Obrazy na stronie
PDF
ePub

Confitebor tibi in populis domine: Nutantes transferantur filij eius, & &pfallam tibi in nationibus. mendicent:& eijciantur de habita-Quia magna estsup coelos misericor tionibussuis. dia tua:&vsquead nubes veritas tua. Scrutetur fenerator oểm substátiam Exaltaresup celos De',&lupoem ter eius:&diripiant alieni labores eius. ram gloria tua:vtliberétur dileétitui. Non stilli adiutor:necfit

, qui mife-Saluúfac dextera tua, & exaudi me: reatur pupilliseius. Deus locutus eftin fancto fuo. Fiant nati eiusin interitum:in gene Exultabo, & diuidá Sichimā:&con- ratione vna deleatur nomen eius. uallem tabernaculorum dimetiar. : In memoriam redeatiniquitas patrū MeestGalaad,&meest Manaffes: eiusin conspectu domini:&peccatú & Ephraim susceptio capitis mei. matris eius non deleatur. I udarex meus:Moablebesspei meæ. Fiant contra dñm semp,& dispereat InIdumęã extédã calceamentū meu: deterra memoria eorú:pro eognon mihi alienigenæamici facti sunt. estrecordatus facere inifericordiam. Quis deducet mein ciuitatémunita? Etpersecutus eft hominem inopem,

qsdeducet me vfquein Idumxam? &mendicum:&conpunétum corde Nonetu De',qrdpulistinos? &non mortificare. exibis Deusin virtutibus noftris? Et dilexit maledi&tionem, & veniet Da nobis auxilium de tribulatione: ei:& noluit benedictionem, &elon; quia vanafalushominis.

gabitur ab eo In Deo faciem virtuté:&ipseadnihi Etinduitmalediétionem sicut vestilūdeducetinimicosnoftros. ps.108. mentú:&intrauitficut aqua in inte

Eus laudem meam ne tacueris: riora eius,&ficutoleum in oslib' ei?

quia os peccatoris,&os dolosı Fiat ei sicut vestimentū, quo operit: supermeapertum eft.

&ficut zona, qua femper præcingit. Locuti suntaduersum me lingua do Hocopus eorum,qui detrahunt milola;& sermonib' odij circúdederüt hiapud dominum:&,quiloquuntur me:&expugnauerunt megratis. mala aduersusanimam meam. Pro eo, vt mediligerent,detrahebant Ettudñe, dñe fac mecủpropter no-mihi:ego autemorabam.

mētuũ:qa

a suauis eft mificordia tua. Etposuerútaduersum me mala pro Libera me,qa egen',& paup ego sú: bonis:&odium pro dilectione mea. & cor meum cöturbatú eft intra me. Constitue super eum peccatorem:& Sicut vmbra cum declinat, ablatus diabolusítetà dextris eius.

sum:&excussussum,ficutlocuftę. Cum iudicatur,exeat condemnatus: Genua mea infirmata suntàieiunio: &oratio eiusfiatin peccatum.

&caro meaimmutata est propter oFiant dies eiuspauci:&episcopatum leum. eius accipiatalter.

Etego factus sum opprobrium illis: Fiant filij eius orphani : &vxor eius videruntme,& mouerút capita sua. vidua.

A diuua medñe De me":faluumme

fac

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fac propter misericordiam tuam, exultabo,
Etsciant,quia manustua hæc: &tu Quā magnificata sūtopa tua dñe:ni-
domine fecisti eam.

mis pfūdæfactæ sūt cogitationestuę.
Maledicențilli,&tu benedices , qui Virinsipiens non cognoscet:&ftul-
insurguntin meconfundantur;serutus non intelligethæc.
autem tuus lætabitur.

Cum exorti fuerint peccatores sicut I nduant,q detrahūt mihi pudore:& fęnum:&apparuerintomnes, qope opianésicutdiploidecõfusionesua. ranturiniquitatem. Confitebor dño nimis inoremeo:& vtintereantin fæculú fæculi: tuauté in medio multorum laudabo eum altissimusinæternum domine. Qui astitit à dextrispauperis: vt sal- Oñecceinimici tui dñe,qñecce ini pā faceretà persequentiboaiam meã. mici tui peribunt:& dispergétur om Aña Cófitebor dominonimis in ore nes,qui operanturiniquitatem. meo. Perannū.y.Dñe exaudioratio Etexaltabitur ficut vnicorniscornu němeã. Be. Etclamor meus ad te ve- meum:&fenectus meain misericorniat. In Aduētu. ¥. Egrediet dñs de dia vberi. locosancto suo. R. Veniet,vt faluet Et despexit oculus meus inimicos populūsuũ. In Quadragesi.V. Scuto meos:&infurgétibusin me malignā circúdabitte veritas eius. R. Nõ time tibus,audietauris mca. þisa timore nocturno,TpePaffionis

. Iustus vt palma florebit:sicut cedrus NeperdascumimpijsDeus animā Libani multiplicabitur. meam.ß. Etcum viris sanguinú vită Plantati in domo domini:in atrijs do meã, TpePaschali. Aña. Haleluiah, mus Dei nostri florebunt. haľah,haľah, y. Gauisi sunt discipuli

; Adhuc multiplicabūfī senecta vberi haleluiah. Be. Viso dño, haleluiah. &benepatiétes erüt, vtannuncient Pro Beata Maria.

Quoniam rectus dominus Deus no.
Ý. Diffusa estgratia in labijs tuis, Refter:&non est iniquitas in eo.
Propterea bñdixitte deus inæternū. Aña. Bonum eft confiteri domino.

AD LAV DE S. Aña. Metuāt dñm omnesfines terre
Aña. Benigne fac in bona voluntate ps. Deus Deus meus:ad te de luce vi-
tua domine, ps. Miserere meiDe°,22 gilo.f.7. Aña. Date magnitudinem.
Antiphona. Bonum. Pfalmus 91. Canticum Moyfi.
Onum est confiteri domi--

Vdite cæli,quæloquor: audiat Deus

A
no:& psallere nomini tuo terra verba oris mei.
altissime.

Concrescat vt pluuia doctrina mea:
Adannúciandú mane misericordia fuatvtros eloquium meum,
tuam:&veritatem tuam pernoctem, Quasiimber super herbam, & quasi
In decachordo psalterio:cum canti- ftillæsupergramina:quia nomen do
coin cithara,

miniinuocabo. Quia delectafti me dominein factu- Date magnificentiam Deo noftro: sa tua:&in operibus manuum tuarü Dei perfecta sunt opera. & omnes

326

B

viæ ciusiudicia.

minatiõib' ad iracūdiã cõcitauerút. Deusfidelis , &absque vlla iniquita Immolauerút dæmonijs

, &no Deo: te,iuftus,&rectus.peccauerunt ei, & dijs,quosignorabant. non filij eiusin fordibus.... Noui recentesque venerūt: quosno Gñratio praua,atq;peruerfa:hęccine colueruntpatres eorum. seddis dñoppře ftulte,& infipiens? Deum,qui tegenuit dereliquifti:& Nunquid non ipfe eft pater tuus.qui oblitus es dominicreatoristui. possedit te,&fecit,&creauit te? Vidit dñs,&adiracūdiã cõcitat'e.qa Memento dierum antiquorum:co- prouocauerunt eüfilijsui,&filiz. gitagenerationes fingulas. Et ait,abfcondă faciem meam ab eis :

Interrogapatrem tuŭ, &annunciat &considerabonouissima eorum, . bittibi:maiores tuos,&dicent tibi. Generatio enim peruerfa eft:&infi

Quando diuidebat altiffimus gētes: delesfilij. quando separabatfilios Adam. Ipfime puocauerüti eo,q no eratDe Constituit terminos populorum:iux us:&irritauerütin vanitatibus suis. ta numerum filiorum Ifrael. Etego puocabo eosseo, g nõépopů Parsautem domini populus eius: Ia- lus:&ingenteftulta irritabo illos. cobfuniculus hæreditatis eius. Ignissuccensus est in furore meo:& I nueniteum in terra deserta : in loco ardebit vsqueadinferni nouissima. horroris, & vaftæ folitudinis. D euorabitq; terram cũgerminefuos Circumduxiteum,& docuit:&cu- &montium fundamenta comburet

. ftodiuit,quasipupillam oculi fui. Congregabo super eos mala:&fagit Sicutaquila prouocãs ad volandum tas meas compleboin eis. pullossuos:&fuper eos volitans. Consumentur fame:& deuorabunt Expanditalassuas, &affumpfiteum: cosaues morsu amariffimo. atque portauitin humeris suis. Détes bestiarūimmittāíeos:cúfuro, Dominus solus dux eius fuit: & non retrahētiū sup terră,atque serpentiū. eratcum eo Deusalienus.

Foris vaftabit eosgladius, &intuspa Cóftituiteūsuper excelsam terram: uor:iuuenem simulac virginē,lacten vtcomederet fructus agrorum.

tem cum hominesene. Vtsugeret mel de petra : oleumque Etdixi,vbinam sunt?ceffare faciam defaxo durissimo.

ex hominibus memoriam eorum. "Butyrúde arméto,&lac deouib':cú Sed propter iram inimicorú distulis

adipeagnorū,&arietū filiorú Basan: nefortè fuperbirenthoftes eorum. Ethircoscum medulla tritici:& fan- Etdicerent,manusnoftra excelsa:& guinem vuæ biberet meracissimum. non dominusfecithæcomnia. Incrassatusest dilect',&recalcitrauit Gens absque consilio eft.&smepru

incraffatus,impinguatus, dilatatus. dentia:vtinam faperent,&intelligeDereliquit Deum factorem fuum:& rent,ac nouissima prouiderent. recessità Deolalutarisuo.

Quomodo persequebatur vnusmilProuocauerūteúīdijsaliéis: &iaba le:& duo fugarent decem millia?

[ocr errors]

onne

[ocr errors][ocr errors][merged small]

D. Amb.

Nonneideo,quia Deus fuus vendi Laudate gentes populü eius: qa fan-
diteos:&dominus conclufitillos? guinē seruorum suorum vlciscetur.
Non enim eft Deus nofter, vt dijco Etvindictáretribuct in hoftes eorú:
Tum:&inimici nostri suntiudices. & ppiti'eritterræpplsui. Aña. Da-
Devinea Sodomorum vinea corum: temagnitudincm Deonio. Aña. In

&desuburbanis Gomorrhæ. cymbalisbenelonátib°laudate Deus
Vua corum vua tellis:& botrusama- ps.Laudatedñm decelis. 8. Caplm.
riflimus.

Ox pręceffit

& quauit:abijciam'ergoopatent nenum afpidum infanabile. brarú, &induamurarma lucis: ficut Nonnchęccondita suntapud me:& in die honestè ambulemus. Hymno.

Vrora iam fpargit polum M caeltvltio, &ego retribuam eis in A Terres dies ifjabetur, tempore:vtlabaturpes eorum. Lucisresultatspiculum, Iuxta eft diesperditionis:&adessefe Discedat omnelubricum. stinant tempora.

Phantasma noctis decidat, I udicabit dominus populum suú:& Mentisreatus fubruat, in feruis suis miferebitur.

Quicquid tenebris horridum Videbitgifirmata sit man',&claufi Noxattulitculpæ,cadat. quoq;dfecerütresiduiq; cosúptisūt. Et maneillud vltimum, Etdicēt,vbi funt dij corum:in quib? Quod præftolamurcernui, habebantfiduciam?

Inlucem nobis effluat, De quorúvictimiscomedebantadi

Dum hoc canoreconcrepat. pes:&bibebant vinum libaminum. Deo patri sitgloria,&c. Surgant,&opitulentur vobis : & in y.Repleti sumomanemia tua. Re

Exnecessitate vos protegant.

ultauim',&delectati sum'.AdB.Añ. Videte,quodegosim solus:&non sit Illuminare dñehis,gítenebrissedēt, alius Deus præter me.

&dirige peds níosi via pacis, DeoIfrk E gooccidam, & ego viuere faciam; Preces quando dicuntur,vtsu. f.23. percutiam,& ego fanabo:&non cst, DOMINICA quide manu mca possit eruere.

Ad Vesperas. Leuaboadcelum manum meam:& Pini. Aue Maria..De'iadiutoriú dicam, viuo ego inæternum. meú intēde.Re Dñeadadiuvádūmc S iacuero,vt fulgur, gladium meum: festina. Aña. Dixit dñs Tpe Pafcha.. &arripueritiudicium manus mea. Aña. Halah. Sub qua fola Añadnr Redaam vltionem hoftibus meis:& cēs Pfalmi Vefperarum, táin domiijs,qui oderunt me,retribuam.

nicis,quam in ferijs

. Pfalmus 109. 1 nebriabo sagittas meas sanguine:&

Ixit dominus dominomco: gladius meus deuorabit carnes.

fedeà dextris meis. D ccruore occisorum:&decaptiuita LaDonec ponā inimicos tuos: tenudati inimicorum capitis. scabellum pedum tuorum.

D

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Virgă virtutis tuçemittetdñs ex Siõ: mandatis eius voletnimis

. dñare in medioinimicorum tuorū. Potensin terra erit semen eius:geneI ecú principiumin die virtutis tuæ, ratiorectorum bencdicetur.

in iplendoribusfanctorum:ex vtero G loria,& diuitiæin domo eius:&iu anteluciferum genuite.

ftitia eius manetin fæculum fæculi. I urauit dñs,&no penitebiteú:tu essa Exortum eftin tenebris lumē rectis: cerdosinęternum, fecúdum ordiné misericors, & miserator,&iustus. Melchifedech.

Iucud'homo,9 miseret, &comodat, Dominusà dextris tuis: confregit in disponetsermones suosí iudicio:qa dieiræfuæreges.

inæternum non commouebitur. I udicabitinatiöib', implebit ruinas: In memoriaæterna eritiustus:abaucôquassabit capita in terra multorū. ditione mala non timebit. Detorrente in via bibit : propterea Paratum cor eius sperarein dño,con exaltauitcaput

firmatum eftcor eius:non commoue Añ. Dixit dñs dñomeo, fedeà dextris bitur donec defpiciat inimicos fuos. meis. Aña. Fidelia. Pfalmus 110. Dispersit,dedit pauperibus, iustitia

Onfitebor tibi dñes toto corde eius manet in fæculum sæculi:cornu

imeo:inconsilio iuftorũ, & con- eius exaltabiturin gloria. gregatione.

0 Peccator videbit, &irafcetur, dentiMagna opera domini; exquifita in bus suis fremet,&tabescer: desideriu omnes voluntates eius.

peccatorum peribit. Confessio,&magnificētia opcius:& Aña. In mádatis eius cupit nimis

. iuftitia eius manetin fæculum fæculi. Aña. Sit nomēdñi.

Pfals 112 Memoriã fecit mirabiliū suorū mise a Audate pueri dominum:laudaricors, &miserator dominus : escam tenomen domini. dedittimentibus fe.

Sitnomen domini benediétum : ex Memor eriti sclm teftaméti sui:virtu hoc nunc,&vsquein fæculum. téoperú suorū annúciabit pppo suo. Alolisortu vsquead occasum:lauda Vedetillis hæreditatêgentiú: opera bilenomen domini. manuum eius veritas,&iudicium. Excelsus super omnes gentes domiFidelia oia mandata ci", cõfirmata in nus:&fuper cælosgloria eius. {cľmscri:facta i veritate,&æquitate. Quissicutdominus De' nofter, qin Redőptioněmifitdñspplofuo: man altis habitat:&humilia respicit in cedauitinæternum teftamentū fuum. lo,&in terra? Sanétum,&terribile nomen eius:ini Suscitans à terrainopem:&defterco tium sapientiæ timor domini. re erigens pauperem. Intellecte bon? oib' faciétib'eû:lau- Vtcollocet eum cumprincipib°:cũ datio eius manetin sæculum feculi

. principibus populi fui.
Añ Fidelia oía mādata ei':cõfirmata Qui habitare facitsterilem in domo:

iscľmscli.An.In mádatis.punt. matrem filiorum lætantem.
Eatusvir,qui timet dominum:in Aza. Sitnomē dñibenedictú in scla.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »