Obrazy na stronie
PDF
ePub

22

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

finé:tota die contristat ingrediebar

. ad nubes. In Aduétu:y. Ex Sion spe Quoniālumbi meiimpleti suntillu- çies decoris cius. De'nofter manifionibus:&nbestsanitasícarnemen. feste veniet. In Quadr. IpseliberaAfflictussum,&huiniliatus sum ni- uitmedelaqueo venātiū. Etàver misrugiebamàgemitu cordis mei. boalpo. Tpc Paffi. Erue à framea Dñeante te omne desideriu meú:& Deusaiam mea. Et de manu canis gemitus me' à te non eft abscóditus. ynicã meã. Tpe Pafch a Halah, Cormeu conturbatū est, dereliquit haleluiah, haleluiah, Surrexit dome virtus mea:&lumēoculorú meo minus desepulcro, haleluiah.R. Qui rum,&ipsum non est mecum. pronobis pepēdit i ligno, haleluiah. Amici mei, &proximi mei:aduersu Provno vel pluribus montres me appropinquauerunt,&fteterūt. tempore Paschali. » Sãti,&iusti in Etqiuxta meerāt,de lõgèsteterút& dominogaudete,hal

. Re. Vos elegit vim faciebát,quiquęrebătaiam mea. Deusin hæreditatem fibi, haleluiah, Et ingrebāt mala mihi, locuti funt Proyno Mart.extra tépus Paleha vanitates:&dolos tota die meditabāt lc. y. Gloria,& honore coronasti eu Egoautē tanquã surdusnon audie-- dñe. R: Et constituisti eūsuper opera ba:&ficut mutus nõ aperiensos fuũ. manuútuarú. Pro pluribus tapy

Et factus sū sicuthomo non audiês, ribus.v.I.ætamini in dño,& exulta-
&nõhabés in ore suoredargutiones. teiusti. Etgliaminioés recti corde.
Quoniam in te dominesperaui: tu . ProConfeffore Pontifice, &non
exaudies me domine Deus meus, Pontifice..Amnauit eú dñs, &orna
Quia dixi,ne quádo supgaudeātmi- úiteú. Stolamgloriæinduit eum.
hiinimici mei:& du cômouetur pe-

Proyna Sancta.
desmei,super me magnalocuti funt. y Specie tua,&pulchritudine tua.
Omegoin flagella paratus fum : & R Intende pspere, procede,&regna. .
dolor meusin conspectu meo sẽper.

A DLA V DE S.
Quoniã iniquitaté mea annuncia-- Deusin adiutorium meú intende.
bo:&cogitabo pro peccato

meo.

Tēpore Paschali dicuntur Polari Inimici autem mei viuunt,&confir- cú Antiphonis de Dñica f.6. Capituz mati suntsuper me : &multiplicati lú verò, Hym.y.& Ana, ad Eñs, vtir funtqui oderunt meiniquè. Propriodetépore.Aliotemporeper

; Qui retribuunt mala p bonis,detra- annum,annon allignantur propriæ hebant mihi:qñsequebar bonitaté. Aña, di Ana Miserere

, Pfalmus 5
Nederelinquas me domine De'me: Iserere mei Deus: secundú
nediscesserisa me.

HAVI magná misericordia tuam.
Intendein adiutorium meum:domi

Etfecundum multitudine
ne Deus salutis meæ.

miserationum tuarum:dele iniquita
Aña Reuela dominoviam tuam.
Per Annum.y. Dominein cælomi- Amplius laua meab iniquitatemca:
sericordia tua. Et veritas tua vsque &àpeccato mcomundame.

[ocr errors][ocr errors]

M

[ocr errors][ocr errors]

tem meam.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Feriai;
Oñiniquitatémeã ego cognosco:& Erba mea auribus percipedñe

intelligeclamorem meum.
peccatü meücontra me est semper
Tibisoli peccaui,&malú corā te fe- Intende voci orationis meæ : Rex
ci:vtiuftificeris in fermonib°tuis, & meus,&Deus meus.

Quoniam ad te orabo domine:ma-vincas cumiudicaris. Ecce enim in iniqtatibus cöceptosú: ne exaudies vocem meam. &in peccatiscöcepit me mater mea. Máneastabo tibi,& videbo:qñnon Ecce enimveritatem dilexisti:incer- Deus volens iniquitatem tu es. ta,&occulta fapientię tuę manifesta- Neque habitabit iuxta te malignus: fti mihi.

neque permanebūt iniustiante ocuAspgesme dñehyssopo,&mūdabor los tuos. lauabisme,&fuper niué dealbabor. Odisti omnes,qui operantur iniquiA uditui meo dabisgaudiü&lętitiá: tatem:perdes omnes qui loquuntur &exultabuntossa humiliata. mendacium. A uerte facié tua à peccatis meis:& Virum fanguinum,& dolofum abo omnesiniquitates meas dele. minabitur dominus:egoautē in mul Córmundú crea in me Deus:&fpñ titudine misericordiæ tuæ. rectu innoua in visceribus meis. Introibo in domūtuā:adorabo ad té Neproijcias me à facie tua:&fpiritú plum sanctum tuum in timore tuo. fandtū tuũneauferasà me. Dominededuc meiniustitia tua pro R edde mihi lætitiam salutaris tui:& pterinimicos meos:dirigein conspespiritu principali confirma me. Itu tuo viam meam. Docebo iniquos vias tuas:&impijad (uoniam non eftin orecorum veri

tas:cor eorum vanum est. Libera me de sanguinibusDeus, Deo Sepulcrum patens estguttur eorum: falutis meæ : & exultabitlingua mea linguis suis dolosèāgebant,iudica iliuftitiam tuam.

los Deus. Domine labia mea aperies:&os meú Decidant à cogitationibus suissecú. annunciabitlaudem tuam.

dum multitudinem impietatum coOñ si voluisses, facrificiü dedissem rúm expelle cos:quoniã irritauerunt vtiqucholocaustisnon delectaberis. te domine. SacrificiūDeo spiritus contribula-- E tlætēturoés, qui sperāt in te:īætertus:cor contritú & humiliatú Deus num exultabunt,&habitabisin eis. non despicies

E tgloriabuntur in teomnes, qui diBenigne fac dñe in bona voluntate liguntnomen tuum:quoniam tubetua Sion:vtædificent muri Ierusale. nedicesiusto. Tuncacceptabis facrificiū iuftitiæ, Domine, vtscuto bonevolútatistue: oblationes & holocausta: tuncimpo coronasti nos. nentsuper altaretuú vitulos. Antiphona. Miferere mei Deus.

Añ. Intelligeclamoré meúdño. Añ. Antiphona Intellige. Pfalmus si ps.ide, fol. 8. Aña. Conuerfus eft.

Deus Deus meus,ad tedeluce vigilo,

Can

te conuertentur.

[ocr errors][merged small]

23 : Canticum Ifaiæ prophetae. Dentes retundatinuidi,

Onfitebor tibi dắc,quoniã ira- Casus secundet asperos,

tus es mihi : conuerfus eft furor Donetgerendigratiam. tuus,&consolatus esme.

Mentem gubernet&regat,
Ecce Deusfaluator meus:fiduciali-- Casto,&ideli corpore,
teragam,&non timebo.

Fides caloreferueat,
Quia fortitudo mea,&laus mea dñs: Fraudis venena nefciat.
& factus est mihiin salutem. Christůss; nobisfitcibus,
Haurietisaquas in gaudio de fontibo

Potusq; nofter sitfides:
faluatoris:& dicetisinilla die:cõfite- Læti bibamusfobriam
mini domino, &inuocate nomē ei'. Ebrietatem fpiritus.
Notas facite i pplis adinuétiones ei': Lætus dies hic transeat,
memétote qñexcelsú eft noméeius. Pudorfit vt diluculum,
Cantate domino, qñ magnificè fe- Fides velut meridies,
cit:annunciate hocin vniuersa terra. Crepusculum mensnesciat
Exulta & lauda habitatio Sion:quia Auroracursusprouehit,
magnus in medio tui sanctus Ifrael.

Aurora totus prodeat,
Ana. Cóuers eft furor tuo dñe,&co-

In patretotusfilius,
solat?es me. An. Laudate dñm de cę Ettotus in verbo pater.
lis.ps.ide. fol. 8.Capim sequês dřinfe Deo

patrisitgloria, riali ofsó, ab oct. Pētec.vsq; ad Adué- Eiusquesoli filio, tű,&ab oct.Epiph.vsq; ad Dñicā.j. ] Cum

spiritu paraclito, Quadr.aliotpe habent,ppria. Cap. Et nunc&in perpetuum. Amen.

Ox præcessit, dies autē ap- Perannum.. Repleti sumus mane propinquauit:abijciam’ere misericordia tua... Exultauimus&

goopa tenebrarü,&indua- delectati sum'.Ad Bñs. Antiphona, murarma lucis: ficutin die honeftè Benedictus dominus Deus Israel.

ambulemus. Hymnus. In Aduë.Cap. Venite ascendamus. Amb: Plendor paternægloriæ, Hym. Voxclara ecce inton. Vox

Deluce lucem proferens, clamantisin deserto,parate viã domi
Luxlucis,&fonsluminis, ni

.. Rectas facite semitas eius, In Dies diem illuminans.

Quadr.Cap. Clama,necefles, Hym Verusq; solillabere,

Tá Christesol iuftitiæ. . Angelis suis Micans nitore perpeti:

Deus mādauit dete. 12. Vtcustodiāt Jubarq; fancti spiritus

tein oibus vijs tuis. TpePaffio. Cap. Infunde noftris sensibus.

Venite mittamus. Hym. Luftris fex V otis vocemuste patrem,

qui iam peraĉtis

.. Eripe me de iniPatrem perennisgloriæ, micismeis, Deus meus. Et abinPater potentisgratiæ,

surgentibusin melibera Gulpam relegetlubricam. Verliculi prædi&ti dicuntur etiam in I nformet actusftrenuos; .!: fequentibus ferijs ad Laudes.

Lo

Rom.

13

mę.

In Aduétu Quadr.Quatuortpib. & Etosteride faciētuā,&faluierim'.
Vigilijs,qjciunant (excepta Vigilia, Exurge Christe,adiuua nos.
Natiuitatis Domini, &Vigilia , ac Etlibera nospropter
Quatuortpib?Péteceítes) poft Anã Domine exaudi orationem mca.
ad Bñdictus&1 Vefp.ad Magnificat f: Etclamor meusad te veniat.
dicunturfequentes Precesflexis geni v Dominus vobiscum.
busalijs temporibusnon dicuntur. R.Etcumfpiritu tuo.

Yrieel. Chřeel.Kyrieel.P For. Deinde dicitoropropria. Et qnin

Et nenosinducasītētationé. Sed nes comunes de S. Maria,de Apoftolibera nosa malo.y. Ego dixi dñemi lis,&de Pace, ante easfit fequens cão ferere mei. R. Sana aíam meā, ga pec memoratio de Cruce. Antiphona. cauitibi. Cóuertere dñe vsquequo Perfignum crucis de inimicis noftris 1_ Et deprecabilis estosup seruos tu- libera nos Deus nofter. Omnister os. /. Fiat misericordia tua dñe super raadorette,&pfallat tibi. Plalmú nos. R. Quéadmodú fperauim'ite. dicat nomini tuo dñe. Oremus. Or Sacerdotes tui induantiuftitiâ.

Erpetua , , dñepatui . Dñesaluú cecuftodilignum fanRegě. By Etexaudinosī die,qua in-- EtęCrucisredimere dignatus es. uocauerimuste. V. Saluú fac populú Quæ cõmemor. de Cruce.fit êta do tuúdñc,&benedic hæreditati tuæ. non dicunt, Precesin Feriali tặOffi: B.Etrege eos,&extolle illos vsq; in (TpePaschali fit alia comemor.de eternū.y:Memento congregationis Cruce, habet Feripij.poft Dnicam tuæ. R. Quam poffedifti ab initio. y. in Albisomisfisalijs comein. vtfup. Fiatpaxin virtute tua. R. Etabūdan FERIA TERTIA: tia in turribus tuis. Oremus profi- Ad Matutinum.Inuitatorium. delibus defunctis. By Requié æternâ Iubilemus Deo, * Salutari noftro. dona eis dñe,&lux ppetua luceat eis. ps.Venite exultemus. I.. Hymnus. » Regescātīpace. RAñ. y Pro fra

Onsorspaterni luminis tribus nfis abfentibus. Saluos fac

Luxipse lucis,&dies,
feruos tuos, Deme' iperates in te. Ý. Noctem cančdo rúpimus,
Pro afflictis &captiuis. Libera eos Afliste poftulantibus.
De Isrlexoibus tribulationibus suis. Aufer tenebras mentium,

Mitte eis dñe auxiliu de sancto. Fuga cateruas dæmonum, Et de Sion tuere eos. v.Dñe exaudi Expelle somnolentiam, pfonémeâ. Et clamor me ad teve. Nepigritantesobruat. Deide dips.Le pfundis. q'infra ha- SicChristenobis omnibus betin vesp.Feriæ quartæ.Infine' lia Indulgeas credentibus, patri

, in Vefp.eius locodips. Misere re. folio 22. Finito Psalmo dicitur.

Vtprosit exorantibus,
Domine De virtutú couerte nos. Præsta pater pijfime,

Quod præcinentes psallimus.

Pa

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Patriớ; compar Vnice,

abcă:&amplius non ero. Psalm 39.
Cum Spiritu Paraclito

Xpectans expectaui dominum:
Regnansperomnesæculã. Ame.

&intendit mihi.
Aña. Vtnon delinquam. TpePa. Et exaudiuitpreces meas: &eduxit
schali.Antiphona.Haleluiah.ps 38. medelacu miferiæ,&deluto fæcis.

Txi,cuftodiam vias meas,vtnon Etstatuit supra petram pedes meos:
D
delinquam in lingua mea.

. & direxitgressus meos.
Posuiori meo custodiam:cum con- Etimmisitin os meum canticũ noc
fifteret peccator aduersumme. uum:carmen Deo noftro.
Obmutui&humiliatussum,&filui Videbunt multi,&timebunt:&fpe
à bonis:&dolor meus renouatus est. rabuntin domino.
Concaluit cor meum intra me:&in Beatus vir, cuius est nomen domini
meditatione mea exardefcetignis

. speseius:&non respexitin vanitates,
Locutus sum in lingua mea: notum &insanias falsas.
fac mihi dominefinem meum. Multa fecisti tu domine Deus meus
Etnumerum dierum meorum quis mirabilia tua:&cogitationibus tuis
estvtfciam quid defit mihi. non eftqui fimilisfit tibi.
Ecce měsurabiles posuisti dies meos: Annunciaui,&locutussum: multi-
&substãtia mea tãquã nihilú antete. plicati suntfuper numerum.
Veruntamen vniuersa vanitas:om-- Sacrificium & oblationem noluisti:
nishomo viuens.

aures autem perfecisti mihi.
Veruntamen in imagine pertransit Holocaustum,&propeccatonópo-
homo:fed & frustra conturbatur. ftulafti:tuncdixi,ecce venio.
Thesaurizat,&ignorat: cui congre- In capite libri scriptū est de me,vt fa-
gabit ea.

ceré voluntatētuá:Deus meus volui,
Etnuncquæ est expectatio mea?non & legem tuam in medio cordis mei.
nedñs?&fubftantia mea apud te est. Annunciaui iustitiam tuam in Ec--
Abomnibus iniquitatibus meis erue clesia magna:ecce labia mea non pro
me:opprobriú infipienti dedisti me. hibebo, domine tu scisti.
Obmutui,& non aperui os meữ,qñ Iustitiam tuam non abscondiin cor-
tu fecisti:amoueà me plagas tuas.

demeo:veritatem tuam, & falutare
A fortitudine man'tux ego defeci in tuum dixi.
increpationibus : propter iniquitaté Non abscondi misericordiãtuam,&
corripuifti hominem.

veritatem tuam:à concilio multo.
Ettabefcere fecistisicutarancã asam Tu aute domine nelongè facias mife
eius:verütñ vanècôturbatois homo. rationes tuasà me: misericordia tua
Exaudiofonē meādñe,&deộcatio- & veritas tua femper susceperút me.
nēmeã:aurib°pcipe lacrymas meas. Quoniam circundederunt me ma-
Nefileas, qñ aduena ego sum apud la,quorum non est numero:compre-
te:&peregrinus,sicutoespatres mei. henderunt meiniquitates meæ,&nó
Kemitte mihi vtrefrigerer prius,quâ potui,vtviderem.

[merged small][ocr errors]

Mul

« PoprzedniaDalej »