Obrazy na stronie
PDF
ePub

Selo Iazno ludi putnyie łożki dymow 10 a siebrow (sic!) ich 5, s toho sela na hospodara ieho miłosti prichodit bobrowszczyny 11 hroszey szyrokich, na stan Kirowskij, na posłow y honcow stacyiu y podwody daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Powiedili tyie łożki, iż dey ludi putnyie Orechniniczy kupili v potużnika ich Iwana Kudinowicza selco Iaznianie zemlu 5 podymowlan, s kotoroie im na stan, stacyiu podwod dawat ani wsiakich powinowactw pomahati niechoczut.

Seło Istowlanie ludi putnyie dymow 12 a siabr ich odin. s tych Istowlan na hospodara ieho miłosti bobrowszczyny prichodit 9 hroszey szyrokich, na stan Kuriłowskij podwody i stacyiu daia, ku służbie ziemskoy konia stawiat.

Selo Leszczewiczy putnyje dymow 13 a siabrow 2, s tych Leszczewicz bobrowszczyny na hospodaria ieho milosti prychodit 15 hroszey szyrokich, na stan kuryłowski podwody y stacyiu daiut, na storoży zamkowyie jeczmeniu korec i hrosz szyroky, ku służbie zemskoy konia stawiat. W tomże sele Onisko Zenowiewicz osobno z zemli swoieie poł konia stawit.

Seło Karay mina wiczy ludi putnyie dymow 5 a siabrow ich piat, s tych Karaymonowiczow bobrowszczyny na hospodara ieho miłosti prichodit 20 hroszey szyrokich, na stan kuryłowski podwody y stacyiu daiut, na storoży zamkowyie 10 hroszey szyrokich daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Seło Parszczaki ludi putnyie dymow 8, a siabrow ich 2, s tych Parszczakow na hospodaria ieho miłosti bobrowszczyny prychodit 10 hroczey szyrokich, na stan Kuryłowskij podwodu y stacyiu daiut, storożom zamkowym 5 hroszey szyrokich, ku służbie zemskoy pod konia wyprawuiut, a potużnikow ich Lewona Waskowicza, kotory im druhuiu puł konia pomahał y wsi powinnosti z nimi pełnił buduczy na woiewodstwie Połockom pan Stanisław Hlebowicz ku imeniu swoiemu Hołomyślu wział , kotoroie imenie teper derżyt pani Ianowaia Hlebowiczowaia woiewodinaia wilenskaia, a tyie Lewonowiczy im niczoho niepomahaiut.

Seło Kononowiczy ludi putnyie soi dymow 7, a siabrow i, s toho seła na hospodara ieho miłosti bobrowszczyni prichodit 15 hroszy szyrokich, na stan Kuryłowskij podwody y stacyiu daiut, storožom zamkowym i hrosz szyrokij, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Powedili tyie ludi, iż dey pan Stanisław Hlebowicz buduczy woiewoduiu Połockim, kupił zemlu v ich potużnikow v Wasila v Iwana Swenczyczow, kotorie im konia toho wyprawowati pomahali y wsi powinnosti polnili y kupiwszy tuiu zemlu oddał służebniku swoiemu Ostafi Krywonohu. tot Krywonoh na toy semli osadil 2 czełowieki a teper tuiu 2 czełowieku po smerti Krywonoha derżyt pan Borkołub Korsak a tym soiam powinnostiey żadnych pomahati nechoczut.

Selo Kuryłowlanie ludi putnyie Dementieiewiczy dymow 51, a siabrow 25, s tych Dementieiewiczow na hospodaria jeho milosti bobrowszczyny prichodit 9 hroszey szyrokich, na woiewodu Połockoho prichodit medu 2 pudy, medniczomu ieho puł 4 hroszey litowskich, stan na hospodara ieho miłosti, pana woiewodu Połockoho posłow y honcow wsim desiatkom Kuriłowskim sprawuiut, na storoży 46 hroszey szyrokich daiut, ku służbie zemskoy 2 koni wyprawuiut.

Seło Pawłowiczy ludi putnyie dymow 18, a siabrow ich 11, s tych ludey na hospodara ieho miłosti bobrowszczyny prychodit 10 hroszey szyrokich, na stan Kuriłowskij podwodu y staciu daiut, na storoży zamkowyie ieczmienia korec daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Seło Zautianie nad Iaznom ludi putnyie dymow 2 a siabrow ich 2, s tych prichodit na hospodara ieho miłosti bobrowszczyny 12 hroszey szyrokich, na stan Kuriłowski podwody y stacyiu daiut, na storoży zamkowyie poł mernika iaczmieniu daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Powiedili tyież ludi, iż Fiedko Martinowicz Prosełkowicz kupił zemlu v potużnika ich Iwana Chrałowicza, s kotoroie puł konia ku służbie zemskoy stawiti y wsi powinnosti połniti powinien, a teper toho niczoho pomahati nechoczut.

Seło Kuryłowiczy ludi putnyie dymow 7 a sebrow ich 23, s tych ludey prichodit na hospodaria ieho milosti bobrowszczyny 9 hroszey litowskich, ku służbie woiennoy 2 koni stawiat. Powiedili tyie Kuryłowlanie, iż horodniczy Połockij pan Wasili a choruży Potocki pan Iwan kupili u prodka ich Hrydiuszka zemlu a teper oni o toie zemli im tych powinnosti pomahati nechoczut.

Seło Zabele putnych dymow 14 a siabry ich 2. s tych na hospodaria ieho miłosti prichodit bobrowszczyny 30 hroszy szyrokich, na stan Selenieiewskij stacyi y podwody daiut, na storoży zamkowyie daiut 4 korcy ieczmeniu, ku służbie ziemskoy 2 koni stawiat. Powedili tyicż Zabelanie a iż kotory seła nieboszczyk pan Iwan horodniczy wysłużył na hospodaru ieho miłosti sławnoie pamieti korolu Zigimontu Orechowno, Zahatie, Soloneiewiczy, Prozoroki, Sonniki, w kotorych menili byt o pułtorasta podymia. Tot że pan Iwan horodniczy pokupił zemli u poplecznikow ich u Stepana a u Mikity Litwinowiczow, v Waska y Ilichatysa y Saka Meleszkowicza, Miska Osipowicza, v Maxima v Amelana Petrowiczow, v Petra Androsa a Andreia Lisców, v Sawki Iakowowicza, v Martina Postawki, v Ostaszka Komela, v Artema Iesipowicza, v Chodora Harbacza, v Anani Kosarowa, v Iwana Hrudiny, kotorie im pomahali tych dwuch konij wyprawowat y stacyiu y podwody y na stan dawat, a teper s tych ziem Barkalaba norodniczoho syn nikotoroie powinnosti im pomahati niechoczut. Tyież ludi powedili, iż dey koli honec z Litwy do Połocka a s Połocka do Litwy iezdiat, tohdy dey oni meli obmenu podwodam k Litwie ieduczym v Hubliczach, a k Połocku ieduczy na Wetrynie, a teper Kublickij a Wetrenskij im obmeny ne daiut, aż do Wilna y do Połocka pripuszczaiut. Tyicż ludi powiedili, iż kniaz Micha yło Sokolinski kupił zemlu v potużnika ich Moyseia Kuzmicza, s kotoroie im w dawaniu stacyi y podwod pomahati nechoczut.

Selo Rudniki putnyie ludi dymow 3, a siabrow ich 6, tyie ludi na stan Sołonieiewski podwody y stacyiu daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Powiedili tyie ludi, iż potużniki ich Andrey Kosy, a Iakow Hłazkow, a Semen Rosolik, a Semen Nitow, a Demid Alexieiewicz prodali zemli swoi panu Wasilu w panu Iwanu Michayłowiczu Bobynickomu, s tych zenil tyie potużniki ich druhuiu połkonia stawliwali, a teper tyie Bobynickie im niwczom jako w dawaniu podwod y stacyi tak y w konia pomahati nechoczut.

Selo Kotowiczy ludi putnyie dymow 5 a siabrow ichże 2. s tych ludey prichodit na hospodaria ieho milosti bobrowszczyny 12 hroszey szyrokich, na stan kuryłowskij podwody y stacyiu daiut, na storoży zamkowyie 12 hroszey szyrokich daiut, ku służbie ziemskoy konia stawiat. Powiedili tyie kotowiczy, iż nieboszczyk pan Iwan Korsak horodniczy Połocki kupił zemlu v potużników ich v Wasila Daszkowicza, v Wasila Naumowicza, kotorie im pomahali w siakich powinnostey, a teper syn ieho pan Borkałab niczoho im niepomahaiet.

Selo Vlniki ludi putnyie domow 29, a siabr 1. tyie ludi na poslow y honcow w swoiem sele pedwody y stacyiu daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat na storoży zamkowyie 2 czetwiertiny daiut. Powiedili tyic Vholniczanie, iż dey pan Dmitr Korsak wysłużył na hospodaru ieho milosti sławnoie pamiati Korolu Zygimontie selo Bolszewiczy dymow 6o, kotoryie na hospodara ieho miłosti bobrowszczyny płaczywali rubl hroszey szyrokich, a toho net wiedoma, zaczym pan Dmitr ne płatit. Powiedili tyież ludi, iż totże pan Dinitr niet wiedoma, w kotory obyczay zabrał seło Kriwiczy podymiey sam ludey tiahłych, a pan Dmitr Korsak pomienił byti wysłuhoiu na hospodara ieho miłosti sławnoie pamieti korolu Zygimontie. Totże pan Dmitr Korsak kupił seło Tupiczyno v potużnikow ich, s kotoroho seła ku służbie ziemskoy stawliwali konia na stan Vholnickij, podwody y stacyiu dawali, a teper im toho niczoho pomahati nie choczut.

Selo Saurki ludi putnyie dymow 3, a siabry ich 2. Tyie ludi na stan Vholnicki podwody y stacyiu daiut, na storoży zamkowyie owsa połczwerti daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat. Powiedili tyie Saurki, iż dey nieboszczyk pan Petryszko Epimachowicz kupił selco v potużnikow ich Stepana Onikieiewicza a v Michayła Iwanowicza 3 dymy, s kotorych druhuiu połkonia oni wyprawowali, a teper s tych zeml pan Woyna im niczoho niepomahaiet.

Selo Boryskowlanie ludi putnyie dymow 9, s tych ludey na ho. spodara ieho miłosti prichodit · bobrowszczyny 15 hroszey szyrokich, na stan Vholnickij podwody i stacyiu daiut, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Selo Zadoroże ludi putnyie dymow 26 a siabrow ich 5. Tyie ludi ku służbie zemskoy z Semenom Orechowinskim 3 koni stawiat, na stan Łukowski 2 korcy owsa u hroszey szyrokich pokłonu daiut, od ichże potużnikow pokupił zemli Semen Orechowinskij, s kotorych im tych powinnostey pomahali niechoczat.

Powedili tyie ludi, iż nieboszczyk pan Iwan Sapieha zabrał ludey hospodarskich zamku Połockoho seło Łazki jeszcze za woicwodstwa pana Stanisława Hlebowicza podymia 40, kotoroie dey seło priwernul ku imeniu swoiemu Każnu, s kotoroho dey seła ku służbie zemskoy wyprawowali 4 koni y lowy łosinnnyie w tomże sele po rece Mniuticy bywali zamkowy.

Selo Krynki ludi putnyie dymow 7 Hrybkasz Popowicz maiet zenilu oyczyznuiu na Vrode putnuiu, na kotoroy zemli maiet 4 czełowicki, s toho s tymi Krynczanmi ku służbie ziemskoy konia stawiat.

Seło Kryczanie ludi putnyie dymow 10, s tych ludey na hospodara ieho mihosti prychodit bobrowszczyny 24 hroszey szyrokich, ku służbie ziemskoy konia stawiat.

Michayło Bolotin putny maiet zemlu swoiu oyczyznuiu na Vlinie, na toy zemli maiet ludey dymow 15, s kotorych iemu so wsiakoho zboža czet wertaia dola, na stan Vholnicki podwody y stacyiu daiut, ku służbic zemskoy konia stawiat.

Mitrofan Sawicz maiet zemlu oyczyznuiu swoiu w zaboriu putnuiu y na niey 3 czełowieki, kotorie iemu s paszen swoich daiut czetwertuiu dolu s toho ku służbie zemskoy konia stawit.

Suma koniey kozackich y pancernych y putnych 55 koniey, so wsich tych na hospodara ieho milosti prichodit bobrowszczyny 9 kop hroszey 18 szyrokich, czynit litewskich kop

12 hroszey 45. pienieżey 8. Na pana woiewodu prichodit dwa pudy medu, na podorożnika pana woiewodina prichodit 2 kopie y hroszey 25 szyrokich, czynit litewskich 3 kopy hroszey 25 litowskich, niewodniczomu wojewodinomu 12 hroszey

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »