Obrazy na stronie
PDF
ePub

wysokoho a na zemnoiu net, a obadwa vzwoży z mesta ot reki Dwiny szkodliwyie.

Tuiu wežu robiat wołost Sitnianskaia, kotoria peredtym była mnoh, niżli mnohie seła moskowskij posieł to iest Komoza, Semencow, Rotno, Sołonaia Łuka, Boyki, Krataiewano, Vswaie, Ławca, a teper toie wołosti ostało seło Sitno, Kreszuty, Zamoszanie, Moszlikowlanie, Zaborcy, Troydziewiczanie a Domniki.

W toy weży v zwodu y iamy pod vzwodom net, odno worota zatworystyie dwoie z obu storon tot vzwoz robliwali y iamu pod nim kopy, wali y vzwod ozwożywali tyież seła wyszey menenyie.

Na tuiu weżu z hotowanoho derewa dwadcat kop berwenia brusia welikoho piąt kop, kotoroie derewo maiet spustit starosta daylidski rekoiu Dwinoiu, podle toie weży dwie horodni meszczan Plichowskich.

Podle tych try horodni z Welikoie Vlicy y s Ondronowa zaułka meszczanskie.

Podle tych dwie horodni meszczanskie poczawszy od kamennoho kresta mimo cerkow Woznesenia do Podolnoie vlicy starszy Daniło poriadnia.

Podle toie horodnia Iwana Potelki a Petra Kudrawoho y Wasiury Panamara z mesta ot swiatoho Mikoły.

Podle toie horodnia Koptewa Medwednicza a Iwana Mosołowicza, Hrydka Kowosowa, Chodora Nikowa.

Podle toie horodnia Petra Ślepoho s popleczniki ieho.
Podle toie horodnia Ostaszka Meleszkowicza Strosnicy s popleczniki ieho.
Podle toie dwie horodni Kowalow Koniuszewskich.

Podle tych horodnia Semena Sawicza s popleczniki ieho s Piatnic· koie vlicy.

Podle toie horodnia Bałamutowa s popleczniki ieho.
Podle toic horodnia Korszunowa s popleczniki ieho z welikoho Posadu.

Podle toie horodnia Andreia Bartoczewicza, Iwana Streżewicza, Dawyda Pankowa ozarynoie Stepana Semenowicza Zuana z Liwy, Michay Obszaka, Waska Łobszycza y inszych poplecznikow ich.

Podle toie horodnia Omeliana Szapczyna y ludey putnych z rubeža Ozeryskoie wołosti.

Podle toie horodnia Twetuszyna Kozakowa a Poteiewa s popleczniki ich nametnaia.

Podle toie horodnia Ontuszka Seliwestrowicza, Hawryła Szczuki, Slepcowa Fedorowa.

Pana Andreia Popa Meleszkowiczow s Trosnic y poplecznikow ich.
Podle tych dwie horodni Zawołockich szto Moskowskij posiek.
Podle tych horodnia boiar Kublickich nametnaia.
Podle toie horodnia Teliczynicz nametnaia.

Podle toie horodnia Wetranskaia panow Epimachowiczow. Podle toie horodnia Alexandra Lodziaticza nametnaia.

Podle toie horodnia Tomkowa Sczurahow a Martina Szczyta z Drysy.

Podle toie horodnia Pawła Połozowicza z Zołotkowiczow, Hrydka Nizko a Miszka Vtwinowicza.

Podle toie cztyry horodni meszczanskie desiatku Oponasowskoho nametnyie.

Podle tych horodnia Twietinskaia a Olekseiewskoho nametnaia.

Podle toie horodnia Wasila a Mikuly Kortenieiewiczow nametnaia, a Kostiuszkowoie z Drysy y z Swolny.

Weża sofeyskaia dewiataia. Powinien ieie robit Władyka Połockij so wsim duchowienstwom krom Ilumen. dobra y pokryta. Rublena v try steny.

Podle toie weży dwie horodni mieszczanskie welikoho posadu starszy Ostapko zahoroża mesnik, Piotr Kwiadaiew Potrykiey s popleczniki swoimi.

Podle toie horodnia panowie Tiapinskie, wsi derewo daiut, a pan Iwan Hlebowicz z Czerete z Ždanom Wasilewiczom robit.

Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza a brata ieho Wasila Hrydkiewicza z otczyzny.

Podle toie piat horoden Ihumeni Polockoie z Ihumenstwa. Podle tych horodnia meszczan Ostrowskich sotnik Paweł. Podle toie horodnia Ihumena swiatoho Nikoły z Łuczna. Podle toie horodni arcbimandryta Michayłowskoho z Horodca.

Podle toie horodnia swiatoho Iwana z Ostrowa.

Podle toie horoden piat władycznich z władyczstwa. Podle tych horodnia Ihumena Petrowskoho. Podle toie horodnia Bohdana, Iwana, Wasila Selawiczow. Podle toie horodni dwie mieszczan Ekimanskich. Podle tych horodnia panow Rogus y Chraszczow Byrybołdyniczow. Suma wsich horoden w tym Zamku 204

a weż 9.

Pod tym Zamkom hora zamkowaia na mnohich mieyscach popsowała sie y vpała, peredtym dey koliby hde na kotorom mieyscu hora skaziła sie, tohdy dey po tych mieyscach hory podrubliwali wsi ludi zamku Polockoho pryhonny, a meszczanie Połockie, toie podrubywanie zemlu posypywali niżli ludey pryhonnych mnoho otyszło w storonu nepriatelskuiu, to iest wsia wołost Sebezskaia a inszy wołosti, kotoryie pered tym tuiu horu podrubowali, derżyt pani Inowaia Hlebowiczowaia woiewodinaia Wilenskaia Hołomysl y Domniki a pan Stanisław Szyszka woiewoda Witepski derzył wołost Osweyskuiu, tyie try wołosti wysłużyłł pan Stanisław Szyszka Hlebowicz na korolu ieho miłosti Alexandru, kotorie teper podluh toie dawnoie powinnosti swoie hory podrubywati nie choczut.

. Most wysoki czerez reku Połotu nawiaz y k bramie zamkowoy, kotoraia v weży Vsteyskoy. Powinni ieie robiti wsi meszczanie Połockiie, a druhij most z weży k melikomu Posadu pered tym bywał, kolory most robliwali tyież seła, kotoryie y wežu robiat tuiu, a teper toho mostu net, dlaczoho hora zamkowaia oto wsich storon iako z mesta tak y od Dwiny reki zopsowała sie.

V tych obieiuch worot zamkowych kożdoho dnia poczerham swoim wartuiut draby, kotorych na toin zamku 30 iest, na tych drabow płat idet z myta Połockoho.

Na tom zamku storożow, kotoryie noczy na zamku kliczut y trubiat 18 tamosznichże meszczan Połockich, tyie storoży za to na rece Dwinie na sebe perewoz zawedaiut, a płat z ludey hospodarskich putnych y tiahłych y z ludey duchownych y szlacheckich na sebe maiut, kotoryie niżey pod ludmi hospodarskimi y kniazskimi iest opisano.

Strelba zamku Polockoho nayperwey :
Del spiżowych newelmi welikich 10 na kołach dobrych y kowanych.

Deło spiżowoie welikoie w dołż poł osmy piadi, kula toho dełu piadi chromoie.

Deło spiżowoie trech piadey bez koł,

[ocr errors]
[ocr errors]

Budowanie Dworca hospodarskeho w zamku hde woiewoda meszkaiet.

Nayperwiey. Dom na podkleti swetlica welikaia z sienmi y z gankom, druhij dom w stenie zamkowoy na horodniach swetloczka, komora y sien z gankom.

Tretij dom na podkleti, komora y sien.
Czetwerty dom na podkleti, komora y sien.

Piaty dom na podkleti, swietlica, komora y sien zhniła. Szosty dom nowy na podleti, swietlicy dwie, komora i sien. Ieszcze peczey y kominow net.

Piwnyca a na niey chowanie.
Kuznia, piekarnia z sienmi.
Staynia rublenaia a za dworom łaznia.

V worot zamkowych k welikomu posadu klet korolewskaia, w kotoroy żyta spiżnia bywało, taia klet nikczemnaia zhniła. Spiża do toho zamku Połockoho za woiewodstwa pana Iana Iuriewicza Hlebowicza pan Szyszko Machowicz, Tiwun Wilenski derżawca Vszpolski y Rudnickij y Penianski za listom hospodarskim posłałł piat sot solanok żyta, kotoroho teper net niczeho, kotoroie było dano do ruk meszczan Połockich, s toho žyta powiedili burmistrowie Połockie, yż użo za listom hospodarskim liczbu pered panom podskarbim zemskim vczynili, nizli na to kwitu pana podskarbielo pered nami nie okazali,

W zamku kniazkich, panskich y ziemianskich domow 65, cerkownych dworow 21, meszczanskich dworow 24.

Miesto Połockoie.

Nayperwey. Posad welikij Otca Woskresenskoho y Ofanasowskoho Iwan Petraszkowicz burmistr miesta Połockoho, na ieho zemli meszczan 31, s kotorych iemu poziema prychodit 3 kopy 46 groszy a okrom toho iemuż prichodit z hrydni brackoie poziema 6 hroszey 1).

Martin Szczyt burmistr mesta Połockoho, na ieho ziemli meszczan 5, s kotorych iemu poziema prichodit 39 hroszy. Dawyd Pankow burmistr mesta Połockoho, na ieho zemli meszczan 7, skotorych iemu prichodit poziema 43 hroszy.

Tiszno Antoszkowicz burmistr mesta Połockoho, na ieho zemli meszczan 5, s kotorych iemu prychodit poziema kopa odna hroszey 55.

Iesko Skoryna, na ieho zemli meszczan 21, s kotorych iemu poziema prichodit dwie kopie y 17 hroszey.

Maksim Szczuczynicz, na ieho zemli meszczan 27, s kotorych iemu pozema prichodit dwie kopie hroszey 95.

Pan Daniło Poradnia, na ieho zemli meszczan 26, s kotorych iemu pozema hrichodit kop 3 y gr. 31.

Petr Fediaiew, na ieho zemli meszczan czotyry, s kotorych iemu poziema prychodit 22 hroszy.

Wasko Pankow, na jeho zemli meszczan i, s kotorych iemu pozema prychodit kopa 1 y 19 hroszey.

Iwan Stanowskij, na ieho zemli meszczan 6, s kotorych lemu pozema prichodit 48 hroszey.'

Iwan Szołutka, na ieho zemli meszczan dwoch, s kotorych iemu pozema prichodit 16 hroszey.

Andrey Zachaiewicz, na jeho zemli meszczan dwoch, s kotorych iemu pozema prichodit piat hroszey.

Dawyd Czorny, na ieho zemli meszczan 3, s kotorych iemu prychodit pazioma (sic) 28 hroszey.

Dmitr Suchaczew, na ieho zemli meszczan 5, s kotorych iemu pazioma prychodit 35 hroszey.

Mikita Szpilka, na ieho zemli meszczan dwoch, s kotorych iemu pazioma prichodit 9 hroszey.

Iwan Mihun, na ieho zemli meszczan dwoch, s kotorych iemu pazioma prichodit 8 hroszey.

Iwan Nikowicz, 'na ieho zemli meszczan dwoch, s kotorych daiet iemu paziomu odin dwa hroszy.

Andrey Iakuszonok, na icho zemli meszczan dwoch, s kotorych iemu pazioma prichodit 17 hroszey.

Wasko Podrez, na ieho zemli meszczan dwoch, s kotorych iemu pazioma prichodit 37 hroszey.

Iwan Semenowicz Kozla, na ieho zemli meszczan dwoch, s kotorych iemu prichodit pazioma ir hroszey.

Harasim Susło, na ieho zemli meszczan hwoch, s kotorych iemu pazioma prichodit no hroszey.

Iakow Zyba, na icho zemli meszczan trech, s kotorych iemu pazioma prichodit 12 hroszey.

Hrydko Tonkij, na icho zemli meszczan dwoch, s kotorych icmu paziomu prichodit 8 hroszey.

Fiedor Wys scki, na ieho zemli meszczanin 1, daiet iemu paziomu 3 hr.

Fiedor Pankow, na ieho zemli mieszczanin odin, daiet iemu paziomu 5 hroszey.

Iwan Czorny, na icho zemli meszczanin odin, daiet iemu paziona 5 hroszey.

) Poziem (paziem, paziom) z odmianami w deklinacyi dajemy wiernie za przepisywaczem.

« PoprzedniaDalej »