Obrazy na stronie
PDF
ePub

Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpo- | Stadt Königsberg im Mittelalter. Göttingen, litik, 1 Jahrgang 1 und 2 Hälfte, Zürich. Ober. Peppmüller, 1878, w 8ce, str. V1 i 214. 6 marek, strass, 1879/80, w 8ce, str. 305 — 311 i 372–384.

204

DERRA

PERRAUD Mgr. Pie IX et la Pologne, PAWLIKOWSKI Jan. Wycieczka na par ..... évêque d'Autun, Châlon et Macon. Łomnicę i szczyt Kezmarski 26—30 lipca roku Autun, imp. Dejussieu père et fils, 1878, w 32ce, 1878. Pamiętnik Towarzystwa tatrzańskiego, str. 10. tom IV z roku 1879, Kraków, w 4ce, str.

PERWOLF J. prof. Přispěvky k českým 92 - 98.

dějinám XV–XVI stoleti. Czasopis českého PAWLISZCZEW N. J. Polskaja anar- Musea, Praha, 1880, w 8ce, str. 402-419. chija pry Janie Kazimirie i wojna za Ukrainu Zapiski czesko-polskie z Archiwum gl. warszaw(Soczinienia, tom 1). St. Petersburg, 1878, w 8ce. skiego, z Metryki koronnéj, Biblioteki Krasińskich

i innych zbiorów polskich. str. Vill i 262, z portretem i i kartą.

PERZYŃSKI Kasper. Rocznik 1410– PAWLOWSKI J. N. Die Provinz West-1548. ob. Bielowski A., Monumenta Poloniae preussen in ihrer geschichtlichen, cultur-histori

histor., tom 111 str. 218–219 schen und sprachlichen Entwickelung von den

PESCHEL Oskar. Historya wielkich ältesten historischen Zeiten bis jetzt, mit 2 historischen Karten und dem Wappen Westpreus

odkryć gecgraficznych w XV i XVI wieku, sens. Danzig, Th. Bertling, 1879, w Sce, str.

przełożył z niemieckiego Józef Tretiak (Biblio

teka historyczna, tom 24). Ewów, nakl. Księ. XIII, 295 i nl. 3 marki.

garni polskiej, plac halicki 14, 1 związkowa PELCZAR Józef ks. dr. prof. Pius IX druk.

druk., 1878, w 8ce, str. 480. 5 złr. i jego wiek, tom 1. Kraków, nakl. autora, druk.

PETER Ant. Burgen und Schlösser im Wł. L, Anczyca i Sp., 1880, w 8ce, str. 289,

Herzogthum Schlesien, 1 Lieferung: Lobenstein, ll i rycina.

Wiegstein, Wagstadt. "Teschen. Prochaska in - Mowa na pogrzebie św. p. Józefa La Comm., 1879, w 8ce, str. 64. 50 cnt. sockiego, miana dnia 24 maja 1880 r. Kraków, nakł. S. Lasockiej, druk. Czasu, 1880, w 8ce,

– Teschen, ein bistorischtopogr. Bild. Te.

<schen, Prochaska, 1878, w 8ce, str. 112. 2 marki. str. 11. PEŁESZ Julian dr. Geschichte der Union

PFOTENHAUER Paul dr. Die schleder ruthenischen Kirche mit Rom von den

sischen Siegel von 1250 bis 1300, beziehentlich ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, von .....

1327, im Namen des Vereins für Geschichte und Lemberger Metropolitan - Consistorial - Rathe,

Alterthum Schlesiens herausgegeben von ..... Pfarrer zur heil. Barbara und Rektor des griech. königl. Archivsecräter. B

königl. Archivsecräter. Breslau, J. Max et Komp., katholischen Central-Seminars in Wien. 1 Band: Buchdruckerei von R. Nischkowsky, 1879, fol., Von den ältesten Zeiten bis zur Wiederherstel- str. Vill, 43, i nl., XIV i Xll (razem 26) lung der Union der ruthenischen Kirche mit fotolitografowanych tablic. 30 marek. Rom 1595. Wien, Druck und Verlag der Me - Schlesier in Dienste des Deutschen Orchitharisten-Buchdruckerei (W. Heinrich), Mayer dens im Jahre 1410. Zeitschrift des Vereins für et Comp., 1878, w 8ce, str. 2 nl., 638 i 2 nl. Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau, 4 złr. 52 cnt.

1880, w 8ce, tomu XV zeszyt i str. 203—213. - Toż, 11 Band: Von der Wiederherstellung PHILIPPI. Die von Marwitz, ob. Mader Union mit Rom bis auf die Gegenwart, roński St. 1596–1879. Wien, Verlag und Druck der Me- PIEKOSIŃSKI Francisz sk dr. Kodex chitaristen-Buchdruckerei (W. Heinrich), 1880, dyplom

1, 1000, dyplomatyczny miasta Krakowa, 1257—1506, w Sce, str. XXIV, 1094 i i nl.

część 1, wydał i przypisami objaśnił ..... PERLBACH M. dr. Bericht über eine (Monumenta medii aevi historica res gestas Pofür das Pommerellische Urkundenbuch über- loniae illustrantia, tomus V). Kraków, nakł. nommene Reise nach Polen. Danzig, Druck Akademii umiej., druk. Czasu, 1879, w 4ce, von A. W. Kafemann, 1880, w 8ce większej, str. LXXX, 370 i 2 nl. str. 20.

– Księgi najstarsze i rachunki miasta Kra - Quellen- Beiträge zur Geschichte der kowa od r. 1300-1400, ob. Księgi.

- Odpowiedź panu S. Z. w przedmiocie | Polsce. Przewodnik 'nauk. i liter. z kwietniamonet średniowiecznych, znajdywanych na zie- czerwca r. 1878, Lwów, w Sce, str. 336–357, miach polskich a herbem kujawskim oznaczonych (Odbitka z Dwutygodnika naukowego)

PIOTROWSKI Jan Kazimierz hr. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca

Corvin. Gambetta, z portretem jego i faci Sp., 1879, w 8ce, str. 8.

simil'em listu pisanego do autora, studyum - O monecie i stopie menniczej w Polsce

z dziejów współczesnych Francyi. Kraków, nakł. w XIV i XV wieku (Odbitka z tomu IX Roz- lautora. G. Gebethner i Sp.. druk. Wt. L. Anpraw Wydz. hist. filoz. Akad. umiej.). Kraków,

czyca i Sp., 1880, w 8ce maléj, str. XV, 420, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. VIII, 312,

i ul., portret i facsimile. . 4 nl. i 7 tablic z fotodrukarni St. Wiśniowskiego.

Dochód przeznaczony na rzecz Macierzy polskiej. 4 złr., na papierze lepszym 5 złr. - Rozbiór krytyczny Kodexu dyplomaty

– Gambetta, studyum z dziejów wspólcznego wielkopolskiego, tom 1 (Odbitka z Prze czesnych Francyi wedle dokumentów urzędoglądu krytycznego, Ner 12 z r. 1877). Kraków,

wych, najnowszych publikacyj i luźnych notatek druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w sce,

(wydanie nowe tytułowe). Kraków, G. Gebethner str. 24.

i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce - Wiadomość o wykopalisku krakowskiem

maléj, str. XV, 420, i nl. i portret. 1 złr.

50 cnt. monet Kazimierza Wielkiego (Odbitka z Dwutygodnika naukowego). Kraków, druk. WX. L.

Dochód przeznaczony na rzecz Macierzy polskiej. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 6 i 2 tablice Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, z fotodrukarni St. Wiśniowskiego.

ob. Kluczycki Fr. PIERLING P. S. J. Rome et Démétrius, Pius IX, dokumenta odnoszące się do d'après des documents nouveaux, avec pièces sprawy prześladowania kościoła katolickiego justificatives et facsimile. Saint-Quentin, imp. w Polsce (Odbitka z Ruchu literackiego). Lwów, Moureau, Paris, lib. Leroux, 1878, w Sce, str. druk. K. Pillera, 1878, w 16ce, str. 50. 50 cnt. XXX, 224.

Plan, Neuester, von Danzig, nebst alphabet. PIETRASZEWSKI. Lettre a messieurs Verzeichniss der Strassen und Plätze mit Anles historiens, publicistes et autres politiques gabe deren Lage nach Quadratnetzen, Verzeiet littérateurs français et slaves, Nice, lib. slave i chniss der Offentlichen Gebäude etc. Danzig, et française, imp. Niçoise 'Th. Perriau, 1880 Bertling. 1880, w 8ce, str. 5 i karta litogr. in w Sce, str. 15.

fol. 40 fenig. PIETROW N. J. Dwie nadgrobnyja nad

- von Meissen und Umgegend, nach amtpisi konca XVII wieka Konstantinu lwanowil,

wanow | lichen Quellen und neuesten Vermessungen czu i Konstantinu Konstantinowiczu kniazijam

bearbeitet. Meissen, Bärmann, 1880, fol. podłuOstrożskim, ob. Cztientja, str. 79–81.

żne, karta chromolitogr. i str. 3 w 8ce. - Nowyje matieriały dlia istorii jugo-zapad-1 marka. noj Rosii i w czastnosti g. Kijewa, ob. Cztie

– Neuester, und Fremdenführer von Posen, nija, str. 82—85.

2 verb. Auflage, mit alphabet. Verzeichniss der PIETRUSZEWICZ Antonij. Akty Strassen, öffentl. Gebäuden etc. und den wicholnosiszczii sia k istorii jużnozapadnoj Rusi. I tigsten Nachweisungen für Fremde. Posen, Lwiw, tipogr. stauropihijskoho Instituta, 1877, Rehfeld, 1880, w 8ce, str. 8 i chromolitografia w 8ce, str. 10.

w poprzeczném fol. 1 marka. - Bronzowyi pamiatki ehipetskoho kulta - specialnyj goroda Žitomiera, sostawlienOzirisa i lzidi w hałyckoj Podolii. Lwiw, tipogr. nyi do nowiejszim swiedienijam. Kijew, izdanije staurop. Instituta, 1877, w 16ce, str. 8. Zapad. rus. magazina, 1879, fol., 1 karta.

- Kto były Bolechowskii kniazia? Lwiw, 60 kop. tipogr. staurop. Instituta, 1877, w 16ce, str. 16. POBŁOCKI Leon von. Kritische Bei.

PILAT Tadeusz dr. Pogląd na rozwój trăge zur ältesten Geschichte Litauens, 1 Theil, urządzeń gminnych i patrymonialnych w dawnej Inauguraldissertation zur Erlangung der Do

ctorwürde der phil. Facultät zu Königsberg spisana przez ..... (Odbitka z Czasu). Kraków, vorgelegt und vertheidingt den 23 December. druk. Czasu, 1880, w 8ce maléj, str. 13. 20 cnt. Königsberg in Pr., A Rosbach'sche Buchdrucke- |

- Katalog opisowy wystawy Długosza, urząrei: (1879), w 8ce, str. 1 nl., 41 i 4 nl.

dzonej w Kapitularzu katedry krakowskiej. PODGORSKI Maryan ks. Wola zarzy- Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w Sce, str. 14. cka, streszczona kronika kościelna na zakoń. - Notatki numizmatyczne: I. Mennica Bydczenie trzeciego stulecia. Jasło, nakl. autora, goska (Odbitka z Dwutygodnika naukowego). druk. L. D. Stoegera, 1878, w 8ce maléj, Kraków, druk, wł. L. Anczyca i Sp., 1878, str. 106.

w 8ce, str. 12. PODOŁYŃSKIJ S. Żytia i zdorowia

| - Notatki numizmatyczne: 1. Mennica Bydlude; na Ukraini, złożyw ..... B. w. m., 1879, goska, 2. Mennica Elbląska, 3. Papierowe pie. w Sce, str. 243.

niądze polskie z r. 1794. Dwutygodnik naukowy PODOLSKI Edward ks. Pius IX, obrońca z 1 marca – 15 czerwca r. 1878, Kraków, Polski. Lwów, nakl. autora, drukarnia ludowa, w 8ce, str. 112 – 117, 129-134, 243— 249 1879. w 8ce, str. 1V, 3 nl. i 118. i złr. i 289-291.

Podoroż do Rymu! Otwertyj lyst do Jeho – Pieczątka Sulkona, kasztelana krakowWysoko preoświaszczeństwa kir Josyfa Sembra- skiego z r. 1243 (Odbitka z tomu Vili Roztowycza, metrepolita hałyckoj Rusi. Lwiw, druk. praw Wydziału hist. filoz. Akademii umiej.). im. Szewczenka, 1877, w 16ce, str. 14. 5 cnt. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 10.

Podróże i odkrycia geograficzne, Stanley - Życiorys Zofii z hr. Branickich hr. Artui Kongo, Biblioteka warszawska z marca r. 1878, rowej Potockiej, prezesowej dam Towarzystwa . w 8ce, str. 398—410. .

dobroczynności w Krakowie, skreślił ..... Pogrzeb Tadeusza Kościuszki w grobach

członek Towarzystwa dobroczynności (Odbitka królów w katedrze krakowskiej c. 1818 dnia z Rocznika Towarzystwa dobroczynności). Kra23 czerwca. Kraków, nakł. dra Pieniążka, druk. Ko

Funk ków, druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 29. Wr. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce maléi. - ob. Beyer K., Skorowidz monet; Solstr. 22.

tyk lgn., Trzy listy. POLANIN Zbigniew. Walka Rusinów Pologne, La, et les Habsbourg. Paris, z Rusinami. uwagi nad broszura: Polityka Po- lib. et typogr. E. Plon et Cie, Vienne, lib. laków względem Rusi, napisał ..... zeszyt 1 Faesy et Frick, 1880, w 8ce, str. 82. 1 złr. i ll. Lwów, nakl. autora, F. H. Richter, 1 związ: Pomniki starodawne prawa polskiego, tomu kowa druk., 1880, w 8ce maléj, str. 31 i 42. V część 1 (tytuł tymczasowy): Rerum publi30 cnt. i 30 cnt.

carum scientiae, quae seculo XV in Polonia Polemika Józefa Szujskiego z Ludwikiem

viguit, Monumenta literaria, editionem curavit Wolskim w sprawach narodowych: 1, L. Wol

Michael Bobrzyński, in supplemento Statuta skiego Diagnoza, wydanie drugie: 11. J. Szui- synodalia Andreae, episcopi Posnaniensis, editit skiego O fałszywej historyi jako mistrzyni fal

dr. Udalricus Heyzmann. Cracoviae, sumptibus szywej polityki, wyd. 2gie; lll, L. Wolskiego Academiae literarum, typis Vi. L. Anczyc et odprawa pany. Szwiskiemu wów naleh Soc., 1878, w 4ce, str. 2 nl., 9-316 i XL. 6 złr.

Treść: Tractatus de natura jurium et bonorum regis Wilda, druk. ludowa, 1878, w 8ce, str. 109

et de reformatione regni ac ejus Reibublicae regimine, i i nl. 8o cnt.

quem in lucem edidit Stanislaus Zaborowski, regni PoPOLITALSKI geom., ob. Wolle Ot.,

loniae thesauri notarius (str. 9–104); Clarissimi baronis

Joannis Ostrorog, juris utriusque doctoris, Monumentum Plan m. Kalisza.

pro comitiis generalibus regni sub rege Casimiro pro POLKOWSKI Ign. ks. Album Długosza Reipublicae ordinatione congestum (str. 105 -144); Maku skromnemu uczczeniu czterechsetnéj rocznicy

gistri Pauli Vladimiri Tractatus de potestate papae et

imperatoris respectu infidelium nec non de ordine Cru. zgonu jego, wydane d. 19 maja 1880 r. (w 100 ciferorum et de bello Polonorum contra dictos fratres, exemplarzach). Kraków, nakl, autora, druk. Wł. traditi oecumenico Constantiensi concilio, accedit liber L. Anczyca i Sp., 1880, fol., str. 15 i 9 kart

De doctrina potestatis papae et imperatoris, editus conpodobizn, 4 złr.

tra Paulum Vladimiri per Johannem Falkenberg (str.

145—316); Statuta synodalia Andreae, episcopi Posna- Dom Jana Długosza, kartka z przeszłości, Iniensis, seculo XV confecta (str. I-XL).

[ocr errors]

i druk, Dziennika polskiego, 1879, w 8ce wię prawy, materyały, głównie z ces. tajnego Archikszéj, str. 32. 20 cnt.

wum wiedeńskiego czerpane przez ..... przePrzedstawienie obecnego stanu rzeczy znaczone na dodatkowy tom V, z pozostałości w Polsce, wręczone członkom kongresu w Ber- autora wydał i dopełnił dr. Józef Szujski. Kralinie. Przegląd lwowski z 15 lipca r. 1878, ków, nakl. Konstantego i Gustawa hr. Przezw 8ce, str. 65–73.

dzieckich, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. - ob. Exposé.

XXII, i nl., CCLXV, 400 i 1 rycina. PRZEKORA Andrzej. Zapiski 157_) PRZYBOROWSKI Józef. Znaczenie na · 1459 ..... opracował Teodor Wierzbowski. I pisu „Junoni reginae“ na monetach rzymskich. ob. Bielowski A., Monumenta Poloniae Dwutygodnik naukowy z 15 października 1878, histor., tom III str. 414-419.

Kraków, w 8ce, str. 487–490. PRZERO WA Seweryn. Cesarstwo nie- PRZYBOROWSKI K. dr., ob. Roeppel mieckie, dawniejsze i dzisiejsze stronnictwa po. R., Dzieje Polski. lityczne. Przegląd polski z listopada r. 1877—1 PRZYBOROWSKI Walery. Dzieje Polski stycznia r. 1878, Kraków, w 8ce, str. 187- do r. 1972, opracowane dla młodzieży. War225, 370–404 i 3-20.

szawa, nakł. i druk. J. Noskowskiego, 1879, PRZEWALSKIN M. Reise von Kuldscha w 16ce, str. 1 i 274. i rubel 20 kop. über den Thian - Schan an den Lob - Nor und PRZYBYSŁAWSKI Władysław, Ustęp Altyn - Tag 1876 und 1877, Übersetzung des an

des an z poszukiwań archeologicznych nad Dniestrem,

poszu die k. Russische geographische Gesellschaft in St.

dokonanych w r. 1878, odczytany na posiePetersburg gerichteten offciellen Berichtes, dd.

dzeniu Komisyi antropologicznej dnia 26 lutego Kuldscha 18 August 1877, mit 2 Karten (Ergän

1879 r. (Odbitka ze Zbioru wiadomości do zungsheft Nro 53 zu Petermanns „Geographi- Lantropologii krajowej, tom Ill dział 1). Kraków, schen Mittheilungen“). Gotha, Justus Pertes, pakk. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1879, 1878, w 4ce, str. IV, 31 i 2 karty.

w 8ce, str. 8 i 1 tablica. - Die Reise des Obersten ..... zum Lob

- ob. Kopernicki I., Poszukiwania. Nor. Russische Revue, zeszyt 6 z r. 1878, Petersburg, w 8ce, str. 561-582.

PTASZICKIJ S. L., ob. Kętrzyński W. - Mongolie et pays des Tangoutes, par N.

v St. Pietierburg. Priévalski, ouvrage traduit du russe avec l'au. PUŁASKI Kazimierz. Gospodarka krotorisation de l'auteur, par G. du Laurens de lowej Bony na kresach. Biblioteka warszawska la Société de géographie de Paris, précédé z marca r. 1878, w 8ce, str. 353—381. d'une préface de M. E. Delmar - Morgan et d'i - Ostafi Daszkiewicz. Przewodnik nauk. une introduction du colonel Yule, traduites de i liter. z marca r. 1878, Lwów, w 8ce, str. l'anglais avec l'autorisation des auteurs, par 272 – 284. J. Belin de Launay. Paris lib. Hachette et Ce, Mendli Girei. chan Tatarów perekopCorbeil. imp. Crété, 1880, w 8ce, str. LVI, skich. Przewodnik naukowy i liter, ze stycznia — 344, Z 42 rycinami i 4 kartami. 10 franków.

I listopada r. 1879, Lwów, w 8ce, str. 65–89, Przewodnik dla podróżujących za granicę: 1161-174. 267 — 279, 363 — 379, 455 — 474, Paryż. Warsz iwa, nakl. i druk. S. Orgelbranda 551-60, 649 - 672, 749 – 762, 834 – 850, synów, 1878, w 16ce, str. 55, I nl. i Plan 021950, 1044 - 1056. wewnętrzny wystawy powszechnej w Paryżu,

PYPIN A. Die polnische Frage in der w podłużném fol. 50 kop.

Literatur der russischen Slavophilen, nach ..... - po Krakowie, Kraków, nakl. i druk. Czasu,

Russische Revue, zeszyt IX z r. 1880, Peters1879, w 16ce, str. 15 z rycinami w texcie. bure, w

ile burg, w 8ce, str. 193 —224. 10 cnt. - z katalogiem salin w Wieliczce, wydany

- ob. Kozłowski L., Kwestya polska. w r. 1879. Kraków, nakl. i druk. W. Korne- ' R ..... Przywilej żydowski Bolesława ckiego, 1879, w 8ce maléj, str. 14. 35 cnt. i jego potwierdzenia. Biblioteka warszawska

PRZEZDZIECKI Alexander hr. Jagiel. z marca r. 1880, w 8ce, str. 426-442. lonki polskie w XVI wieku, uzupełnienia, roz! R. A., ob. Ryszard. A.

« PoprzedniaDalej »