Obrazy na stronie
PDF
ePub

Cano.

II. Sacrum Miffæ officium diebus fe.. b Ex Cox. ftis reuerenteraudito.

+7.611,

Concil. III. cleiunia certis diebus, temporibus agasher.

que indicta obseruato , vtin Qua- cfx.68. dragesima, Quatuer anni tempori

Aposto.com bus, & Feftorum quorundam so-conc. Gas lennium pridianis diebus,quosMa gren.com iores noftri, d quodijsdem tempo

Moguntis ribus in templis peruigilaretur, Vi- gästadser. gilias appellarunt.

d Tertul, IIII. Peccata tua fàcerdoti proprio an-1.6.2.com inte

ad vxoré nis fingulis,confitetor.

Apolog V. fSacro fanctam Eucharistia ad mi-c Exconcia

nimum semel in anno, idque circa Lateranë. Festum Paschæ, lumito.

flbidens.

Co. o sale

0.21.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quem fru&um adfert horum præce

ptorum obferuatio? HA

Æce eiufcemodi reliqua Ecclefiætum

instituta , præcepta tot sæculis recepta, magno, piorum consensu o vfu confirmata, pietati atque rationi valde consentanea , insignes secum adferunt commoditates . Quippe

Fi dei, humilitatis, c obedientiæ Christiane salı Phil.4. taria sunt exercitia : honestam discipliname 1. Cor.14. concordiam popularë promouët: Religionis pul chra extant symbola : notæ indicia interioris Roma. 15. noftræ pietatis , quibus ad ædificationem & bo Pbilip.z.

Matt.5.

nis collucere, &' malis prælucere oporteat. Bre

uiter , nos promouent, ut Apostolicus ille 1. Cor.14. Canon: Omnia honeftè, & fecundum or

dinem fiant in vobis , ad vnguem obfer

uetur.

Vincent.
Lirinen,

Vbi neceffaria eft nobis Ecclefiæ

authoritas? and Dama P Rimùm in eo quidem , vt Scripturas CaSum

nonicas er veras ab adulterinis certò diSymbo. in lib. Mas scernamus. Vnde testatur Hieronymus : Nochabæorī, uum e vetus Testamentum recipimus in illo

rum librorum numero , quem fanétæ Ecclefiæ cõtra Epi. Catholicæ tradit authoritas. Et Augustinus: Manichæi

Ego veròinquit, Euangelio non crederem,nifi

me Catholicæ Ecclefiæ conmoueret authoritas. Cotra No Deinde vt constet de vero Scripturæ fenfu,co. apta interpretatione: ne alioquin fine

fine dubi temus , vel disceptemus de verborü

fententia. Omnes enim Hæretici,vt fcripsitidem AuguLib.i. de Trinitate. ftinus, ex facris Scripturis falsas atque fallaces

opiniones suas conantur defendere. Atqui non

in legendo , fed in intelligendo Scripturæ confiAduerfus ftunt, Hieronymo teste. Luciferia. Tertiò, vt in grauioribus de fide quæftioniDext 17: bus atg, cótrouersijs, quæ poßūt incidere, index A&to.15.

o'moderatoradfit. Verißimumest enim quod contra Hæreticos docet Epiphanius, à diuina

watores.

[ocr errors]

Cotra Mas

2. Cor. 10.

Ex C4104.

11.12.

Scriptura non posse accipi omnia. Et ficut Au côtra Apos gustinus affirmat:Palam est, quod in re dubia Aolicos. ad fidem og certitudinem valeat authoritas

nichaos. Ecclefiæ Catholicæ. Non enim deeje potest Ec clesiæ Spiritus, quiipsam in omnem ducit veri taté,ficut CHRIS'Tvs ipse promifit. Rur loan.14. fus, vt pro ratione personarum, locorum e të 16. porum Canones constituantur , disciplina ite- Cano apo.

33. 36.38. gra conferuetur, aciura dicantur. Dedit enim hanc poteftatem DEVS Ecclefiæ ad ædifica Mat.18. tionem, non ad destructionem.

Apost. 1o. Prætereà , ut quã CHRISTVS insti tuit coërcendi cu excommunicandi potestatem, qua Paulus etiam eft vfus, peruicaces sentiāt, ipfa , corrigantur « comprimantur. Hinc Au gustinus, Eis inquit, per quos Ecclefia regitur, lib.de fide adest salua pace potestas discipline aduerfus operib, improbos aut nefarios exercenda.

Tam, ut cætera omittamus, in omnibus his profe&quæ dicta sunt, Ecclefiæ authoritatem non folùm vtilem , fed etiam necessariam efse adeò constat, vt fine illa nihil aliud Christiana Respublica , quàm confusio Babylo- 2.Pet.1. nica poßit exiftimari. Proinde ficut Scrip- 2.Tim.3. turæ propter testimonium Diuini Spiritus in illa loquentis credimus, adhæremus, ac tribuimus maximam authoritatem:

fic Ecclefiæ fi

Matth.18.

loan.14. dem, reuerentiam , obedientiamque debemus, 0.16.

quòd

[ocr errors]

A80.a.

quòd eo ipfo Spiritu à CHRISTO capite Ephe.4. sponsoj suo informata , dotata fimules confire

mata sit: ut non poßit non esse quod dicitur,co 1.Tim.3. lumna & firmamentum Veritatis.

Quis est do&trinæ totius de Ecclesia præceptis & Traditionibus

vsus ac fruétus? MÖltus

Vltus profeétò , atq, inter cæteros primus

teft, vt intelligamus nos folis diuinis liteVincentius Lirinen.

ris vel fcripturis minimè alligari . Quid enim lib.3.ca.4 (vt Irenai verbis vtamur) si neg Apostoli quidem scripturas

reliquissent nobis, nónne portebat ordinem sequi Traditionis , quam tra

diderunt ijs , quibus committebant Écclesias? Lib. de Spi Nec minus luculenter scripsit Bafilius : Dogo ricw fanéto mata,quæ im Ecclefia feruantur ac prædicancap.27.

tur,partim ex conscripta doctrina habemus:par tim ex Apoftolorum TRADITIONE ad nos delata in mysterio recepimus. Quæ vtraq; eandem ad pietatem vim habent, es nemo his contradicit, qui vel modicam faltem Ecclefia

sticorum iuriumexperientiam habet.Sic BafiToax. 20. lius. Nec dubium esse potest, quin CHRIAuguft. STVS e Apostoli multa tum egerint, tum ad Seleus docuerint, quæ etfi fcripta quidem non fint, ad pift.108. nos tamen, posterosg

, maximè pertineant. Au Pbilip. 4. di CHRISTVM in Apostolo fuo loquen

. 0.21

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cianam eo

Galat.5.

[ocr errors]

tem: Decætero Fratres, quæcunque func
vera, quæcunque pudica, quæcunque iu-
fta,quæcunque fan&ta , quæcunque ama-
bilia,quæcunq; bonæ fame, fi qua virtus,
fi qua laus disciplinæ,hæc cogitare.

: Proximus eft, rectè vti Christiana liberta- Galat.4. te, quam homines otio luxus, capti, fi vnquàm 2.Pet.2. aliás, nunc maximè dant in occasionem carnis, August.

. vt Apostolus loquitur : illius prætextu fædis epist ,118. voluptatibus inseruiunt, et quicquid ferè libet, etiam circa Religionis inftituta, idlicere fi bi arbitrantur. Atqui ab ista temeritate nos renocant,tuentur, deterrent Apostolica e Ecclesiastica degmata simul eg mstituta : frenum inýciunt humanæ licentiæ, docent conuenien- 1.Pet.z. ter vti Christiana libertate: ita nimirum, vt à Rom.6. iure peccati , o' à seruitute veteris Legis per Galat.z. CHRISTVM effecti-l:beri, vltro libăterý, Rom.8. præstemus Christianrin officium, feruiamus Coloß.3. DEO in iustitia v sanctitate, ducem sequamur Spiritú in lege Charitatis , Inftitiæ serui, Galat.5. obedientiæ filij, humilitatis cultores, patientiæ 1. Cor.9. custodes, pænitentiæ or crucis amatores. Vos, 1. Pet.1. inquit Apostolus , in libertatem vocati e-Luc.21

. stis Fratres, tátum ne libertate in occasio Matt.3.com nem detis carnis, sed per Charitatem Spi 16. ritus feruite inuicem. Ad quam Spiritus

Galat.5. Charitatem, sanctæ seruitutis obsequio e alen

dam

Luck.la

Rom.8.

[ocr errors]

2.Pet,i.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

E

« PoprzedniaDalej »