Obrazy na stronie
PDF

Lobelia i Motyle brazylijskie. Odrodzona literatura czeska, p. J. S. Walki bawołów z tygrysami. Jan Chrzciciel Poquelin Molier. Bolonia nadmorska. Z niewydanych dotąd rękopismów Albertrandego, p. A. M.

PISMA PERYODYCZNE I GAZETY.

Pamiętnik Religijno-moralny. Serya 2. T. IX, N. 2, M. luty, 1862, str. od 121 - 240, zawiera:

Wykład Pisma Świętego: Całkowite zajęcie w posiadłość i po-
dzielenie obiecanej ziemi, p. ks. W. Serwatowskiego. Żywot
Piotra Tomickiego biskupa krakowskiego. p. ks. Jana Gackie-
go. Pogląd na prasę katolicką w Niemczech, p. ks. A. Szelew-
skiego (dok.). List z powodu artykułu p. n.: „Projekt szkoły
głównej i akademii duchownéj, p. Ks. Frzegląd literatury:
duchownéj zagranicznej. Kronika kościelna i rozmaitości.
Kronika zagraniczna. Wiadomości naukowe i Bibliografia
duchowna.

Dziennik Politechniczny. Zbiór wiadomości z postępu Inżynieryi, Budownictwa, Mechaniki i Technologii etc. Poszyt 6, 1861, str. od 103-118, Tab. 3 i od XXVII—XXXII, zawiera:

Pług, p. Wincentego Wrześniewskiego. Mechaniczne płukanie miału galmanowego na kopalni Elžbieta w Górnym Szlązku. Most żelazny na rzece Brda pod Czerskiem. Wiadomości bieżące. Tablica porównawcza miar gruntowych polskich, dawnych z nowemi.

Roczniki Gospodarstwa krajowego. Wychodzą raz na miesiąc. Warszawa, druk J. Ungra, w 8ce. Istnienia Roczników rok 20. Ogólnego zbioru Tom XLVI. Okres III. Tom I, Kwartał I, Poszyt I, Styczeń 1862, str. 168, Tab. 1, zawiera:

Od Redakcyi. Wiadomość o dziełku pod tytułem: „Rady gos-
podarskie w pytaniach i odpowiedziach dla użytku wieśniaków
ziemi naszéj, ułożył Adam Goltz”. W. Roscher i jego pogląd
na stosunki rolnicze w ogólności, p. E. S. Myśli o rozpo-
wszechnieniu piśmienności między ludem wiejskim, p. A. A.
K. Przegląd prac Towarzystw rolniczych w Poznańskiem
i Galicyi. Czy mieszkańcy kraju na jego klimat wpływają.
Wspomnienie o Tomaszu Potockim, P. Ludwika Górskiego.
Rozmaitości. Bieżące wiadomości rolnicze. Dostrzeżenia me-

teorologiczne za m. listopad 1861 roku.
Tygodnik Lekarski, M. luty 1862, NN. 6-9, zawierają::

Weinberg J.: Śmierć w 28 godzin po porodzie. Rolle: Powiat mohylewski (nad Dniestrem) pod względem lekarskim (c. d.). Sprawozdanie Kassy wsparcia aptekarzy. Rosicki $. Sprawozdanie z czynności w szpitalu włościańskim w Sterdyni z roku 1859 i 1860. Delille: O instynkcie. Delille: 0 sympatyi. Przystanski: Aspermatismus. Posiedzenia Towarzystwa lekarskiego wileńskiego. Posiedzenie Towarzystwa lekarzy podolskich Posiedzenie Oddziału nauk przyrodniczych Tow. nauk. krakowskiego. Posiedzenie kommissyi balneologicznej w Krakowie. Prospekt na przegląd lekarski wydawany w Krakowie. Milosz: Mieszaniny lekarskie. Koniuszewski: Listy lekarskie. Janikowski: Nowiny z medycyny publicznej. Rozmaitości. Spostrzeżenia meteorologiczno-lekarskie. Nowe dzieła.

Przyjaciel Zdrowia. M. luty 1862, NN. 9-10, zawierają:

O chorobach dziecinnego wieku. Niektóre uwagi dotyczące wyłącznie stanu małżeńskiego. O słuchu (c. d.). O przywidzeniach i złudzeniach (dok.). Rozmaite fałszowania artykułów żywności i napojów i sposoby ich rozpoznawania. O kawie. Fizyologia i hygiena duszy. Apteczka domowa.

Pamiętnik muzyczny i teatralny. M. luty 1862, NN.5-8, zawierają

„Idealni", dramat Karola Pieńkowskiego, przegląd. Wilhelmina Schröder - Devrient (dok.). Jasełka (c. d.). Henryka Ruderta kwintet smyczkowy na wystawę londyńską. Z powodu Mszy Palestriny, uwagi nad uwagami. O projekcie urządzenia muzyki kościelnej w Kielcach. Muzyka w stosunku do sztuk innych (dok.). Ridendo castigantur mores. Skarbiec melodyj polskich, przegląd. Ges czy F.? Przegląd kompozycyj. Potpourri.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

· Tygodník Mód. M. luty 1862, NN. 5-8, zawierają:.

Zarysy przeszłości naszej. Podmowy Towarzysza Kostki, obrazek historyczny, p. Juna Kantego Gregorowicza. Listy z konnéj wycieczki, p. Ex-Bociana Wileńskiego. Lud wiejski i jego oświata. Korrespondencye. Poezye. Gwiazdka. Nowości zagraniczue. Mody. Akrostych. Gra w przysłowia. Opisy rycin wzorów i mód. Rozmaitości. Szarady.

[ocr errors]

Kmiotek. M. luty 1862, NN. 5-8, zawierają:

Opowiadanie Goralczyka z historyi polskiej. Wiadomości o ludziach i sprawach uczciwych. Nawrócenie św. Pawła. Rady

[ocr errors]

Czytelnia Niedzielna. M. luty 1862, NN. 5—8, zawierają:

Jak się utworzyło Królestwo Polskie. Opowiadanie panienki. Nauka zachowania zdrowia. List ze wsi. Śty Emeryk. Wło. chy. Kolonista, powieść. Sty Bazyli Ojciec kościoła. O Grzegorzu Szymańskim wspomnienie. Gawędy warsztatowe. O spółce Tellus w Poznańskiem. Święty Feliks albo Szczęsny. Poezye. Różności.

Gazeta Warszawska. M. luty 1862, NN. 25—48, zawierają:

Taksa, czy precz z taksą? p. 4. W. (C. d.). Wycieczka Grudzińskiego starosty Rawskiego do Polski w r. 1712, (c. d.). O rzece Wiśle, p. S. Biblioteki parafialne i szkolne wiejskie, p. Jana Romualda Wilanda. Towarzystwo kredytowe miejskie, p. K. W. Restauracya pałacu Kazimierowskiego. Mowa JKs. Arcy-Biskupa Warszawskiego, miana przy uroczystym ingresie 16 lutego r. b. O instytucie politechnicznym i szkole sztygarów, p. Eugieniego Bobrowskiego. Przegląd piśmiennictwa ludowego. Przegląd literatury zagranicznej. Korespon

dencye krajowe i zagraniczne. Wiadomości bieżące. Gazeta Polska. M. luty 1862, NN. 25-48, zawierają:

Urban Ratazzi. Biblioteki parafialne i szkolne wiejskie, p. Jana Romualda Wilunda. Kronika Paryzka, p. 2. W. O szárwarku wodnym, p. Tomasza W. O uniwersytecie Jagielloń. skim. Listy ze stanów południowych Ameryki Północnej. Jan Chrzciciel Nicolini. O ustanowieniu czynszu, p. T. Rolbiekiego. Mowa JKs. Arcy-Biskupa miana przy uroczystym ingresie 16 lutego r. b. Przegląd rolniczy, p. J. Przegląd literatury krajowej, p. P. Korespondencye krajowe i zagraniczne. Wia.

domości, bieżące. Pszczoła. M. luty 1862, NN. 25—48, zawierają:

Pan Kazimierz szlachcic zagrodowy, obrazek z życia wiejskiego, p. Bronisława 2. (c. d.). Podhorce. Grób rodziny Reich

stalow, powieść, p. Zygmuntu Krasińskiego. Mowa JKs. Arcy-, · Biskupa Warsz. miada przy uroczystym ingresie 16 lutego r. b.

Bigos literacki. Wiadomości bieżące. Rozmaitości. Kuryer Warszawskị. M. luty 1862, NN. 25 – 48. Dziennik Powszechny, pismo urzędowe, polityczne i naukowe. M. luty 1862, NN. 24--47, zawierają:

O regulacyi podatku gruntowego, p. Feliksa Zielińskiego (dok.) 'Badania historyczne, mianowicie na polu dziejów Polski XVII

wieku, p. J. K. Plebańskiego (c. d.). O karności szkolnej, p. · Ig. Boczylińskiego. Wiadomość o nowych nabytkach wr. 1861 ,dľa Gabinetu Zoologicznego Warszawskiego. Uwagi nad kontr

projektem do ustawy o górnictwie, p. Antoniego Czaplickiego. Kilka słów za posiadaczami małych włości i za ludem wiejskim, p. Romana Bierzyńskiego. Opis starożytności znajdujących się w Królestwie Polskiem (c. d.). Uwagi w przedmiocie szkół elementarnych, p. A. Celichowskiego. Przegląd literatury angielskiej za ostatni kwartał roku zeszłego. Wiadomości z Fauny polskiej, p. W ludysławu Tuczanowskiego. Obraz konsumpcyi przedmiotów podatkowanych w Warszawie, przez ciąg roku 1861. O prawach wierzycieli do spadku po dłużniku pozostałego, p. W. Dutkiewicza (c. d.). Górnictwo krajowe, p. Walerego Nalepińskiego. O urządzeniu wydziału prawnego w głównej szkole warszawskiej, p. Ludwika Pietrusińskiego. Kilka słów o książkach potrzebnych dla uczącej się młodzieży, a mianowicie o geografii i historyi ze szczegółowym przeglądem historyi powszechnej A Zdanowicza, p. Leona Rzeczniowskiego. Przegląd usiłowań gospodarczych, przemysłowych i naukowych, p. Józefa Bolesława Rogojskiego. O wykładach nauki chrześciańskiej w szkołach elementarnych, powiatowych i gimnazyalnych, p. ks. Adama Szelewskiego. Wyciągi ze zdania sprawy z działań szpitali i instytutów dobroczynnych w Królestwie Polskiem za rok 1860. O podatkach obecnie w Królestwie Polskiém istniejących. O prawie obowiązującem w Królestwie we względzie zabezpieczenia nadbrzeżnych gruntów od podrywań i zalewów, czyli o obwałowaniu nizin nadrzecznych, p. L. Grabowskiego. Historyczny pogląd na polityczne urządzenie Finlandyi. Prace akademii nauk w Petersburgu. Statystyka Król. Pol. Statystyka monarchii austryackiej. Organizacya sądownictwa w Anglii. Zdanie sprawy dyrekcyi ubezpieczeń za rok 1860. Jak stoim obecnie z naszém gospodarstwem, p. F. Milosze (c. d.). Bibliografia warszawska, rossyjska, francuzka, niemiecka, za miesiąc Styczeń r. b. Jurysprudencya, p. J. Wyczechowskiego. Gospodarstwo, przemysł, handel. Kursa papierów publicznych i pieniędzy. Wiadomości rozmaite. Wiadomości urzędowe z Królestwa i Cesarstwa.

Warszawska Gazeta Policyjna. M. luty 1862, NN. 25 - 48, zawierają:

Rozbójnicy Peruańscy (c. d.). Typy i zwyczaje Afrykańskie..

Warschauer Zeitung. M. Februar 1862, NN. 25-48, zawierają:

Die ulten Pupenspiele. Die Aufhebung der Spielbank in Buden. Igaz Franz Castelli. Der process Dumolard. A. Ten

« PoprzedniaDalej »