Obrazy na stronie
PDF
ePub

mosty Motyrynskie mostit. ktomuż dworu maiet borti dwornyie y hony bobrowyie spolnie z inszymi ziemianmi Połockimi.

S toho imenia ku służbie zemskoy 2 koni stawit.

Jackowaia Bohdanowicza Hołubcowicza maiet imenie otczyznu muża swoieho dożywota swoieho dwor na Naczy s pasznieiu. ktomu dworu ludey wolnych dymow '15, kotorie iey daiut s paszni swoieie so wsiakoho zboża czetwerty snop y tołoki służat. ktomuż dworu ohorodnikow 2, kotorie tolko tołoki służat, a słuha odin, kotory iey konem służyt. s tych ludey bobrowszczyny na hospodara ieho miłosti prichodit 15 hroszey szyrokich. ktomuż dworu maiet borti dwornyie, hony bobrowyie na rece Naczy spolnyie z inszymi zemiany połockimi. ktomuż dworu na Wietrynie maiet 2 czełowieki, kotorie iey s paszni swoicie so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop. tołoki służat. s toho imenia ku służbie zemskoy powinna zastupowali sestra muża ieie wyszey pisanaia Marina Hlebowaia.

Iwan Ihnatowicz Mitropolij maiet zemlu kuplu otca swoicho y też swoiu w poddanych hospodarskich na Suszynie na Vfiszczy y na brati na tych zemlach maiet dwor Suszyno s pasznieiu. ktomu dworu słuh putnych 3, kotorie iemu koniem służat ohorodnikow także zemelnikow 3, kotorie iemu tolko tołoki służat, a ludey wolnych dymow 37, kotorie iemu s paszni swoieie so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop y tołoki służat, a storożom zamkowym za perewoz daiut. w hod 20 hroszey szyrokich y 2 czwertiny owsa. ktomuż dworcu dwornyie borti maiet. bobrowszczyny na hospodara ieho miłosti prichożywało s tych zeml kuplennych to iest z Burkowszczyny i hroszey a Zemcowszczyny 10 hroszey szyrokich y ktomu koli tyie zemli ludi hospodarskie iemu prodawszy ieszcze na sebe derzali powinni byli z nich na stan kublickij, kotory był v ludoy hospodarskich kublickich z ynszymi potuźniki stacyiu dawati nizli gdy onych ludey kublickich, w kotorych stan bywał hospodar ieho miłost sławnoie pamieti korol Zygimont boiarom swoim hospodarskim Iwanu a Michayłu Newelskim za ich otczyzny, kotorie w storonu moskowskuiu otyszli, otdati raczył, tohdy im tot stan kublickij otpustił i z nieho ich wyzwolił y na potom totże hospodar ieho milost tomu Iwanu Mitropolemu s tych zeml wyszey mianowanych bobrowszczynu otpustił y stoho stanu Kublickoho y zo wsich powinnostey, kotorie pered tym s tych zeml bywali, wyzwoliti raczył.

S toho imenia ku służbie zemskoy 2 koni stawit.

Alexandro Michayłowicz maiet imenie otczyznoie dwor v Słoz, czyniczach s pasznieiu. ktomu dworu słuh putnych otczyznych 4 a słuh wolnych także 4, kotorie wsi iemu konmi służat. ktomuż dworu ludey otczyznych dymow 4 a służob także, kotorie iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop y po dniu w nedeli służat, a ludey wolnych dymow 19, kotorie iemu s paszen swoich zo wsiakoho zboża daiut czetwierty snop i tołoki służat. ktomu dworu maiet borti dwornyie y hony bobrowyie po rece Swieczy z yinszymi zemianmi Połockimi.

S toho imenia ku służbie zemskoy 2 koni stawit.

Bohdan Michayłowicz maiet imenie otczyznoie dwor s pasznieiu v Słożczyniczach. ktomu dworu słuh putnych otczyznych 2, kotorie

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

most Viskij z Ładosniany z Belany, z Mosorany y z inszymi robiat. ktomuż dworcu selco ich materystoie na Wliczach na Krupnicy, w kotorom selcy ludey wolnych 6 czełowiekow y ohorodnik odin, kotorie im także s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop y tołoki służat, a z bortiey na cerkow swiatuiu Sofiu 2 pudy medu daiut y na stan Motyrinski na hospodara ieho milosti z inszymi ludmi krupnickimi stacyiu powinni dawati y most na toy dorozie Motyrynskoy s poplecznikami swoimi robiti. ktomuż imeniu oziera spolnyie z inszymi zemiany maiut, a w meste Połockom na zemli swoiey meszczanina odnoho maiut, kotory z mestom tiahnet a im poziema 2 hroszy szyrokich płatit.

S toho imenia ku służbe zemskoy konia stawit.

Wasiley a Iwan Bohdanowiczy Rakusy maiut imenie otczyznoie na Pohoste dworcy s pasznieiu, ktomu imeniu majet 2 czełowieki wolnych a ohorodniki dwa. ktomuż dworu na zemli zakupnoy 5 czołowiekow wolnych. tyie im daiut so wsiakoho zboża s paszen swoich czetwertuiu dolu. ktomuż dworcu selco Poddubie, wolnych 3 czełowieki, kotorie im także daiut so wsiakoho zboża czetwerty snop. ktomuż selcu maiet puszczu, w kotoroy derewo bortnoie y les budny.

S toho imenia ku służbie zemskoy konia stawit.

Okrom toho Iwan Rakusa maiet imenie po żonie swoiey w sele Krupnicy ludey wolnych 5 czełowiekow, kotorie iemu daiut so wsiakoho zboża czetwerty snop y tołoki służat, a na cerkow swiatuiu Sofiu pud medu daiut y most Motyrenski s popleczniki swoimi robiat.

S toho on ku służbie zemskoy konia osobliwie stawit.

Paweł Kozicki na tot czas namiesnik Połocki maiet imenie w zastawie ot zemianina Połockoho Iwana Mitropoleho na imia Vtużco ludey wolnych 5 czełowiekow, kotorie iemu daiut s paszen swoich so wsiakoho zboża czetwerty snop. ktomuż imeniu maiet borti, oziera 2 z inszymi ziemiany spolnyie. S toho imenia ku służbie zemskoy pospoł z Semenom Orechowinskim y Snieżkom konia stawit.

Bartosz Roguskij łowczy maiet imenie na spolnie na zemli kupnoy otca swoieho v boiar putnych v Onofria y v brata ieho Daniła ludey wolnych 12 czełowiekow, kotorie iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop a storożom zamkowym 3 hroszy szyrokich płatiat. ktoy zemli maiet borti y hony bobrowyie, oziera spolnyie z Woyseckim. onże maiet na Wszaczy także na zemli kupnoy v Jakima Hotoszy ludey wolnych 6 czełowiekow, kotorie iemu także s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop: bobrowszczyny na hospodara ieho milosti s panom duchownym 25 hroszey szyrokich płatiat y bobry na sebie honiat, onże w zastawie maiet ot zemianina Połockoho Iwana Mitropoleho selco Hołubowszczyny ludey wolnych 7 czełowiekow, kotorie iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża daiet czetwerty snop. Onze maiet zemlu w zastawie ot zemianina Połockoho Michna Borysowicza na Nieszczerdie, na kotoroy dwa czełowieki wolnych daiut iemu s paszen swoich czetwerty snop. Onże maiet w zastawie zemlu od ziemianina Polockoho Alexandra Indrichowicza paszniu dwornuiu y dwa czełowieki, ko'orie też iemu s paszen swoich czetwerty snop daiut. S tych wsich zeml ku służbie zemskoy 2 koni stawit.

Filip Fiedorowicz Szyszka maiet imienie po żenie swoiey na zemli Rukszynickoy dwor s pasznieiu, ktomu dworcu ludey wolnych 4 czełowieki, kotorie iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża czetwerty snop daiut a ohorodnikow odin, kotory iemu tolko tołoki służyt. Ktomuż dworu maiet borti 2, iezy na rece, kotoraia s Tiotcza ozera idet.

S toho imenia' ku służbie zemskoy konia stawit.

Wasiley Połupieta maiet imenie otczyznoie dwor Ostrowno nad Dwinoiu s pasznieiu. ktomu dworu ludey wolnych 3 czełowieki a zakupny i czełowiek, kotory sie sam zaprowadił. tyie ludi daiut iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża czetwerty snop. ktomuż dworcu słuha dworny 1, kotory koniem służyt, ohorodnik honczar i, kotory na dwor horszczki daiet. ktomuż dworcu maiet borti y hony bobrowyie po rece Oboli. onże maiet na hranicy moskowskoy w selcy otczyznom nad Sosnom 2 czełowieki wolnych, s kotorych iemu kunicy prichodit 32 hroszey szyrokich. tamże maiet 6 ozier spolnych z władykoiu archimandritom s. Michayła a z Dawydom Pankowym y kotoriu borti s tymże Pankowym. onże maiet v Witowiczoch odnoho czełowieka, kotoroho wykupił iako blizkost swoiu v ziemianina Polockoho Iwana Selawy. tot czełowiek s paszni swoieie so wsiakoho zboża daiet czetwerty snop y 6 tołok służyt. Onże maiet za datoiu hospodara korola ieho miłosti Žygimonta Awhusta 2 pustowszczyny dwora czerswiackoho na imia stepanowskuiu na Ładosnie a połowicu staiek pod Czerswiatom. na tych zemlach maiet 3 czełowieki, kotorie ieszcze iemu niczoho nie płatiat, na woli siediat, s toho wseho imenia otczyzno y wysłuhi ku służbie zemskoy 2 koni winien stawit.

Semen Stepanowicz Orechowinski maiet imenie dwor Orechowno na zemli sokolinskoy, kotorie on kupił v Szczasnoho Maruszewskoho służebnika pana Petra Szyszki woiewody Połockoho za potwerżeniem hospodaria icho miłosti sławnoie pameti korola Žygimonta. ktomu dworu pasznia y ludey wolnych 6 czełowiekow, ohorodnik odin, kotorie s paszen swoich zo wsiakoho zboża daiut czetwertuiu dolu y tołoki służat. na toyże zemli borti dwornyie y v dwa ozera vstap maiet. Onże maiet druhoie imenie Kuryłowiczy wysłuha na hospodary ieho miłosti slawnoie pameti koroli Zygimontie, s kotoroho imenia zbeh do Moskwy nieiakis Senko Prosełok. na toy wysłuzie maiet 6 czełowiekow wolnych, kotoryie iemu daiut s paszni swoieie czetwerty snop. na toyże zemli maiet borti y vstup v try ozera. tomże na welikoy dorozie za dozwoleniem pana Stanisława Dowoyny woiewody Połockoho zbudował stodołu, w kotoroy korczmu maiet. płatu iemu z nieie na hod czynit 10 kop hroszey. onże zemlu maiet na Mniutie kuplenuiu v burmistrowicza Połockoho v Semena Sawicza za potwerżeniem hospodara ieho miłosti korola Zygimonta Awhusta. na toy zemli maiet dworec s pasznie y k niemu ludey wolnych dymow 14, kotorie iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop, a ohorodniki 2, kotorie iemu po dniu w nedeli służat. na toyże zemli derewo bortnoie, hony bobrowyie y wstup wozero Mniuto maiet. Onże maiet zemlu na imia Tarhowszczynu nad małym Vtwicom kuplenuiu v Krysztofa Hlineckoho. na toy zemli ludey wolnych 5 czełowiekow, kotorie iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop. onże maiet nad welikim Vtahom 3 czełowieki wysłużonyi na hospodari ieho miłosti Žygimontie Awhustie. na toy zemli wysłużonoy y wyszey pisanoy kuplenoy maiet borti y 4 ozera y w posade zapołockom w meste maiet dwor swoy. S toho wseho imenia kuplenoho wysłużonoho ku służbie zemskoy 3 koni stawit.

ey wout czetweda popelnaieki

Wasiley Korten maiet imenie otczyznoie na Rosiey dwor s pasznieiu, ktomu dworu ludey wolnych 48 dymow, kotorie iemu s paszni swoieie so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop. ktomuż dworu maiet puszczu, w kotoroy borti dwornyie, buda popelnaia y hony bobrowyie. ktomu dworu v porozech ludey wolnych 3 czełowieki, kotorie iemu zo wsiakoho zboża daiut czetwerty snop a 2 kuniczniki, s kotorych icmu kunicy 14 hroszey prichodit. Onze maiet w mestie na welikom posade dwor na zapołockom posade 2 dworyszcza y w Krywcowie posade na ieho zemli meszczan 30, kotorie z mestom tiahnut, ale mu poziema z nich 2 kopie y hroszey 48 prichodit.

S toho imenia ku służbie zemskoy 3 koni stawit.

Mikołay Karten maiet imenie otczyznoie na Rosiey dwor s pasznieiu, ktomu dworu ludey wolnych dymow 40, kotorie iemu s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop. ktomuż dworu maiet puszczu, w kotoroy borti dwornyie y buda popelnaia y hony bobrowyie. Ktomuż dworu w Porezech wolnych 3 czełowieki, kotorie iemu także s paszen swoich so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop. Onže maiet w meste na welikom posade dworiszczo a na zapołockom posade druhoie dworyszczo, s kotorych iemu prichodit poziema 8 hroszcy.

S toho imienia ku służbie zemskoy stawit 3 koni.

Matwiey Iwanowicz Tiapinskij maiet imenie otczyznoie dworec Tiapino s pasznieiu, ktomu dworcu słuh putnych 2, kotorie iemu konem służat. ludey tiahłych służob 4 a dymow 14, kotorie iemu po dwa dni w nedeli służat. ktomuż dworu ludey kunicznych 8 cz łowiekow, s kotorych iemu kunicy prichodit kopa y hroszey 37, a ohorodniki 4, kotorie iemu po dniu w nedeli służat.

S toho imenia ku służbie zemskoy konia stawit.

Mikolay Iwanowicz Tiapinskij maiet imienie otczyznoic dworec Tiapino s pasznieiu, ktomu dworcu słuh putnych 2, kotoryie iemu konem służat a ludey otczyznych dymow 12, kotoryie po 2 dni w nedeli służat a ludey wolnych kunicznych 4 czełowicki, s kotorych iemu kunicy prichodit 48 hroszey a ohorodniki 2, kotorie iemu po dniu w nedelu służat.

S toho imenia ku służbie zemskoy konia stawit.

Wasilewa Woyniłowicza Kartinowaia Sonia Rafałowna z synami swoimi Stepanom, Iwa nom, Bohdanom maiet imenie dwor s pa

« PoprzedniaDalej »