Obrazy na stronie
PDF
ePub

Semen Szalazin, na ieho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 4 hroszey.

Michayło Obszakow, na jeho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 20 hroszey.

Alexiey meszczanin, na ieho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 8 hroszey.

Leon Prudnik, na ieho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 5 hroszey.

Iwan Ozaricz, na jeho zemli meszczanin odin, daiet iem paziomu 4 hroszey.

Iakow Halka, na ieho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 14 hroszey.

Chariionowa wdowa, na ieie zemli meszczanin odin, daiet iey paziomu 17 hroszey.

Michay Tichen, na icho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 20 hroszey.

Hrydko Iren, na icho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 12 hroszey.

Fiedor Byk, na jeho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziomu 13 hroszey.

Meszczane nekotorie sami po inszych posadech żywut w tom posade na ich zemlach ynszyie meszczane desiat im paziomy płatiat.

Na zemli Kuryłowoie odin meszczanin, daiet iey paziomu 4 hroszey.
Na zemi Sopunisino odin meszczanin, daiet iemu paziomu pol 9 hrosza.
Na zcmli Zankowoie odin meszczanin, daiet iemu paziomu 17 hroszey.
Na zemli Obrimowicza odin meszczanin, daiet icmu paziomu 9 hroszey.
Na zemli Iszanikowoje odin meszczanin, daiet iemu paziomu 7 hroszey.

Na zemli Iwanowie kuchty odin meszczanin, daiet iemu paziomu 4 hroszey.

Na zemli Oleszka diakonaia odin meszczanin, daiet iemu paziomu 4 hroszey,

Na zemli Rykowoie odin mészczanin, daiet iemu paziomu 14 hroszey.

Na zemli Demeszkowoie 4 meszczaniny, daiet iemu paziomu 48 hroszcy.

Na zemli Andreiewoie odin meszczanin niczoho nedaiut. · Na zemli Petra Byka dwa meszczaniny, daiut iemu paziomu 16 hroszey.

Na zemli Radiwona Nakłoczka odin meszczanin, daiet iemu paziomu 6 hroszey.

Na zemli Kanaszowoy odin meszczanin, daiet iemu paziomu 4 hroszey.
Na zemli Ziabczynoie odin meszczanin, daiet icy pazioma 5 hroszey.

Na zemli Andrcia Masłowicza odin meszczanin, daiet iemu pazioma 8 hroszcy.

Na zemli Mazalowie odin meszczanin, daict iemu paziomu io hroszey.
Na zemli Szaszanicz odin meszczanin, daiet iemu paziomu 10 hr.
Na zemli Andreia Bełoho odin meszczanin, daiet iemu paziomu 5 hr.

Na zemli Maxima Hrebenkowa odin meszczanin, daiet iemu paziomu 10 hr.

Na zcmli Fiedora Mylnika i meszczanin, daiet icmu paziomu 6 hr.

Na zemli Moysea Korowicza 2 mieszoniny (sic), daiet iemu paziomu 24 hr.

Na zemli Bohdanowey i meszczanin, daiet iemu paziomu 17 hr.
Na zemli Byzaczynie i meszczanin, daiet iemu paziomu 7 hr.
Na zemli Szaiewie i meszczanin, daiet iemu paziomu 12 hr.

[ocr errors][ocr errors][subsumed]

Na zemli Streczenskoy meszczanin 1, daiet na tuiu cerkow pozema 2 hroszy. Na zemli michayłowskoy monastyra horodenskoho meszczan 21, s kotorych na monastyr poziema prichodit kopa y 12 hr.

Na zemli Bohoiawlenskoy meszczan 8, s kotorych na tuiu cerkow prichodit poziema kopa y 6 hr. y 5 pienież.

Na zemli Ofonasowskoy meszczan 23, s kotorych na tuiu cerkow poziema prychodit 2 kopie y 16 hr. y 5 pienież.

Na ziemli Nikolskoy meszczan 17, s kotorych na tuiu cerkow prichodit poziema kopa 56 hr.

Na zemli Kuzmydemianskoy meszczan 23, s kotorych na tuiu cerkow poziema prichodit 5 kop 35 hr.

Na zemli Ekimanskoy meszczan 3, s kotorych na tuiu cerkow poziema prichodit 15 hr.

Na zemli monastyra Borysohlebskoho meszczan 33, s kotorych na tot monastyr poziema prychodit kopa 27 hroszey y 5 pienieżiey.

Na zemli monastyra Łuczenskoho swiatoho Nikoły meszczanin odin, kotory na tot monastyr poziema daiet polskich 6 hr.

Na zemli Piatnickoy meszczan 115, s kotorych na tuiu cerkow poziema prichodit kop 13 y hr. 8.

Na zemli Turiewskoy i meszczanin, kotory na tuiu cerkow poziema daiet 5 hroszey.

Na zemli cerkwi Woronochoy i meszczanin, na tuiu cerkow poziema daiet 10 hroszey.

Na zemli yhumeninoy meszczan 4, s kotorych na ieie prychodit poziema 25 hroszey.

W tomże posade meszczan na zemli szlacheckoy 45, s kotorych pozem pry imenach opisan.

Suma wsich meszczan, w tom posade semsot semdesiat y i odin meszczanin.

Druhij posad za-Połockij. Sowostian Tumaczowicz, na ieho zemli meszczan 2, s kotorych iemu pozioma prichodit 12 hroszey.

Iwan Mylnik, na ieho zemli meszczan 2, s kotorych iemu pozioma prychodit 8 hroszey.

Meszczanie kotorie sami po inszych posadech żywut, a w tom posade na ich zemlach inszyie meszczanie sediat, a im poziem płatiat:

Na zemli Iwana Samuyłowicza meszczan 3, daiut iemu poziomu 14 hroszey.

Na zemli Wolkowie meszczan 2, daiut iemu s aziomu 36 hr.
Na zemli Markowoie meszczanin i, daiet iey pazioma 15 hroszey.
Na zemli Kostka Sancowa i meszczanin, daiet iemu pazion(u) 7 hr.
Na zemli Mitka Balamuta i meszczanin, daiet iemu paziomu 10 hr.
Na zemli Tiszkowie meszczanin i, daiet iemu paziomu 4 hr.
Na zemli Matweiewie i meszczanin, daiet iemu paziomu 4 hr.
Na zemli Iwana Mihuna i meszczanin, daiet iemu paziomu 4 hr.

Na zemli Abrama Rozhołowicza i meszczanin, daiet iemu paziomu 5 hr.

Na zemli Andreiewie i meszczanin, daiet iemu paziema 5 hr.

Na zemli Michayła Lenidowicza i meszczanin, daiet iemu paziomu 2 hr.

Na zemli Zanka Kozlaka i meszczanin, daiet iemu paziomu 20 hr.
Na zemli Hordka Krawcowa į meszczanin, daiet iemu paziem 4 hr,

Na zemli Kuprianowie i meszczanin, daiet iemu pazioma 7 hr.
Na zemli Hanusowie i meszczanin, daiet iemu paziema 5 hr.
Na zemli Slesarowie i meszczanin, daiet iemu paziema 10 hr.
Na zemli Slazkowie i meszczanin nie daiet tot niczoho.

Meszczanie tohoź posadu kotorie na swoich zemlach żywut a su. sedow swoich ne maiut.

Kostanowiawa wdowa, Tumasowaia wdowa, Iwan Bely, Maxim, Michalko honczar, Chodan Mecznik, Iwan Hołpyna Puzynka, Wołyncowa wdowa, Petr Puszkar, Kopot Marszałkow, Bohdan Kozak, lakim Kormnik, Selezniewaia wdowa, Iwan Kożemiaka, Fiedor Kormnik, Indrych Niemiec, Wasko Cyhan, Zanko Waruszyn, Stanisław Vhryk, Chroł Kalitnik, Iwan Konowka, Iackowaia wdowa, Iwan Wilniewiec, Iwan Kormnik, Anania Torhowec, Semen Torhowczyk, Iakow Chomutnik, Kuzma Torhowec, Omelan Kormnik, Chona Kormnik, Wasko Sedelnik, Wasko Hrycow, Dawyd Hrycow.

Meszczanie tohoż posadu, kotoryie na zemlach cerkownych sediat. Na zemli swiatoho Ducha meszczan 4, s kotorych na tuiu cerkow prychodit paziema 18 hroszey.

Na zemli Pokrowskoy mieszczan 6, s kotorych na tuiu cerkow paziema prychodit 27 hroszey,

Na zemli Mikolskoy meszczan 7, s kotorych na tuiu cerkow prychodit paziema 41 hroszey.

Na zemli cerkownoy Kuzmodemianskoy meszczan 50, s kotorych iemu paziema prichodit kop 4 y hr. 22.

. Na zemli cerkownoy Niszczenskoy i mieszczanin daict na tuiu cerkow paziema 5 hroszey.

Na zemli cerkownoy arechwienskoy i meszczanin, daiet nå tuiu cerkow paziema 5 hroszey.

Na zemli Ihumenie mieszczaniny 2, s kotorych prychodit 1o hroszey.

Na zemli klasztora Bernadynskoho i meszczanin, kotorij paziema im ne daiet.

W tomże posade na ziemlach szlacheckich mieszczan 51, s kotorych poziemy przy imieniach ich opisany. Suma wsich mieszczan w tom posade 191.

Tretij posad Ostrowskij. Meszczanie kotorie na swoich zemlach żywut a susedow swoich ne maiut: Iwan Krawec Iwan – na zemli monastyrskoy swiatoho Iwana Predoteczy, w tomże meszczan 121, s kotorych na tot monastyr poziena prichodit kop 7 hroszey 24, 25 pienicziey.

W tomże posade na zemli Zemianina Połockoho Wasila Kartenia meszczan 30, s kotorych poziema pod imieniem spisałł. Suma wsich meszczan w tom posade 153 (sic).

Czetwerty posad lakimanskij. Meszczanin kotoryie na swoich zemlach żywut a susiedow swoich ne maiut.

Stefan Kudinowicz, Filip Torhowec. Na zemli meszczanskoy Iwana Humina odin meszczanin, kotorij iemu paziema szest hroszey daiet. .

Meszczanie tohož posadu, kotorie na zemlach çerkownych żywut a na cerkwi paziema płatiat,

Na zemli Preczystoie meszczan 12, s kotorych na tuiu cerkow paziema prichodit 34 hroszy.

Na zemli lakimanskoy 149, s kotorych na tuiu cerkow paziema prichodit 4 kopy 51 hroszy.

Na zemli Kuzmodemianskoy meszczan 51, s kotorych prychodit na tuiu cerkow paziema dwie kopie y gr. 36.

Na zemli Ihumenskoy meszczan 15, s kotorych na ieie paziema prichodit 45 hroszey.

Na zemli Ihumenskoy meszczan 25, s kotorych iey płatu nikotorych niet.

Na zemlach szlacheckich w tomże posade meszczan 14, s kotorych paziema ich sut opisanych. Suma w tom posade wsich meszczan 269.

Piaty posad słobodzkij. W tom posade na ziemli cerkownoy monastyra swiatych Borysohleba meszczan 51, s kotorych na tot monastyr paziema prichodit kop 2 y gr. 17.

Na zemli zemianina Połockoho Semena Viskoho meszczan 22.

Na zemli kniahini Ilinoie Ostrowskoie, kotoraia v zostawie v Jesmanowiczow, meszczan 30, s tych meszczan paziema pri imenach ich sut opisany.

Suma w tom posade wsich meszczan 110.
Suma wsich meszczan hospodarskich, kniazkich, panskich, ziemianskich 1.

Tyie wsi meszczanie wyszey menienyie pod prysudom prawa maydeburskoho powinnost miesta Połockoho okrom roboty zamkowoie y mestowoic, kotorie pry zamku iest opisano.

Pod zamkom Połockim hdeby na kotorom mieyscu hora skazila, kotoruiu podrubowat ludi tiahłyie Połockie, a oni zemlu posypowaiut.

Podwody na posły y honcy daiut
A prowodniki storoży zamkowyie daiut.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »