Obrazy na stronie
PDF

Rękopis był snąć dla praktycznego ubytku przeznaczony, dlatego kopista popodkreślał ważniejsze rzeczy, jak imiona osób i nazwy miejscowości, tudzie\ prawie wszystkie liczby, a oprócz tego dla łatwiejszego rozglądu imiona te i nazwy wypisał na marginesach. Czynił to po dwakroć, gdyż dwa odmienne inkausty w tych notach marginesowych, choć jeden charakter pisma. Noty te bez świadomości rzeczy, nieraz bezmyślne. N. p. Na str. 172 obok zdania: W tomie miasteczku honczar (garncarz), kolory iemu na zam°k horszczki (garczki) daiet...u zanoiował kopista na marginesie: „Honczar miasteczko, Ż/ors^A-j" uważając wyraz honczar jako nazwę miasteczka, a wyraz horszczki, jako nazwę wsi. Na str. 220 obok Zdania: „Ktomuż dworu w sele ieie otczyz^om Prozorockom ludey wolnych dymów g", zanotował na marginesie Ieie, jako nazwę miejscowości zamiast Prozorock, gdy ieie jest zaimek odnoszący się do właścicielki Prozorocka, Maryny Wasilewny Hlebownej.

W Krakowie dnia 20 Marca iS~q.

Dr. J. Szujski.

[ocr errors]

Podle to ie dwie ohorodni Iwana hrowia Jackowiczow z otczyzny.

Podle tych horodnia Szapczyna Martinowicza Iwana Meleszkowiczow.

Podle toie horodnia Szapczyna Martinowoie a Iwana Meleszkowiczow.

Podle toie ohorodnia ludei hospodarskich Kupryłowlan desiatnictwa Borysowa.

Podle toie try horodni Oswieyskij pana Stanisława Szyszki. Podle tych horodnia Iwana Mitropoleho z Neszczerda a Iwana Nikinonowicza Troydewicz, Wąska Skaryny yhumena Piatnickoho; Łukiana Hołowienczynicza.

Podle toie horodnia Ewłanskaia, podle toie horodnia mieszczan Ekimanskich sotnik Kudi z Zubrew, podle toie horodnia turkowa Zubrykowszczyny nametnaia.

Podle toie horodnia Hleba Korsaka z Mohyłok, a pana Dmitreia Korsaka z Bolszewicz y ludey hospodarskich Vholniczan, Borysowlan y potużnikow ich.

Podle toie horodnia pana Dmitreia Korsaka z Ymency nametnaia.

Podle toie horodnia pustaia, kotoruiu rubliwali moczeż czyneta niepriatiel hospodarsky zaseł.

Podle toie horodnia Szałowskaia a Feywinowicz a Styrskij.

Podle toie try horodni Neporotolskich. Podle tych horodnia pana Stanisława Szyszki z Osyny.

Podle toie horodnia Stepana a Owfera a Karniły toliczyna Doroszkowiczow Mikity kowala.

Podle toie horodnia Semena Poludina Krywcowoho posadu. Podle toie horodnia kniaza Andreia Odincowicza z Meszkowist. Podle toie ohorodnia pana Hleba Korsaka z Weliczkowicz a z Oleszynicz Psarcow y popa Otułowskoho.

Podle toie horodnia ') ludey hospodarskich Ładosnian. Podle toie horodnia kniazia Andreia Sokolinskoho, kniazia Michayła Andreya Wasiliewicza s Kamenia a pana Iwana Służki, pana Iesmana z Makarowszczyzny, Neczeiewa z Ostrowlan.

Podle toie horodnia pana hleba Korsaka z Błosznik.

Podle toie horodnia putnych sług z Bełoho z druczan a s krynok.

Podle toie horodnia Andreia Szypowa z Wodo.

Podle toie horodnia pana Hercyka z Łowoża Sarniczany.

Podle toie horodnia Iwana Metropoleho z Vfiszcza z Żorowleny nametnaia.

Podle toie horodnia pana lacka Bystreyskoho z Bikolinicz, a Iwana Hlebowicza Korsaka z Homla, a Dawyda Pankowa.

Podle toie horodnia Iwana Mitropoleho z Suszyna a panów Kublickich.

Podle toie horodnia Matwieia Pozkowicza z Hercykom.

Podle toie horodnia Bartosza z Łobina, pana Teofana, Maksima Pietraszkowicza, Iwana s Korniewa, Iwana Postrykocza, Borysa s Twietina, Iwana Szyszki, Zankowa z Twietina.

Węża tretiaia Oswieyskaia. Tuiu wężu robili ludi hospodarskie Brasławskie a perwey diey tuiu wężu byli powinni robiti ludmi z seła Oswieyskoho niżli iako derzał toie imenie w zastawie pan Jan Hlebowicz. Tymi ludmi wyszey menenymi zarobił taia węża dobra y pokryta, nay spodie toie węży zemnaia strelnica, podle toie węży dwie horodni pana Dmitra Korsaka z Bolszewicz y z Czernieiewicz.

') Reszta wiersza niewypełniona.

[ocr errors]

') Reszta wiersza opuszczona. 2) Nic nic brakuje gdzie kropki.

Podle toie horodnia pana Semena Vlskoho z Reutowiczy. Podle toie horodnia pana lacka Bystrewskoho. Podle toie horodnia kniaziey Sokolinskich z Milkowicz. Podle toie horodnia kniazia Michayła Wasilewicza z Zabelia pod neiu hora lichaia welmi.

. Podle toie horodnia kniaziey Sokolinskich s Kry wina, pod neiu hora lichaia. Podle toie horodnia Borysohlebskaia Soponow pod neiu hora licha. Podle toie horodnia Archimandryty Michaylowskoho a Ihumena Woskresenskoho y Piatnickoho y Spaskoho popa Troieckoho Nikolskoho s Połupiety.

Podle toie horodnia Archimandryty Michayłowskoho y Ihumena Woskresenskoho y Piatnickoho.

Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza y sestr ieho s Krupnicy a Miszka Vstinowicza s Olicz nametnaia.

Podle toie horodnia wsich panów Wietrenskich z Wietrena.
Podle toie horodnia panów Epimachow z Daniewa.
Podle toie horodnia panów Kublickich.

Podle toie horodnia Iwana Petraszkiewicza Navmowa, Martina Szczytowa Kostiuszkowoie Kortenieiewiczow Kuzminoie Zabczynoie.

Podle toie horodnia Iwana Metropoleho z Butkowiczy z Suszyna. Podle toie horodnia Bołotowiczow Tiszka Owtuszkowicza, pana lacka Bystreyskoho z Suchoporowszczyny, kniazia Iuria Dunicza. Podle toie horodnia wsich panów Korsaków otczyznaia. Podle toie szest horoden tychże panów Korsaków nametnych. Podle toie horodnia Borysohlebskaia. *

Podle toie horodnia pani Woiewodinoy Wilenskoy z Iuricwicz, a panien Iurewskich, Wasilia Połupiety, Iwana Streżowicza, Iwana Selawy z Zacharę wszczyny.

Podle toie horodnia pana Szyszczyna z Zaiewiny a panów Michayłowiczów Rcutowiczow s Prudiny a pana Iesmana Nizkołow.

Podle toie horodnia ludey hospodarskich Kuprytowlan Olekseia Proseyki a Semena kupca nametnaia.

Podle toie horodnia panów Esmanow s Owsiai.
Podle toie horodnia pustaia.

Podle toie horodnia wseie wołosti kuryłowskoie nametnaia.
Podle toie horodnia meszczan Ostrowskich, desiatnik ich Paweł.
Podle toie horodnia monastyra swiatoho Mikoły z Łuczna nametnaia.
Podle toie horodnia pana Dmitreia Korsaka s Turiczyna z dwiema
czełowieki hospodarskimi Sitniany.

Podle toie horodnia podlemieszczan Ostrowskich.

Podle toie horodnia pana Iwana Hlebowicza s Orechowna y s Prozorok z Zabclany z Semenom kupcom, kniaziem Michayłom Sokolinskim. Podle toie horodnia pana Woyny z Mohyłok nametnaia. Podle toie horodnia mieszczan Efrasimenskich diesiatnik Doska. Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza y z bratieiu ieho z Skrupnicami a Miska Vtwinowicza s Owlicz a Alexandrowiczow s Panszywicz.

Podle toie horodnia pana Iwana Hlebowicza z Kniażyny, Semena Michayłowiczow s Kotowicz, Iwana Kmianina y popleczników ich.

Podle toie horodnia meszczan Bohosłowskich z Zharbaczewiczów. Podle toie horodnia Newedrenskaia Uewickaia z Ihumenom Kuzmo demianskim.

Podle toie horodnia Iwana z bratieiu Iackowiczom z Dochnora.
Podle toie horodnia Ososnikow Arteykowiczow.

[ocr errors]

Węża osmaia w kotoroy worota ku welikomu posadu potrcbuiet fundamentu rublenia y hora pod neiu na vzwozie welmi otoptana bo most

« PoprzedniaDalej »