Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

wsiakoho zboiu ludiey wolnycionie Stepanowie hnowicz maiuti

dymow 10 nad Drysoiu, s tych ludey prychodit iemu so wsiakoho zboża czetwiertaia dola, w temże imeniu maiut derewo bortnoie y łowy. Ku służbie ziemskoy konia stawiat.

Iesko Stepanowicz a Marko Michnowicz maiut imenie seło Troydewiczy, toma Marku a żonie Stepanowie otczyzna, dworec s pasznieiu. Ktomu dworcu ludiey wolnych dymów 3, s tych ludey iemu prichodit so wsiakoho zboża czetwcrtaia dola. w toniże imeniu maiut derewo bortnoie y lowy, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Semen, Wasko, Denis, Mamon a Doroszko Alexandrowiczy maiut imenieyce kuplenoie, kotorie oni kupili v meszczanina Połockoho Nikity Konczycza na Czney dworcy ich s paszniami. k tym dworcom maiut ludey wolnych dymow 5, s tych im prychodit so wsiakoho zboża czetwertaia dola. na hospodaria ieho miłosti bobrowszczyzny 10 hroszey szyrokich. ko służbie zemskoy konia stawiat.

Mikuła Semenowicz maiet imenieyco oyczyznoie na Wszaczy v Prichabech dworec s paszneiu. ktomu dworcu maiet ludi- dwa czcłowieki, kotorie icmu daiut zo wsiakoho zboża czetwertuiu dolu. w tomże imenieycu maiet hony bobrowyie y derewo bortnoie. ku służbie zemskoy konia stawit.

Iwan a Dmitr Bohhdanowiczy maiut imeneyco Ochodinskoie kuplu otca swoieho, kotoroie otec ieho kupił v meszczanina Połockoho Dariona Borowicza, na toy zemli maiut dworcy s paszniami, ktym dworcom dwa ohorodniki, kotorie im tołoki służat. w tom imeneycu maiut oziero y derewo bortnoie na storoży zamkowyie, dwa hroszy szy rokich daiut na stan na biełoie(?) podwody y stacyiu daiut, ku służbie ziemskoy konia stawiat.

Iwan Axaricz maiet ymenieyco kuplenoie w Borsukoch, kotorie on kupił v meszczanki Połockoie Fedi, dworec s pasznieiu. ktomu dworcu maiet odnoho czełowieka, kotory wysiediewszy wolu maiet iemu dawati so wsiakoho zboża czetwertuiu dolu. bobrowszczyzny na hospodara ieho milosti 5 hroszey szyrokich daiut. Ku służbie zemskoy z Fedorom Iwanowiczom konia stawiat.

Ty wsi meszczanie sut pod prisadom (sic) prawa Maydeburskoho y z mestom wo wsi posłuhach tiahnut.

Suma pocztow tych meszczan 47 koni. Powinnost ich w robotie zamkowoy pri zamku y pry porkanie iest opisano, na hospodaria ieho miłosti z ludey tych meszczan bobrowszczyzny prichodit 5 kop 57 hroszey szyrokich a litowskich desiet, to wsie czynit litowskich 8 kop 29 hroszey y 8 pienieżiey. Hospodar icho miłost sławnoic pamieti Korol Zygimont 50 hroszey szyrokich bobrowszczyzny odpustiti raczył jako wyszey opisano. Iż był pan Łukasz Bielski odniał zemlu v Maxima Pankowa, s toie zemli bobrowszczyzny hospodaru ieho miłosti bywało 8 hroszey, czoho teper za otniatiem toic ziemli tot Maxim nie daiet. na storoży z mkowyie s tychże meszczan ludey prichodit 30 hroszey szyrokich, czynit litowskich 32 hroszy y 2 pieniezi, owsa półczwerti, jeczmeniu try merki.

cztow tycie zamkowaley tych ich des

Kozaki zamku Połockoho.

Bohdan Rusinowicz maict zemlu pustowskuiu na imia Czuryłowszczyznu za datoiu woiewody Połockoho pana Stanisława Dowoyny v wolosti Niszczerechoy (sic!) na służbu kozackuiu. Słonkow Openas Plinica a Serhey Artemowicz maiut domy w mestie, a ktomu imże pan Stanisław Dowoyna woiewoda Połockij prydał na służbu kozackuiu 3 zemli pustowskich na imia Aristowszczuznu, Timonowszczynu, a Leszczyniczwyie 3 hroszy szyrokie, na stan Jezienski podwody y stacyiu daiut, ku służbie ziemskoy 2 koni stawiat.

[ocr errors]

Wasko Bohdan Semen a Mikita Miszkowiczy Vtwinkowiczy maiut zemli oyczyznyie na Naczy Kuryłowiczach oyczyznyie, putnych na tych zemlach maiut ludey dymow 5, s tych ludey im prychodit so wsiakoho zboża czetwertaia dola , na hospodaria ieho miłosti bobrowszczyny 12 hroszey szyrokich daiut, na stan zemskij podwody y stacyiu daiut, na storoży zamkowyie 3 hroszy szyrokich płatiat, ku służbie ziemskoie konia stawiat.

Selo Nieporotowiczy ludi putnyie dymow 43, s toho seła na hospodara ieho miłosti bobrowszczyny prychodit po puł treti kopy hroszey szyrokich, na storoży zamkowyie z dymu po 2 hroszy szyrokich, czynit kopa 26 hroszy szyrokich, podorożniku wojewodinomu 3 hroszey szyrokich daiut, k służbie zemskoy 3 koni stawiat.

Toho seła Nieporotowicz potużnikow zemli 2 na imia Łaptewo a Kniaziewo derżyt kozak Połockij Kuźma Kordacz za datoiu wojewody Polockoho teperesznieho a dwie zemli totże Kordasz v potużnikow ich kupił na imia Machnowo a Kaszutino, s kotorych zeml ich iako w rubleniu horoda tak yw dawaniu płatu pomahati niechoczet.

Seło Szapilno ludi putnyie dymow 27, tyie ludi ku służbie woiennoy konia stawiat, a podorożniku pana wojewodinomu 30 hroszey szyrokich daiut, powiedili tyie ludi, iż seło Mohilno ludi putnych, kotorie net wiedoma, w kotory obyczay derzyt ziemenin zemli Połockoie Iwan Iackowicz, kotory dey ku służbie 2 koni stawliwali y bobrowszczynu płaczywali, a Iwan Iackowicz toie seło menił byti wysłuchoiu na hospodaru ieho miłosti sławnoie pamieti korolu Zygimontie.

Putnyie wołosti Newedrenskie wsich dymow 10, a siabrow ich 7, tyie Niewiedrency ku służbie zemskoy konia stawiat.

Seło Mylno ludi putnyie dymow 4, tyie ludi Mylency ku służbie s panom Fiedorom Zienowiewiczom y z Ihumenom Kuzmodemianskim konia stawiat, podorożniku 20 hroszey płatiat. Powiedili tyie ludi, iż dey potużnikow ich dwa seła Dolso y Ostrowno otyszli v storonu nepriatelskuiu.

Seło Neszczerdo ludi putnyie dymow 6, s tych Nieszczerdian ku służbie ziemskoy kon, na hospodara ieho miłosti bobrowszczyny 22 hroszey szyrokich daiut, podorożniku woiewodinomu 6 hroszey szyrokich daiut, na zamok oziero y zubre wołoczat, niewodniczemu woiewodinomu 12 hroszey szyrokich daiut, potużnikow ich v storonu niepriatelskuiu otyszło dewet podymiew.

Sieło Iazno ludi putnyie dymow 12, tyie Iaznianie na posły i honcy stacyiu daiut, ku służbie ziemskoy konia stawiat, podorożniku woiewodinomu 30 hroszey szyrokich daiut, na storoży zamkowyie z dymu po 2 hroszy szyrokich, czynit hroszy 24.

Seło Lisno ludi putnyie dymow 4, a siabrow ich 3, ku służbie ziemskoy konia stawiat, bobrowszczyny Chotimiczom y Hnilcom dawati pomahaiut.

Ludi putnyic na Drysie dymow 4 ku służbie zemskoy konia stawiat, na storoży zamkowyie po hroszy szyrokich - to jest hroszy 8 daiut.

Seło Artey kowiczy ludi putnyie dymow 4 a siabrow ich 2, s tych Arteykowicz na hospodaria icho miłosti bobrowszczyny prichodit 8 hroszey szyrokich, ku służbie zemskoy konia stawiat.

Scło Mockiewiczy na Neszczerde ludi putnyie dymow 5, tyie Mockiewiczy s panom Froncom Kasporowiczom z Bartoszom łowczym a s Cwetuchoiu konia stawiat.

« PoprzedniaDalej »