Obrazy na stronie
PDF

si causa gaudii talis ae tanla est, gaudium ipsum A

quale et quantum est ? Sed, ό bone Jesu, istius tuæ dulcissime malris piissime fili,quomodo potuisti pati ut, te in regnum luae gloriæ remeante, illam quasi orbatam in miseriis mundi relinqueres, et mom eam slalim Ierufn regnaluram assumeres? Fortassis, Domine, ne tuæ coelesti curiæ veniret in dubium, qui potius occurreret, tibi, videlicet Domino suo tum primb *** regnum tuum in assumpta carne petenti : an ipsi dominæ suæ in ipsum regnum jam suum materno jure effeetum ascendenti. Nam ut in partes suo occursu divideretur, quatenus pars libi et pars illi in primo adventu obsequeretur, non decere existimo, præsertim cum tua sit tua, tota quoque sit per te eadem cœlestis curia sua. Prudentiori ergò et dignibri consilio usus praecedere illam volebas, quatenus ei locum immortalitatis in regno tub praeparares, ac sic comitatus tota curia tua festivius ei occurreres, eamque sublimius, sicut decebat tuam matrem, ad teipsum exaltares. Et quidem non est abs re credere ipsum his de causis matrem suam præcessisse, cum ipse idem Unigenitus hujus beatissimæ Virginis promiserit suis discipulis se, si abiret, eis locum in cœlesti sede præparaturum, ac deinceps eos ad seipsum accepturum. Si ** ergo locus ab eo parabatur ad gloriam et honorem disripulorum, quomodo non pararetur ad honorem et gloriafn Matris suæ, dominæ scilicet et reginæ angelorum ? Erat præterea, ut mihi quidem *** videtur, utilis et necessaria fidei nostræ conversalio sua, post ascensionem Domini, inter apostolos ejus, qui4 licet ipsi per revelationem Spiritus sancti edocti fuerint omnem veritatem, incomparabiliter tamen emimentius ac manifestius ipsa, per eumdem Spiritum, ipsius veritatis '* profunditatem intelligebat, ac per hoc multa eis per hanc revelabantur, quæ in se non solum simplici scientia, sed ipso effectu, ipso experimento didicerat de mysteriis ejusdem Domini nostri Jesu Christi. Nec dilatio suæ assumptionis quoquo modo jacturam aliquam inferre valebat immensitati amoris et gaudii sui, quoniam ipsa perfectio ** amoris et gaudii ita illam reficiebat plenitudine sui ut hoc ipsum ei ad amoris et gaudii augmentum magnopere fieret quod se illic esse videbat, ubi Deum, quem præ cunctis amabat, magis velle sciebat. Igitur ubicunque erat, et ipsa in Deo, et Deus

in ipsa jucundabatur, qua ipsa jucunditate felix, hoc I]

præ cæteris ubique fieri cupiebat, quod sapientiæ Dei potissimum placere intelligebat, Hac inæstimabili " amoris et gaudii immensitate prædita fui hæc Virgo sanctissima, quandiu eam in omni mortali carne manere placuit sapienlissimo *** Filio suo.

CAPUT VIII, De assumptione beatæ Dei genitricis Mariæ.

Verum cum ipse in reghum suum eam assumere, et ei magnificentiam gloriæ suæ ** deerevisset ostendere, cujus, precor, dignitatis et honoris apparatibus inlendebat tola curia angelórum, quibusve v0cibus exsultationis et salutis **" resonabant hufnerosa tabernacula antiquorum Patrum ipsi euriæ nuper in associatorum ? Certe erediderim omnes illius beatæ patriæ cives fesliviori solito ac sublimiori milore decoris ad adventum matris Dbmini sui præparari, ac nova quadam et ineffabili jucunditatis gratia pro tantæ rei exspectatione eonjubilare. Et quid mirum ? Ipse Jesus, Deus et Dóminus onnium, filius hujus *** castissimæ Virginis et dorninæ

B rerum, ipse ei sicut suae unicæ matri lotus festivus

occurrere volebat, et aliquis de farniliaribus suis se a tanti ** gaudii immensitate subtraberet ? Utique inter homines moris scitur esse unumquemque bonum servum cujusvis præpotentis domini eo majori gaudio in amici domini sui adventu exsultare, qub ipsum ** dominum suum cognoverit adventantem amictim magis amare. Cum vero de advenlu parentum domini sui agitur, de quorum speciali dilectione nullus ulla dubitatione tenetur, ille nimirum magis felicem se æstimat qui majori jubilo et festiviori occursu lætitiæ frena relaxat. Si ergo hæc ita se habent apud homines, quibus si qua bonitas inest, longe tamen supernorum civium bonilati *** impar est, contempletur animo, qui potest, quo gaudio,

o qua festivitate, quibus concentibus jubilabant om

nes beatorum spirituum ordines, quando et unicam Domini stii malrern adventare, et ipsum Dominum Deum suuin ei videbant otnni sua glbria decoralum velle occurrere. Stipatus itaque mille mfl!ibus, imo inhurherabilibus angelorum agminibus Deus ipse huic piissimæ Matri suæ de hoc mundo migranti occurrit, earnque super omhes cœlos exaltatam, cunctae secuin ereaturæ perehni jure dominaturam in throho *** 60llocavit. 0 dies tanti occursus gloriosa et felix ! Dies tam praeclarieexaltationis beata et celebris! Dies tam sublimis glorificationis fesliva et omni saeeulb admirabilis! Dies efiiln illa non solum te, domina, ineffabiliter sublimávit, sed coelum ipsum, quod penetrasti, necnon cunéta quæ in eo sunt, nova et inefïabili gloria decoravit. Nova quidem gloria coelum decoravit, quia priorem gloriam ejus ex præsentia tui, ultra quam dici possit aut rogitari. magnificavit. Nam cum tu, domina, illuc ascendis, nova illud et præcellenli virtutum tuarum dignitate irradias, immensaque miserationum et gratiarum luce perlustras. Eadem quoque dies ascensus tui

[ocr errors]

* Cum post mss. tum primo.

se ipsum accepturum. Si ritatis mss. si)iritum ipsius veritatis.

[ocr errors]

*** Praeparaturum. Si mss. præparaturum, ao deinceps eos ad ** Ut hic quidem mss. ut mihi quidem.

** Spiritum veritatis ipsius ve

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*** Filius eius benedictus hujus mss. filius hujus.

** Hac æstimabili mss. had

'" El salutis ms*. et a$u Fa

milia sua se tanti manuscript. familiaribus suis se w tanti. ** Quo ipse mss. quo ipsum. * 8upernorum bonitati mss.supernorum civium bonitati. '*' In throno gloriae ms. omitt. gloriæ.

eos **" qui cives ejus abinitio creaturae esse meruerant,
solito festivori exsultationis gaudio induit, qui per
gloriosum fecundæ virginitatis tuæ fructum semiru-
tam vident civitatem suam redintegrari. Vere in tuo
adventu, per quam tantum bonum meruerunt, gau-
dii sui magnitudo jure debuit augmentari. Terram
etiam dies exaltationis tuæ, o beatissimna feminarum,
fnira gratia irrigavit, quia, dum te, quam de se et
in se aliorum hominum lege progenitam cognovit,
usque ad Creatoris omnium thronum exallari co-
gnoscit, antiquæ maledictionis pœnam, quarn in pec-
cato primorum suorum filiorum sese merito excé-
pisse sciebat, jam per tantæ benedictionis tuæ abun-
dantiam sese evadere indubitamter credebat. Quid
amplius dicere pbssum, domina ? immensitatem
quippe gratiæ et gloriæ tuæ cohsiderare cupienti
sensus deflcit, lingua fatiscit. Quemadmodum enim
omnia, quæ in cœlo sunt per glorificationem tuam
inæstimabiliter decorantur, ita, per eamdem glori-
ficationem, cuncta quæ in terra subsistunt, ineffabi-
liter sublimantur. Singula nempe in immensæ digni-
tatis decus profecerunt, cum per tuam beatam et
integerrimam virginitatem Dominum Deum suum
quem non cognoverant, agnoscere, et agnitum colere
et amare meruerunt. Quam super omnes coelos as-
cendere ac in dextera Domini Dei sui filii tui bene-
dicti exaltari cognoverunt, in eo etiam didicerunt
se eidem Deo suo totum debere quod sunt, quando
tu, quæ inter illa et de illis una fuisti, tantam ***
dignitatis eminentiam meruisti. Nihil igitur aut ido-
lis homines, aut ullæ aliæ rerum species intellexe-
runt idolorum cultoribus se debere, ubi et singula-
rem Auctorem sui, ex tuo caslissimo utero ad resli-
tutionem primæ crealionis suæ progenitum, susce-
perunt, et te, per quam amissam dignitatem suam
recuperavere, omni creaturæ tam sublimiter præ-
poni accepere.
CAPUT IX. -.

Quantum profuit beata Virgo Maria naturæ humanæ

Quas itaque laudes quasve gratiarum actiones, non solum humana natura, sed omnis ci eatura huic sanctissimæ Virgihi debet ? Pura enim sanclilas et sanctissima puritas piissimi pectoris '° ejus, omnem omnis creaturæ puritalem sive sanctitatem transcendens, incomparabili sublimitate hoc promeruit ut reparatrix perditi orbis dignissime fieret. Unde quid

laudis pro tam ineffabili bono ipse per eam repara- D

tus mundus ei jure debeat, cor alicujus sub mortali

A carne viventis aestimare nullatenus sufficit. Ne tamen

aliquis eorum quae dicimus, minis *** insolens autu

met mos magis more inuiserete laudantium ista di

cere quam rem, sicul est, considerationi fidelium **'

quocunque modo commemorando velle prtefigere,

plenius ea quæ humanae naturæ per tam bona pr6

venere commemorare juvat, ac sic qualiter **omnes

aliarum rerum formæ per ipsam sinl reformalæ t**,

nihilominus, prout poterimus, in medium proferre

delectat. Quod ea quidem re facere placet ut præ

oculis, aliquatenus deformatis singularibus beneficiis

ejus, nerno relinquatur cujus consideratio irnmensi

tate promeritæ laudis illius non obruatur. Nota igi

tur ; ofnni sæculo loquar, et de quoad quid pruvecti

simus hujus dominæ meritis, pro posse, edicam. p Itaque natura nostra “ ad similitudinem Dei in principio creata fuit, quatenus indesinenter ipso Deo frueretur, et ejus gloria sine omni corruptione et mutabilitate aliquando potiretur. Hoc tam grande bonum natura statim in primis hominibus perdidit, et in hujus mundi miserias infelix et præceps ruit , dehinc in ælernas ** miserias decurso vitæ labentis articulo multo infelicius ruitura. Transierunt multa saecula, et damnationis istius im— manitas super omnes filios liominum semper est in deterius roborata. Nec enim summi Dei sapientia ullam in massa creationis humanæ viarn constiluit “, per quam, ut dispnsuerat, in mundum veniens tam luctuosæ perditioni subveniret, donec ad istam, de qua loquimur, Virginem ventum esset. Sed haec mox, ubi “ in mundum per humanæ generationis lineam venit, tanla omnis boni virtute atque constantia *** perfecte resplenduit ut eam ipsa sapientia Dei, uti a sæculis praedestinaverat, vere *** dignam judicaret, per quam in hominem veniens, non rnodo reatum primiorurn hominum, sed et totius mundi peccata deleret, et diabolum suis operis inimicum cum suis elideret *° ; nec non damna cœleslis patriae, illut hominem dedueendo, redintegraret **. Quis igiturista perpendens æstimare queal qua laude digna sit, quæ tantorum bonorum sola præ cunctis effici meruit mediatrix ? Liberati ergo a lege mortis qua detinebamur, resurgimus in gloriam quam in primo parente perdidimus, imo in ampliorem, quam vel ipse in se, vel nus in ipso amisimus. Qui etenim adhuc etiam in carne mortali per fidem ad amissam gratiam seu patriam tendimus, in filiationem Dei per benedictum filium be

VARIAE LECTIONES.

*** Tui eorum mss. tui eos. **Quia igitur super omnes cœlos in dextera Domini... Exaltari digne, cognove

runt, eo etiam... Dei sui benedicti

. quand9 ea quæ inter illa et de illis una tantam mss. Quam omnes cœlos ascendere, ac in dextera filii tui exaltari cognoverunt. In eo etiam didicerunt se eidem Deo suo totum debere quod sunt,

quaudo tu inter illa et de illis una füisti, tantam. '"Piissimi pastoris mss. piissimi pectoris. “Et jure debeat aëstimare nullatenus sufficit: ne tamen aliquis eorum nimis mss. ei jure debeat, cor alicujus sub mortali carne viventis æstimare nullatenus sufficit. Ne támen aliquis eorum quæ dicimus nimis. *'Sicut est considerare. Ne igitur videatur cuiquam quid considerationi fidelium mss. sicut est, considerationi fidelium._“Aut si qualiter ms. ac si qualiter. *“Sunt reparatae sive reformatae manuscript. Sine reformatæ. “Ni:lura mea +hss. natura nostra. ` '**i)ehinc æternas mss. dehinc in æternas. *** Viam constituit mss. vivam i*tv emit. **" Sed hæc mox ubi ms. E. sed hæc mox ut ms. S. sed mox ut. ***Virtute et substantia ms. virtute et comslantia. '° Sapientia Dei vere mss. sapientia Dei, uti a sæculis prædestinaverat, vere. **Suis eluderet nss. suis elideret. '*'Redintegrare: mss. redintegret.

medictæ matris Mariæ transimus, eumdemque filium A amoris desidia a debita laudum exhibitione retar

ejus nobis fratrem ipso auctore asciscimus ***. A morte enim resurgens nos fratrcs suos appellavit, et quod ad Patrem suum et Patrem nostrum, Deum suum et Deum nostrum foret ascensurus, familiari affatu *** nobis intimari præcepit (Joan. xx, 17). Quod igitur tantum patrem et tantum fratrem sortiti sumus, utique beatæ Mariæ ascribere debemus, cujus integerrima fecunditate in tantam dignitatem surreximus ; quam quidem dignitatem nostra natura nequaquam adepta fuisset, si illius fecunda virginitas Deum de sua substantia non genuisset. Cum igitur tam inæstimabili dignitatis honore, etiam in hujus mundi squaloribus degens, per piæ matris Dei Mariæ merita humana natura sit exaltata, vel advertat, qui

det. CAPUT X. Quantum profuit omni creaturæ, etiam præter humanam.

Verum quoniam aliquantisper animadvertimus quid boni per excellentissima * beatæ matris Dei Mariæ merita adepti sumus, paucis etiam, ut proposuimus, pro posse, quid aliarum species rerum, per eadem ejusdem merita sint adeptæ, advertamus. Scio quidem superius me quaedam inde commemorasse, sed ad commendandam piis auribus tantæ dominae eminentiam non videtur fore superfluum eamdem praesentare sententiam. Omnem itaque creaturam, tam cœlestem quam terrestrem, ad sui

potest, qua quali gloria '* decorabitur, cum hunc B Creatoris laudem et gloriam institutam, nemo sa

ipsum fratrem suum, omnipotenti Patri ejus coæqualem, in sua majestate regnantem acceperit, ejusque regni cohæres existens, perpetua et incommutabili glorificatione vulti ipsius præsens astiterit * ? Advertat, inquam, advertat quae gloria, quod gaudium, vel quae jubilatio erit omnibus illis qui, in regnum æternae beatitudinis assumpti, Deum Dominumque rerum omnium in suæ carnis substantia sibi similem viderint, et cuncta, quæ sive in coelo, sive in terra, seu in inferno subsistunt, ad nutum illius pendere, eumque fraterno affectu, imo ultra omnem fraterni amoris affectum, seipsos amare et quæcumque velle * poterunt, sine mora, sine contradictione, sine defectu sibi æternaliter subministrare. Super hæc cum ipsam dominam, per C quam tanta bona eis provenere, prœ oculis habuerint juxta Deum, quem de suoutero Virgo Filium pepererat residentem '", et jure materno cœlo terræque cum eodem suo filio præsidentem, consideremus qua exsultatione exsultabunt pro tanta gloria ejus, quo bonore sublevabuntur in tanta potentia ejus ? Omnis utique creatura deferret eis honorem, non solum quia videbit naturæ ipsorum consortem esse suum Creatorem, sed etiam quia dominatricem suam unam ex eis esse conspiciet factam reginam *** angelorum. His igitur ita consideratis, tu quicunque ex humana stirpe progenitus es, quomodo potes et quantum potes, erige aciem mentis tuæ et quas grates, quas laudes, quæ obsequia ei perpetuo debeas, per cujus beatam et integerrimam fecunditatem de tanto malo ad tantum bonum, ut brevi ostendimus, sis provectus, gnarus attende. Nulla te ab horum consideratione sæculi delectatio moveat, nulla cujusvis vani

num sapiens *° ambigit, nemo sapiens silet. Quapropter *', si aliquid ejus laudi aut gloria, sive honori derogat in quoquam, bene intuentibus liquet quod idem ipsum cætera, suæ subjectionis integritatem *** ei servantia, quodam exinde confusionis verbere sauciat. Nec enim ad Domini sui fidelitatem integre sese tenerent, si verecundiam sui auctoris ** aequanimiter et inconcussa tranquillitate tenerent ***. Homo igitur, qui a Deo inter cæteras creaturas sublimis naturæ creatus Deum *** per inobedientiæ suæ reatum inhonoravit, omnia quæ sui juris prius erant amisit; omniaque, quæ sui status inlegritatem servaverunt, ipsa reatus sui immanitate, quantum in ipso fuit, quadam confusione vulneravit ; adjecta est eis super hac confusione et alia confusio, quia huic, quem a suo Conditore per malæ vitæ merita exorbitare videbant, per suæ conditionis legem ministerii sui obsequium nullo tempore abnegare valebant. Ingerebatur igilur operibus Dei contumeliosa quædam oppressio, et fiebat de eis gravis et injuriosa abusio. Jus siquidem nullum in his quæ Dei sunt juste deberet habere qui voluntati ejus non veretur pravis actibus contraire. In eo itaque quod lumine cœli et siderum motu in suis usibus homo retus potiebatur idem coelum et sidera ipsa magni honoris detrimenta patiebantur. Nempe illi serviebant propter quem se nequaquam instituta sciebant. Ad servitium quippe justi *** hominis, non injusti, qui tunc erat, condita fuerant. IIoc ipsum de aere, de terra, et quæ profert, de mari, et omnibus aquis ac de his quæ continent (licere licet et sentire. Omnes igitur rerum formæ informi quadam et contumeliosa obfuscatione tegebantur, eo quod ipsi,

VARIAE LECTIONES.

*Arcessimus manuscript. asciscimus.

**Familiari affectu mss. familiari affatu.

*Exaltata qualis ac subdi sine intermissione cogebantur. Duravit autem hæc in rerum substantiis injuria quousque venit in carnem illa, de qua loquimur, beata VirgoMaria. At ubi venit ipsa, et in se Filium Dei incorporavit, et pristinam dignitatem in Deo, qui nascebatur, humana natura recuperavit, nihil ultra confusionis, aut injuriam alicui rerum speciei resedit, imo libertatem primæ creationis ** suæ confestim recipere meruit. Nam ipsa, cui juxta legem suæ conditionis jus libertatis maximum erat, obsequendi videlicet illi quem ad Dei imaginem conditum noverat, cum ipsum in Creatoris sui similitudinem, quam peccando in se gorruperat, per bona opera redire conspexit, non mirum si deinceps obsequendo dominatui

quali mss. exaltata advertät, qui potest, qua vel quali gloria. *Vultum ipsius præs';!S constituerit, mss. vultui ipsius præsens astiterit.” “Amare, velle 'mss. amare, et quæcunque velle. '*" Peperit residentem nnss. pepererat residentem '*Quia Dominam summam et unicam dominatficem cœli et terræ Mariam ex his conspicient esse factam reginam mss. quia dominatricem suam umam ex eis esse conspiciet factam Reginam. “Per excellentiam manuscript. per excellentissima. **Sanæ mentis mss. sanum sapiens. ''Ambigit. Quapropter mss. ambigit, nemò sapiens silet. Quapropler. **Suae subintegritatem mss. suæ subiectionis integritatemi. **Domini sui et auctoris mss. omiii. Domiini sui. **Tenerent mss. sustinerent. . '**creatus est, dum Deum mss. creatus, Deum. **Ad obsequium quippe sive servitium justi mss. ad servitium quippe justi.

qui Deum suum incessanter offendebat*", ministrare A cata "*. Hujus igitur tam magni boni effectum illi

ejus, contumeliosæ jugum servitutis excussit.

CAPUT XI.
De eodem.

Alio item modo, si placet, consideremus qualiter omnis creatura ad utilitatem hominis sit creata, et quemadmodum eadem utilitas ob peccatum primi hominis quodammodo evanuerit, quove pacto per beatam Dei matrem virginem Mariam, primam suæ utilitatis dignitatem recuperaverit. Certe homo qui mentis ratione subsistens carnis fragilitate deprimitur ad hoc conditus erat ut contemplationis oculo formæ sui Creatorisjugiter intenderet. Sed quia ipse Conditor ejus incircumscriptus spiritus est, et nemo unquam carnis corruptibilitate vallatus in *° magnitudinis ejus notitiam, vel admirandæ divinitatis illius *", speculationem "*, sicuti est, pertingere potest, proposita illi aliarum rerum existentia est, quatenus earum consideratione sublimitas ejus, quæ per se nequit videri *"*, ab ipso intellecta conspiceretur. Verum ubi post primorum hominum peccatum generationis humanæ propago in desideria cordi sui prolapsa per vitia sorduit, non solum Creatoris contemplatio, sed et rerum creatarum mirificæ dispositionis salutifera meditatio ab ea procul evanuit. Vides ergo quali modo in lapsu hominis ruit dignitas rerum. In consideratione enim illarum homo resurgere debuit in agnitionem Dei, et sic quasi quidam ei gradus fieri debuerunt pertingendi ad Creatorem ipsius et sui; sed hæc in eis dignitas periit, quando qui eo digne uteretur nullus exstitit. Nec ullatenus, ex quo primus homo corruit, receperunt amissam eminentiam tanti boni, donec ille Agnus qui peccata mundi tolleret in persona Dei et hominis prodiit mundo *"* per Mariam. Verum, in cogitionem Dei homine per hunc Agnum revocato, omnis etiam alia creatura in statum suæ conditionis et honore proprii congenitique decoris est revo

profecto censemus imputandum, per cujus virgineum uterum is venit in mundum, qui et humanam naturam in tantam, sicut diximus, dignitatis excellentiam sua sapientia revocavit, et omnem simul creaturam Privilegio amissi honoris mira dispensatione redonavit. Quid ergo huic sacratissimæ dominæ omnis tam rationalis quam etiam irrationalis creatura jure debeat, qui valet, ex his quæ paucis perstrinximus dilatato sensu advertat. Utique cuncta, quæ Deus bona et utiliter fecit, in eo statu quo condita fuerunt, sicut ostendimus, esse destiterunt, et per hanc beatissimam Virginem in statum pristinum revocata sunt et restituta. Sicut ergo Deus sua potentia parando cuncta Pater est et Dominus omnium, ita

B beata Maria suis meritis cuncta reparando mater

est et domina rerum ; Deus enim est Dominus omnium, singula in sua natura propria jussione constituendo; et Maria est domina rerum, singula congenitæ dignitati per illam quam meruit gratiam restituendo. Et quemadmodum Deus ex suasubstantia genuit eum per quem cunctis originem dedit, ita Maria de sua carne *"* peperit illum qui in decorem primæ creationis omnium cuncta restituit **. Item, sicut nulla rerum species, nisi per Dei Filium facta, subsistit, ita lex debitæ damnationis neminem deserit, nisi quem ab ea filius Mariæ absolvit. Quis igitur, ista recto sensu et corde sincero perpendens, plene percipere queat excellentiam dominæ hujus, per quam tam ineffabili gratia, a tam æstimabili dejectione " erectus est mundus? Quis, inquam, tam miram, et omni prorsus rei præter hanc inauditam gratiam hujus mulieris oculo mentis aspiciens, non obstupescat, et non modo elinguis, verum etiam a tantæ rei comprehensione prorsus immunis fiat ? CAPUT XII. 0ratio ad beatissimam Virginem Mariam. Quapropter ea quæ nobis sunt impenetrabilia intermittentes, precibus impetrare nitamur ut, quod intellectu capere nequimus, salutari saltem affectu obtinere mereamur. Rogamus ergo te, domina, per ipsam gratiam qua te pius et omnipotens Deus sic exaltavit, et omnia tibi secum possibilia esse donavit, quatenus id apud ipsum nobis obtineas, ut plenitudo gratiæ quain meruisti in nobis sic operetur quo participium beati præmii ejus nobis misericorditer quandoque donetur ". Ad hoc quippe Deus noster per te factus est frater noster ut, quemadmodum ipse dignatus est consors fieri nostræ humamitatis, sic nos mereamur consortes fieri suæ divimitatis. Intende ergo, domina piissima, ut nobis ad effectum *" proveniat, propter quod Deus noster ex venit, nec sis, quaesumus, exoratu difficilis, quia proeul dubio idem benignissimus filius tuus erit ad cencedendum quidquid voles promptus et exaudibi* ]is. Tantummodo itaque velis salutem nnstram, et vere nequaquam salvi esse non poterimus. Quid igitur stringet larga misericordiæ tuæ viscera, domina, contra nos, ut nolis salvari nos ? Certe Deus noster (testa Propheta) misericordia nostra est (Psal. lviii, 48), et tu ejusdem Domini nostri absque dubio vera mater es. Si tu ergo, quæ Dei mater es, et ea re vera misericordiæ mater * denegas nobis effectum misericordiæ, cujus tam mirabiliter facta es mater, quid faciemus, cum idem filius tuus advenerit cunctos æquo judicaturus judicio ? Siquidem licet ipse filius tuus sit per te faotus frater noster, utique tamen ubi *** voluntalem tuam sic videlicet "* duleissimæ matris magis porrectam adverterit, illuc, servata æquitatis ratione, a qua te nullatenus disgrepare velle videbit '", et judicii sui sententiam, sive ad misericordiam inflectendo, seu ad justitiam intendendo, promulgabit. Subveni ergo nobis, do • mina, et non considerata peccatorum noslrorum multitudine, velle tuum ad miserendum nobis inflecte. Cogila, quæso, et recogita apud te quia non ad damnandum, sed ad salvandum peccatorem Conditor moster ex te factus est homo. Cur itaque non juvabis nos pecoatores, quando propter nos in tantam celsitudinem es elevata ut te dominam “ habeat ea veneretur omnis pariter creatura ? An ideo ulrum

VARIAE LECTIONES.

*" Ostenderet mss. ostendebat. * Patriæ creationis mss. primæ creationis. * Carnis incorruptibilitate pressus ullatenus in mss. carnis corruptibilitate ullatenus."* Dignitatis illius mss. divinitatis illius. *"* Speculationem mss. speculum. *"* Neque videri ms. S. nequit vidéri ms. E. omittit. videri. * Prodiit mòdo rnss. prodiit mundo. *"* In statu... revocata mss. in statü... renovata. *"* Carne mundissima mss. omittunt, mundissima. '" Decorem... cunctis restituit mss. in decorem cuncta... restituit. " Per quam tam inæstimabilia bona habet rerum natura, per quam tam inæstimabilis gratia a tamineffabili dejectione mss. per quam tam ineffabilis gratia a tam ineffabili dejectione. "Condonetur miss. bene donetur. "Ad affectum mss. ad äffectum. tuo oastissimo utero fa£lus homo inter homines A nobis miseris ultra eveniat, gloria tuæ jaetura nulla

inde perveniet ? Et hoc quidem fortassis aliqua mndo, bona domina, dici possel, si pro tui solius exaltatione et salute '** mater Dei facta fuisses, si utique “ Deus, qui hominem assumpsit ex tua eastissima carne, hoc fecit pro tua et nostra eammuni salute '". Si ergo, quæ plena salute es patila, non intendis ut eadem salus pro modula nostro etiam ad nos usque pertingat, jam tuorum sufficiens eammodorum, nostrorum negligens esse videberis, et quæ pro tolius mundi salvatione meruisti fieri mater Altissimi, eum mas proposueris **, quos obyolvit finis sæculi, quid, quæso, praderit nobis tua glariosa et felix exaltatio, et quam inde '* habemus, dulcis et affectuosa exsultalia ? Ut ergo filium tuum latius mundi Salvatorem, et ie ejus reeammilialrieem esse veraciter sentiamus, e0 nos propensiori studio juva, precamur, et fove, qua in fæcibus mundi natos et alitas '*" poliori levamine prospicis indigere, Ab initio dehique renovationis humanæ, amnibus sub tuum praesidium confugientibus hucusque sueeurristi, et idcirca præ omni greatura, amni laude dignissima dici et esse meruisti, Eia, succurre nabis, aramus, ut laus, quam pertot sæcula digne possedisti *', continua tibi duret in gratia ipsa qua mundo perdito *** subvenisli. Tibi ergo nas commendamus, tu praeura me pereamus, effice potius ut salus nostra de die in diem mutiplicetur, et filie tuo Damino nostro Jesu Christo vita nostra jugi devatione famuletur, Qui eum Deo Patre, et Spiritu sanete vivit,

pereamus, amplius non curabis, quia quidquid de C dominatur et regnat per infiaita sæcula Deus *. VARIÆ LECTIONES.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »