Obrazy na stronie
PDF
ePub

Rom. 13.

Amb.

Aduentus.

Condit

AdVefperas. Capitulum. Ratres, Hora eft iam nos de fomnofurgere: nunc enim propior eft noftra falus, qua cum credidimus.B. Deo gratias. Sicfemper refpondetur in fine om hium Capitulorum. Hymnus. DOnditor almefiderum, Eternalux credentium, Chrifte redemptor omnium, Exaudi preces fupplicum. Quicondolens interitu Mortis perire fæculum, Saluafti mundum languidum, Donansreis remedium. ergente mundi vefpere, Vtifponfus de thalamo, Egreffus honeftiffima, Virginis matris claufula. uius forti potentiæ Genu curuantur omnia, Cœleftia, terreftria, Nutu fatentur fubdita. edeprecamur agie, Venture iudex fæculi, Conferua nos in tempore, Hoftis a telo perfidi. I aus,honor,virtus,gloria Deo patri,&filio, Sanctofimul paraclito, In fæculorum fæcula. Amen. Rorate celi defup,&nubes pluant iuftum. Aperiatur terra,&germinet Saluatorem, AdMag.Antipho. Ecce nomeDñi venit delõginquo,&

B.R.N.

[ocr errors]

TEMPOR

PRIMO SABBATHO claritas ei replet orbe terrarũ. Ofo.

Excita

Xcita quæfumus domine, poten
tiam tuam,& veni:vtab imminẽ
tibus peccatorum noftrorum pericu
lis,temereamur protegente eripi,teli
berate faluari.Qui viuis,& regnas cũ
Deo patre in vnitate spirit'fanctiDe'.
Per oĩa fæcula fæculorum. B. Amen.

Commemorationes de Cruce,de S.
Maria, de Apoftolis, de Patrono, &
de Pace,non fiunt per totum Aduen
tum,etiamin officio de Sanétis.
¶In Aduentu nõfit de Fefto,nifi fue
rit Duplex, vel femiduplex: quod fi
occurratin Dominica, transfertur ia
primã diéfimili Feltonoimpediam.
DeSimplici verò fittată Comemor.
DOMINICA PRIMA

DE

22.33

[ocr errors]
[ocr errors]

E

Aduentus.
AdMatutinum.Inuitatorium.

*

Quinatus orbifubuenis,
Curfu decliui temporis.
Illumina nunc pectora,
Tuoq; amore concrema,
Audito vt præconio
Sint pulfa tandem lubrica.
Iudexq; cùm poftaderis,
Rimari facta pectoris,
Reddens vicem pro abditis,
Iuftisq; regnum pro bonis.
Non demum ar&temur malis

H

RegévéturŭDám, Veniteadorem".
Etdrin Dominicis, & Ferijs, vfq; ad
Dominicam tertiam Aduentus.
ps. Venite.folio r. Hymnus.

Erbum fupernum prodiens,
A patre

57

*

Pro

D.

Greg

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cap. 1.

sp.

Pro qualitate criminis,
Sed cum beatis compotes,
Simus perennes cælibes,
Laus,honor virtus,gloria
Deo patri,& filio,
Sancto fimul paraclito,
In fæculorum fæcula.Amen.
Inj.not. An. Veniet ecce rex excels.
ps. Beatus vir. cũ rel.vt in Pfal. fol.2.
Pofty in quolibet yoct.di Prnf.fec.
vfq; ad y. Et nenos inducasītétatio-
ne, B. Sed libera nosà malo. B. Am.

ABSOLVTIO.
TXaudi dne lefu Chře pces feruo-
Era
ru tuorú,& miferere nobis, q cũ
Pře,&Spú facto viuis,&regnasi fcla
fcloru, Am. V. Iube domne bene-
dicere, Bne. Benedictione perpetua
benedicat nos pater æternus Am.
Incipit liber Ifaia propheta, Letj.

pluda,&lerufalé,in dieb'Ozię Ioatha, Achaz,&Ezechięregũ Iuda. Audite celi,& aurib'pcipe terra,qm dislocut' eft.Filios enutriui, & exaltaui:ipfiautefpreuerunt me.Cognouit bos poffeffore fuú,&afin' prelepe dñifui:Ifraelaut meno cognouit, & popul' me no intellexit.Tu autDñe, miferere nobis. Deogratias.

Sicfemp terminant Lectiones, nifi liter fignent.. Afpiciés à logè ecce video Dei potétia veniété, &nebula tota terrätegente. Ite obuia ei,& dicite: Nucia nobisfi tu es ipfe, Qui regnatur' esi populo Ifrael. Quiq; terrigene,&filij hominú,fimulivnu diues,& pauper Ite obuiam ei, & dicite Qui regis Ifrael, intede, qui deducis velut oué lofeph. Nuncia nobisfituesipfc.. Tollite portas

principes veftras,& eleuamini porta
æternales,&introibit rex gloria, R.
Qui regnaturus esi populo Ifrael. y.
Gloria patri,&filio, & fpiritui facto.
Deinde repet. R.Afpiciens à longè,
vfque ad Quique terrigenæ,
Hoc non dici per Hebdomadam
V.Iube domne benedicere. Bño.
Vnigenitus Dei fili' nos benedicere,
&adiuuare dignetur. Am. Le.ij.

V

Agenti peccatrici,populogra ui iniquitate, femini nequam, filijs fceleratis:dereliquerut dominu, blafphemauerunt fanctum Ifrael, ab alienati funt retrorfum. Sup quo per cutiam vos vltra,addentes præuarica tionem? Omne caput laguidũ,& om necor morens, à planta pedis vfque ad verticem non eft in co fanitas. Vul nus,& liuor, & plaga tumens non eft

nec curata medicamine,nequefota oleofpiciebam in vifu noctis,& ecce in nubibus cœli filius hois veniebat:& datum est ei regnum,&honor. Etois populus, tribus,& linguæ feruient ei. Poteftas eius,poteftas æterna,quç non auferet &regnũ ei' qd no corrupet.Etois po pul',trib', Iube dõne benedicere. fenfus,&cordanra. Ame, Lec.ij. Bño. Spiritus fancti gratia illuminet

Erra veftra deferta, ciuitates veftra cora vobis alieni deuorat,& defo ftræ fuccenfe igni.Regionem ve labitur ficuti vaftitate hoftili. Et dere linquetur filia Sion vt vmbraculum in vinea,& ficut tuguriú in cucumerario,&ficut ciuitas que vaftatur Nifi dominus exercituum reliquiffet nobisfeme,quafi Sodoma fuiffemus,& quafi Gomorrha fimiles effemus.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

B. Miffus eft Gabrielangel'ad Maria tri deditum,aut curis fæcularib' inue
virgine,defpofata Iofeph, nuncias ei niat implicatú.Quotidiano enim, di
verbú:&expauefcit virgo de lumine lectiflimi,experimeto,pbat,pot fatie
ne timeas Maria,ïuenifti gratia apud tate aciem mentis obtundi, ciborum
Dám, Ecce cócipies,&paries,& vo nimietate vigore cordis hebetari: ita
cabit altiffimi fili. Dabit ei dñsDe vt delectatio ededi etiam corporum
fedeDauid Pris ei',&fgnabitidomo contraria fit faluti,nifi ratio tempera
Jacobíæternú.Ecce.Clia. Ecce coci- tiæ obfiftatillecebre, & quod futuru
pies. Sicfemper dr Gloria patri. in fi estoneri,fubtrahat voluptati
nevitimi Refpoforij cuiuflibet noct. R. Saluatorem expectamus dominũ
Inij.not. Aña. Gaude, & lætare. Iefum Chriftu,* Qui reformabit cor
cumret.vtin pfalt. folio4Abfolutio. pushumilitatis noftrę, configuratum
TPfius pietas,& mifericordia nosad corpori claritatis fux..Sobriè,& iu
uuet,quicum Pre,&Spú setõ vi- ftè,&piè viuamus in hoc fæculo, ex-
uit,&regnatin fcla fclorum. Am. pectantes beatam fpem,&aduentum
Iube done bñdicere. Bño. De' pr gloriæ magni Dei. Qui reforma.
ops fitnobis,ppiti,& clemes. Am. V.Iube domne benedicere.
* Sermo fancti Leonis Papæ. Bño. Ignem fui amoris accedat Deus
Serm.8.de Ieiunio ro.menfis,&Elee in cordibus noftris. Amen. L.vj,
mofynis. Lectio quarta.

Vamuis enim fine aĩa nihil caro defideret,&inde accipiat fenfus, vnde fumit,& motus : eiufdem tamé eft animæ,quædam fibi fubditę nega re fubftantia,& interiori iudicio, ab inconuenientibus exteriora frenare, vt à corporeis cupiditatibus fepius li bera,in aula mentis poffit diuinæ vacare fapientiæ:vbioï strepitu terrena rufilente curarum, in meditationib fanctis,&in delicijs lætetur æternis.

Aue Maria,gratia plena;Dñstecu Spiritus fan&tus fuperueniet in te,& virt' altiffimi obumbrabit tibi:quod

Obfecro domine, mitte quem mif furus es:vide afflictionem populi tui. Sigutlocutus es veni. Etlibera nos.

filius Dei. Quomodo fietiftud,qm
virum no cognofco?& refpõdésAn-
gel dixit ei.Spus..Iube domne be-
nedicere. Bño.Chrift' perpetue, det
nobis gaudia vitæ. Amen, Left.v.
Dcui'aduétú oem hoïem cóue
nitpræparari,ne quequã aut ve
B. R. Ń.

enim ex te nascetur fanctum, vocabit.Qui regis Ifrael intende, qui dedu
cis velut ouemlofeph; qui fedes fuper
Cherubim.Sicut, Gloria patri.Etli.
In iij.noctur.Aña. Gabriel Angelus.
cum reliquis,vtin Pfalterio.folio 6.

C

Vm de aduentu regni Dei,& de mundi fineactpum, difcipulos fuos Saluator inftrueret, totaq; Eccle fia fuai Aplis fuis erudiret Cauete,in qt,ne forte grauet corda vra crapula, & ebrietate,& cogitationib' fæculari b'.Quod vtiq;pceptu,dilectiffimi,ad nos fpecialius pertinere cognofcim', quibus denunciatus dies, etiam fi eft occultus,non dubitatur effe vicinus,

A

[ocr errors]

Abfolutio.

Vinculis peccatorum noftrorum abfoluat nos omnipo-Hij tens

רזי !

tens,&mifericors dominus. Am. modo audiftis,adiuxit: Erunt fignai Sole,&Luna,&Stellis:&i terris pref fura getium præ cófufione fonit' maris,& fluctuum, Ex quibus profecto omnibusalia iam facta cernimus; alia in proximo ventura formidamus. R. Audite verbum Dominigétes: & annunciate illudí finibus terræ: Et infulis,quæ procul funt,dicite Saluator nofter adueniet. Annunciate, & auditu facite:loquimini,&clamate. Etinfulis. Iube domne benedicere. Bño Adfocietaté ciuium fuper norum pducat nosRexAngelorum, Qn legitur aliud euangelia cum Ho railia, dffequens Per euangelica dita deleantur noftra delicta. RAm. ¶ Prædicto ordine dñrAbfolutiones &Benedictiones, quandocunque fit Officium nouem Lectionum. ¶ Qñverò fit trium Lect. fi fingule tres Lectiones funt de Scriptura,Abfolutio, & Enditiones primi Not dirij.&v.Ferie:Secundi Noct.iij.& vj.Feriz:Tertij Noctur.iiij. Ferię, & Sabba.omiffa Bñone ante cuägelium cuius loco drille nos benedicat, qui fine fine viuit,&regnat. Si aut fingu letres Lectiões no fint de Scriptura. Abfolutiones dir code ordine, bño Prima erit Illenos bñdicat. Secuda, nes verò vtiiij.Noct. Si fit de fancto: Cui' feftũ colim iij. Ad focietate. Lix

N

21.ca.

Hom.

1. in

Euág.

B.

Iube domne benedicere.
Benedictio Euangelica lectio fit no-
bis falus,&protectio, Amen,
*Lectio S. Euangelij fm Lucam,
Sicfeppponitlco S.Euangelijante
prima Lectione de Homilia.Lec.vij.
Nillo tpe:Dixit lef' difcipulis fuis:
Erútfignai Sole,&Luna,&ftellis:
& in terris preffura getium. Etreliq.
Homilia fancti Gregorij Papæ.
Ominusac Redeptor nofter pa
Dom
ratos nos inuenire defideras, le-
nescếtế mundũ,quæ mala fequantur
denunciat,vtnos ab eius amore com
pefcat.Appropinquanté eius termi-
num quatæ percuffiones præueniat,
innotefcit,vtfi Deum metuere in tra-
quillitate nolum?:vicinũ eius iudiciú
vel percuffionibus attriti timeamus.
B.Ecce virgo concipiet,&parietfi--
lium,dicit dns: Et vocabitur nomen
cius admirabilis,De fortis. Supfo
liũ Dauid,& fup regnũ ei' fedebit in
æternú.Et vocabit. Iube done bñ-
dicere, Bño.Diuinũ auxiliu maneat
femp nobifcũ. Qñfit Offi de Sãcto,
vel Sacta dr, Cuius,. velQuorum fe-
ftum colimus,ipfe, vel ipfa, ipfi, vel
ipfa intercedat, vel intercedant pro
nobis ad dominum. Amen.
¶Qnfit Offim de Sãcta Maria Cuius
festũ colim',ipfa virgo virginu inter-
cedat pro nobis ad Dominu, Le.viij.

Vic etenim lectioni fancti Euan
gelij,quam modo veftra frater-
nitas audiuit, paulo fuperius dis præ
mifit dicés: Exurgetgescõtra gêté, &
regnú aduerfus regnú,& eruntterre-
motus magni ploca,& peftilentia,&
fames.Etqbulda interpofitis,hoc qd

Am gentẽ cōtra gété exurgere re,plusiam in nris tpibus cernimus, earumq; preffura terris infiftequam in codicibus legimus. Quòd terramot? vrbes innumeras obruat, ex alijs mundi partibus fcitis qua frequenter audiuimus, peftilentias fine ceflatione patimur.Signa verò in So

le,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

D.

Amb.

F2.

*

le,&Luna, & Stellis,adhucaptè minimè vidim?:fed qa, & hæc no longe fint, ex ipfa is aerisimmutatione colli gim'. Ecce dies veniût, dicit dñs, & fufcitabo Dauid germeiuftú, &re gnabit Rex,& fapies erit, & facietiudiciú,&iuftitiaíterra: Ethoc eft no mé quod vocabūteũ. Dñs,iuft' nr. In dieb illis,faluabit Iuda,&Ifrael habitabit cofidéter.Et hoc, Glia.Dñs Abhac Dnicavfq; ad Natiuitatem Dni,& à Dñica Septuage.vfq; ad Pafcha, Dnicis dieb denonum quia Te Deum.non dicitur, riftin Feftis. AdLaudes,&per horas. Antiphona

IN

Nilla die ftillabunt motes dulcedi né,& colles fluét

*

ps, Dñsregn.7. Aña. Iucundarefilia Sion,& exulta fatis filia lerim,halah, ps.Iubilate.7. Aña. Ecce domin? veniet,&omnes Sancti eius cum eo, & erit in dieilla lux magna,haleluiah.

Deus Deus.7. Aña. Oesfitientes venite ad aquas:quçrite dñm dúinue niri poteft.Halah. Caticu.Bñdicite.8. Año. Ecceveniet Propheta magnus, &ipferenouabit Ierufalé, haleluiah. Rom. S. Laudate.8. Capitulum.

13

Ratres,Hora eftiã nos de fomno furgere:núc enim ppior eftnrafa lus,quàm cum credidimus. Hymn'.

Oxclara ecce intonat,

V Obfcura quæq; increpat

Pellantur eminus fomnia, AbæthereChriftus promicat, Mensiam refurgat torpida, Quæ forde extat faucia, Sidus refulgetiam nouum, Vttollatomnenoxium. Efurfum agnus mittitur, Laxare gratis debitum,

B. R. N.

Omnes proindulgentia Vocem demus cum lacrymis. Secundò vtcum fulferit, Mundumq; horror cinxerit, Non pro reatu puniat, Sed nos pius tunc protegat. Laus,honor,virtus, gloria, Deo patri,& filio, Sancto fimul paraclito, In fæculorum fæcula. Amen. Vox clamatis in deferto,parate via domini. Rectas facite femitas eius. AdBñs.Aña Spiritus fanct'in te defcendet Maria:ne timeas, habebisin vtero filium Dei, haleluiah. Oratio. tabimminetib' petorú noftros potétia tua, &veni:

rupiculis temereamur,ptegete eripi, teliberate faluari.Qui viuis &reg.cu.

2

Adj.ij.vj.&ix.Añæ deLaudi.dnr p.ordinem, quarta Aña prætermiffa. Quodferuatin Dominicis Aduétus, Per Hebdam, in feriali officio fu-muntur ex Daica præcedenti,nifiad Laudes fer.proprix Aña.affignent. AdPrima Hymi.Jam lucis ortofidere.9. Antiphona. In illa die. ps Deusin noie. cum rel. depfalte.9. Capitulum Regifæculorum.] 1. Babreue. Chrifte fili Dei viui. Miferere nobis. Repetit. Chrifte fili Dei viui. V. Qui venturus esin mundum. B. Miferere nobis. y. Gloria patri. B.Chrifte fili Dei viui, miferere nobis. Exurge Chrifte adiuua nos. B.Etlibera nos propter nométuum.

Sic df quotidie vfque ad Natiuita. Dai,etiam in Officio de Sanctis, præterq in die Conceptionis B. Mariæ. Deinde Kyrie eleifon. Christe eleifon. Kyrie eleifon. Pater nr. Credo. Hiij

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »