Obrazy na stronie
PDF
ePub

haren bihotza; yasan behar dituen tormentec baino borthizkiago.

Conxideracione horrec aurthikitzen du hain tristecia eta flakecia handian, non erortzen baita, bere agonian beçala, beguitharteaz lurrerat.

O Yesus, amodioaren bictima! onhex çaçu, othoi, hemen ene bihotz doloratuac; çure bihotza hola herxten duten gaizkiez eta profanacioneez eguiten darotçun amanda honorablea: emadaçu indarra icigarrekeria horien penitentziaric gogorrenez erreparatzeco; eta eguidaçu gracia, çure graciez baliatzeco.

Gure Aita, Agur Maria, Gloria, etc.

[graphic]

Xen ESTACIONEA.
Yesus bilhuzten dute.

Conxidera caçu nolacoa cen Yesusen sofricaria burreuec bilhuci çutenean; arro

[graphic]

uzten ditu bere escu eta oinen itzatzerat batere errencuratu gabe; sentitzen ditu bere heçurrac bere lekhuetaric atheratzen, bere çainac ethentzen, bere odol guzia hustez goaten, bere bihotza egarriac erretzen, bere indar guciac galtzen! Ah! ceren gu gatic obedient içan nahi ciñen gurutzeraino, Yondoni Pauloc dioen beçala.

O ene nausi dibinoa! ala goraki condenatzen baiditutçu çure legue sainduaren alderaco ene desobedientziac! Ala sarcorra baita hemen amodio propia eta naturaleçaren contrasta guciac bentzutzen dituen obedientzia osoaren gainean emaiten darotaçun exemplua? Eguidaçn, othoi, gracia hortaz baliatzeco, ez deçadan behinere bertze nahiric içan gurea baicen. Gure Aita, Agur Maria, Gloria, etc.

[graphic]
[ocr errors]

lacotz bekhatuari, bici nadin penitencian eta çure amodioan.

Gure Aita, Agur Maria, Gloria, etc.

[graphic]

XIIIen ESTACIONEA. Yauxten dute Yesus gurutzetic, eta emaiten bere Amaren besoetan.

Conxidera çaçu Ama samur haren dolorea bere Semea hila ikhustean. Bere besoetan hartzen du depot sacratu hori; beguira dagoco beguitharte deseguin eta odolstatu horri; begui iraungui, escu eta oin cilhatu hekiei. Yaincoac baicen ez deçake compreni ikhusgarri hori cer martyrio cen harentzat.

O Maria! ni naiz çure bihotzminaren causa; ene bekhatuec cilhatu dute çure bihotza. Yesus gurutzean emaitearekin : bainen orhoit çaite, ô Maria! ene Ama

« PoprzedniaDalej »