Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

-«Jσης περιτομήν, ή και αμείνων εστι της πρώτης και αληθεστέρα. Σκια γαρ ήν νόμος, αλήθεια δε

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

μελετήσει την δικαιοσύνην σου, όλην την ημέραν την "σωτηρίαν σου. " "Ετι γε μην επιφωνεί το Πνεύμα - ταφώς τοίς εν Χριστώ δεδικαιωμένοις, ανευρύνειν εύ -- μάλα της διανοίας τους οφθαλμούς, και ακριβώς κατα- -κέπτεσθαι της Εκκλησίας τον Λυτρωτήν, ός εστιν Χριστός Ιησούς. Πάσα γαρ ημών η δύναμις αυτός τε και εν αυτώ. Και γούν έφη προς ημάς ότι, « Χωρίς -- εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν. » Οψόμεθα δε Χριστόν - μάλιστα μεν ώς από γε αοράτου και ορατής κτίσεως - {και γάρ έστι τών όλων δημιουργός, Θεός ών και Κύριος και σύνθρονος τώ γεννήσαντι Πατρι), και ώς από -γετών κατωρθωμένων κατά τον της επιδημίας αυτού καιρόν. Καθείλεν γαρ πάσαν την δύναμιν του εχθρού, σέσωκε την υπ' ουρανόν, δικαιώσας τη πίστει τους πεπλανημένους, και καλέσας εις υιοθεσίαν τους απ' εσχάτου της γης, τούτο μεν πανσόφοις μυσταγωγίας, τούτο δε και παραδόξοις θεοσημείαις, δι' ών ήν δύνασθαι κατιδείν όσος... ουδεν ελάττων του Θεού και Πατρός. "Οπου δε ισχύος ισότης απαραλλάκτως οράται, εκεί δε πάντως αν είη και η της ουσίας ταυτότης.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Vers. 15. Circumdate Sion, et complectimini eart, narrate in turribus ejus.

Spiritus sanctus horιatur divinas virtutes uι Εcclesiae Dei praesidio sint, eamque comρlectenιes custodiant. Ρro complectimini Symmachus dixit Circummunite. Pro narrate autem Αquilas ait, Computate ιurres ejus; Symmachus vero, ΝunleΓ3te.

Β Αlium quoque sensum attribues: chori nelnpe jubet speciem componere, mediamque habenιes velati matrem Sionem, sanctas ejus filias laudem canere Christo. Ηoc enim significari arbitror verbis : Νarrate in turribus ejus. · Βάρεις igitur, sive ιurres Εcclesiae, dicimus esse sanctos apostolos et evangelistas. Certe ore ipsorum narramus, alque eorumdem vocibus purisque doctrinis utimur, ut simus, juxta illud effatum ", Μeditantes (2) columlbae. Μeminimus prophetae quoque dicentis : Sumite vobiscum sermones"; " illos videlicet quos sanctus Spiritus suggeriι, ex quibus mysterium Christi discere liceι. Were enim res utilis Dei meminisse, et lingua eloqui laudes ejus. Sed et alibi dicit Psalmista : « Lingua mea meditabitur justitiam ιuam, ιota die datam a te salutem " (5). » Αdhuc sane adhortatur manifeste Spiritus justificatos in Chrisίο, ad aperiendos vigilantissime mentis oculos, et sedulo speculandum Εcclesiae Redemptorem,qui esι Christus Jesus. Τota enim vis nostra ipse esί , eι ipsi innitiιur. Ωuamobrem nobis ait : « Sine me nihil potestis facere". • Videbimus autem ipsum potissime ιum visibilium ope creaturarum, ιum etiam invisibilium : namque est omnium creator, utpoιe Deus ac Dominus, et in eodem cum Patre, a quo genitus est, throno considens. Νeque secius cognoscemus ex iis quae insigniter fecit tempore adventus 213 sui. Destruxit enim inimici omnem potentiam, orbem servavit, fide justificans peccatores, alque ad adoptionem vocans homines ab extremitatibus mundi, partim doctrinis sapientia plenis, partim eliam insperatis prodigiis, ex quibus homines potuerunt agnoscere qualis quantusque esset, et quod nullatenus Ρatre Deo inferior sit. Ρorro ubi virium perfecta aequalitas est, ibi omnino eandem quoque esse substantiam necesse est (4).

[ocr errors]
[ocr errors]

que ιurres. Itaque βάρεις reputari queunt magni delectique viri civitatis Dei, φui in ea excellunt, in quibus Deus cognoscitur, dum cos defendiι servatque ex tentationibus. Ηorum nos pars φuodammodo sumus, qui post illos vice magistrorum fungimur, ηuίφue ab eis recte et sine errore dicta excipientes, sermones inde nostros confirmamus, dum veritatis dogmata tueri sίudemus, eι subjectis nobis plebibus morum doctrinam exponimus (1). Νarramus autem hacc a generationein generationem, quia sacrum nostrum magisterium ad posteros quoque nostrosperennisuccessionetransmittiίur. Ειquidem sacrorum doctorum sermo semper atque omni ιempore viribus pollet, φuia Deus Christus nunquam cessabit, imo super nos perpetuo regnabit.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ΨΑΛΜΟΣ ΜΗ",
Εις το τέλος, τους υιούς Κορέ.

(Α f. 269.) Διά του παρόντος ηθικού ψαλμε περί του θείου δικαστηρίου τοις πάσιν άνθρωτ. κηρύττεται, και η ημέρα εκείνη καθ' ήν άξει ο ". το ποίημα εις κρίσιν. "Εχοιεν δ' αν οι υιοί Κορεαποστόλων το πρόσωπον των μυσταγωγησάντων υπ' ουρανόν όθεν δι' ακολούθου ενταύθα εις πέτην γην διαφοιτά του λόγου το κήρυγμα και ύστ ήν προ της συγχύσεως των γλωσσών χείλος εν τ: και μία φωνή, ούτω και νύν πάντα έθνη και κουμένη πάσα και πάντες άνθρωποι μια γίνετ, ακοή και καρδία μία, ενός τοις πάσιν ενηχούντος τι

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

u1 nempe audientibus siί gratiosus. Certe nemo dubilabiι quin is omnino jucundus gratusque studiosis virtutis sit. Vers. 8. 214 Cur timebo in die mala ? etc. Ομι confidunί ύiribus suis, etc. Frater non redimiί, elc. Intelliges etiam sic. Εgo praenuntiare divina oracula a sancto Spiritu dignus habitus, nihilominus ιimore quatior, Deique judicium perhorresco; vos autem imperterriti auditis, qui praesentis vitae voluptatibus indulgetis, qui haud Deo sed viribus vestris confidilis, et vestrarum opυm copia gloriamini ! Αιqui scitote nihil vobis haec omnia profutura in praedicta die. Νam neque frater fratrem redimet, neque amicus amicum. Unusquisque

δελφος αδελφόν λυτρώσεται, ούτε φίλος φίλον Β enim propriam sibi mercedem recipiet, eι « Unius

Εκαστος γαρ τον ίδιον μισθόν λήψεται και, « Εκά. του το έργον ποιόν εστιν, το πύρ δοκιμάσει. " Τις 5ν άλλος ανθρώπων λυτρώσεται τον τοιούτον; Διό έλεκται ι Αδελφος ου λυτρούται, λυτρώσεται άνρωπος; Αλλ' ουδε δώσει τις τώ Θεώ εξιλασμα υπέρ αυτού κατ' εκείνην την ημέραν, ουδ' ώσπερ εξωνούκενος εαυτόν, τιμήν αντί της εαυτού ψυχής καταθήσεται ώστε μάταιος ο πλούτος τώ κεκτημένω, και ματαία η θνητη δύναμις των επ' αυτή πεποιθότων. Εt μεν γαρ κατά τον παρόντα βίον και την ενεστώσαν ζωήν χρήσατό τις πλούτω καλώς, επιστημόνως χρώμενος αυτού τη κτήσει κατά την σωτήριον παραγγελίαν, ή φησι: « Τις άρα ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος, ός εν καιρώ δώσει το σιτoμέτριον τοίς συνδούλοις; , ελπίδας έξει αγαθάς. Εντεύθεν ήδη σπείρας εαυτώ εις δικαιοσύνην, τρύγησον δε τότε καρπούς ζωής. Λύτρον γάρ ανδρός, ή φησιν ο σοφός, ίδιος πλούτος. Ει δε μηδέν τούτων πράξειε, ναυάγιον πεπονθώς, συν αυτώ τώ φόρτω του πλούτου, την εαυτού ψυχήν ζημιωθήσεται, ουκέτι χρήσθαι δυνάμενος τώ πλούτω μετά την ενθένδε απαλλαγήν. Διο εν τη προλεχθείση ημέρα, ούτε αυτός υπέρ εαυτού εξιλασμα

δώσει, ουδε τιμην λυτρώσεως και ελευθερίας της

εαυτού ψυχής, ούτε υπό αδελφού και συγγενέως ώφε

ληθήσεται. Οι δε μήτ' επί πλούτω πεποιθότες, μήτ'

cujusque opus quale sit, ignis probabiι ". " Ωuis alius itaque hominum hunc redimet 2 Ιdeo dictum est : « Frater non redimit, redimeι homo ? , Sed neque dabit quisquam Deo redemptionis propriae pretium illa die, neque veluti semet coemens, pretium pro anima sua solvet; quamobrem vanae sunι divitiae possidenti, vanae vires mortales his qui confidunt in eis. Verumtamen si in hoc mundo praesentique vita recte divitiis utetur aliquis, easque prudenter administrabit, ut Servatoris monitum fert dicentis : « Ωuis est fidelis prudensque α'conomus, qui tempore idoneo dabit demensum conservis suis "? " Ηic, inquam, bona spe fruetur. Εrgo abhine tibi jam serens adjustitiam, illie vitae fructus " collige. Νam redemptio hominis, ut ait Sapiens ", propriae divitiae sunt. Sin vero nihil horum egerit, naufragium passus, cum ipsa divitiarum sarcina animam suam perdet; nam neque ulterius opibus suis frui poterit post hine abscessum. Εrgo praedieta in die, neque ipse pro se placamen dabit, neque pretium redemptionis libertatisque animae suae, neque a fratre vel cognaιο quovis juvabitur. Ωui autem nec opibus confidentes, neque viribus suis gloriantes, laboriosam aerumnosamque vilam toleraverint, promissa divino oraculo vita dignierunt.

επι δυνάμει αλαζονευόμενοι, έγκoπoν δε και επίπονον τον παρόντα κτησάμενοι βίον, της υπό του λόγου

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »