Obrazy na stronie
PDF
ePub

radoks tak widoczny o pochodzeniu szlachty naszej ze Skandynawii, że li tylko głowie poetycznej mogło się uwidzieć prawdą to, co tam napisał. W r. 1853 Szajnocha otrzymal zaszczytną posadę Kustosza zakładu naukowego Osso lióskich. W r. 1854 mając już wzrok nadwerężony jeszcze bardziej ciągłą pracą osłabil, pojechał do Ostendy, dla poratowania i powtórzył także w r. 1857 i prawie całkiem zaniewidział. To stało sie powodem, że wziął uwolnienie z Zakładu naukowego i dzisiaj mieszka prywatnie, lecząc się ciągle na oczy. W piśmie zbiorowém Jozefata Ohryzki w Petersburgu na rok 1860 wydaném znajduje się z pracy Szajnochy Słowianie w Andaluzyi. Szajnocha oglosił przedpłatę na 2gie wydanie Jadwiga i Jagielto. Wydanie to znacznie pomnożone wyjdzie we Lwowie u Winiarza w 4ch tomach. Prócz tego drukuje Opowiadania o Janie III. Całe to dzieło przedstawiające obraz dziejów Polski z 17 wieku składać się będzie z 10ciu tomików, każdy po ośm do dziesięciu arkuszy druku i z osobnym tytułem. Tom I którego druk jest już na ukończeniu, nosi tytuł: Mściciel. Autor rozpoczyna dzieło rodowodem i bistoryą trzech rodów Danilowiczów, Żól. kiewskich i Sobieskich. Kończy zaś tom niniejszy opisem pogrzebu matki króla Jana. Następne tomy będą wychodzić co sześć miesięcy, po dwa do roku.

12) HENRYK SCHMITT rozpoczął we Lwowie na obszerniejszy wyıniar: Rys dzirjów narodu polskiego od najdawniejszych czasów znanych do r. 1763, Lwów 1854, z wielkiém powodzeniem. Rokosz Zebrzydowskiego opisany według żródeł głównie rękopiśmiennych, Lwów 1858.

13) L. H. DUCHIŃSKT ogłasza dzielo pod tytułem: Za. sady dziejów polskich i innych krajów słowiańskich, Paryż 1859. Jestto praca ściśle naukowa, zawierająca badania nad początkami krajów, języka i cywilizacyi Słowian.

14) FRYDERYK hr. SKARBEK napisal i wydał: Dzieje księstwa warszawskiego 2 tomy w Poznaniu nakladem J. Źupańskiego 1860. Ocena tego dzieła znajduje się w Przeglądzie poznań. w numerze lszym na rok 1860, do którego

się odwołujemy a która sumiennie i sprawiedliwie dobroć, i niedostatki wskazała. Mamy nadzieję, iż mąż tak znakomity w piśmiennictwie okres ten czasu dotąd nieopracowany przy 2giem wydaniu poprawić zechce.

15) Justyn NARBUT. Dzieje wewnętrzne narodu litow!. 8 czasów Jana Sobieskiego i Augusta II, wyd. 2gie Wilno 1843 2 tomy.

137. Dzicjopisarze szkólni z tego okresu. • 1) ŁUK. GOŁĘBIOWSKI, Wiadomości z historyi polsk. zastosowane do użytku płci żeńskiej. Z 4 mappami. Wyd. 2gie znacznie pomn. Warsz. 1830.

2) Joachim LelkWEI, Dzieje Polski, potocznym sposobem opowiedział, z 12 map. Warsz. 1830. Wyd. 4, 5, 6, w 12ce. Wroclaw 1849.

3) MICHAŁ BALIŃSKI, Historya polska, w Warszawie r. 1844.

4) M. Pawliszczew, Dzieje Polski. Z obr. chronol. i mappą. Wrocław. 1844.

5) LUCYAN SIEMIEŃSKI, Wieczory pod Lipą, Poznań 1845, 2 wyd. 1848, 3 wyd. w Paryżu t. r. pod tytułem: Dzieje narodu polskiego spisane etc. i ozdobione rycinami Antoniego Oleszczyńskiego. Tegoż nowe dzieło: Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej inlodzieży, wydanie z drzeworytami. Krak. 1851.

6) Bezimiennie wydała księgarnia Kamieńskiego: Dzieje narodu polskiego, z tablicą chronologiczną aż do naszych czasów, dla użytku młodzieży. Poznań 1858. 2gie wydanie poprawne z dodatkiem jeografii i mappy dawnej Polski 1859.

7) SZYMON KONOPACKI. Chronologia dziejów królestwa polskiego dla młodego pokolenia. Żytomierz 1860.

8) Piotr CZARKOWSKI. Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi, z poglądem na wplyw Europy. Od r. 862 do 1825 Warsz. 1859.

9) LUDWIKA LEŚNIOWSKA w skutek ogłoszonego konkursu hr. Pinińskiego, napisała i wydała: Historya polska dla ludu, zebrana w krótkości z malemi objaśnieniami je

ografii i żywotami niektóryeh świętych i bohaterów polskich. Kraków 1860.

10) ALEXANDER ZDANOWIC7. ułożył i wydał Szkic historyi polskiej dla dzieci w dwóch kursach z tablicą ozdobnie chromolitografowaną i inappką dawnéj Polski. Wilno 1859.

4. Dzieje obce oryginalnie napisane.

1) Jan SzweJNIC, professor prawa rzymskiego w kursach prawnych i członek komitetu examinacyjnego, znany z gruntownej znajomości literatury starożytnéj, wydał oprócz prac w języku łacińskim: Historyę narodu i państwa rzymskiego podług źródeł i nowszych badań, 2 t. Warsz. 1847. Tenże spędził wiele lat nad opracowaniem historyi powszechnej i tak już daleko posunął swą pracę, iż zamierza wkrótce rozpocząć druk Dziejów starożytnych, które obejmą trzy wielkie tomy. Calość obejinuje 8 do 9 tomów.

2) A. JAŹWIŃSKJ. Nauka chronologii i dziejów. Lwów

r. 1849.

3) Antoni POPLIŃSKI zasłużony tak w zawodzie nauczycielskim jak w piśmiennictwie krajowém, obecnie profes. emeryt i bibliotekarz książnicy Raczyńskich, prócz różnych szkólnych książek wydał: Historya powszechna (dzieje starożytne) dla klass niższych i wyższych gimnazyalnych i realnych 2 tomy. Poznań 1850 — 4. Dzieło to jest najlepsze z wszystkich jakie dotychczas mamy. Zaleca się dobrą polszczyzną, jasnym wykładem a nadewszystko, co jest najtrudoiejszém w pisaniu dziel elementarnych utrafioną dokładną miarą nie za nadto, nie za mało na umysły młodociane.

4) JOACHIM LELBWEL Wyklad dziejów powszechnych. Wrocław tomów 4, 1850. Przedruk tegoż dziela z odmianami. Warsz. t. 5, 1851.

5) BŁOCISZEWSKI. Historya powszechna z tablicami chronologiczneni 4 tom. Poznań u Kamieńskiego 1852.

6) Aleks. ZDANOWICZ. Rys chronologiceno - historyciny panstw nowożytnych od 5tego wieku do dziś dnia; z kilkunastu mappkami i kilkudziesiąt genealogiami. Wyd. nowe, Wilno 1853.

7) STANISLAW ZARAŃSKI wydał w Wiedniu w r. 1857. Dzieje powszechne ulożone na wzór roczników, kronik i wlaściwej historyi z krajobrazem symbolicznym i geograficznym.

8) F. LEONARD WĄDOŁOWSKI mag. filozofii, nauczyciel warszawskiego instytutu gluchoniemnych i ociemniałych wydal: Rys chronologiczno - historyczny narodów od początku twiata do teraźniejszego czasu. Warsz. 1859. B. Tłumaczenia i naśladowania co ważniejsze.

1) Leon ROGALSK1, zdolny i niezmordowany pisarz, wydał następujące dziela: Obraz historyi powszechnej od najdawniejszych do najnowszych czasów, dzielo z niemieckiego przerobione. 2 tomy. Warsz. 1852. Dzieje Jana III Sobieskiego króla pols. Wielk. Ks. Lit. Warsz 1847. Dzieje Krzyżaków, oraz ich stosunki e Polską, Litwą i Prusami, poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych. z 12 rycinami, 2 tomy. 1847. Piotr wielki i jego wiek, obraz historyczny z 11 rycinami na stali, Warsz. 1850. Historya Napoleona przez E. M. de Saint Hilaire, 1850. Historya konsulatu i cesarstwa p. Thiersa, ozdobione rycinami, 4 tomy. Wars. 1846 i 1858. Historya zgromadzeń pruwodawczych, konwencyi narodowej i dyrektoryatu, czyli Francya od r. 1780 do 1800, 4 t. Warsz. 1847. Historya powszechna Cezara Cantra tomów 11. Warsz. 1857, tak powszechnie ceniona. Do wspomnionych doliczyć jeszcze należy dzieła tłumaczenia X. Gaume, Jana Schmidta i X. A. Guillois.

2) Jan LEON SIENKIEWIC2, + 6 września 1857 r. na Ukrainie w rodzinnéj swój wiosce Kalinówce, zkąd brat jego uczony historyk, pisał się na tytule dzieł swoich Karol z Kalinówki. Jan przeł. z niem.: 1) Heerena dzieło, które wydał w Warsz. w 3 wielkich tomach r. 1827 pod tytułem : Rys dziejów systematu państw Europejskich i osad. 2) Przelożył z niem. Fryd. Rühs: Rys dziejów wieków średnich,

2 tomy. Wilno 1839. Przeklady te zalecają się i wyborem przedmiotu i pięknością stylu.

3) 0. STANISŁAWSKI przełożył z franc. Micheleta: Rys historyi nowożytnej. Dzieło przyjęte przez radę królewską, uniwersytetu i przepisane do wykładu historyi nowożytnéj w kollegiach król. Warsz. 1844.

4) Poujoulat M., Historya rewolucyi fran. 1789, przełożył i notami objaśnił Wład. Syrokomla z 8 rycinami, 2 t. Wilno 1851.

5) WOJCIECH SZYMANOWSKI, Dzieje świata od najdawniejszych do najnowszych czasów, zebrane z najlepszych źródeł. Warsz. 1851.

6) LUDWIK JENIKB przełożył z francuzkiego i wydał: Historya nowożytna, ciąg dziejowy od odkrycia Ameryki do rewolucyı francuzkiéj 2 tomy, Warsz. 1852. Bardzo użyteczna i wysoko ceniona.

7) S. ZARAŃSKI i H. ŻYWIŃSKI przeł. z niem. Dra Je rzego Webera: Dzieje powszechne od najdawniejszych do najnowszych czasów, ze względem na oświatę, piśmiennictwo i religią, a w rzeczach słowiańskich do potrzeb narodowych zastosowane. 2 t. Lwów 1851.

8) HENRYK LEWEsTAM przełożył z 22 wyd. Alvares Levi D. Obraz historyi pou'szechnej, skreślony podług nowej zupełnie metody ułatwiającej wyklad i naukę głównych wypadków ad stworzenia świata do naszych czasów. Warsz. 1851.

9) MACAULAYA TOMASZA BABINGTONA, Dzieje angielskie od wstąpienia na tron Jakóba III tom. I Poznań 1854.

10) Michał Baliński przeł, z franc. J. H. de Chavannes de la Giraudiere. Irlandya, jej początek, historya i obecne położenie, Wilno 1858.

11) ABRAAM PAPROCKI, napisał: Rys dziejów ludu izraelskiego od jego początków do naszych czasów. War. 1850.

12) Historya powszechna wedle T. B. Weltera 3 t. Poznań 1860 r. u N. Kamieńskiego. Tłumacz umiał utrzymać stanowisko w tych dziejach słowiańskie i katolickie,

« PoprzedniaDalej »