Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Cap.

1

!

Ho

10.

[ocr errors]

TERTIA DIE alta fapientes,sed humilibus consen-
In primo Nocturno.

tientes. R: Reges.99. In ij.Noctur.
DcEpistola ad Romanos. Lectioj; De Sermo.fanéti Augustini.iepiscop
Blecroitaq; vos fratres, p mi Ex Sermone 2.de Epiphania:Leij.
vt

Eniquecū tā multi iã natiato viuête,

defuncti essent Reges Iudæorú, fanētā,Deo placétē;rationabileobse- núqdquéquã eorūadorádum Magi quiúvestrū:Etnolitecõformari huic quæsierút?qanec quãquã eorũ cælo læculo, sed reformamini in nouitate loquéte didicerunt. Veruntamen, 9 sensus vestri:vt pbetis,quæ sıtvolun- prætereundum non est, hæc Magotas Dei bona,&beneplacés, &pfecta. rum illuminatio magnum testimo Dico enim p gratiá,quæ data eft mi- niúcęcitatis extitit ludæorum:interhi,omnibus, qui suntinter vos, no plora eorūistireqrebant,qd illi īsua non fapere,quàm oportet sapere,sed sape agnoscebat. F: Illuminare.100. Lv. read sobrietatem, &vnicuique,sicut Pud eos istiinfantēinuenerunt, Deus diuisit mensuram fidei. A

queilli apudsenegauerút. In his B. Triasunt.98. Lectio fecunda. terris de lóginquoisti peregrini pueS.

Icut enim in vno corpore multa rūChristūnõdūverba pmētē adora

mébrahabem',oía aútmébra non uerunt,vbi ciuesilli iuuenē miracula eundé actú habét: ita multi vnú cor- faciētem crucifixerunt.Ifti in mébris pussumusinChrifto,finguli aūtalter paruis Deum adorauerunt:illi in ma alterius mébra.Habétes autédonatio gnis factis nec tanquam homini pernesfmgratia,quędata eft nobis,diffe ceruntquasi plus fuerit videre noua" rétes,siue pphetiã fm rõnefidei, siue Ștellam in eiusnatiuitate fulgentem, ministerium in ministrando,fiuequi quàmSolem eiusin morte lugentem. docet,in doctrina,qui exhortatur, in B. Omnes. 100. Lectio fexta. exhortando,qui tribuit,infimplicita Amverò quòd eadem ftella, quæ te,q pręeft,in folicitudine:q miseret i Magosperduxit ad locum,vbi erat hilaritate. In columbæ.98. Leij. cum matre virgine Deusinfans, quæ Dhe

llectio sinesimulatione; odiétes vtique poterat eosadipsam perduce

malū,adhærétes bono: charita- reciuitatem,se tamen subtraxit, nec te fraternitatisinuicēdiligétes,hono- eisprorsus apparuit,donec deciuitareinuicem præueniétes:solicitudine te, in qua Christus nasceretur , ijdem nõpigri,spiritu feruētes, Dño seruié- ipsi interrogarētur ludæi, vtiplieam tes, spe gaudētes, in tribulatione patię secundum diuinæ Scripturæ testimo tes,oration instâtes, necessitatibusSã nium nominarent,ipfi dicerent: Be&torụm coicantes, hospitalitatē sectá- thlehem non es minima in principites: Benedicite persequentibus vos, bus Iuda:ex teenim exiet Dux, quire benedicite,&nolite maledicere:gau gat populum meum Israel : Quid detecum gaudentibus, fete cum Hen aliud hic significauit diuina prouitibus,idipfuminuicem sentiếtes, no dentia , nifi apud Iudæos solos diui

nas

[ocr errors]

cap. 2.

[ocr errors]

Hom.

[merged small][ocr errors]

nas literas remansuras, quibusgentes quod Dcoincenditur,virtusoratio-instruerentur,illi excęcarentur? nis exprimitur, Plalmista teftáte, qui 12. Magi veniunt 100.

dicit:Dirigatur oratio mea sicut incē Intertioñolturno,

sum in conspectu tuo. Per myrrham *Lectio S.Euãg.fm Matth.Lec. vij.verocarnis noftræ mortificatio figuClinin

Vmnat ellet IesusíBethlehe lu ratur:vndesancta Ecclesia desuisope

dæ,in dieb Herodis Regis, ecce rarijs vfq; ad mortem proDeo certan Magiab Oriéte venerüt lerofolymā tibus dicit:Manus meæ distillauerüt dicētes:Vbiêng nat’é Rex Iudæorú? myrrham.T eDeum,7. Etreľ. Homilia S. Gregorij Papæ. Ad Bñs.Aña. Tria sunt munera,quç M

Agi vero aurú,tus, & myrrha obtulerunt Magi dño:aurum,tus, & deterút.Aurūgppe Regi con mirrham filio Dei,Regi magno, hat

. gruit, tus vero in Dei sacrificiú ponit, Ad Mag.Aña. Luxde luce apparuimyrrha auté mortuorum corpora có ftiChrifte,cui magi munera offerunt diunt.Euergo Magi,qué adorát, etiã haleluiah, haleluiah, haleluiah. mysticis munerib°predicāt, auro Re QVARTA DI E. gé,ture Deū,myrrha mortale.Sútve- In primo Nocturno ronõnulli Hæretici,qhúc Deú cre- De Epistola ad Romanos. Leétioj, dút,sed vbiq; regnare nequaquacre- Mnisanima potestatibus su dút.Hi pfecto ei tusofferút,sed offer- blimioribus subdita fit.Non 4.13. re etiã aurūnolút.Etlútnõnulli, qui est enim potestas nisia Deo. hunc Regécxistimant, fed Deum ne Quæ autem sút, a Deo ordinata sunt. gant.

Hi videlicet eiaurú offerunt,sed Itaquequi refiftitpotestati,Deiordiofferñtus nolūt. B2. Stella.1o1.L.viij. nationi resistit. Qui autem resistunt, Tsunt nónulli,qhúc,&Deú,& ipfi fibi damnationem acquirunt

: regē fatent,sed allumpfiffe carnę nam Principes non sunt timori boni mortalenegant.Hi nimirú ciaurú & operis,fed mali. Visautem non timetusofferút,fed offerremyrrhã assum- repoteftatem?bonum fac,& habebis ptæmortalitatis nolūt. Nositaq; nato laudem ex illa.Dei enim minister est dñoofferam'aurű,vthúcvbique re- tibi in bonum. gnare fateamur:Offeram'tus, vtcre- BeTriasunt.98. Lectio fecunda:: dam’gis,q in tpeapparuit, De' ante lautēmalú feceris,time:no enim

S tpa extitit

. Offeram' myrrhã, vteum sinecā gladium portat: Dei enim quécredim'in fua diuinitateimpassi minifter elt, vindexin iram ei,qui ma bilem,credamus etiã in nia fuissecar lum agit. Ideo necessitati subditi esto nemortale.B: Videntes. 101. Lec.ix. te, non solum propter iram, sed etiam

Vamuisiauro,ture,&myrrhain propter conscientiam.Ideo enim, & telligi,&aliud potest

. Auro nãq; tributa præstatis : ministri enim Dei fapientia designatur, Salomoneatte- sunt,in hocipsum seruientes.Reddistăte,q ait:Thesaurus desiderabilisre teergoomnibus debita;cui tributum quielcitin orefapientis. Tureautem, tributum,cui vectigal, vectigal,cui ti

[ocr errors]
[ocr errors]

morem,

del

Men fra

0:

inuicé diligatis.Qui enim dikte D edit ergo afpicientibus intelle

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

inorem, timorem;cui honore hono- quod tam infolitum videbatur.

Lcctio fexta.
rem. In columbæ.98. Lectio iij. Omnes.ioo.

nisi vt Edit
gitpximū,legéimpleuit.Ná, Nõadul citintelligi,fecitinquiri;&seinuenie
terabisnõoccides:no furaberis: non dúobtulitrequisit.Sequunt tres viri
falsum testimoniūdices:no concupi- superniluminis ductu,& præuij ful-
sces,&fi quod estaliud mádatú:í hoc garisindiciúintēta cötéplatione co-
verbo instaurat:Diliges pximūtuum mitantes,ad agnitionéveritatisgratię
sicut teipfum.Dilectio proximi malú splēdoreducunt,q humano sensu fi-
nooperatur.Plenitudo ergo legis est gnificatūsibi Regisortūęstimauerüt
dilectio, R. Reges Tharsis.99. in Ciuitateregia elle querēdum. Sed

In fecundo Noturno. qui serui susceperat formā,&noniu:
Sermolancti Leonis Papæ. dicarevenerat,fediudicari, Bethlehé
Serino 1.de Epiph. Domini.Letonj. præelegit natiuitati, Ierosolimam par

Elebrato proximodie, quo inte sioni. B: Magiveniunt.100.

merata virginitas humani gene- Intertio Nocturno.
ris ediditSaluatore, Epiphanięnobis *L co scíeuang.fm Matth. Lec.vij.
dilectissimifestiuitas

Vm natus effet Iefusin Bethlehe cap.z.
seuerātiāgaudiorū;vt inter cognata-
rūsolēnitatú vicina sacraméta, exul- ecce Magiab Oriente venerunt Iero
tationis vigor,&feruor fidei nõtepe- solymam, dicentes:Vbi est,qui natus
scat.Adomnium enim hominú spe- eft, Rex Iudæorum? Etreliqua.
Etatsalutē, quod infantia Saluatoris, *De Homilia fancti Gregorij Papæ.
ac Mediatoris Dei, & hominum iam

Agnū vero nobis aliqd Magi Hom, vniuerfo declarabatur mundo, cum V1 innuūt,gin regionélúã p allá adhuc exiguo detineretur oppidulo. viam reuertuntur.In conamq; quod Ry. Illuminare. 100. Lectio quinta. admoniti faciút,nobis profecto insi-O Vamuis enim Israeliticăgētē, & nuất,quid faciam'.Regio quippe no

ipfi' gētisvnā familia delcgisset, ftra paradisusê:ad qua, Iesu cognito, dequanaturā vniuerfæ humanitatis redire p viam;qua venimus, prohibe assumeret; noluit tñintra materneha mur.A regione etenim nostra superbitationis angustiasort' sui latere pri biêdo,inobediédo, visibilia sequêdo, mordia : sed moxabomnibus voluit cibú vetitum gustando, discessimus: agnosci,qui dignatus est pro omnib, sedad eam neceffe eft vtflendo, obenasci. Tribusigitur Magis in regione diendo, visibilia contemnendo, atq; Orientis stella nouæ claritatis appa- appetitum carnis refrenando, redearuit,quæ illustriorcęteris, pulchrior- mus. R:. Stella. 101. Lectivyötaua. quefideribus,facile in fe intuentium

DE oculos animosqueconuerteret: vtco

Er aliam ergo viam ad regiofestim aduerteretur, nõ efle ociolum niam qui a paradisi gaudijs per

10.

[ocr errors]

nem noftram regredimnr:quo

dele.

#

[ocr errors]

delectaméta discessimus,ad hæcpla- assumpsit.Tuqses,qiudicas alienum menta reuocamur. Vnde neceffe eft, feruum?Dño fuoftat,autcaditftabit fratres carissimi;vtsemppauidi, lép- aút:potēs est enim Deusftatuere illú. ģ; suspecti, ponam'ante oculos cor-- Bs. Tria.98. Lectio fecunda dishinc culpasoperis,illinciudicium Amalius iudicat diē inter die:

N

aliusautiudicatuém diē. Vnus districtus iudexveniat,q iudiciū mi- quisque in suo sensu abundet. Qui sa natur,&latet: terrores peccatoribus pit die, dño sapit:&qmanducat,dño intentat,& tamen adhucsustinet

. Et manducat:gratias enim agit Deo. Et idcirco venire citius differt, vt minus qnõ manducat, dño no māducat, & inueniat,quod condemnet. gratias agit Deo:nemo enim nfm sibi Videntes. Io I.

Lectio nona. viuit,&nemosibi moritur.Siue enim Vniam'fletib'culpas:&cũ Psal- viuimus,dño viuimus:siue morimur

mistæ voce præueniamo facié eidomino morimur.Siue ergo viuim', in cõfessione. Voluptatū nos ergo fal- fiue morimur,dominisumus. lacia nulla decipiat,nulla vana letitia Be. In columbæ.98. Lectio tertis.

di Nhoc enim Christus mortuus est, xit:Vævobis,q ridetisnúc,qa lugebi &relurrexit, vt & mortuorú & vitis,&flebitis.Hinc enim Salomõ ait: uorūdõetur.Tuautē qdiudicas fraRiso dolore miscebit:&,extrema gau trētuú? aut tu quare fpernis fratrem dijluct'occupat.Hinciterūdicit:Ri tuum?Oes enim ftabimusantetribu sum reputaui errorē, & gaudio dixi; nal Christi

. Scriptum eft enim:Viuo Quid frustra deciperis? Hinc rursus ego, dicit dñs:qñ mihi flectet omne ait.Cor sapiétiú,vbi tristitia eft:&cor genu, &oís lingua confitebitur Deo. ftultorú,vbi lætitia. Te Deum.7. Itaque vnusqfq;ním proferationem Ad Bñs.Añ. Vidim’stellă ei'in Orié reddet Deo.Non ergo amplius inuite, &venimus cũ muneribus adorare cem iudicemus. R Reges.99. dím. Ad Magn.Aña. Interrogabat Infecundo Nocturno. Magos Herodes:Quod signű vidistis Sermo fancti Maximi episcopi. fup natū R ege?stellā vidimus fulgen Homilia 1.de Epiph.Domini. Liiij. té,cuius fplédorilluminat mundum. Nhac dilectissimi, celebritate,ficut QVINTA DI E. relatu paternætraditionisinstrui-

In primo Nocturno. mur,multiplici nobis est festiuitatelę Deepiftola ad Romanos. Le&tioj. tandum.Ferunt enim hodie Christů

Nfirmŭ aŭtin fide assumite, dominum ním velstelia duce à gennõin disceptationibus cogi- tibus adoratú,velinuitatū ad nuptias

IN

tationū.Alius enim credit se aquasinvina vertisse;vel suscepto àlo máducareoia. Quiautē infirmusest, hanne Baptismate,consecrafle Auen olus mãducet.Isq māducat,nó man- ta lordanis,fuúq;fimul purificafleBa

māducat, ptistam. B Nluminare. 100. L.y. :De enim illum Ed B.R. N.

O factum

(214

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

factum sit die, noueritipse,q fecit:nos nasceret,inexcusabilesfieret de adué tamēcredere, nec dubitare debem', tu eius... Stella. 101. Lectio octaua. qui d'eufulgétiorisftellie Padijsincitá A deg. Librariorú erroreh. palati adorauere Chaldæi, DeúverūGēti musenim ab Euāgelista primum edi bus spes data est adorādi.Quod aquę tū,ficutin ipso Hebraico legimus,lunouolútordinein vina mutatę, noui dæ,no Iudææ. Quæ eft enim aliarum nobis poculi prælibatū é facramétű. gentium Bethlehem, vt,ad distinctio Quòdaŭtbaptizat' é Agnus Dei, re- nem eius,hic Iudææponeretur? ludæ gñrátis baptismi salutar nobis mun’ē aŭtidcirco scribit,quia eft alia Bethdedicatū.Rs. Des de Saba.100.L.vj. lehếin Galilæa.Lege librum lesu filij C

Portet itaquenos fratres ad ho- Naue.Denique &inipso testimonio,

norê Saluatoris noftri, cui' na- quod de Michææprophetia sumptű tiuitatē debita nupcú exultatiõetrā- est,ita habetur:Et tu Bethlehem terra segim',oicũdeuotione etiã hūcvirtu luda.lt. Videntes. 101. Léto nona. tú ei'celebrarenatalé. Etą rectètria Tapertis thesaurissuis,obtulerüt hæc nobis vno acta in die mysteria - ei munera, aurū, tus,&myrrhā. dicanē,gineffabilisTrinitatisarcanű Pulcherrimè munerū sacraméta Iuyno Dei sub nomine cófitemur. Per uēcus presbyter vnoversiculo copre hæc ergo miracula Christus dñsredé hēdit;Tus,aurû, myrrha Regią; hoptor nofter oculis se voluit reuelare minis; Deoq; dona ferút. Etresposo mortalium,quatenus inuisibilis eius acceptoin somnis,ncredirētadHero diuinitas,quælatebat in homine, in dē,paliâ viâ reuersi suntin regionem opere non lateret.R. Magi.100. sua. Qui munera obtulerāt dño,cõse

In tertio Nocturno. quéterrelpõsum accipiunt,nõpAn-
L cõsancti euāgfm Matth. Le. vij. gelum,sed pipsum dñm:vtmeritorú

Vmnatus esset lęsusin Bethlehể loseph priuilegiú demonftraret.Re

Iudæ,īdiebus Herodis Regis, ec uertuntur autem per aliam ce Magi ab Oriente venerunt Ieroso infidelitati miscendi non erat ludeolymam dicentes:Vbi eft, qui natest, rum. Te Deum.7. Ad Bñs. Aña. RexIudæorum? Et reliqua. Qésnationes veniễtàlõge, portantes *H omilia S. Hieronymi Presbyteri.. munera fua, haleluiah.Ad Mag.An. Lib. 1.Comment.in cap.2. Matthæi. Omnes de Saba veniēt,aurum, &tus

[ocr errors]

Cap. 2..

[ocr errors]

Ad cófusionē Iudæorūvt nati SE X TA DI E. uitatēChristiàgêtibus discerent, orie Inprimo Nocturno. in OriēteStella;quã futurã, Balaã,cu- Deepiftola ad Romanos. Lectioj. iussuccefloreserātvaticinionouerat. Ebemus autē nos firmiores c1s. LegeNumerorü librű, Deferunfaút

imbecillitatesipfirmorú suMagistellęindicioi ludęã, vtsacerdo stinere,&nó nobis placere . tesà Magisinterrogati, vbi Christus Vnusquisquevestrú proximosuopla

[ocr errors]

ceat

« PoprzedniaDalej »