Obrazy na stronie
PDF

czny nauki o podnoszeniu do potęg i wyciągania pierwiastków, o postępach i logarytmach z załączeniem tablicy. Wara. 1848.

A. Barciński. O giełdzie paryzkiej. etc. Warsż. 1836. O rachunkowości kupieckiej 3 tomy Warsz. 1833 — 3?. Arymetyka handlowo-przemysłowa 1835 toin 2 i 3 p. n: Buchhalterya podwójna, zastosowana do handlu, bankierstwa, fabryk i gospodarstwa wiejskiego. Warsz. 1835. Popularny wykład początków arytmetyki, etc. Warsz. I84!\ 2 wyd. 1856.

Karol Libelt. Wykład matematyki dla szkół gminuzyalnych 2 tom. Poznań 1844.;

Wincenty Józefowicz. Jeometrya stosowana do potrzeb gospodarstwa z 5 tabl. Warsz. 1844" Praktyczne nawo* dnienie łąk wraz z planami do położenia kroju naszego. Warsz. 1844. Wykład praktyczny miernictwa i niwelłucya z 7 tabl. Warsz. 1843.

Winc. Wrześniowski: Miernictwo niższe. Warsz. 1841, Zasady Algebry 1846. j

August Jiemhard, przełożył Lefebure de Fourcy: Geometry a wykreślna, poprzedzona wstępem obejmującym teorye Unii prostej i płaszczyzny uważanych w przestrzeni, również Trygonometryą tegoż Autora. Warsz. 1849.

J. K. Steczkowski. Wykład (elementarny) Matematyki Cz. I. Arytm. Cz. II. Algebra. Krak. 1851.

Józef Mazurkowski. Zasady grometryi. Cz. I. Planimetrya. Cz. II. Solidometrya. Warsz. 185!$.

P. Brzeziński. Przykłady algebraiczne obejmujące wnania stopnia Jgo i 2go postępy, równania stopni wyższych służące za wstęp do wyższych gałęzi matematyki. Kraków 1853.

Niewęgłowski wypracował Geometryą płaską i przestrzeni. Pozn. 1855.

Henryk Muklanowicz. Trójkątowanie drugiego rzędu Warsz. 1852.

I

Teofil Zebrawski. Kilka zadań, z geometryi wykreelnej, jako dodatek do dzieła ś. p. Fr. Sapalskiego, z przykładem zastosowania powierzchni wichrowatych w ciesiołce. Kraków 1847. Początkowe wiadomości z geometryi dla praktycznego użytku. Kraków 1849. O moście wiszącym ivlasnego pomysłu. Kraków 1841. O przyczynach wykolejania pociągów na drogach żelaznych i środkach zapobieżenia temu. Krak. 1850.

§. 183. Astronomią zajmowali się.

W. Karczewski wydał Astronomia zawarta w 22 lekcy ach, w której wszystkie fenomena niebieskie bez pomocy matematyki wyłożone etc. 2 części Wilno 1826. Nauka o mebie czyli wiadomość Fenomenów a-itronomieznych zebrana do powszechnego użytku z dodatkiem o poznawaniu gwiazd konstellucyi. Krak. 1824. O kometach Wilno 1826.

Franciszek Armiński kończył nauki w Paryżu, gdzie znakomita pilność i zdolność zjednały mu przyjaźń i opiekę Delambra, Arago i innych astronomów. Oni mu wyrobili posadę Dyrektora obserwatoryum na wyspie Isle de France. Ale wezwanie i pomoc ówczesnej Dyrekcyi wychowania publicznego wróciły Armióskiego krajowi. Od założenia uniw. warszaw, wykładał on trygonometryą kulistą i astronomią w tymże uniw. Najważniejszą przysługę oddal Armiński podaniem do rządu i przeprowadzeniem projektu tyczącego się założenia obserwatoryum astronomicznego w Warszawie. Do Monachium jeździł dla zakupienia i sprowadzenia potrzebnych narzędzi, które sam urządzał i ułatwiał. W skutku nieprzerwanej usilności już 1825 r. obserwatoryum rozpocząć mogło szacowne swe czynności. W r. 1828 i 1829 wyznaczał Armiński położenie geograficzne glówniejszych punktów wojew. Sandoin. a mianowicie góry Łysicą zwanej, urządzał także obserwatoryum w Konwikcie XX. Pijarów. Po r. 1830 oddał się wylączuie obowiązkom dyrektora obserwatoryum, które pełnił do śmierci to jest do dnia 14 Stycz. 1848 r Oprócz kilku rozpraw ogłoszonych w pismach czasowych i w Rocznikach Tow. przyj. nauk. największa część prac profess. Armińskiego w zakresie nauk matematycznych, obszerne spostrzeżenia poczynione w obserwatoryum dotąd nie wyszły na widok publiczny.

P. Sławiński początki astronomii teoretycznej i praktycznej. Wilno 1826.

A. l'vtiatycki. Jtiądz missionarz wydał: Astronomia popularna. Warsz. 1855.

T. Dziekoński przełożył dzieło Schmitha. Budowa nieba czyli Astronotnija popularna figurami objaśniona. Warszawa 1857.

§. 184. O budownictwie wyszły następujące dzieła.

Karol Podczaszyński wydał początki architektury dlaTWmiTw wiłmc użytku młodzi akademickiej. 2 części z tablicami Wilno <t-H"*p tf&o * 1828. Tegói Nomenklatura architektoniczna czyli słownik^0'^"'W**' powodowany cieśliczych wyrazów. Warsz. 1843. Budownictwo zastosowane do potrzeb Ziemianina polskiego ze stu rycinami Warsz. 1829.

O przyozdobieniu siedlisk wiejskich 2 tomy Warszawa 1827.

A. Czaki. Wzory budowli wiejskich na 24 tablicach z wskazaniem zasad do oznaczenia ich obszerności i obrachowania kosztów, oraz z dodaniem nauki stawiania budpwli z ubitej ziemi. Warsz. 1830.

A. Jdźkowski, Kroje architektury, obejmujące rozmaite jej kształty, uważane jako przedmiot piękności in fol. Warszawa 1832. . t

Komplet wzorów na budowle włościańskie, składa się z 18 sztuk w ark. Warsz. 1845.

H. Marconi. Zbiór projektów architektonicznych. W ar-
>

kuszach podłużnych 12 poszytów z 96 tablic. "Warszawa 1838-43. : ■'

Karól Wiirtemberg. Zbiór architektonicznych pomysłów służących do upiększenia i usupełnienia luiejskich budowli i zabudowań gospodarskich. Leszno 1848 in folio.

Alexander Zabierzowski. Praktyczne budoiunictwo wiejskie. Warsz. 1856.

§ 185. O niefhnnire pisali.

F. Miechowicz. Teorya machin do łatwego ich wyrachowania, zastosowana dla użytku gospodarzy, mechaników praktycznych i konstruktorów machin napisana. Warszawa 1829.

Edward Gutzki przełoży! Bernouillego: Przewodnik praktyczny dla mechaników, budowniczych, inżynierów) budujących młyny, rękodzielników, a w ogólności dla techników. 2 tomy. Warsz. 1844.

Stanisław Bakka przełożył Wei^bacha Juliuszar.Mechanika teoretyczna dla użytku inzynieróio i techników z 632 drzeworytami w texcie. Warsz. 1856.

§ 186. Wojskowo**.

J. Głębocki. Rys dziejów wojennych. Kraków 1848.

Winc. Nieszokoć. przełożył P. Jomini. Obraz rozbiorowy przedniejszych kombinacyi wojny. Berlin'i Lipsk 1835.

Hr. Łoś. Przepisy mustry i manewrów dla piechoty 3 tom', i 21 tablic. Lwów 1848. Regulamin piechoty, kawaleryi i artyleryi i t. d. Oddział I. przepis mustry i manewrów dla piechoty. Oddział II. Przepis mustry dlajazUy. Oddział III AHylerya. Krótka instrukcya odnosząca się do usługi i użycia dział polowych. 16ka Lwów roku 1848. - ■ » '■' • •' •» ;"\ •,v

Ignacy Prądzytiski. Urodżił się w Sannikach w Poznańskiem r. 1792, z ojca Stanisława prokuratora przy sądzie pozn. i Marcianny z Bronikowskich, f 4 "Sierpnia 1850 u wód w Helgoland, zostawił po sobie pamiętniki wojenne. Wykład forlyłikacyi i strategii dla młodzieży wojskowej. Dzieło to w rękopismie ofiarował Towar, przyj. nauk. którego był członkiem, obecnie znajduje się w Petersburgu. 2. Kurs strategii i taktyki, które wykładał w r. 1822 do 1825 młodym officerom kwatermistrzowstwa, 3. Kurs fortyfikacyi polowej. Strategia znajduje w litografowanych exem-" plarzach, ostatnie pozostaje, wraz z wielu innymi rozprawami treśoi wojskowej w rękopismie. W biegu tego roku, wysłauy był do Augustowa i objął naczelnictwo robót przy kanale Augustowskim, przeznaczonym do połączenia Narwi z Niemnem za pomocą Hańczy, jezior Augustowskich, rzek Biebrzy i Nelty. Roboty te wymagały nietylko wielkiej znajomości techniczych dzieł hydraulicznych, lecz i trafnego sądu w ustanowieniu linii spławu, wódozbiorów, śluz i upustów. Projekta przez niego podane, po dokladnem rozpoznaniu, rozmierzeniu i zrównoważeniu wód i lądów w całej swojej rozciągłości, przyjęte zostały przez komissyą wyższą budowniczą. Spław kanału Augustowskiego otwarty został r. 1830. - . ii

Wroniecki Antoni urodził się w Poznaniu 1790 r. lat 15 licząc wszedł do wojska księstwa warszawskiego, ranny pod Tczewem. W r. 1809 oldano mu komendę batalionu Francuzów. W r. 1812 otrzymał pod Borysorem postrzał w twarz, na który długo cierpiał i który później sprowadził mu śmiertelną chorobę. Umarł d. 3 Grudnia 1838 r. w szpitalu Chaillot i pochowany na cmentarzu Montmartre. Dzieła jego są następujące: 1) Mała wojna batalionu na zasadach i doświadczeniu marszałka de Same. iWarsi. 1819. 2) Zdanie :o tegoczemem wojowaniu. Dzieło pruskiego majora C. Deckerą, ułożone według uwag jenerała brygady Rogniat z rękopisu wykładanego w Berlinie oficerom głównego sztabu. Warszawa 1828. 3) Sprawa piesza według ducha naszego czasu. , .-, i 'i. ;•• >A ..-i'l .v i .'■<>, -\

-"-If. ,.s . '; .•;!:!- t i! '\ . ■'■ 1 ••''

« PoprzedniaDalej »