Obrazy na stronie
PDF
ePub

wspaniałej oprawie ze skóryfińskiej z scowych zrodziła się tak zwana »kontrebronzowymi ozdobami«.

fakcya litewska, której okazy, zreszta Bibliograficzno-literacki zarys dziejów fi- . wcale niekomplefne, zebrano w osobnej lozofii w Polsce, od czasów najdawniejszych szafce na wystawie. Rzeczą jest poaż do chwili bieżącej, wydał oświeżo w od- ; wszechnie znaną, że i bez tego fałszowania bitce z berlińskiego »Archiv für Geschichte mnóstwo książek litewskich, drukowanych der Philosophie« zaszczytnie znany profe- w Prusiech, Holandyi a nawet w Ameryce, sor Uniwersytetu warszawskiego, dr. Henryk znajduje się w rękach ludu. Dosyć przej: Struve. W ściśle umiejętne ujęta ramya rzeć Katalog książek litewskich Napierskiew szczegóły i spostrzeżenia nadzwyczaj bo go, aby się przekonać, jak obfitym jest ten gata praca nosi tytuł: »Die polnische Lite- obrok duchowy, którym zagranica karmi ratur zur Geschichte der Philosopie“, (w Sce, ; lud litewski. Samych czasopism naliczyć str. 82).

(można kilkanaście, pomiędzy którymi nie = Katalog 13 tyle zasłużonej im. Giejszto- zbywa i na socyalistycznych. Czy podobny rów firmy warszawskiej – jak nas mila do stan rzeczy jest korzystnym, już nie mó-, chodzi wiadomość – przeszedszy szczęśli- wiąc dla ludności litewskiej lecz dla sam wie cenzure, znajduje się właśnie pod prasą, dzie u ludzi rozsądnych niema dwóch ró

megoż rządu? Zdaje się, iż w tym wzglęKatalog ogólny dzieł i wydawnictw pol- żnych zdań«! skich z kilku ostatnich dziesięcioleci, uzupełniony »Podziałem systematycznym«, na

Księgarnię »katolicką« – jak nam łaskawzór wydanego przed 20 laty »Katalogu

wie donoszą — otworzył niedawno na Górksiążek polskich« (Warszawa, 1875, w sce, ny. Szląsku w Opolu (Ostrówek nr. 5) Marstr. 287), przygotowała do druku wielka

celi Kozłowski. Nowa firma - jak się z tego im. Gebethnerów i Wolffów firma warszaw- samego dowiadujemy źródła utrzymywać ska. Obszerne dzieło, co niewątpliwie nie będzie między innymi na składzie także tylko nasze sfery księgarskie z zadowole- wszelkie wydawnictwa Macierzy polskiej niem przyjmą do wiadomości, oddane już we Lwowie. zostało do ocenzurowania.

= Licytacya publiczna biblioteki po św.p. Kontrafakcyą litewską na drukarskiej historyku i prawniku, Wacł. Alex. Maciewystawie w Petersburgutak za dzienni- jowskim, oceniona razem z pozostałymi po kami tamtejszymi opisuje prasa polska: »Na nim rękopisami na 2823 rs. i 10 kop., odpetersburskiej wystawie drukarskiej zwra

bywa się właśnie w tych dniach w Warszacała na siebie uwagę osobna szafa, na któ- wie w zabudowaniach tamtejszego Instytytu rej znajdował się napis: »Kontrafakcya li- głuchoniemych i ociemniałych. tewska«. Pod tym zagadkowym dla profa Nieładnie zażartować pozwoliły sobie nienów napisem kryły się druki litewskie z za- które pisma lwowskie z tamtejszego Stowagranicy, najczęściej z Prus, na których ja- rzyszenia księgarskiego, puszczając w obieg ko miejsce druku oznaczono Wilno lub Pe- następującą - o ile sądzić, możemy nietersburg, przyczem nie zbywało nawet na zgodną z rzeczywistością i arcywątpliwą wiadopisku: »Dozwoleno cenzuroju«. Powód domość: »Gremium księgarzy lwowskich tego fałszowania miejsca druku i pozwole- doniosły wiec - zwołało na petycyą wniesionia cenzorskiego jest powszechnie znany. 'ną przez tutejszych pomocników księgarOd czasów osławionych rządów Murawiewa , skich, poufne posiedzenie i uchwaliło, że księna Litwie niewolno w granicach Rosyi dru- garnie mają być otwarte w niedziele i święta kować książek litewskich czcionkami łaciń- tylko od godziny 8 do 10 rano, a dalej, že skiewi, a tylko graždanką. Ponieważ naj.' personal podzielić należy na dwie połowy potrzebniejszymi dla ludu były elementarze i tak się obliczyć z siłami, aby każda poi książki do nabożeństwa, przeto wydru- ' łowa personalu w drugą niedzielę lub święto kowano kosztem rządu mnóstwo exempla- wolną była od pracy. Wątpic nie należy, rzy i rozdawano takowe darmo pomiędzy że wszystkie ksiegarnie lwowskie postąpią ludem, ale lud wcale z nich nie korzystał w myśl tej uchwały«. A my dodamy od siei dotychczas nie korzysta. Książka litew-'bie, że wogóle wątpić bardzo należy, ażeby ska do nabożenstwa, drukowana graždan- ' księgarze lwowscy, w których gronie wielu ką, wydaje się mu propagandą szyzmy, światłych, prawych, zasłużonych i w pracy której wieśniak" litewski boi się jak ognia obywatelskiej dla dobra powszechnego poZaczęto zatem drukować za granicą książki siwiałych zasiada mężów, powziąć mogli litewskie i jako towar przemycariy wpro- . byli uchwałę, niezgodną z ustawą z dnia wadzać do kraju. Celem ułatwienia prze- i 16 stycznia, która wyraźnie orzeka, że »odmytnictwa i omylenia czujności władz miej- ; poczynek niedzielny ma trwać 24 godzin

i rozpoczynać się w niedzielę najpóźniej ralnym nietylko rękopisu, lecz i korekty; godzinie 6 rano«.

5. Dodać do art. 54, że przejrzenie druków Nieznany >dotychczas druk starosła- w celu ich zestawienia z cenzurowanym orywiański jak pisma codzienne donoszą – ginałem jest obowiązkiem urzędników, domianowicie »Mszał glagolicki« drukowany zorujących nad drukarniami, wszędzie, gdziew r: 1494 w Siniu (Zengg) w Kroacyi, na- kolwiek urzędów cenzuralnych niema; 6. -było w tych dniach w Monachium na licy. Dzieła niea probowane przez cenzurę zwratacyi muzeum budapeszteńskie. Dzięło to, cać się winny autorom z napisem, že »nie -będące po krakowskich drukach Świeto- zostały dozwolone na podstawie tych lub pełka Fiola (pochodzących z r. 1491/92): innych artykułów ustawy, dotąd bowiem najstarszym drukiem słowiańskim a dotych- dzieła te zwrotowi nie podlegały; 7. Art. czas nieznane zupełnie uczonym, należało . 62 zredagować jak następuje: »Wydania do biblioteki br. Nostitza«.

stereotypowe i drukowane ponownie bez

zipian, żadnej cenzurze nie podlegają«, do- Prace matematyczno - fizyczne puściły. tad bowiem było przeciwnie; 8. Do art. 6+ świeżo w obieg książkowy (skład główny dodać: » W ogólności cenzor niema prawa w księgarni Gebethnera i Wolffa w War- przeglądać rękopisu, czy książki dłużej nad szawie), w nadbitce z Vigo tomu swego, i iniesiąc (dotąd 3 miesiące), arkusze zaś cenną nadzwyczaj pracę prof. Wł. Folkier- korekty dłużej nad dni 3«; I. Do art. 175 skiego, której tytuł: „Towarzystwo nauk dodać: »Redaktorowie i wydawcy czasościsłych w Paryżu, jego początki i rozwój« pism mają prawo otwierać czytelnie bez (w 4ce, str. 151–175). Źródłowa to i w.wy- uprzedniego zezwolenia . sokim stopniu poważna monografia historyczna o tyle dla dobra nauki i jej postępu skiego (w nrze 108 z dnia 11 maja), że na

z Wilna donoszą do »Czasu« krakowzasłużonym Towarzystwie nauk ścisłych pa- sesyi tamtejszej rady miejskiej jeszcze 10 ryskiem.

sierpnia r. 1891 komitet teatralny wyklu= Zjazd drukarzy w Petersburgu uchwalił, czył z teatralnych ruchomości była bibliomiędzy innymi – wedle tamtejszego »Kraju« teke teatru polskiego w Wilnie (razem würze 16 z 2 maja — następujące wnioski: 1103 tomów i 440 sztuk muzycznych) jako »1. Od cenzury prewencyjnej zwalniają się nieużyteczna, i że wszystko to stymi czawszędzie (nietylko w stolicach, jak dotad) sy na licytacyą wystawione« będzie. dzieła oryginalne i tłómaczone, zawierające . najmniej 10 (a nie 20) arkuszy druku, oraz

Zabronione w Austryi: Pismo ulotne, wszelkie w dziełach tych ilustracye; 2. Art. Pieśii o prawie wyborczem. i »Pobudka«.

zawierające pieśni p. 1. »Marsz majowy«, 10 ustawy winien orzec, iż urząd »oddzielnych cenzorów« ustanawia się we wszy-.

Kraków, 1895. Pieśń o prawie wyborstkich miastach gubernialnych, nie zaś, jak czem. B. w. m. i l'., Stanisławów, 1895. dotąd było, tylko w Rydze, Rewlu, Jurie-: Zmarli: Ludwik Kurtzman, b. urzędnik wie, Mitawie, Kijowie, Wilnie, Odlessie i Ka-: biblioteki im. Raczyńskich w Poznaniu, † zaniu; 3. Do art. 41 włączyć orzeczenie, iż w Szymanowie pod Rawiczem 3 maja; Teraz ocenzurowane przez policyą ogłoszenia, : odor Paprocki, właściciel wielkiej firmy afisze etc., mogą następnie ukazywać się wydawniczej w Warszawie, wydawca i rew druku bez ponownego zezwolenia policyi; daktor »Podręcznika księgarskiego , † w War4. Art. 48 zredagować w ten sposób, by : szawie (maja w 38 roku życia. Cześć ich zezwalał

składanie urzędom cenzu- pamięci!

[ocr errors]

na

Kuryerek z najświeższymi nowościami.

W ostatniej chwili donoszą jeszcze o wyjściu świeżo z pod prasy:

BAŁUCKI M. Flirt. Praha, Knapp. 45 cnt. BRIDEL prof. Prawo kobiet. Warszawa, Gebethner i Wolff. 1 rs. II OM ER. Odysseja, przekład L. Siemieúskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff. 1 rs. 20 kop. Kosmos, VI. Lwów, Tow. im, Kopernika. – LAM B K. Powieści Szekspira. Warszawa, Paprocki i Sp. 1 rs. 80 kop. — Lud, 2. Lwów, Tow. ludoznawcze. - NIEMOJEWSKI Andrzej. Vajówka. Lwów, Księgarnia polska. ROSTWOROWSKI dr. hr. Juryzdykcya na okrętach handlowych. Kraków, Gebethner i Sp. 1 złr. 25 cnt. ROUSSEL. V Chinach i o Chinach. Warszawa, Niwa. 1 rs. – STETKIEWICZ S. O sposobach mie.

rzenia wysokich temperatur. Warszawa, Wende i Sp. 40 kop.

OGŁOSZENIA. .

WPana Adolfa Strze. we Lwowie (ul. Kochanowskiego 60) uprasza uprzejmie o ła

skawe wyrównanie rachunku Administracya l'rzewodnika bibliogr.(5-?)

Rutynowany pomocnik księgarski (specyalista do nut), który pracował w pierwszorzęd

nych firmach krajowych, poszukuje posady.
Adres: W. C. 45. w handlu Grigara w Krakowie, Rynek.

Przejąłem resztę dzieła :
ROGER. Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku, z muzyką. Wrocław, 1880, opr.

w płótno, i polecam zamiast 10 mrk. za 3 mrk.
Wysyłkę uskuteczniam za nadesłaniem należytości w znaczkach pocztowych, franko.

Józef Jolowicz, księgarnia w Poznaniu.

Księgarnia Stanisława Giejsztora

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 78.

2 is.

25 l's.

Spis rękopisów (c. d.): 396. Zbiór przywilejów do W. ks. lit. św. Jana z 1527 i 1655 r. fol., k. 10.

odnoszących się, z kopii sporządzonej
w archiwum nieświskiem, gdy jeszcze 401. Oratio ad s. Mariam et altera oratio
oryginały znajdowały się pod strażą versificata z końca XVI w. lub po-
ord. nieśw. (tytuł ten ręką M. Mali czątku XVII, in 4to, k. 3. 1 is.
nowskiego napisany), in 4to, str. 431. ' 402. Bibliograficzne notatki o bi-

bliotece Banku polsk., o drukach lub397. Wykład arytmetyki stosowanej czańskich, bibliotece Banzenera i inne, do bankierstwa: 1. Treść arytmetyki;

28 sztuk. 5 rs. II. Wyliczenie czynności bankowych; 403. Sprawa Tom. Grudzińskiego o zatoIII. Treść ekonomii społecznej; IV. pieniu statków pruskich w 1794 r., Obrachowanie procentów; V. Teorya fol., k. 8. 3 18. prawdopodobieństwa; VI. Ułatwienia 404. Historya polska dla młodzieży 1830, i skrócenia w rachunku; VII. Uwagi in 4to, umdruk. 1 15. o monecie metalicznej i papierowej; 405. Liber benedictionis, im 16mo z XVIII VIII. Papiery publiczne i akcye; IX. W., k. 46., 1 rs. 50 kop. O wekslach; X. O wymianie i arbi- 406. KÁRPIŃSKI Franc. llistorya mego trażu; XI. O narzędziach i machinach wieku i ludzi, z którymi żyłem. ark. 8. rachunkowych. Przytem 6 tablic in 407. Institutiones Pandect., vorgetr. 4to. 6 l's.

von J. dr. Heidemann, nachgeschr. 398. Nelkenbrecher polski, część I (po- ! von J. Turski 1803/4, t. 3, in 4to. 3 rs.

równanie monet, miar i wag różnych 408. Przywilejo, inwentarze, dokumenta narodów), fol. 3 rs.

dotyczące miasta Witebska, spisane 399. Do N. Stanisława Augusta od w 1733 (sprawa bł. Józefata, sprawa

kawalerów Collegium Sch. P. Oda żydowska z 1655 r.), fol. 23 rs.
1774: De artibus pacis et belli ode,' 409. LUBOMIRSKI Mik. Słuszny płacz
stances sur la protection de S. M. aux Stan. Kochanowskiego żałobliwie cie-

sciences, in 4to, k. 8. 1 1's. 50 kop. szy. Kraków, 1611, (kopia z druku), 400. Dokumenta wileńskiego kościoła in 4to, k. 8, herbów 2. 75 kop.

[ocr errors]

5 1'3.

410. NAJMAJER. Zbiór technologi. kich 1823 (Plater), fol., ark. 24. 1 rs. cznych zapisek, księga III 1826/28,

50 kop. in 4to, str. 595. 6 is.

421. Papiery dotyczace zapisu króla Stan. 411. Zasady konstytucyi Król. polskiego, Leszczyńskiego i jego córki, królowej in 4to, ark. 13, 1 rs. 50 kop.

Maryi, na misye i fundusz dla ubogich 412, ŁASZCZYŃSKI rz. radca st. w Polsce, 1749/1823, ark. 9, fol. 12 rs.

Wnioski do uproszczenia służby i po- 422. Odpust, poemat ofiar. ks. probo-
większenia atrybucyi władz gub. i szczom, in 4to, ark. 6. 3 rs.
pow., z projektem 1849, fol., str. 43, 423. Urządzenie szkoły leśnictwa i my-
k. 2. 3 rs.

śli o tej szkole L. Platera, 1818, fol.
413. Uwagi nad podanymi środkami prze-
ciw demoralizacyi do ks. namiestnika 424. BIEG AŃSKI

gen. Tranzlokacja przez Dom. Krysińskiego, F. Bełdow wojska w 1809 i rachunki z 1813, skiego i in. ob., z dodat. do tychże sztuk 18. 3 rs.

uwag, 1844, ark. 12 i 17, fol. 5 rs. 425. Flores sententiarum Vlad. Potocki, 414. Medycyna prawna, kurs z 1823 r., in 4to, k. 9, (po polsku) 3 1's. in 4to, ark. 58. 4 1's.

426. PALEMONSKI Gratian Jan Aug. 415. Proces kryminalny, kurs z 1823 r., Hülzen kaszt. infl. Na wstąpienie do in 4to, ark. 26. 3 rs.

metropolii Inflant 1746, in 4to, k. 4. 416. MALEVILLE L. Komentarz nad 1 rs. 50 kop.

kodexem cywilnym, 3 t., in 4to, ark. 427. Wykład prawa handlowego, in 4to,
196. 6 rs.

str. 206, k. 8. 4 rs.
417. Historya prawa polskiego, kurs z 428. GUTKOWSKI Wojc. pułk. inż.
1823, in 4to, ark. 104. 5 rs.

Myśl względem zaprowadzenia w Pol418. Prawo prywatne polskie, kurs z 1823 sce rządu, aby rolnictwo, przemysł r., in 4to, ark. 173. 5 rs.

i dobrobyt włościan zakwitnął, 1817, 419. Prawo rzymskie, kurs z 1823 r., t. 2, aut., fol., k. 29, Zdanie o rękopiśmie ark. 189. 5 rs.

prezyd. Wegrzeckiego dnia 23 maja 420. O rachunkowości kas wojewódz 1831 r. 15 i's. (C. d. n.)

St. Giejsztor.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Z 12centowej ,,Biblioteki powszechnej“

opuściły już prasę: 141. URBAŃSKI. Z za kulis i ze świata, | 146–147. SZEKSPIR. Juliusz Cezar. 24 cnt. t. 3. 12 cnt.

148. KRASICKI. Bajki i przypow. 12 cnt. 142. SŁOWACKI. Lilla Weneda. 12 cnt. 149--150. SCHNÜR-PEPŁOWSKI. Kościu143—145. SARNECKI. Nuwele. 36 cnt. szkowskie czasy, tomik I. 24 cnt.

Dalsze toniki w druku.

Proszę żądać szczegółowych Katalogów 12cnt. „Biblioteki powszechnej“ w księgarniach lub wprost od księgarni nakł. Wilh. Zukerkandla w Złoczowie.

3

Równocześnie opuściły prase:
BEŁZA WŁ. Dawni królowie tej ziemi, treść dziejów pol. wierszem, z 39 wiz., wyd.

IL ozdobne, w prześl. płóc. oprawie. 1 złr. 20 cnt.
SEDZIMIR J. 0. prof. Nauka języka polsk., piśmienne éwiczenia w gimn. 1 złr.

(3-3 Na skład główny otrzymała powyższa księgarnia: MŁYNARSKIJózef. Taschen-Lexikon öster. Gesetze u. Verord., s. 1781—1893. 1 złr. 50 cnt.

Do nabycia w każdej księgarni.

KOSMOS,

organ Towarzystwa przyrodników im. Kopernika we Lwowie, wychodzi co miesiąc pod redakcyą prof. Br. Radziszewskiego.

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; w całej Austryi z przesyłką pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr.; w całych Niemczech z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z przesyłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków. Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.

(37-?)

ORGAN Towarzystwa

historycznego.

KWARTALNIK HISTORYCZNY

założony przez X AWEREGO

LISKEGO,

Wychodzi we Lwowie pod redakcyą Al. Semko wicza kwartalnie (1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października) w objętości co najmniej 12—15 arkuszy druku.

Członkowie Towarzystwa histor. otrzymują Kwartalnik bezpłatnie. Prenumerata dla nieczłonków wynosi: rocznie 6 złr. w. a. = 12 marek --- 6 rs. Prenumeratę przyjmuje się tylko rocznie. Pojedyncze zeszyty nabywać można po 2 złr. 50 cnt. (25-?)

Prenumeratę, rękopisy, książki i listy do redakcyi przesyłać należy
pod adresem: Dr. dl. Semkowicz we Lwowie, Biblioteki univers.

POBUDKA do szerzenia wstrzemięźliwości, organ Towarzystwa szerzenia wstrzemięźliwości w Poznaniu, pod redakcyą dira Zygmunta Celichowskiego, rocznik IV.

Przedpłata roczna: 1 marka, w Austryi 60 cnt. Członkowie Towarzystwa otrzyınują „Pobudkę“ bezpłatnie. Redakcya i expedycya w księgarni J. K. Župańskiego w pałacu hr. Działyńskich w Poznaniu.

(7-?)

SZKÓŁKA DOMOWA, tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży, pod redakcyą Janiny Sedlaczkównej.

MS Wychodzi we Lwowie co wtorek. Prenumerata roczna 2 złr. 80 cnt. Jako dodatek do „Przedświtu“ rocznie tylko 1 złr. 10 cnt. 2 przesyłką. Adres wyılawnictwa: „Szkółka domowa“ we Lwowie, ul. Skarbkowska 27.

(3-?)

WIADOMOŚCI numizmatyczno - archeologiczne, organ Towarzystwa numizmatycznego w Krakowie, pod redakcyą Wł. Bartynowskiego.

Wychodzą w Krakowie od lipca r. 1889 kwartalnie (w lipcu, październiku, w styczniu i kwietniu) w objętości najmniej 1 arkusza druku w 4ce.

Członkowie Towarz. numizm. odbierają Wiadomości bezpłatnie.

Prenumerata dla nieczłonków wynosi z przesyłką: rocznie 5.20 złr., półrocznie 2.60 złr., kwartalnie 1:30 złr. Pojedyncze zeszyty po 1-55 złr. w. a. Prenuineratę przyjmuje redaktor WI. Bartynowski.

(25-?)

« PoprzedniaDalej »