Obrazy na stronie
PDF
ePub

[SEC. IOHAN.]

A

[ocr errors]

[ΚΑΤ. ΙΩΑΝ.]

XVIII. ηρνησατο εκεινοσ και ειπεν ουκ ειμι'λεγει εισ εκ των δολων 26 του αρχιερεωσ'συνγενησ ων ου απεκοψεν πετροσ το ωτιον' ουκ εγω σειδον εν τω κηπω μετ αυτου" παλιν ουν ηρνησατο πετρωσ.και ευθεωσ αλεκτωρ εφωνησεν' 27 Aγουσιν ουν τον ιν απο του καϊφα εισ το πραιτωριον' 28 ην δε πρωί και αυτοι ουκ εισηλθον εισ το πραιτωριον ινα μη μιανθωσιν· αλλα φαγωσιν πασχα' Εξηλθεν ουν ο πιλατοσ προσ αυτουσ και ειπεν'

29 τινα κατηγοριαν φερεται κατα του ανου τουτου' Απεκριθησαν και ειπεν αυτω' ει μη ην ουτοσ

30 κακοποιοσ:ουκ αν σοι παρεδωκαμεν αυτον' ειπεν ουν αυτοισοπειλατοσ.λαβεται αυτον υμεισ.

και κατα τον νομον υμων κρινατε αυτον ειπον δε αυτω οι ιουδαιοι ημιν ουκ εξεστιν αποκτειναι ουδενα' ίνα ο λογοσ του ιυ πληρωθη

32 ον ειπεν.σημινων ποιω θανατω ημελλεν αποθνησκειν· εισηλθον ουν παλιν εισ το πραιτωριον πειλατοσ.

33 και εφω ιησεν τον ιν· και ειπεν αυτωσυ ει ο βασιλευση των ιουδαιων' και απεκρίνατο ο ισ'

ισ Αφ εαυτου τουτο λεγεισ.η αλλοι ειπον σοι περι εμου'' Απεικριθη ο πειλατοσμητι εγω 35 ιουδαιοσ ειμι' το εθνοσ το σον και αρχίερεισ. παρεδωκαν σε εμοι’ τι εποιησασ’ απεκριθη ισ

31

34

36 η βασιλεια η εμη· ουκ εστιν εκ του κοσμου τουτου' ει εκ του κοσμου τουτου ην η εμη βασιλεια. οι υπηρεται αν οι εμοι ηγωνιζοτο ίνα μη παραδω' τοισ ιουδαισνυν δε η βασιλεια η εμι ουκ εστιν εντευθεν' ειπεν ουν αυτω ο πειλατοσ' ουκουν βασιλεύσει συ. 37 Απεκριθη ο ισ:συ λεγεισ οτι βασιλευσ ειμι'

.. εγω εισ τουτο γεγεννημαι» και εισ τουτο εληλυθα εισ τον κοσμον ίνα μαρτυρησων τη αληθεια' πασο ων εκ τησ αληθειασακουι μου τησ φωνησ Λεγει αυτω ο πειλατοσ'τι εστιν αληθεια'

38
(Fol. 36 secundae manus.)

negauit ille et dixit.non sum dicit unus ex seruis
pontificis.cognatus eius cuius abscidit petrus auriculam •
nonne ego te uidi in horto cum illo.
iterum ergo negauit petrus.et statim gallus cantauit •
adducunt ergo ihm·a caipha in pretorium.
erat aut mane et ipsi non introierunt in pretorium.
ut non contaminarentur:sed manducarent pascha
exiuit ergo pilatus ad eos foras.et dixit.
quam accusationem affertis aduersus hominem hunc:
responderunt et dixerunt ei.si non esset hic
malefactor.non tibi tradidissemus eum.
dixit ergo eis pilatus accipite eum nos.
et scdm legem uram iudicate eum
dixerunt

ergo

ei judaei nobis non licet interficere quenquam•ut sermo ihu impleretur: quem dixit significans.qua esset morte moriturus. introiuit ergo iterum in praetorium pilatus et uocauit ihmet dixit ei • tu es rex iudaeorum •et respondit ihs. . a temet ipso hoc dicis.an alii tibi dixerunt de me respondit pilatus.numquid ego iudaeus sum.gens tua et pontifices. tradiderunt te mihi quid fecisti-respondit ihs: .

ܕܳ

regnum meum non est de hoc mundo

A

si ex hoc mundo esset regnum meum).
ministri mei utiq.decertarent.ut non traderer
iudaeis. nunc aut regnum meum non est hinc.
dixit itaq.ei pilatus.ergo rex es tu.
respondit ihs. tu dicis. quia rex sum ego.
ego in hoc natus sum.et ad hoc ueni
in mundum ut testimonium perhibeam ueritati.
omnis qui est ex ueritate audit meam uocem .
dicit ei pilatus.quid est ueritas.

(Fol. 4 a secundae manûs.)

CΑΡ. ΧΙΙΙ. 25-38.

[ΚΑΤ. ΙΩΑΝ.]

[SEC. IOHAN]

[ocr errors]

1

exiit ergo

Και τουτο ειπων παλιν εξηλθεν προσ τουσ ιουδαιουσ. ΧVΙΙΙ. et cum hoc dixisset.iterum exiit ad iudaeos. και λεγει αυτοισ' εγω ουδεμιαν αιτιαν εν αυτω ευρισκω' et dicit eis.ego nullam inuenio in eo causam. εστιν δε συνηθαια υμιν,ϊνα ενα απολυσω υμιν εν τω πασχα. 39 est aut consuetudo uobis, ut unum dimittam uobis in pascha

; βουλεσται ουν απολυσω υμιν τον βασιλεα των ιουδαιων' uultis ergo dimittam uobis regem iudaeorum εκραυγασαν ουν παλιν λεγοντεσ παντεσ' μη τουτον. 40 clamauerunt rursum omnes dicentes non hunc.

XIX. αλλα βαραββαν' ην δε βαραββασ ληστησ' τοτε ουν ελαβεν sed barabban.erat aut barabbas latro.tunc ergo apprehendit οπειλατοσ τον ιν· και εμαστιγωσεν' και οι στρατιωται 2 pilatus ihm .et flagellauit.et milites. πλεξαντεσ στεφανον εξ ακανθωνεπεθηκαν αυτου

plectentes coronam de spinis.imposuerunt τη κεφαληκαι ειματιον πορφυρουν περιεβαλον αυτον'

capiti eius.et ueste purpurea circumdederunt eum. και ελεγονχαιρε ο βασιλευση των ιουδαιων.

3 et ueniebant ad eum.et dicebant. haue-rex iudaeorum: και εδιδουν αυτω ραπισματα εξηλθεν παλιν εξω

4 et dabant ei alapas. exiit iterum pilatus foras. οπειλατοσκαι λεγει αυτοισιδε αγω υμιν αυτον εξω»

et dixit eis.ecce adduco uobis eum foras. να γνωτε ωτι εν αυτω ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω'

ut cognatis quia in eo nullam causam inuenio. Εξηλθεν ουν ο ισ εξω.φορων τον ακανθινον στεφανον. 5

ihs.portans spineam coronam και το πορφυρουν ιματιον ή και λεγει αυτοισείδε ο ανοσ et purpureum uestimentum.et dicit eis.ecce homo. Οτε ουν ίδoν αυτον οι αρχιερεισ και οι υπηρεται.

6 cum ergo uidissent eum pontifices et ministri. εκραυγασαν λεγοντεσ:σταυρωσον σταυρωσον αυτονο

clamabant dicentes:crucifige.crucifige eum. λεγει αυτοισοπειλατοσ'λαβετε υμεισ αυτονκαι σταυρωσαται” dicit eis pilatus accipite eum uos et crucifigite. εγω γαρ ουχ ευρισκω εν αυτω αιτιαν'

ego enim • non inuenio in eo causam. . Απεκριθησαν αυτω οι ιουδαιοι' ημισ νομον εχομεν.

7 responderunt ei iudgi·nos legem habemus και κατα τον νομον ο φιλει αποθανειν.

et secundum legem debet mori. οτι εαυτον υιον θυ εποιησεν' οτε ουν εκουσεν ο πειλατοσ quia filium di se fecit.cum ergo audisset pilatus τουτον τον λογων μαλλον εφοβηθη και εισηλθον 9 hunc sermonem•magis timuit. et ingressus est. εισ τω πραιτωριον παλινκαι λεγει τω ιυ.

praetorium iterum.et dicit ad ihm. ποθεν ει συ’ Ο δε ισοαποκρισιν ουκ εδωκεν αυτω

unde es tu.ihs aut responsum non dedit ei. Λεγει ουν αυτω ο πειλατοσ' εμοι ου λαλεισ'

10 dicit ergo ei pilatus.mihi non loqueris ουκ οιδασ οτι εξουσιαν εχω σταυρωσαι σε

nescis quia potestatem habeo crucifigere te. και εξουσιαν εχω απολυσαι σε' Απεκριθη αυτω ισ'

'

11 et potestatem habeo dimittere te respondit ihs. Ουκ εχεισ εξουσιαν κατ εμου ουδεμιανει μη ην

non haberes potestatem aduersum me ullam.nisi tibi esset δεδομενον σοι ανωθεν' δια τουτο ο παραδιδουσ με σοι.

datum desuper.propter ea qui tradidit me tibi μιζονα αμαρτιαν εχει' εκ τουτου εζηται ο πειλατοσ 12 maius peccatum habet.exinde.querebat pilatus απολυσαι αυτον. Οι δε ιουδαιοι εκραυγασαν λεγοντεσ'

dimittere eum · iudei aut. clamabant dicentes. (Fol. 4 b secundae manûs.)

(Fol. 5 a secundae manûs.)

[ocr errors]

CAPP. XVIII. 38-XIX. 12.

[ΚΑΤ. ΙΩΑΝ]

(SEC. IOHAN.]

si hunc dimittis non es amicus caesaris. omnis qui se regem facit contradicit caesari. pilatus ergo cum audisset hos sermones adduxit foras ihm.et sedit pro tribunali in loco que dicitur lithostrotus haebraice autem gabbatha . erat aut parasceue paschae. hora quasi sexta. et dicit iudaeis. ecce rex uester. illi aut clamabant. tolle.tolle•crucifige eum.dixit eis pilatus. regem urm crucifigam • responderunt pontifices non habemus regem nisi caesarem. tunc ergo tradidit eis illum ut crucifigeretur. susceperunt autem ihm.et eduxerunt.et baiulans sibi crucem.

1. exiuit in eum qui dicitur caluarie locum. haebraice golgotha.ubi eum crucifixerunt et cum eo alios duos. hinc et hinc medium autem

εαν τουτον απολυσησ.ουκ ει φιλοσ του καισαροσ' XIX. πασ γαρ ο βασιλεα εαυτον ποιων. αντιλεγει τω καισαρι' Ο ουν πειλατοσ ακουσασ τουτων των λογων.

ihm

scripsit aut et titulum pilatus.et posuit super crucem.erat aut scriptum.ihs nazarenus. rex iudaeorum hunc ergo titulum multi legerunt iudaeorum •quia prope ciuitatem erat locus. ubi crucifixus est ihs. et erat scriptum . haebraice ihs. gręce et latine•dicebant ergo pilato.pontifices iudaeorum.noli scribere rex iudeorum. sed quia ipse dixit.rex sum iudaeorum . respondit pilatus.quod scripsi scripsi.milites ergo cu crucifixissent eum. acceperunt uestimenta eius.et fecerunt quartuor partes unicuiq.militi partem.et tunicam. erat aut tunica inconsutilis.desuper contexta per totum. dixerunt ergo adinuicem.non scindamus eam sed sorciamur de illa cuius sit. ut scriptura impleretur dicens

(Fol. 6 a secundae manûs.)

13 εγαγεν εξω τον ιν· και εκαθεισεν επι βηματοσ. εισ τοπον λεγομενον λιθοστρωτον. εβραϊσ τι γαββαθα. ην δε παρασκευη του πασχα.

14 ωρα ην οσει τριτη και λεγει τοισ ιουδαιοισίδε ο βασιλευσ ύμων' οι δε εκραυγαζον.

15 αρον αρον. σταυρωσον αυτον'λεγει αυτοισοπειλατοσ. τον βασιλεα ύμων σταυρωσω' απεκριθησαν οι αρχίε ρεισ' ουκ εχομεν βασιλεα ει μη καισαρα. τοτε ουν παρεδωκεν αυτον αυτοισίνα σταυρωθη?

16 παρελαβον ουν τον ινκαι ηγαγον' και βασταζων εαυτου 17 τον σταυρονεξηλθεν εις τον λεγομενον κρανιου τοπον. οσ λεγηται εβραϊσ τι γολγοτα·οπου αυτον εσταυρωσαν:

18 και μετ αυτου δυο αλλουσ τευθεν και εντευθενμεσον δε τον ιυν εγραψεν δε και τιτλων ο πειλατοσ.και εθηκεν 19 επι του σταυρου' ην δε το γεγραμμενον·ισο ναζωρεοσ. ο βασιλευση των ιουδαιωνΤουτον ουν τον τιτλον πολλοι 20 των ιουδαιων ανεγνωσαν.οτι εγγυσ ην ο τοποσ τησ πολεωσ οπου εσταυρωθη ο ισκαι την γεγραμμενον· εβραϊσται: ελληνισται»ρωμαϊσται' ελεγον ου τω πειλατω αρχίερεισ 21 των ιουδαιωνμη γραφεο βασιλευση των ιουδαιων. αλλα οτι εκεινοσ ειπεν.βασυλευ ειμι των ιουδαιωνΑπεκριθη ο πειλατοσ’ο γεγραφαγεγραφα.

22 Οι ουν στρατιωται οτε εσταυρωσαν τον ιν.

23 ελαβον τα ειματια αυτουκαι ποιησαντεσ τεσσαρα μερη. εκασ των στρατιω τη μερoσ.και τον χιτωνα' Ην δε ο χιτον α ραφοσ.εκ των ανωθεν ύφαντοσ δι ολου Ειπον δε προσ αλληλουσ' μη σχισωμεν αυτον.

24 αλλα λαχωμεν περι αυτου τινοσ εστιν' ίνα γραφη πληρωθη η λεγουσα.

(Fol. 5 b secundae manûs.)

CΑΡ. ΧΙΧ. 12-24.

[SEC: IOHAN.]

η

Partiti sunt uestimenta mea sibi et in uestem meam miserunt sortem . et milites quidem haec fecerunt stabant autem iuxta crucem ihu.mater eius et soror matris eius maria cleope. et maria magdalene.cum uidisset ergo ihs matrem. et discipulum quem diligebat. dicit matri suae. mulier ecce filius tuus. deinde dicit discipulo.ecce mater tua. et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Postea sciens ihs

o

[ΚΑΤ. ΙΩΑΝ.]

XIX.

O Διαμερισαντο τα ιματια μου εαυτοισ.και επι τον ιματισμα μου εβαλον κληρονΟι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησανIστηκεισαν δε παρα τω σταυρω του ιυ· η μητηρ αυτου. 25 και αδελφη τησ μητροσ αυτου μαρια η του κλωπα. και μαρια η μαγδαληνη Ισ ουν ειδων την μητερα

26 και τον μαθητην παρεστωτα ον ηγαπα. λεγει τη μητρι αυτου' γυναι ειδε ο υιοσ σου ειτα λεγει τα μαθητη-ίδου η μητηρ συ.

27 και απ εκεινησ τησ ωρασ.ελαβεν αυτην ο μαθητησ εισ τα ίδια. Μετα τουτο ειδωσο ισ

28 οτι ηδην παντα τετελειωται. ίνα πληρωθη η γραφη λεγει διψω' σκευοσ ουν εκειτο οξουσ μεστον

29 οι δε πλησαντεσ σπογγον οξουσ

και ύσσωπω περιθεντεσ. " προσηνεγκαν αυτου το στοματι' Οτε ουν ελαβεν το οξοσ ο ισ ειπεν' τετελειωται και κλινασ 30 την κεφαληνοπαρεδωκεν το πνα'Οι ουν ιουδαιοι.

31 " να μη μινητ επι του στου τα σωματα εν τω σαββατω.

επι παρασκευι·ην γαρ μεγάλη η ημερα του σαββατου εκεινου: ηρωτησαν τον περιλατον να κατεαγωσιν αυτων τα σκελη. και αρτωσιν' Ηλθον ουν οι στρατιωται•και του μεν πρωτου 32 κατεαξαν τα σκελη και του αλλου του συνσταυρωθεντοσ αυτω' επι δε τον ιν ελθοντεσ ωσ ιδον αυτον ηδη τεθνικοτα. 33 ου κατεαξαν αυτου τα σκελη αλλα εισ των στρατιωτων 34 λογχη αυτου την πλευραν ενυξεν· και ευθεωσ εξηλθεν αιμα και ύδωρ' και ο εορακωσ με μαρτυρηκεν και αληθινη 35 αυτου εστιν η μαρτυρια'κακεινοσ οιδεν οτι αληθη λεγι. ίνα και υμεισ πιστευσηται' εγενετο γαρ ταυτα.ϊνα η γραφη 36

πληρωθη' οστουν ου συντριβησεται αυτου και παλιν.ετερα 37 * γραφη λεγει' οψονται είσ ον εξεκέντησαν μ

(Fol 6 b secundae manûs.)

quia iam omnia consummata sunt ut consummaretur scriptura.dixit.sitio. uas ergo positum erat•aceto plenum. illi autospongiam plenam acaeto hysopo circumponentes optulerunt ori eius Cum ergo accepisset ihs acetum dixit.consummatum est:et inclinato capite.tradidit spm . Iudaei ergo qm parasceue eratut non remanerent in cruce corpora sabbato. erat enim magnus dies ille sabbati: rogauerunt pilatum.ut frangerentur eorum crura et tollerentur. uenerunt ergo milites. et primi quidem fregerunt crura. et alterius qui crucifixus est cum eo. ad ihm aut cum uenissent.ut uiderunt eum iam mortuum,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

non fregerunt eius crura sed unus militum lancea latus eius aperuit. et continuo exiuit sanguis et aqua.et qui uidit testimonium perhibuit et uerum est eius testimonium . et ille scit quia uera dicit. ut et uos credatis.facta sunt enim haec•ut scriptura impleretur.08.non comminuetis ex eo.et iterum alia scriptura dicit.uidebunt.in quem transfixerunt.

(Fol. 7 a secundae manûs.)

UT

CΑΡ. ΧΙΧ. 24--37.

[ΚΑΤ. ΙΩΑΝ.]

[SEC. IOHAN]

XIX Μετα δε ταυτα ηρωτησε τον πιλατονίωσηφ απο αριμαθεασ• 38 post haec aut.rogauit pilatum ioseph ab arimathia. ων μαθητησ του ιυ· κεκρυμμενοσ δε

eo quod esset discipulus ihu.occultus autem. δια τον φοβον των ιουδαιων.

propter metum iudeorum. ένα αρη, το σωμα του ιυ

ut tolleret corpus ihu: και επετρεψεν ο πιλατοσ'

et permisit pilatus. Ηλθεν ουν» και ηρεν το σωμα του ιυ

uenit ergo.et tulit corpus ihu Ηλθεν δε και νιδημοσ.

39 uenit aut et nicodemus ο ελθων προσ τον ιν νυκτοσ το πρωτον

qui uenerat ad ihm nocte primum. φερων μιγμα ζμυρνησ και αλοησ

ferens mixturam murrae et aloes. ωσ λιτρασ εκατον'

quasi libras centum Ελαβον ουν το σωμα του ιυ.

40 | acceperunt ergo corpus ihu και εδησαν αυτο εν οθονιοισ

et ligauerunt illud linteis μετα των αρωματων

cum aromatibus καθασ εθοσ εστιν ιουδαισ ενταφιαζειν'

sicut mos iudeis est sepelire Ην δε εν τοπω οπου εσταυρωθη κη κηποσ.

41 erat aut in loco ubi crucifixus est ortus και εν τω κηπω μνημιον κενον·

et in orto monumentum nouum.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »