Obrazy na stronie
PDF
ePub

verint fine ullâ prorfùs neceffitate, tunc contrahunt cognationem fpiritualem quæ baptizantem impedit à petitione debiti conjugalis. Si autem fit aliqua neceffitas, maximè propter mortis periculum, tunc baptizans nullo modo impeditur à petitione debiti: hanc autem cognationem spiritualem contrahunt vir & mulier fi propriam prolem illegitimam, etiam in neceffitate baptizent

IMP

De Baptizandis Parvulis.

Mpediant Paftores quantùm in ipfis erit, ne infantes Labfque Baptifmo decedant. Quocircà, mulieres utero graves, fivè privatìm fivè publicè, monebunt, ut sibi attentiùs invigilent: præcipient obstetricibus, ut abfque ullâ cun&tatione, ipfos de infantium ortu certiores faciant, palàmque patres & matres edocebunt, de pœnis fpiritualibus quæ per Statuta hujus Dioecefis, & de poenis temporalibus quæ per Ediéta Regia decernuntur in eos omnes, qui absque Ordinarii licentiâ infantium suorum Baptisma ad longius tempus distulerint.

Quamobrem ftudiofè providebunt, ut ii omnes ad quos ea cura pertinet, natos infantes, quàm primùm fieri poterit, & quâ decet Christianâ modestiâ ad Ecclefiam deferant baptizandos; ne illis Sacramentum tantoperè neceffarium nimiùm differatur cum periculo falutis.

Si Ecclefia procul diftet, qui infantem deferunt, habeant fecùm aquam puram in aquali, vel alio vafe apto, quâ ftatim baptizari poffit, fi fortè in itinere pe

riculum mortis imminere videatur.

Deferantur etiam ad Ecclefiam, quàm primùm fieri Pars I.

B

poterit, infantes, qui ex neceffitate privatìm baptizati funt, ut illis confuetæ cæremoniæ, ritusque suppleantur. Infans in Ecclefiâ, quando baptizandus, ungendufque est, nudetur folùm capite, fcapulis & pectore, quia partes tantùm istæ tangendæ sunt.

De Baptifmo Adultorum.

I quis Adultus fit baptizandus, debet priùs, fecun

ac

fanctis moribus diligenter institui, ejusque voluntas ac propofitum fæpiùs explorari; & non nifi fciens & volens Doctrinâque Catholicâ, ut par eft, instructus baptizari.

Quòd fi quis dùm inftruitur, in mortis periculum incidat, baptizarique voluerit; habitâ ratione periculi vel neceffitatis, baptizetur.

Cum autem ea fit quorumdam Adultorum præfertim exterorum malitia, ac impietas, ut ad quæftum vel ob Statuta Diœec, aliam fraudem baptizari iterùm, poftulent; illos baptizare folemniter aut privatim Paftoribus prohibitum eft, nifi priùs licentiam à R.R. D.D. Epifcopo eâ de re obtinuerint.

Pro Adultorum Baptifmo, ad Epifcopum recurratur, ut, fi ipfi placuerit, ab eo folemniùs conferatur.

Ut fervetur debita Sacramento reverentia, tam Sacerdotem qui Adultos baptizabit, quàm ipfos Adultos, qui fani funt, convenit effe jejunos quarè non post epulas aut prandia, fed antè meridiem (nifi ex rationabili caufâ aliter faciendum effet) Adultorum Baptifma celebretur.

Admonendi funt Catechumeni, ut ad confequendum Baptifmi effectum, habeant omnes difpofitiones quas

exponit & exigit Concilium Tridentinum ab Adulto Seff. 6. cap. 6. peccatore fe ad juftificationis gratiam præparante : fidem fcilicet ex auditu concipiant, in fpem erigantur, Deumque tamquam omnis juftitiæ fontem diligere incipiant. Amentes & furiofi, qui femper tales fuerunt, in fide Ecclefiæ baptizari debent; eft enim de iis idem judicium ac de infantibus. Si verò lucida habeant intervalla, in illis baptizentur, fi velint; fi verò antequam infanirent, suscipiendi Baptismi defiderium oftenderint, ac vitæ periculum immineat, etiam in amentiâ aut furiâ exiftentes baptizentur.

Idemque dicendum de eo, qui lethargiâ aut phrenest laborat ut tantùm vigilans & intelligens baptizetur, nifi mortis periculum immineat.

;

In Adulto baptizando idem ritus fervetur, qui in parvulis ità tamen ut ad interrogationes de abrenuntiatione, de fide, & de Baptifmi defiderio, non fufcepto

res,

:

fed ipfemet Adultus refpondeat, ut-potè ætatem habens; nifi mutus fuerit aut omninò furdus, aut ignotæ linguæ. Quo cafu, vel per patrinum fi illam intelligat, aut alium interpretem,vel nutu confenfum explicet fuum. De baptizandis fub conditione.

Q

Uoties, re diligenter investigatâ, probabilis subest ratio dubitandi de Baptifmo ejufque valore ; ut quia dubitatur de materiâ vel formâ, an utraque vera fit, aut debitè applicata; baptizandum eft fub conditione hoc modo: Si non es baptizatus, ego te baptizo, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Quæ conditio, in ejus modi cafibus, non mente folâ eft fub intelligenda, fed & verbis ipfis clarè exprimenda.

Itaquè, quando infans afferitur, propter neceffitatem domi baptizatus; quia in ejufmodi cafu magna folet effe turbatio ob matris fœtûfque periculum; ideò Sacerdos diligenter inquirat, quid circà infantem a&tum fit; & fi adfint perfonæ prudentes, ex quorum affertione & teftimonio certò conftet omnia neceffaria fivè ab obftetrice, fivè ab aliquo alio fuiffe adhibita, etiam à Baptifmo fub conditione conferendo fe abftinebit: Cæremonias autem in solemni Baptismo adhiberi solitas supplebit. Si verò ejufmodi teftimonium defit, etiam fi afferat obstetrix fe ritè baptizaffe, nihilominus ad cautelam baptizabit fub conditione: quia plerumquè contingit obstetrices propter turbationem exiftimare se omnia ritè adhibuiffe, cùm aliter res fe habeat. Annotabit infuper in Registro infantem fuiffe fub conditione bap

tizatum.

Si puer in utero matris exiftens membrum aliquod exteriùs emiferit, & mortis periculum timeatur ; in membro apparente baptizandus eft. Ita ut fi membrum apparens fit caput, non debeat iterùm baptizari: fin autem fit pes aut manus, fi fortè natus vixerit, erit fub conditione baptizandus.

Quòd fi mater prægnans mortua fuerit, fœtus quamprimùm cautè extrahatur ; fi vivus fuerit repertus, baptizetur; aut fi dubitetur an vivat, erit fub conditione baptizandus. Si autem fuerit mortuus & baptizari non potuerit, in loco facro fepeliri non debet. Curabitur tamen ut in loco fpecialiter ad id defignato, recondatur ; fed nunquam fimul cum matre fideli & baptizatâ.

Infantes expofiti & inventi, licèt appenfum collo fcriptum habeant de Baptifmo ipfis collato, fi difquifitione:

factâ de eorum Baptismo non aliter conftet, fub conditione baptizentur.

Similiter & monftrum, de quo dubitatur an fit homo, fub conditione baptizandum hoc modo: Si tu es homo, ego re baptizo, &c. Si tamen res moram patiatur, Parochus Epifcopum, Vicarios ejus Generales aut alios viros peritos confulat, priufquàm baptizet.

Si in monftro plura fint capita & plura pectora, totidem erunt perfonæ, atque ita fingulis feorfùm adhibendus est Baptifmus, nifi mortis periculum urgeat: Quo cafu Sacerdos fingulorum capitibus aquam infundens, omnes fimul baptizet, dicendo: Ego vos baptizo in nomine Patris,&c. Quandò verò certum non eft in monftro duas effe perfonas, ut quia duo capita & duo pectora non habet bene diftin&ta; tunc debet unum abfolutè baptizari & pofteà alterum fub conditione: Si non eft baptizatus, ego te baptizo, &c.

Cum Baptifma fuerit ab hæreticis collatum, & aderit legitimus dubitandi locus, num præfcriptam fivè materiam fivè formam adhibuerint, de hoc, fi opus fuerit, Epifcopus, aut Vicarii Generales confulantur; fi autem urgeat neceffitas, tunc fic baptizati, erunt fub conditione baptizandi.

Obfervandum eft autem refpe&u horumce hæreticorum ad Ecclefiam redeuntium & omnium etiam adultorum qui conditionaliter baptizantur, quod, fi unum, vel plura mortalia peccata poft fufceptum Baptifmum dubium commiferint, Sacramentaliter confiteri teneantur: nam fi Baptifmus præviè collatus reipfa fuerit validus, peccata poft ipfum commiffa, fpectare ad forum Sacramenti Poenitentiæ certiffimum est..

« PoprzedniaDalej »