Obrazy na stronie
PDF

radoks tak widoczny o pochodzeniu szlachty naszej ze Skandynawii, że li tylko głowie poetycznej mogło się uwidzieć prawdą to, co tam napisał. W r. 1853 Szajnocha otrzymał zaszczytną posadę Kustosza zakładu naukowego Osso • linskich. W r. 1854 mając już wzrok nadwerężony jeszcze bardziej ciągłą pracą osłabił, pojechał do Ostendy, dla poratowania i powtórzył także w r. 1857 i prawie całkiem zaniewidział. To stało sie powodem, że wziął uwolnienie z Zakładu naukowego i dzisiaj mieszka prywatnie, lecząc się ciągle na oczy. "W piśmie zbiorowem Jozefata Ohryzki w Petersburgu na rok 1860 wydanem znajduje się z pracy Szajnochy Słowianie w Andaluzyi. Szajnocha ogłosił przedpłatę na 2gie wydanie Jadwiga i Jagiełło. Wydanie to znacznie pomnożone wyjdzie we Lwowie u Winiarza w 4ch tomach. Prócz tego drukuje Opotoiadania o Janie III. Całe to dzieło przedstawiające obraz dziejów Polski z 17 wieku składać się będzie z lOciu tomików, każdy po osm do dziesięciu arkuszy druku i z osobnym tytułem. Tom I którego druk jest już na ukończeniu, nosi tytuł: Mściciel. Autor rozpoczyna dzieło rodowodem i historyą trzech rodów Daniłowiczów, Żółkiewskich i Sobieskich. Kończy zaś tom niniejszy opisem pogrzebu matki króla Jana. Następne tomy będą wychodzić co sześć miesięcy, po dwa do roku.

12) Hknbyk Schmitt rozpoczął we Lwowie na obszerniejszy wymiar: Ry» dzirjów narodu polskiego od najdawniejszych czasów znanych do r. 1763, Lwów 1854, z wielkiem powodzeniem. Rokosz Zebrzydowskiego opisany według źródeł głównie rękopiśmiennych, Lwów 1858.

13) L. H. Duchiński ogłasza dzieło pod tytułem: Zasady dziejów polskich i innych krajów słowiamkich, Paryż 1859. Jestto praca ściśle naukowa, zawierająca badania nad początkami krajów, języka i cywilizacyi Słowian.

14) Fhydb»yk hr. Skarbek napisał i wydał: Dzieje księstwa warszawskiego 2 tomy w Poznaniu nakładem .1. Żupańskiego 1860. Ocena tego dzieła znajduje się w Przeglądzie poznań, w numerze Iszym na rok 1860, do którego się odwołujemy a która sumiennie i sprawiedliwie dobroć, i niedostatki wskazała. Mamy nadzieję, iż mąż. tak znakomity w piśmiennictwie okres ten czasu dotąd nieopracowany przy 2giem wydaniu poprawić zechce.

15) Ju«tyn Narbut. Dzieje wewnętrzne narodu liltw. z czasów Jana Sobieskiego i Augusta, 11, wyd. 2gie Wilno 1843 2 tomy.

137. Dzicjopittnrze szkoini z tego okreau.

1) Luk. Gołębiowski, Wiadomości z historyi polsk. zastosowane do użytku płci żeńskiej. Z 4 mappami. Wyd. 2gie znacznie pomn. Warsz. 1830.

2) Joachim Lki.kwki., Dzieje Polski, potocznym sposobem opowiedział, z 12 map. Warsz. 1830. Wyd. 4, 5, 6, w 12ce. Wrocław 1849.

3) Mich u. Baliński, Historya polska, w Warszawie r. 1844.

4) M. Pawliszomw, Dzieje 1'olski. Z obr. chronol. i mappą. Wrocław. 1844.

5) Lucyan Sibmirński, Wieczory pod Lipą, Poznań 1845, 2 wyd. 1848, 3 wyd. w Paryżu t. r. pod tytułem: Dzieje narodu polskiego spisane etc. i ozdobione rycinami Antoniego Oleszczyńskiego. Tegoż nowe dzieło: Dzieje narodu polskiego dla użytku szkólnej młodzieży, wydanie z drzeworytami. Krak. 1851.

6) Bezimiennie wydała księgarnia Kamieńskiego: Dzieje narodu polskiego, z tablicą chronologiczną aż do naszych czasów, dla użytku młodzieży. Poznań 1858. 2gie wydanie poprawne z dodatkiem jeogra6i i mappy dawnej PoUki 1859.

7) Szymon Konopacki. Chronologia dziejów królestwa polskiego dla młodego pokolenia. Żytomierz 1860.

8) Piotr Czarkowski. Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi, z poglądem na wpływ Europy. Od r. 862 do 1825 Warsz. 1859.

9) Ludwika Leśmowska w skutek ogłoszonego konkursu hr. Pinińskiego, napisała i wydała: Historya polska dla ludu, zebrana w krótkości z małemi objaśnieniami jeografii i żywotami niektórych świętych i bohaterów polskich Kraków 1860.

10) Alkxandbr Zdanowicz ułoży i i wydał Szkic historii polskiej dla dzieci w dwóch kursach z tablicą ozdobnie chromolitografowaną i mappką dawnej Polski. Wilno 1859.

A. Dzieje obee oryginalnie napisane.

1) Jan Szwkjnic, professor prawa rzymskiego w kursach prawnych i członek komitetu examinacyjnego, znany z gruntownej znajomości literatury starożytnej, wydał oprócz pra« w języku łacińskim: Historyę narodu i państwa rzymskiego podług źródeł i nowszych badań, 2 t. Warsz. 1847. Tenże spędził wiele lat nad opracowaniem historyi powszechnej i tak już daleko posunął swą pracę, iż zamierza wkrótce rozpocząć druk Dziejów starożytnych, które obejmą trzy wielkie tomy. Całość obejmuje 8 do 9 tomów.

2) A. Jazwiński. Nauka chronologii i dziejów. Lwów r. 1849.

3) Antoni PoiaiSsiu zasłużony tak w zawodzie nauczycielskim jak w piśmiennictwie krajowem, obecnie profe*. emeryt i bibliotekarz książnicy Raczyńskich, prócz różnych szkólnych książek wydał: Historya powszechna (dzieje starożytne) dla klass niższych i wyższych gimnazyalnych i realnych 2 tomy. Poznań 1850 — 4. Dzieło to jest najlepsze z wszystkich jakie dotychczas mamy. Zaleca się dobrą polszczyzną, jasnym wykładem a nadewszystko, co jest najtrudniejszóm w pisaniu dzieł elementarnych utrafioną dokładną miarą nie za nadto, nie za mało na umysły młodociane.

4) Joachim Leliwbł Wykład dziejów powszechnych. Wrocław tomów 4, 1850. Przedruk tegoż dzieła z odmianami. Warsz. t. 5, 1851.

5) Biociszbwski. Historya powszechna z tablicami chronologicznemi 4 tom. Poznań u Kamieńskiego 1852.

6) Aleks. Zdanowics. Rys chronologiczno - historyczny państw nowożytnych od ótego wieku do dziś dnia; z kilkunastu mappkami i kilkudziesiąt genealogiami. Wyd. nowe, Wilno 1853.

7) Stanisław Zarański wydał w Wiedniu w r. 1857. Dzieje powszechne ułozone na wzór roczników, kronik i właściwej historyi z krajobrazem symbolicznym i geograficznym.

8) F. Leonard Wądołowski mag. filozofii, nauczyciel warszawskiego instytutu głuchoniemych i ociemniałych wydał: Ryt chronologiczno - historyczny narodów od początku świata do teraźniejszego czasu. Warsz. 1859.

B. Tłumaczeni* I naśladowania eo ważniejaze.

1) Leon Rogalski, zdolny i niezmordowany pisarz, wydał następujące dzieła: Obraz historyi powszechnej od najdawniejszych do najnowszych czasów, dzieło z niemieckiego przerobione. 2 tomy. Warsz. 1852. Dzieje Jana III Sobieskiego króla pols. Wielk. Ks. Lit. Wam 1847. Dzieje Krzyzaków, oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prusami, poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych, z 12 rycinami, 2 tomy. 1847. Piotr wielki i jego wiek, obraz historyczny z 11 rycinami na stali, Warsz. 1850. Historya Napoleona przez E. M. de Saint Hilaire, 1850. Historya konsulatu i cesarstwa p. Thiersa, ozdobione rycinami, 4 tomy. Wars. 1846 i 1858. Historya zgromadzeń prawodawczych, konwencyi narodowej i dyrektoryatu, czyli Francya od r. 1780 do 1800, 4 t. Warsz. 1847. Historya powszechna Cezara Cantu Łomów 11. Warsz. 1857, tak powszechnie ceniona. Do wsponmionych doliczyć jeszcze należy dzieła tłumaczenia A". Gaume, Jana Schmidta i X. A. Guillois.

2) Jan Leon Sienkiewicz, f 6 września 1857 r. na Ukrainie w rodzinnej swej wiosce Kalinówce, zkąd brat jego uczony historyk, pisał się na tytule dzieł swoioh Karol z Kalinówki. Jan przeł. z niem.: I) Heerena dzieło, które wydal w Warsz. w 3 wielkich tomach r. 1827 pod tytułem: Rys dziejów systematu państw Europejskich i osad. 2) Przełożył z niem. Fryd. Riihs: Rys dziejów wieków średnich, 2 tomy. Wilno 1839. Przekłady te zalecają się i wyborem przedmiotu i pięknością stylu.

3) O. Stanisławski przełożył z franc. Micheleta: Rys historyi nowożytny. Dzieło przyjęte przez radę królewską uniwersytetu i przepisane do wykładu historyi nowożytnej w kollegiach król. Warsz. 1844.

4) Pocjoulat M., Uistotya rewulucyifran. 1789, przełożył i notami objaśnił Wład. Syrokomla z 8 rycinami, 2 t. Wilno 1851.

5) Wojciech Szymanowski, Dtieje świata od najdawniejszych do najnowszych czasów, zebrane z najlepszych źródeł. Warsz. 1851.

6) Lcdwik Jknikk przełożył z francuzkiego i wydał-. Historya nowożytna, ciąg dziejowy od odkrycia Ameryki do rewolucyt francuzkićj 2 tomy, Warsz. 1852. Bardzo użyteczna i wysoko ceniona.

7) S. Zarański i H. Żywiński przeł. z niem. Dra Jerzego Webera: Dzieje powszechne od najdawniejszych do najnowszych czasów, ze względem na oświatę, piśmiennictwo i religią, a w rzeczach słowiańskich do potrzeb narodowych zastósowane. 2 t. Lwów 1851.

8) Henryk Lbwe.itam przełożył z 22 wyd. Altares Łevi D. Obraz historyi powszechnej, skreślony podług nowej zupełnie metody ułatwiającej wykład i naukę głównych wypadków ad stworzenia świata az do naszych czasów. Warsz. 1851.

9) Macaulaya Tomasza Babingtona, Dzieje angielskie od wstąpienia na tron Jakóba III tom. I Poznań 1854.

10) Michał Baliński przeł. z franc . J. H. de Chavannes de la Giraudiere. Irlandya, jej początek, historya i obecne położenie, Wilno 1858.

11) Abraam Paprocki, napisał: Rys dziejów ludu izraelskiego od jego początków do naszych czasów. War. 1850.

12) Historya powszechna wedle T. B. Weltera 3 t. Poznań 1860 r. u N. Kamieńskiego. Tłumacz umiał utrzymać stanowisko w tych dziejach słowiańskie i katolickie,

« PoprzedniaDalej »