Obrazy na stronie
PDF
ePub

- Toż, Wien, Artaria & Co., lith. Anstalt | SIEGMETH Carl. Die Hohe Tatra. Deut. von J. Appel & Co., 1880, fol. wielkie, 1 karta sche Rundschau für Geographie und Statistik, kolor. I złr. 50 cnt.

zeszyt V z r. 1880, Wien, w 8ce, str. 62-69, SCHWARTZ Ph. dr., ob. Toll R., z widokiem Tatr z południowej strony od PoChronologie.

pradu miasteczka. SCHWARTZ F. L. W. dr. Materialien SIEMENSKI Lucyan. Pamiętniki kanzur prähistorischen Kartographie der Provinz tora katedry krakowskiej. Biblioteka warszawska Posen, I Nachtrag: Zusammenstellung der Funde z lutego i kwietnia r. 1879, w 8ce, str. 177191 und Fundorte seit Ostern 1875 (Beilage zum i 20-51. Programm des königl. Friedr. Wilhelms Gymna- | SIEMIRADZKA M., ob. Amicis E. de. siums in Posen, Ostern 1879). Posen, Heine, Hiszpania, Hollandya , Konstantynopol. Wspo. Hofbuchdruckerei von W. Decker et Comp., mnienia z Londynu. 1879, w 4ce, str. 11, I nl. i i litogr. tablica. |

SIENIAWSKI dr. Biskupstwo warmiń75 fenig. - Toż, 11 Nachtrag: Zusammenstellung

skie, jego założenie i rozwój na ziemi pruskiej, der Funde und Fundorte seit Ostern 1879

z uwzględnieniem dziejów, ludności i stosunków

geograficznych ziem dawniej krzyżackich, praca (Beilage zum Programm des königl. Friedr.

i konkursowa, uwieńczona pierwszą nagrodą przez Wilhelms Gymnasiums in Posen). Posen, Druck

Akademią umiejętności w Krakowie r. 1876, von K. Handtke, 1880, w 4ce, str. 27 i 3 tabl.

tom li ll. Poznań, nakł. J. K. Župańskiego, kolor, i marka 25 fenig,

druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), SCHWENKFELD G., ob. Zimmer- 1878, w 8ce, str. 2 nl., 272 i 119. 7°/2 marek. mann, Vorgesch. Karte von Schlesien.

SIENKIEWICZ Henryk, Pisma, tom 111. Scriptores rerum Silesiacarum, tom XI, Warszawa, nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. ob. Schimmelpfennig & Schoenborn, Die J. Bergera, 1880, w 8ce maléj, str. 269 i 1 nl. Schweidnitzer Chronisten.

I rubel 50 kop. Secesy a i secesyoniści, rzecz polemiczna. Listy z polróży; Po Ameryce; Listy z Rzymu i PaLwów, nakł. i druk. Dziennika polskiego, 1878, ryża; Komedya z pomyłek. w 8ce, str. 44.

- Osady polskie w Stanach Zjednoczonych SELCHOW v. Die oberschlesiche Noth. północnej Ameryki. Przewodnik naukowy i liter. standsfrage, ihre Ursachen und Vorschläge zu z lipca i sierpnia r. 1879, Lwów, w 8ce, str. 577 ihrer dauernden Beseitigung, Vortrag. Breslau, -591 i 673—680. Köhler, 1880, w 8ce, str. 47. 60 fenig. I SIMONENKO Gr. Carstwo polskoje sraw

SEMENTOWSKIJ A. Pamiatnaja kniżka nitielno s Poznańju ,i Galicijej w atnaszenii Witebskoj gubierni na 1878 god, sostawlena..... ich uspiechow ekonomiczeskich, umstwiennych po razporiazdieniju Witebskago statisticzeskago li nrawstwiennych so wremieni krestianskich Komiteta. Witebsk, 1878, w 8ce, str. 420. reform 1848, 1850 i 1864 godow w etich pro

SEMKOWICZ Alexander dr. Zapiski winciach, publicznyja lekcii czitannyja w Warhistoryczne odnoszace sie do dziejów Polski, szawie w zale russkawo sabranija w polzu Szlaska i Czech, i Kronika o Piotrze Właście, obszczestwa krasnawo kresta profesorom J. W. opracował ..... (Odbitka z 111 tomu dzieła Uniwersiteta. ..... Warszawa, druk. Gazety Monumenta Poloniae historica). Lwów, druk. medic., 1878, w 8ce, str. VI, 86 i 2 nl. Zakładu im. Ossolińskich, 1878, w 4ce, str. 77. - Srawnitielnaja statistika carstwa polskago

SERWATOWSKI Waleryan ks. Kul- i drugich ewropejskich stran, z podrobnym otwieturkampf w Krakowie (przeciw drowi Ferdy- tom na wozrażenija protiw publicznych liekcij nandowi Weiglowi). Kraków, nakł. autora, o carstwie polskom srawnitielno z Poznaniju druk. A. Koziańskiego, (1878), w 8ce, str. 8. i Galiciej, czitanych w Warszawie, tom 1. WarSIARKOWSKI Władysła w ks. Dzwony

szawa, tipogr. Medic. Gaziety, 1879, w Pietierw gubernii kieleckiej, rzecz archeologiczno-hi

burgie w kniżn. magaz. „Nowago Wremieni“, storyczna. Warszawa, druk. E. Czerwińskiego w 8ce, str. XLVIII, 472 i 40. 2 ruble 50 kop. i S. Niemiery, 1878, w 8ce, str. 50.

SKARBEK Fryderyk hr. Pamiętniki. Po

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SZAJNOCHA Karol. Dzieła, tom X: Dwa - Pogadanki o powszednim chlebie. Kralata dziejów naszych (dokończenie); Żywot K. ków, nakl. autora, druk. W. Korneckiego, 1880, Szajnochy, przez Klemensa Kanteckiego. War- w 8ce, str. 64. 60 cnt. szawa, nakł. i druk. J. Ungra, 1878, w 8ce,

– Przesilenie państwowe w Austryi w r. str. 426 i 1 nl.

1879 (Odbitka z Dziennika poznańskiego, po- Jadwiga i Jagiello. pierew. s 2 gago pol- święcona J. 1, Kraszewskiemu). Poznań, nakł. skago izd. W. Kieniewicziem, tom 1. St. Pietier. N. Kamieńskiego i Sp., druk. J. 1. Kraszewburg, M. O. Wolff, 1879, w 8ce, str. 724.

skiego (dr. W. Łebiński), 1879, w 8ce, str. 30.

50 fenig. SZARANIEWICZ Izydor dr. Krótki

SZCZERBOWICZ-WIECZÓR Ludoopis geograficzny austryacko - węgierskiej mo.

mir. Dzieje starożytne w opowiadaniach dla narchii z szczególném uwzględnieniem królestwa

młodzieży przez ..... część 1: Ludy wschodnie. Galicyi i W. księstwa krakowskiego, do użytku

Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1877; w Sce klas niższych szkół średnich, wydanie zgie przerobione i poprawione. Lwów, nakł, Seyfar- |

małéj, str. 2 nl. i 119. 60 kop. tha i Czajkowskiego, druk. Tudowa, 1878, w 8ce,

- Toż, opowiadania dla młodzieży, część 11: str. IX, i nl., 166 i 2 nl. go cnt.

Grecya. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1880,

w 8ce maléj, str. 2 nl. i 121. 60 kop. - Patryarchat wschodni wobec kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej Polskiej, z źródeł

Szematy zm królestwa Galicyi i Lodomewspółczesnych (Odbitka z tomu VIII i X. Roz

ryi z Wielkiem księstwem krakowskiém na rok praw Wydziału histor.-filozof. Akademii umiej.). 1000. Lwo

| 1880. Lwów, druk. Dziennika polskiego, 1880, Kraków, druk. Uniw. Jag.. 1870. w 8ce. str. w Sce, str. XXllll i 832. 2 złr. 60 cnt. 170 i r nl.

SZLOSSER F. K. Historya XVIII i XIX – Słowo wyhołoszene na otkrytie torże

wieku do upadku cesarstwa francuskiego, ze stwennoho obchodu serebriannoho wesilia lch

szczególném uwzględnieniem duchownego roz

'Twoju ludzkości, tómaczenie z 6go wydania nieWełyczestw ustrojennoho wsimy ruskimy towarystwamy u Lwowi w sali narodnoho doma

mieckiego Władysława Bogusławskiego, tom vill dnia 12 (24) ćwitnia 1879. Lwiw, druk. im.

(dokończenie). Warszawa, nakł. Spółki wydaSzewczenka, 1879, w 8ce, str. 13.

wniczej księgarzy, druk. J. Ungra, 1877 (1878),

w 8ce, str. 310-517, 165 i ll. - Staroruskij kniažyj horod Hałycz, kryty- 1 SZLOSSER E. K. HAGEN K. Dzieje czne studium czerez ..... Lwiw, druk. Towa-y

powszechne, przekład z najnowszego wydania rystwa im. Szewczenka,' 1880, w 8ce małéj,

pod redakcyą Bronisława Komorowskiego, tom str. 57. 32 cnt.

XXII (Biblioteka historyczna, tom XXll). Lwów, SZARŁOWSKI Alojzy. Archimandryanakł. Księgarni polskiej, 1 związkowa druk., kołożska. Przegląd polski z listopada r. 1878, 1878, w 8ce, str. 521, 2 nl., IX i 2 nl. 5 złr. Kraków, w 8ce, str. 217--234.

SZMIDEBERG. Illustr. przewodnik po SZCZEPAŃSKI Alfred. Józef Ordęga Warszawie, ob. Gomulicki. (1802–1879), wspomnienie historyczne (Odbitka SZUJSKI Józel prof. Historyi polskiej z Dziennika poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście. WarJ. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1879, szawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, w 8ce, str. 25.

1880, w 8ce, str. VI, i nl. i 429. 2. ruble – Którędy i dokąd? ludziom, z którymi 50 kop. wiąże mnie wzajemny szacunek i ufność, uwagi – Kilka uwag o „Dziejach Polski w kró te poświęcam ..... (Odbitka z Dziennika po tkim zarysie“ Michała Bobrzyńskiego (Odbitka znańskiego). Poznań, nakł. St. Wegnera, druk. z „Niwy“). Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, J. I. Kraszewskiego (dr. W. Lebiński), 1879, 1879, w 8ce, str. 57. w 8ce, str. 14 i 1 nl. 30 fenig.

- Kraków aż do początków XVgo wieku, - Po burzy (Odbitka z Dziennika poznań- jako wstęp do wydania najstarszych ksiąg tego skiego). Poznań, druk, J. I Kraszewskiego (dr. miasta napisał ..... (Nadbitka z IV tomu W. Lebiński), 1880, w 8ce, str. 16.

| Monumenta medii aevi historica). Kraków, nakł.

« PoprzedniaDalej »