Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

stitutis direxit; pauca de eo summatim attingentes, A cum esset Benjamini generis homo, cpiscopatum earumdem rerum ignaris insinuare curavimus. Viennensem suscepit : cujus tempore agente pio

33. In utroque hoc testimonio mentio fit de san- principe Carolo partem rerum suarum Viennensis ctorum actibus et passionibus seu agonibus, quos ecclesia recepit. Rexit ecclesiam annis xi, et sepulmanu descriptos Ado Gallensibus monachis dono tus est in ecclesia B. Severi (l. Stephani), ubi andedit:quibus verbis constat Martyrologium ab ipso tecessor ipsius Ursus sepultus jacet. Burnonis Adone compositum. Id vero apertè declarat Notkeri Chronographus, Kalendarium ms. atque adeo testimonium, rationem reddentis cur Ado in Mar- Joannes a Bosco, Urso seu Ursioni, quem anno 794 tyrologio suo non meminerit Desiderii Viennensis concilio Francofurtensi interfuisse constat ex can. episcopi : de quo, inquit, venerabilis Pater Ado, ut 8, præponunt Wolferium, eumque ab Ultraja dispote in præsentia posito, et ob id suis cunctis notis. tinguunt. Verum Ado noster, cui potior fides, Urso simo, aliquid superfluum dicere judicavit : nam De- postponit Wiferium, natione Bajowarium, quem siderii mentionem in Martyrologii Adonis exemplari- binominem fuisse, et Ultrejam patrio nominc bus, tam editis quam manu exaratis, prætermissam appellatum dicit. csse superius observatum est.

S. Barnardus sub annum 810 Ultrają seu Wolferio 34. Ad hæc idem sanctus pontifex libellum de suffectus, anno 842 obiit, ut ad ejus vitam probaVita sancti Theuderii abbatis Viennensis litteris tum est in tomo superiori. Hinc corrigendus Burmandavit, ejusque cænobii monachis nuncupavit nonis Chronographus, qui Barnardi ordinationem hoc prologo : Ado Viennensis episcopus fratribus anno 817, mortem anno 862 reposuit. in cænobio sancti Theuderii consistentibus in Do- B S. Agilmarus a Lothario imperatore confirmatiomino Jesu Christo æternam salutem. Patris vestri nem fundationis Romanensis monasterii a S. BarVitam, id est beati Theuderii, idcirco vestræ san- nardo fundati impetravit, inquit Chronographus, ctitati scriptis meis commendare disposui, ut vos et anno 860 ex dictis, non 800, ut fallit Chronosuis exemplis ad amorem vitæ æternæ amplius graphus, pridie Non. Julii animam eslavit, et soinvitarem, etc. Vita hæc edita est in appendice sac- lemniter ad pedes Naamatii in ecclesia S. Petri culi primi.

fuit tumulatus. Adonem antequam missum faciamus, in seriem S. Ado hujus vitæ lumen amisit xvii Kal. JanuaViennensium episcoporum, qui siculo nono exsti- rii anno 873, ex præmissis, non anno 876, ut in tere quædam observare juvat. Præter indicem utri- Analectis, aut anno 879, apud Chronographum. usque Galliæ Christianæ, et tertium Joannis a Post Adonem clerus et populus elegerunt Othtran. Bosco, unum ex ms. Codice Viennensi acceptum num archiepiscopum Viennensem : cujus consecramihi suppeditavit noster Claudius Stephanotius, qui tioni Bernerius Gratianopolitanus episcopus interindex jussu Burnonis episcopi anno 1239 conscri- fuit, ex Analectis : S. Qihrannus, inquit Chronoptus est. Alium item indicem sæculi noni ac decimi graphus, jacet in de S. Petri, defunctus 16 septem., episcoporum habes in tomo I Analectorum. Omnes anno 888. hi indices cum Kalendario Viennensims.comparandi Post hunc Othrannum electus et consecratus est sunt. Burnonis Chronographus de Urso, a quo exor- Barnoinus, qui anno Dominicæ Incarnationis 899, dium duco, ejusque successoribus ita scribit : indictione 1i, obiit, ex Analectis : ubi mendum in

S. Ursus vir bonus et simplex, senio gravatus c annum Incarnationis, ut ex autographo postea decoadjutorem sibi elegit, ut ejus vices ageret. Se- prehendi, irrepsit, uti et in sequentem. pultus fuit in ecclesia S. Stephani x Kal. Maii. Quippe eodem anno Incarnationis 899, indictione

S. Ultraja ex Judæo de tribu Benjamin Christia- 11, v. Kal. Februar, die Dominica consecratus est nus, doctissimus, prædicti Ursi episcopi coadjutor archiepiscopus Raganfridus, cui consecrationi inet successor, Karolo Magno percharus, finem vitæ terfuit Isaac sanctæ Grationopolitanæ ecclesiæ episaccepit Idibus Martii, et sepulturam cum suo præ- copus, tempore Ludovici regis filii Bosonis. Hinc decessore in ecclesia S. Stephani. Is in vulgatis corrigendus iterum Chronographus, qui Barnoiniobindicibus, item in ms. Kalendario ecclesiæ Vien- itum locat anno 901, scribitque eum interfuisse nensis memoratur his verbis : Commemoratio Ul. concilio Viennæ celebrato a legato sedis apostolicæ traja Viennensis episcopi, qui tempore imperatoris anno 892. Hæc de Viennensibus episcopis, dequo karoli, cum adhuc senex Ursus superviveret, et Adone dicta sint.

[blocks in formation]

1. Ab origine mundi usque ad diluvium. II. A diluvio ad Abrahami nativitatem. III.

Ab Abraham ad David usque. -- IV. A Davidis regno ad transmigrationem Hebræorum in Babyloniam. - V. Ab eadem transmigratione ad Christum Servatorem nostrum. - VI. A Christo ad mundi finem.

Ex Bibl. Patr, max., tom. XVI.)

ÆTAS PRIMA

AB ORIGINE MUNDI USQUE AD DILUVIUM

Breves temporum per generationes et regna, pri- A dormientis matrem omnium viventium Evam promus ex nostris Julius Africanus sub imperatore duxit : qui nunc, quantum credibile videtur, deMarco Aurelio Antonino simplicis historia stylo eli- cimus Kalendarum Aprilium dies appellatur. Unde cuit. Deinde Eusebius Cæsariensis, atque sancta merito creditur, si non verior sententia vicerit, memoria Hicronymus presbyter, chronicorum Ca- codem decimo Kalendarum Aprilium die, Dominum nonum multiplicum ediderunt historiam, regnis si- fuisse crucifixum. Dicebat enim una eademque non mulac temporibus digestam. Post hos alii atque alii, solum hebdomadis, sed et mensis die, secundum inter quos præcipue Victor, Turonensis Ecclesiæ Adam pro generis humani salute vivifica morte episcopus, recensilis praedictorum historiis, gesta sopitum, de productis e latere suo cælestibus sasequentium ætatum usque ad consulatum Justini cramentis sponsam sibi Ecclesiam sanctificare : junioris explevit. Horum nos temporum summam, quo videlicet die primum Adam humani generis ab exordio mundi usque ad imperatoris Lotharii ac patrem ipse creaverat; eique de latere costam Ludovici fratris ejus, ac Ludovici et Caroli regum tollens, mulierem ædificaverat, cujus adjutorio principatum, quanta potuimus brevitate notavimus, genus humanum propagaret. adjicentes e latere descendentem lincam tempo- [A. M. 130] Adam annorum centum triginta gerum", cujus indiciosumma præteriti sæculi cognos- B nuit Seth, cui supervixit annis octingentis. Verum catur. Quædam etiam ex divinis libris ad eruditio- Septuaginta Interpretes antenatum Seth posuerunt nem legentium, ubi opportunum duximus, subno- annos ducentos et triginta; postea, septingentos. tantes, ut ex brevi lector plura colligere possit. Seth interpretaturresurrectio, quia in co ressuscita

Sex diebus rerum creaturam Deus formavit. Primo tum est semenjustum, quod est stirpis filiorum Dei, die condidit lucem. Secundo, firmamentum cæli et quia significavit resurrectionem Christi a mormedio libravit aquarum, ipsis aquis ac terra cum tuis : cujus mortem illatam a Judæis significavit colo superiore ac virtutibus, quæ in ea Conditorem Abel, qui dicitur luctus, a fratre Cain occisus. laudarent, ante horum sex dierum exordium creatis. [235] Seth annorum centum quinque genuit Enos; Tertio, congregatis in suum locum aquis, quæ cun- cui supervixit annis octingentis septem. Porro Sepcta contexerant, aridam jussit apparere. Quarto, tuaginta ante natum Enos annos ducentos quinque sidera in firmamento coli posuit, qui nunc quan- posuere, postea, septingentos septem. Enos intertum conjunctura æquinoctii colligitur, xii Kalen- pretatur homo, de quo benedicitur. Iste cæpit invodarum Aprilium vocatur. Quinto, natatilia et vola- care nomen Domini, quia hominum est proprium tilia animantia creavit. Sexto, animalia terrestria, ut, sua conditionis memores, invocent Conditoris et ipsum hominem Adam formavit : de cujus latere auxilium, ut filii resurrectionis esse lætentur.

с

n Ado, Viennensis archiepiscopus, vita, moribus et doctrina celeberrimus, scripsit Commentarios de sex mundiætatibus, seu Chronicon al origine mundi ad sua usque tempora, id est ad regnum Ludovici, Francorum regis, cognomento Balbi. Porro idem Ado obiisse perhibetur anno 874 : quare quod in eodem Chronico additur usque ad annum 879, ab

aliquo alio videtur adjunctum.

Dolendum est autem quod istud Chronicon multis mendis scateat, quæ defectu ms. codicum corrigi non potuerunt.

bllas temporum notas, inter uncos inclusas textui premisimus. Edit.

TONS.

[325] Enos anno nonagesimo genuit Cainam, cui A vium factum est, atque ita fit ut nongentesimo sexasupervixit annos octingentos quindecim. Septua

gesimo nono vitæ suæ anno Mathusala mortuus sit, ginta ante natum Cainam centum nonaginta annos,

eo anno quo coepit esse diluvium. Mathusala annopostea septingentos quinque, posuere. Cujus no

rum centum octoginta septem genuit Lamech : hac men interpretatur natura Dei.

generatione gigantes nati sunt, hacque ætate Jubal (395) Cainam annorum septuaginta genuit Mala- ex genere Cain artem musicam reperit, cujus etiam leel; post cujus ortum vixit annos octingentos qua

frater Tubalcain æris ferrique inventor fuit. draginta. Septuaginta ante natum Malaleel, centum

(1056) Lamech annorum centum octoginta duoseptuaginta ; postea dixere septingentos quadra

rum genuit Noe, cui supervixit annos septingentos ginta. Qui interpretatur, Quis est Dominus Deus,

quinque. Septuaginta ponunt annos ante natum vel er dita Deus.

Noe, centum octoginta novem. Et postea, quin(460) Malalcel anno sexagesimo quinto genuit

gentos sexaginta quinque. In hac sola generatione Jared, cui supervixit annos octingentos trigin

summa universitatis discrepat, quia triginta quata. Septuaginta ante natum Jared annos centum

tuor annis plus vixisse Lamech in Hebræis quam sexaginta quinque, postca posuere sexcentos tri

in Septuaginta translatorum codicibus invenitur : ginta. Interpretatur autem descendens sive robo- B et quia hoc potuit accidere errore scriptoris, po

tius ei linguæ creditur unde est in aliam per inter(622) Jared annorum centum sexaginta duorum

pretes facta translatio. genuit Enoc, cui supervixit annos octingentos. In

(1556) Noe, divino oraculo jubente, anno ætatis hac generatione nusquam utrique codices discre

suæ quingentesimo, arcam ædificare capit. His pant. Enoch translatus est a Deo : quique etiam

temporibus, ut refert Josephus (Antiq. lib. I), sciennonnulla scripsisse, Juda apostolo idipsum attes

tes illi homines quod aut aquis aut igne perire potante, fertur. Sed ob antiquitatem suspectæ fidei,

terant, in duabus columnis, ex latere et lapide faca Patribus refutata sunt, ut sunt illa quæ sub ejus

tis, studia sua conscripserunt, ne delerentur menomine proferuntur de gigantibus fabulæ, quod

moria quæ sapienter invenerant. Quarum lapidea non habuerint homines patres.

columna fertur in diluvio durasse, et hactenus in Sy(684) Enoch annorum sexaginta quinque genuit

ria permanere. Noe anno sexcentesimo venit diluMathusalem, post cujus ortum ambulavit cum Dco vium, mense secundo, decima septima die mensis. trecentis annis. Septuaginta ante natum Mathusa

Cujus arcam Josephus sedisse refert in montibus lem posuere centum quinquaginta quinque annos,

Armeniæ, qui vocantur Ararat. Hæc prima ætas Szepostea ducentos Enoch, qui interpretatur dedicatio, c culi, secundum Hebraicam translationem, continet

, septima generatione translatus, civitatem electo- annos mille sexcentos quinquaginta sex. Secundum rum insinuat quæ in sexta hujus sæculi ætate pro

septuaginta editionem, bis mille ducentos quadraDeo laborans, in septima sabbati futuri gloriam

ginta duos. dedicationis exspectal. At quia reprobi sola præ

(Oros. I. I, c. 3.) In hac prima ætate, sacræ littesenti sunt fidelitate contenti, Cain civitatem quam

re continent præter veritatem historicam et omnis statuit non in septima generationc, sed in primo

creaturæ conditionem, quod virtute Spiritus sancti genito Enoch filio consecrat.

creatura, per inobedientiam peccati labe fædata, (874) Mathusalem annorum centum octoginta

sanctificatis aquis esset ad perpetuam gratiam septem genuit Lamech, cui supervixit annos septin- abluenda ; sicque lux pietatis a nocte impietatis, gentos octoginta duos, id est usque ad diluvium. misericordi justaque divisione, esset dirimenda. Et Septuaginta ante natum Lamech, centum sexaginta

in formatione Adam, et, de costa lateris ejus, museptem annos ponunt postea, octingentos duos, qui lieris Evæ, sacramentum Christi et Ecclesiæ. Et in numerus, ut lector facillime videbit, juxta llebrai- contempto mandato omnibus transgressoribus præcam veritatem viginti annis, juxta vero Septuaginta ceptorum Dei perpetuam mortem justo judicio inauctoritatem, quatuordecim annis tempora diluvii

D

ferri. Et in serpentem diabolum prolatam sententiam transiit. Et quomodo verum est quod octo tantum in eis manere qui ejus fecerint voluntatem; et in animæ in arca salvæ factæ sunt ? Sed in Ilebræo

maledicto mulieris, originale peccatum sequi; et rum et in Samaritanorum libris ita scriptum re- transgressorum filios sub peccato nasci; et prædiperitur : Et vixit Mathusala centum octoginta ctam pænam peccati in labore sudoris et doloris, septem annis, et genuit Lamech; et vixit Mathu- quam radix humani generis Adam per propagatiosala, postquam genuit Lamech septingentis octo- nem in ramos ex radice damnata venientes infudit. ginta duos annos, et genuit filios et filias. Et fue- In Cain et Abel duorum populorum figuram, Jurunt omnes dies Mathusalæ anni nongenti sexaginta dæorum et Christianorum, ubi sacrificium majoris novem, et mortuus est. Et vixit Lamech centun oc- respuitur, et minoris placitum assumitur; electotoginta duos annos, et genuit Noe. A die ergo na- rum multitudinem, ad veram et æternam dedicativitatis Mathusalæ usque ad diem ortus Noe, sunt tionem transferendam, et homicidæ filios, viæ suæ anni trecenti sexaginta novem. His adde sexcentos ordinem corrumpentes, et justo et manifesto judiannos Noe quia in sexcentesimo vitæ ejus anno dilu- cio omnipotentis Dei intercipiendos.

a De scriptis Enoch, vide Sixti Senens. Biblioth. lib. 11.

ÆTAS SECUNDA

A DILUVIO AD ABRAHAMI NATIVITATEM.

(1657) Secunda sæculi ætate, prima hujus diei, A sicuti cum una lingua sit Latina, sub una lingua quæ est vicesima septima mensis secundi, egressus diversæ sunt patriæ, Brutiorum, Lucanorum, Apuest Noe de arca, in qua pauci, id est octo animæ, lorum, Calabrorum, Picentum, Tuscorum, et si salvæ factæ sunt per aquam. Quod commemorans in dicamus his atque hujusmodi similia. Cham vero, Epistola sua beatus Petrus apostolus statim expo- secundus filius Noe, a Rhinocoruris usque Gaddila, nere curavit: Quod et vos nunc similis formæ salvos habens linguas sermone Punico a parte Garamanfecit baptisma, non carnis depositio sordium, sed tum; Latino, a parte boree; barbarico, a parte conscientiæ bonæ interrogatio per Deum : per meridiani, Æthiopum, Ægyptiorum, et barbaris resurrectionem Jesu Christi, qui est in dextera Dei, interioribus, vario sermone, viginti duabus linin aqua diluvii baptismum : in arca et his quæ con- guis, in patriis trecentis nonaginta quatuor. Japhet tinebat Ecclesiam et fideles ejus; in octonario ani- autem, tertius, a Media usque ad Gaddila ad boream. marum numero, mysterium Dominicæ resurrectio. IIabet autem Japhet Ilumen Tigridem, quod dividit nis, in cujus fide baptizamur, docens esse figurata. Mediam et Babyloniam, in patriis ducentis, sermone

Fuerunt autem Noe filii tres, Sem, Cham et Ja- vario in linguis viginti quatuor. Fiunt ergo omnes phet, ex quibus suptuaginta duæ linguæ sunt, id est simul linguæ septuaginta duæ ; patriæ autem genede Sem viginti octo; de Cham, triginta; de Japhet, B rationum mille, quæ in tripartito orbe Asia, Africa, quindecim.

Europa site sunt: habetque, ut diximus,Japhet Nu(1058) Sem centesimo anno genuit Arphaxad, men Tigridem, quod dividit Mediam et Babyloniam; biennio post diluvium, a quo Chaldæi. Supervixit Sem autem Euphratem ; Cham vero Geon, qui vocaautem Sem nato Arphaxad quingentis annis, id tur Nilus. est usque ad quinquagesimum annum nativitatis Phalec annorum triginta genuit Ragau, cui superJacob.

vixit annis ducentis novem. Septuaginta ante natum (1694) Arphaxad anno centesimo'trigesimo quinto Ragau centum triginta annos ponunt, postea, ducen

, genuit Sale. Ilic Septuaginta interpretes unam tos octo. Tempore Phalec turris ædificata est factagenerationem plus quam Hebraica veritas posue- que linguarum divisio. Hujus turris altitudo quinrunt, dicentes quod Arphaxad, cum esset annis cen- quies mille centum septuaginta quatuor dicitur tetum triginta quinque genuit Cainan, qui cum centum nere passuum, paulatim altioribus in angustias coartriginta annorum fuerit, ipse genuit Sale. Quorum ctatis, ut pondus imminens facilius sustentaret. translationem evangelista Lucas hoc loco videtur

Describunt ibi templa marmorea, lapidibus pretiosis esse secutus. Vixit autem Arphaxad post natum Sale auroque distincta, et multa alia quæ videnturinquadringentis tribus annis, cui tamen Septuaginta c credibilia. Auctor hujus turris Nemrod gigas post natum Cainam ascribunt annos quadringentos

exstitit. Qui post confusionem linguarum migravit triginta, et Cainam post natum Sale, trecentos tri- inde ad Persas, cosque ignem colere docuit. Abhinc ginta octo. Ab Arphaxad Samaritæ vel Indi. errores gentium creverunt, templa constructa, et

(1724) Sale annorum triginta genuit Heber, cui quidam gentium principes tanquam dii sunt adosupervixit annis quadringentis tribus. Ante natum rati. Heber, Septuaginta posuerunt annos centum tri- (1820) Ragau annorum triginta duo genuit Seruth, ginta, postea, trecentos triginta. Ab hoc Heber cui supervixit annis ducentis septem. Septuaginta Hebræorum nomen et genus oritur.

ante natum Seruth, centum triginta duos annos po(1785) Heber annis triginta quatuor genuit Phalec, nunt, postea ducentos octo. Scytharum regnum cui supervixit quadringentis triginta annis. Septua- exortum est, ubi primus regnavit Tanaus. ginta ante natum Phalec posuere ann. centum tri: (1858) Seruth annorum triginta genuit Nachor, ginta quatuor, postea, ducentos septuaginta. Phalec cui supervixit annos ducentos. Septuaginta nainterpretatur divisio; cui propterea tale nomen pa- tum Nachor ponunt annos centum triginta, postea, rentes imposuerunt, quia tempore nativitatis ipsius ducentos. Ægyptiorum regnum sumit principium, terra per linguarum confusionem divisa est. Cujus

D

ubi primus regnavit Zoes. divisionis Arnobius rhetor ita meminit (ARNOBIUS (1878) Nachor annorum viginti octo genuit Thare, in Psal. civ): Sem, primogenito Noe, pars facta est cui supervixit annos centum et novemdecim. Sepa Persida et Bactris usque in Indiam longe, et usque tuaginta ante natum Thare ponunt septuaginta noRhinocoruras : quæ spatia terrarum habent linguas, vem, postea, centum triginta novem. Assyriorum sermone barbarico, viginti septem a. In quibus lin- regnum et Sicyoniorum nascitur ; sed primus in Asguis gentes sunt patriarum quadringinta sex, non syriis regnavit Belus, quem quidam Saturnum exidiversarum linguarum, sed diversarum patriarum : stimant: in Sicyonia Ægialeus, a quo Ægyalea nun

a Philastrius, Hæreseon cap. 106 ; pluribus linguis homines ante Babel asserit usos.

:

:

cupata est, quæ hactenus Peloponnesus vocatur. A resurrectionem suam Christus Spiritum sanctum Ninus, rex Assyriorum primus, propagandae domi- credentibus misit. Quod autem ejus altitudo triginta nationis libidine, arma foras extulit, cruentamque cubitis surgit, quem numerum decies habet in trevitam magnis per totam Asiam bellis egit.

centis cubitis longitudo, quia Christus est altitudo (1948) Thare annorum septuaginta genuit Abra- nostra, qui triginta annorum ætatem gerens, doctriham, cui supervixit annos centum triginta quinque. nam evangelicam consecravit, contestans legem non Sub quo Zoroastres, magicæ inventor, a Nino rege se venisse solvere, sed adimplere. Quod sexies longa occiditur : qui Ninus ipse, dum deficientem a se op- ad latitudinem suam, et decies ad altitudinem suam, pugnat urbem, sagitta ictus interiit, murique Baby- humani corporis instar ostendit, in quo Christus aploniæ a Semiramide regina Assyriorum ædificantur paruit : corporis enim longitudo a vertice usque ad (Beros. I. v.). Hactenus secunda sæculi ætas proten. vestigium, sexies tantum habet, quantum latitudo, ditur, fiuntque anni a diluvio usque ad Abraham, quæ est ab uno latere ad alterum latus, a dextera in mille septuaginta duo, secundum vulgatam editio- sinistram, vela sinistra in dexteram:et decies quam nem, id est Septuaginta interpretum : secundum altus a terra. Unde facta est arca trecentorum in vero Hebræorum codices, longe pauciores inve- longitudine cubitorum, et quinquaginta in latituniuntur, id est ducentis nonaginta duobus. B dine, et triginta in altitudine.

In hac secunda ætate sacræ litteræ continent, præ- Eadem arca collecta in unum cubitum, desuper ter veritatem historicam, fidem et sacramentis ple- consummatur : sic Ecclesia, corpus Christi, in uninam Patrum obedientiam. In hac Noe mysticæ jus- tate collecta sublimatur et perficitur. Quod autem sioniet fabricæ obediens, arcam figuratis numeris et aditus ei sit a latere, nemo quippe intrat in Ecclemensuris fabricans, eamque mundis immundisque siam, nisi per sacramentum redemptionis peccatoanimalibus, ut ei præceptum fuerat implens, Eccle- rum, quod ex Christi latere aperto manavit. siam sanctam nobis composuit, mirificis sacramen- Quod inferiora arcæ bicamerata et tricamerata tis redundantem, lignum passionis et crucis feren- construuntur, sic ex omnibus gentibus vel bipertitem, morte Christi baptismi gratiam exhibentem, tam multitudinem congregat Ecclesia, propter cirpretium nostrum tanquam perostium lateris manan- cumcisionem et præputium, vel tripertitam, propter tem:perquod columba eadem ipsa Ecclesia tanto mu- tres filios Noe, quorum progenie repletus est orbis. nere dotata processit: et corvus hæreticus exiens, Ideo arcæ inferiora dicta sunt, quia in hac terrena tantis sacramentis indignus, ab illa quæ texerat, ni- vita est diversitas gentium. In summa autem omnes gredine peccati illectus, transvolans humanicadave- in unum consummamur : et non est ibi varietas, ris cupiditate naufragus, reverti contemnit. Arca quia omnia et in omnibus Christus. construitur a Noe de lignis non putrescentibus, Ec- C Quod cuncta animalium includuntur genera in clesia construitur a Christo ex hominibus in sempi- arca, quia ex omnibus gentibus et nationibus conternum victuris, quæ nunc in fluctibus hujus mundi gregatio sit in Ecclesia : quod etiam Petro demonnatat.

stratus discus ille significat, quod munda et imQuod autem de quadratis lignis fieri jubetur, sta- munda ibi sint animalia (Act. 11); sicut in Ecclesiæ bilem vitam sanctorum significat, undique ad omne sacramentis, et boni et mali versantur. opus bonum paratam: quocunque enim verteris qua- Quod septena sunt munda, et bina immunda, dratum, firmiter stabit.

ideo quia boni servant unitatem spiritus in vinculo Quod bitumine glutinantur arcæ ligna intrinsecus pacis, sanctum autem Spiritum in divina Scriptura et extrinsecus, ut in compage unitatis significetur in septiformi operatione commendat, mali autem in tolerantia charitatis, ne scandalis Ecclesiam ten. binario numero schismata faciles et quodammodo tantibus, sive ab his qui intus sunt, sive ab illis qui divisibiles ostenduntur. foris sunt, cedat fraterna junctura, et solvat vincu- Quod ipse Noe cum suis octavus numeratur,quia in lum pacis : est enim bitumen ferventissimum et vio- Christo spes resurrectionis nostræ apparuit, qui oclentissimum gluten, significans dilectionis ardorem, tava die, id est post Sabbati septimam, a mortuis remagna fortitudine ad tenendam societatem spirita- D surrexit. lem omnia tolerantem.

Quod post septem dies ex quo ingressus est Noe Quod trecentis cubitis arca longa est, ut sexies in arcam factum est diluvium, quia in spem futuræ quinquaginta compleantur: sicut sex ætatibus omne quietis, quze septimo die significata est, baptizamur. hujus sæculi tempus extenditur, in quibus omnibus Quod præter arcam omnis caro quam terra sustenChristus nunquam destitit prædicari, sed in trecen- tabat, diluvio consumpta est, quia præter Ecclesiæ tis cubitis signum ligni passionis ostenditur:ipsius societatem,aqua baptismi quamvis eadem sit,non soenim litteræ numerus crucis demonstrat signum, lum non valet ad salutem, sed potius valet ad perniquo, socii Christi passionis effecti per baptismum, ciem. longitudinem vitæ æternæ adipiscimur. Quod vero Quod quadraginta diebus et quadraginta noctibus cubitis quinquaginta latitudo ejus expanditur, insi- pluit, quia omnis reatus peccatorum in decem prænuat quod corda credentium Spiritus sancti dono ceptis legis admittitur per universum orbem terracharitate dilatantur : unde quinquagesimo die post rum : qui quatuor partibus continetur, sive ille

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »