Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors][merged small]

Ad tollendam e nostris scholiisomnem ambiguitatem atqueconfusionem,noo abs ro eritdiscrepantes lectiones Hebraicas veterum seriptorum, ac recentiorum grammaticorum, in certas classes dispertire. Primum itaque dicemus de variantibus lectionibus in litteris consonantibue.

Beth quod vocant raphatum, sive destitutum puncto dayhesh, sonat apud nostrum Anonymum, quasi v consonans, in quo nihil dilfert ab Hebraeis hodiernis. Verbi gratia Peal, n, vers. 8, legit istam vocem T3ÏJ3 besevet: quod similiter legunt grainmatici recentiorcs, proptnr punctulum meditullio primi beth inscriptuminMassoretharumexemplaribusquo puncto privatum secundum beth pronuntiatur ac legitur ut v. vers. 1 et 12 ejusdem psalmi и idem 3, beth, non daghcssatuin sonat v, ПЗУ, -wedu: "ПЛЫЛ, thovedu : ldque in omnibus fere versiculis subsequent!? psalmi Xmv studiosus ipse lector observare poterit, proecipue vers. 1, in verbo 31T2 et ЧЭД, quod Hieronymus sexcentis loois legebat dabar et tob: Anonymus autein legit davar et tur, ut nunc temporis.

Hheth duplicem habens aspirationem exprimilur srepius apud Anonymum per // lilteram majusculam, ut psal. Xliv, vers. 1, ТГПЧ, ra Has; vers. 3, 1П Hen, etc. Hodie legimus ruchasch, chen, vel rahhasch et hhen.ln hujue ergo lilterae prolatione consentant Hieronymus ac scriptor anonytrus ; quia S. Doctor duplicem agnoscit multis in locis aspirationem hheth, quam Incognitus satis indicat forma elementi majuscula.

¡od in futuro verborum el alibi in пот in ¡bus legit juxtasonum a; psal. Xliv, vers. 7', iSs1, gippolu, ubi (/ex pronuntiationelibrariorum indue tu m videtur pro j consonante, gippolu pro jippolu; psal. n, vers. 9 et 13, iocer et jivear, etc., oui lectioni astipulantur Rabbini non pauci.

Gaph juxta eumdem auctorem aliquando sonat ut A', nonnunquain ut c. lta eniui psal. n, vers. 13, Latinis litteris expressa sunt Id et Ьз, ki, et col. Nostri tarnen hebraizantes э Kaph initiale semper К legunt Kol ut Ki. Hieronymus Chi et Chol.

Samech, durum s, reddit per л majuseulum. Sic psal. и, vers. 8, IDS«. AfSe ; vers. 13, 'Din, HoSe. Eodemque modo legit is Sm Epbraimiticum, quod alio nomine dicitur Sin Sibolet. psal. Xliv, vers. 9, 1TO, SaSon. In hoc sono litter» samech consen • tiunt tum veteres, turn recentiores.

In elemento э. phe, saepius dissentit ab Ilieronymo, quia Anonymus illeimitatur lectionem Hebrseorum recentinrum in g daghessato ; quod p legit, non phe more Hieronymiano nullum daghesch apnoBCPnte. Psal. п, vers. 9. DïSJn, tenapecem; vers. i¿. ig. Pen; vers. 13, "bn, apo, etc. Neo ta

A. men usquequaque consentit cum hodiernis gram m atici?, qui duplicant sonum pe ubi daghesch forte occurrit:unde \eganXtennappetcem,et(ippo cum duplici p ; quod vetus Scriptor legit cum unico. Infra tamen, psal. Xliv, vers. 7, duplicat litteram p in verbo ibis', gippolu, sive jippolu.

De Tsade curiosius observan debet, ipsum ab Anonymo legi ас exprimí solitum perc,- ut supra psal. и, vers. 9, in voce tenapecem; et ibidem in SïV iocer. Psalmo autem Xliv, vers. 7, legit illud quasi litteram duplicem cum tc, "рЗРП. Heilcecha. Propius itaque accedil ad lectionem Ilebraeorum hodiernorum, maxime si litteram с inflectas ut in voce vernácula nostra façon,et in nomine françois. Notandum tamen ttade finale apud eumdem Scriptorem sonum habere г, Ь"Ж, агеъ, etc.

Thar dagbessatum in libris Hieronymianis nusquam auditum, agnoscit ubique Anonymus noster

r> cum Massoretharum discipulis: hinc teroemeltcnapecem. etc., qua? apud Hieronymum cum lhav aspirato legerentur theroetn et thenaphesem.

Jam quod vocales seu motioncs speclat, hoc specialiter observandum ve.nit in ms. códice, Sckeea initiale legi solitum juxta sonum vocalis sequend's; nt psal. ii, vers. 8 et 13, Ьк©, saal pro scheal, T3NO. maat pro meal, etc. Sciunt vero Hebraicas lingute periti, veteres olim legisse eodem modo D1~D, Sodom, et IYIN3X, tsabaoth; licet hie modus abierit nunc in desuetudinem, uno excepto Scheva, quod immediate subsequitur iod non notaturn

hhiric; ut ovb, iiïom, non leiom.

Ain quasi vocalem a semper exprimit auctor incognitus; saepius etiam forma litters extensa, ас puncto intra earn inscripto: quam nos diligentiam imitando assequi non poluimus defeetu typorum aequalium. Ñeque vero viEuntur hodie apud typographos hujusmodi characteres litterarum,quos ad p usus lectionis Hebraico-Latins fingere ас pingere placuit scriptori perantiquo, qui non solum in Ain expresse per A, sed in aliis pluribus litteris puncta posuit intima, libris editis nequáquam imitanda. liaec itaque monuisse sufficiat. Costera studiosorum curiositati investiganda permittimus: ne singula percurrentes eoruin diligentia invideredicamur.

Caveat lamen lector nonnulla librariorum veterum paragrammata, et quae minus bene descripta sunt ab eis in manuscripto: ut est illud psal. n, vers. 8,vaa Huzadcha pro vaa Huzalhcha, qua» pronuntiando facile confunduntur, id est. sonnsd cum sono th. Similiter psal. Xliv, vers 15 zahad pro znhab, d pro b; vers. 20, vaheth pro vahed. Alibi addunt vocalem e ad sonum littorarum consonantium; sio versu 7 ejusdem psalmi Xliv, bUve pro blev ; vers. 14, Arne pro Am, etc.

ORDO REEUM

QILE m HOC, TOMO CONTJNENTUK.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Pr.eeatio Hieronymi in Libros Samuel Et Malaciiim.

595

LIBRI DIO SAMUELIS. 611

LIBHI DUO MALACHI.M. 723

Pll.l.l-WTIll HiERONYMI 111 1.1IUUM [SAI.K. 825

LIBEll ISAliE, 827

Proloous Hieronymi In Jeremiah. 903

LIBER JEREMI/E. 902

Pl.£FATIO IllFRONYMI IN EzECniELEll. 993

LIBER EZECHIELIS. 995
Pr^fatio S. Hieronymi In Duodecim раогпетлэ. Ю71

LIBER OSEE. 1071

LIBER JOEL. 1083

LIBER AMOS. 1089

LIBER ABDI.E. 1097

LIBER JON-iE. 1097

LIBER MICHEL. 1101

LIBER NAHUM. 1187

LIBER HABACUC. 1111

LIBER SOPHONLE. шз

LIBER AGO-EI. ЦП

LIBER ZACHARI.fi, 1121

LIBER MALAOHI.fi. 1133

ORDO TERTILS, HAGIOGRAPHORU.M. 1137

Pilefatio S. Hieronymi In Librum Job. 1137

LIBER JOB. 1143

Pr.ei-atio Hieronymi In Librum Psai.morum Juita HeBra I Cam Veritatem. 1183

LIBER PSALMORUM. Ц89

Pii.i;fatio Hieronymi In Libros Salomons. 1305

LIBER PROVERBIORUM. 1309

LIBER ECCLESI ASTES. 1339

CANTICUM CANTICORUM. 1351

I'll ГКЛТ10 Hieronymi In Danielem РВОРВЕГАМ. 1357

LIBER DANIELIS. 1337
Pr.kfatio Hieronymi In Librum Paiialipomenon. 1389

LIBER PARALIPOMENON. 1393

Pu riATio Hieronymi IN V./vLM. 1471

LIBER EZR.fi. 1475

Pr.i.iatio Hieronymi In Librum Esther. 1503

LIBER ESTHER. 1507

APPENDICULA ad partem I Divinos Bibliothecœ S.

Ilii'iiiiiyini. 1521

J. Martianxi adnonitio. 1521

Psalm: xi.iv el xi.v lingua Hebrœorum vernácula,

cbaracteribus vero Latinis. 1R21

bcbolia in lectio пев Hebraicas. 1525

FINIS TOMI VICESIMI OCTAYI.

Sanoti AmaDdi. — Ex Typis DESTENAV.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »