Obrazy na stronie
PDF
ePub

z Ryhi mel bolsz niżli try pudki soli, od kożdoho pudka, kolkoby zwysz trech pudkow było, prychodit po dwa pieniezi.

Ktomu na hospodara jeho milosti so wseho miesta Połockoho za prawo maydeburskoie na kożdy hod prychodit dwiestie kop hroszey.

Dochody na pana wojewodu Połockoho. Od hostey pryiezdzych iawki z hołowy po 2 hroszy szyrokich, a koliby wozow było bolsz niżli hołow, tohdy od haźdoho woza po dwa hroszy szyrokich, s tychże hostey od wszelakoho żelaza to iest od skoworod, od toporow, od lemeszow a od miasa, od masła y od syrow, i od inszych strawnych reczy trydcatuiu czast, okrom toho od fasy to iest poltiey seczy kos po 30 hroszey szyrokich, a koli nazad s Połocka Moskwiczy wodoiu do zemli Moskowskoie idut, tohdy z kozdoho struha po 30 hroszey szyrokich, ktomuż myto na Sary na pana woiewodu od koždoho struha po 10 hroszey mytniku woiewodinomu od samokruta, kotory sie nazywaiet panom od towaru hrosz szyrokij od tohož samokruta na mied hrosz szyroki z mołodcow, kotoryje na struhach robiat hrosz szyroki a piszczoho od struha po 2 pieniezi, od prisiadczykow, kotorie bywaiut na tomże struzie z małymi towary, od koždoho po hroszu szyrokom na mied od tychże prysiadczykow od kożdoho po hroszu szyrokom, piszczaho od nichże po 2 pieniezi, a chtoby w torchowli abo w iakiey potrebie swoiey iechał na Niz czołnom doszkami obitym, kotory nazywaiut oboykom, od takowoho czołna na pana woiewodu po dwa hroszy szyrokich bieret a od małoho czołna na pana woiewodu po szesnadcat pienieziey; a chtoby na Niz prowadil zyto, abo iakoie kolwiek zbożo na prodażu, abo do imienia swoieho, od koždoie czwierti woiewode i po hroszu szyrokcm mytnika woiewodina słuham s kożdoho struha z Rihi iduczy na Drui y na Sari y na Disnie, na Drysie po 2 seledcy skorczom miodowych y piwnych na pana woiewodu prichodit na kożdy miesiac iako od medu, tako y od piwa po 21 hroszu, a służebniku pana woiewodinu, kotory korczmy zawiedaiet, birczoho i piszczoho po 16 pienieziey.

Tyie korczmy nazawżdy sut w odnoy mierie czasom odnoho mesiaca bywaiet ych 8o a czasom bolsz abo mensz, dla czoho pewnaia suma, kolko z nich dochodu prichodit, opisana byti newmohła.

Dochody woytowskie.
Od horełki prichodit sto 80 kop hroszy.
Ot reznikow prichodit 20 kop hroszy.

Inbarszczyny z dwora hostinoho 2 kopy hroszey a czasom menszy, tyie wsi dochody woytowskie pan woiewoda na sebie beret, bo iest woyt.

Dochody na mesto Połockoie, kotorie w priwilu ich opisanyie na oprawu meskuiu pomernoież, zaboy, topnica, konski borysz, siła toplenia mednicznaia, połokotnoie, lastawoie, połowina z wahi meskoie y połowina imbarszczyny z dwora hostinaho, to wse meszczanie na hod zaprodaiut za 160 kop hroszey, kotoriey pienieziey oni oboroczaiut v tuiu 200 kop hroszy, kotoruiu powinni dawat za prawo maydeburskoie to wse mieszczanie na hod a s tohu oprawy nikotorie mestu nie czyniat; a druhaia połowica z wahi płatu idet na wsiu szlachtu Połockuiu, a połowina inbarszczyny wyszey na woyta iest opisana, okrom toho od reznikow na mesto prichodit 20 kop hroszey, a druhaia połowina od reznikow płatu także 20 kop hroszey na woyta opisano, od chlebnikow prichodit na mesto 7 kop hroszey. Młyn zamkowy na Połotie rece, kotory powinni rubiti wsi meszczanie mesta Połockoho, s toho młyna wymiełkow

połowina idet na pana woiewodu, a druhaia połowina na mesto. Ostroh około toho mesta był roblenz derewa dubuwaho z dwiema posady za wielikim i za zapołotkim, kotory użo welmi opał, niżli dey pan woiewoda ostroh znowu założył y daley ieho w pole pomknuł, kotory powinni rubiti po delnicam swoim wsi meszczane mesta Połockoho y ludi knia skie, panskie, ziemianskie, kotorie w mestie mieszkaiut, y też ludi, kotorie na cerkowych zemlach żywut, meszczanie wsi mesta Polockoho czerhami swoimi v bram ostrohowych storożu zawżdy czyniti y w zamku kożdoie noczy po vlicam chodiaczy ohniu stereczy maiut.

Meszczanie pod tymże prisudom prawa Maydeburskoho, kotorie

imenie swoi maiut. Dawyd Pankiw, burmistr mesta Połockoho maiet imenie kuplenoie za dozwoleniem woiewody Połockoho pana Iana Iurewicza Hlebowicza v meszczan Połockich Waska a Mitka Borysowiczow na ymia seło Struniu y seło Werchoczenie, w tych sełach ludey wolnych dymow 13. S tych ludey iemu so wsiakoho zboża s paszen swoich prychodit czerwerty snop, w tychże sełach i słuha putny, kotory iemu konem służyt, tyie ludi krom roboty zamkowoie na rece Struni y na dorozie Witebskoy delnicu swoiu mostiat, totże Dawyd Pankow maiet selco kuplenoie za dozwoleniem woiewody Polockoho pana Iana Iurewicza Hlebowicza ot meszczanki Połockoie domny naimia v wowdakowiczach, w tom seley ludey wolnych dymow try, s tych ludey iemu so wsiakoho zboża s paszen ich prychodit czetwertaia dola, totże Dawyd Pankow maiet seło Trosnicu kuplu swoiu od meszczan Połockich za dozwoleniem woiewody Połockoho pana Stanisława Dowoyny v Dmitra Stepanowicza v Iwana Tołolmowa, a v Michalka Fedorowicza. W tom sele ludey wolnych dymow 5, s tych ludey iemu so wsiakoho zboża paszen ich prichodit czet werty snop. W tomże sele maiut korczmu za dozwoleniem pana Stanisława Dowoyny woiewody Połockoho, kotoraia iemu na hod czynit 3 kopy hroszey 6.

Totże Dawyd Pankow maiet seło Dobryno kuplenoie od meszczan Połockich Kozmy Proskury a Iwana Olizarewicza za dozwoleniem woiewody Polockoho pana Stanisława Dowoyny woiewody Połockoho, w tom sele ludcy wolnych dymow 7. S tych iemu ludey so wsiakoho zboża y s paszen ich prichodit czętwerty snop, tyicż ludi ieho na stan Łowożski podwody y staceiu daiut y na rece obok mostu delnicu swoiu mostiat.

Totże Dawyd Pankow maiet seło Terebeszowo kuplu swoiu, kotorie kupił za dozwoleniem woiewody Połocka pana Stanisława Dowoyny v słuh putnych na imia v Semenowicza Ili a v Iwana Szyła.

W tom scle ludey wolnych dymow 9, tyie ludi iemu so wsiakoho zboża s paszen swoich daiut czetwerty snop tyież ludi ieho na stan kowożskij podwody y stacei daiut na storoży zamkowyie 9 hroszey szyrokich patiat

Totże Dawyd Pankow maiet selco kuplenoie v boiar Połockich v Mihayła a fiedora na sosnie, w tom selcy i człowiek, a ziemla pustaia, tot czełowiek iemu so wsiakoho zboża s paszni swoieie daiet 4 snop.

Totże Dawyd Pankow maiet imenieyca w zastawie od boiar Połockich Hawryła Kuryła a Ondreia Incuszkowiczow, ktomu imeniu ludey wolnych dymow 9. S tych ludey iemu so wsiakoho zboża s paszen ich prichodit czetwerty snop. Tyież ludi na stan suyski podwody y stacyiu daiut s tych imeney ku służbie zemskoy try koni stawit.

Martin Szczyt burmistr mesta Połockoho maiet imenie nad rekoiu Dwinoiu na imia Szy powszczyna dwor, kotoroie on kupił v meszczanina Polockoho Daniły Poradni, a druhij dworec maiet na Drysie kuplu swoiu,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »