ab eis..... amplius non habent, quod faciant. 5. occi- 9. negabitur ipse. 10. remittetur illis: in Spiritum autem dit. 6. dipundio... coram Dominó. ' 7. capilli yestri om- Sangum, qui dixerit, uon remittetur ei;. 11. inducent vos nes.... Nolile timere...pluris estis. Dico. 8. Dico vobis : ad Magistratus, et Potestates....;:. qualiter respondeatis, Quicumque confessus fuerit in me... confitebitur in illo. . aut dicatis. 12. quae oporteat dicere.

[ocr errors]

(a) Post estis, deest vos, etiam in tex. Gr.— (b) Ita et cod. Cant. ?ipoaw.— (c) Post qualiter, deest aut quid, etiam in cod. Cant. — (d) Ita et tex. Gr. à.

« PoprzedniaDalej »