Obrazy na stronie
PDF

neralnym archidiecezyi Warszawskiej, a po śmierci arcybisk. Skarczewskiego został administratorem f 1829. Przyjacielski, szczery i otwarty dla wszystkich wielu zjednał przychylność. Nie chciwy zbiorów, uczynny, cały majątek na rzecz Towar. Dobroczynności zapisał, chcąc i po śmierci być jeszcze użytecznym społeczeństwu. Dzieła uczone których jest autorem pamięć jego uwiecznią. Prócz wielu pism mniejszych umieszczonych w Rocznikach Towar. Przyj. Nauk w posiedzeniach publicznych uniwersyt: w Pamiętniku warszaw, i oddzielnie drukowanych, wydal tłomaczenie na język polski kodeccu cywilnego francuzkiego r. 1807. Wiadomości ■początkowe w nauce prawa r. 1817. Statykę prawa 1819. Uwagi o zabezpieczeniu i uskutecznieniu odpowiedzialności na dłużnikach dla wierzycieli r. 1820. Nadto na posiedzeniach publicznych królew. warszaw, uniwersytetu, na uczczenie pamiątki uczonych mężów, a mianowicie Polaków odbytych, odczytał i drukiem ogłosił:

1) O Mikołaju Trąbie r. 1827.

2) Rys życia Klemensa Urmowskiego r. 1828.

3) Wywód zasady, z zastosowaniem do kraju naszego: że rolnictwo najważniejszem było powodem w stanowieniu rozlicznych prawa przepisów między ludźmi t. r.

Prócz tego wydał 1) Kazania na nabożeństwach warszawskiego uniwersytetu Wrocław 1827. 2) Kazania rozmaite, 3 tomy w Warszawie 1819 i 1820. 3) Sześć kazań z ewangelii mówionych w Metropolitalnym kościele warszawskim we czwartki wielkiego postu. Warszawa 1824.

Alojzy Korzeniotvski, Dominikan wydał 1) Fizyki traktat początkowy R. J. Haiiy, przekład z francuzkiego Wilno 1806 tomów 2. 2) Kazania niedzielne i uroczystości tajemnic roku całego, oraz na dni niektórych świętych. Warszawa 1824 tomów 4ry.

Platon Sosnowski ur. w wilią nowego roku 1800 na Podlasiu, w miasteczku Kleszczelach powiatu bielskiego. Jeszcze na ławach szkolnych odznaczał się zdolnością do wiązanej mowy i wiele rymów jego było w Tygodniku Wieleńskim. W r. 1822 otrzyma! stopień doktora, a w następnym, objął po ks. Chodanim katedrę teologii moralnej i pasterskiej w uniwersytecie wileńskim. Napisał ważną rozprawę pod tytułem: Uwagi nad artykułem o hierarchii kościoła ruskiego z rzymskim, zjednoczonego, umieszczoną iv dziejach dobroczynności w Wilnie pod r. 1823 i 1824. Ułożył trzy ważne konkursowe rozprawy, starannie nagromadził materyały do bibliografii ascetycznych książek, które wydawali polscy teologowie po polsku i po łacinie, napisał wyluszczenie chrześciańskich obowiązków ku bliźnim, nadto odznaczał się darem wymowy, a kazania jego nosiły cechę porządku, jasności i prostoty, mocy wymowy, wyboru myśli, dowodów przekonywających i pobudek szlachetnych. Kilka kazań jest umieszczonych w zbiorze kazań w czasie jubileuszu r. 1826 odbytego w Wilnie. Umarł r. 1827.

Jakób Falkowski Z. K. P. L. wydał: Nowa kaznodziejska biblioteka r. 1823 tom. I i II w drukarni XX. Pijarów. Tom III, IV i V tamże u Zawadzkiego 1827 w 8ce.

Gawiński Kajetan (właściwie Kalinka) wydał Kaza- <«W<*w«.fil». zania czyli krótkie nauki religijne zastosowane do oświe- WoW^Kowi*. cenią chrześcian w powinnościach wiary i obyczajności podług ewangelii św. Część I, II, III. Wrocław 1822 kilka doczekało się wydań:

Także wydał: Kazania na niedziele całego roku podług ewangelii św. dla użytku i wygody Jci. XX. proboszczy i kaznodziejów w Wrocławiu u Korna tomów 4ry 1826 to jest 1 i 2gi niedzielne 3 świętalne 4ty passyonalne i przygodne.

Piotr Błachowicz L. S. teol. kaznod. missyi apostolskich XX. Bernardynów wielkopolskiej prowincyi tom I i II w Warszawie 1822.

Andrzej Filipecki za jedenaście lat kaznodziejskiej pracy, kanonią archi katedr, lwowską otrzymał wydał: Kazania na niedziele całego roku tom. 4 w 8ce 1784. Przedruk z poprawkami Wilno 1838.

■/ 19*

Tłumaczenia z francuzkiego i niemieckiego języka.

1) Bossueta Biskupa niektóre kazania z edycyi paryzkiej 1808 roku przetłumaczone przez jednego kapłana dyecezyi wileńs. w drukarni XX. Missyon. wileńskich roku 1821 w 8ce.

2) Bourdaloue Ludwika przełożył Jerzy Dewina Jezuita w Kaliszu r. 1769. Nnuki duchowne na adwent, post wielki, Wielkanoc, Boże ciało, o komunii, o obraniu stunu i t. d. Kalisz 1772. Krótkie zebranie kazuń okazujące naprzód osnowę, potem wszystkie dowody, toz tychże dowodów rozłożenie przełożone od kapłana F. L. tegoż zakonu (S. J.) na dwa tomiki podzielone w Kaliszu 1773. Piotr Konitzer przełóż, kaz. niedzielne tom. 4 w Kaliszu 1784.

3) Cochin Homilie na niedziele i święta przełożone z franc. Warszawa 1817 2 tom. w 8ce.

4) La, Fitau przełożył ksiądz Gołecki S. T. Dr. proboszcz stęszewski pod tytułem: Zbiór krótki kazań postnych w Kaliszu 1784.

5) Girarda plebana de St. Loup, przełożył Wacław Piasecki S. Piar. tom I i II w Warszawie 1783.

6) Habcrkona de Habersfeld, Kazania o tajemnicy męki Zbawiciela, z niemieckiego wytłumaczył Wawrzyniec Dunin S. J. w Kaliszu 1781 w 8ce 4 tomy, z których U i III zawierają kaz. na niedziele całego roku, a IV na święta wszystkie.

7) Lamberta kazania wiejskie czyli krótkie i proste nauki na niedziele i święta całego roku przełożył ksiądz Wawrzyniec Dunin w Kaliszu 1782.

8) De Langres biskup, Nauki pasterskie do ludu to jest tłumaczenie ewangelii na niedziele i uroczyste święta przełożył ks. kaz. Gołecki kan. kat. poz. w Poznaniu 1804 tom. 5 w 8ce.

9) Massiliona Jan Chr. Mowy postne mi ne przed Del

finem który potem panował pod imieniem Ludwika XV, przełożył ks. Karól Lenkiewicz rządzca szkół pobożnych w Wilnie 1783. MassilionaJanChr. Muły post wytłumaczony przez Ant. Dyon.

Mełeniewskiego magistra ob. prawa, w Warszawie 1823 w 8ce.

„ Biskupa klermontańskiego kazania przełożone przez J. O. X. J. J. K. K. Ł. W. P. K. to znaczy: Jaś. Ośw. Xięcia Janusza Jabłonowskiego Kan. Kated. Łuckiego i Warszaw. Tom I —X w Krakowie 1779 i 1788 kosztem i drukiem Ignacego Grobla w 8ce.

„ Bis. klermon. kazania przełóż, z francuz, przez tegoż J. O. X. Jan. Jabłońskiego tom I Na niedziele adwentowe. Tom 2 Na uroczystość N. M. Panny w Krakowie 1784 i 1785 kosztem i drukiem GrSbla w 8ce.

Kazanie o malej liczbie wybranych prze

łożył X. Michał Olszewski. Wilno 1818.

Kazanie na popielcową środę o pobudkach nawrócenia, przeł. ks. Michał Olszewski magister, filozofii kapelan gim. wileri.

Kazanie o poście przetł. przez J. W. J.

P. K z X. L. S. C. S. W. K. R. 1783 w Poczajowie.

Kaz. adwent, z fran. wytłumaczone przez

J. K. Szelewskiego prefekta szkół wojew. wars. XX. Pijarów. Warszawa 1827. Wydanie 2gie przejrzane i poprawione. Warszawa 1847.

10) Seyaud. S. J. przetłumaczył Wawrzyniec Dunin Jezuita w Kaliszu 1784 w 8ce pod tytułem: Krótkie 2ibranie wszystkich kazań.

* -. ■

B. PROZA DZIEJOPISARSKA.

§. 121. Teraz dopiero zaczęto krytycznie nad dziejami się zastanawiać. Wprawdzie nie wielu istniało w tym kró

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »