Obrazy na stronie
PDF

Rękopis był snać dla praktycznego użytku przeznaczony, dlatego kopista popodkreślał ważniejsze rzeczy, jak imiona osób i nazwy miejscowości, tudzież prawie wszystkie liczby, a oprócz tego dla łatwiejszego rozglądu imiona te i nazwy wypisał na marginesach. Czynił to po dwakroć, gdyż sa dwa odmienne inkausty w tych notach marginesowych, choć jeden charakter pisma. Noty te bez świadomości rzeczy, nieraz bezmyślne. N. p. Na str. 172 obok zdania : ,W tomże miasteczku honczar (garncarz), kotory iemu na zamok horszczki" (garczki) daiet...“ zanotował kopista na marginesie: Honczar miasteczko, Horszczkiuważając wyraz honczar jako nazwę miasteczka, a wyraz horszczki , jako nazwę wsi. Na str. 220 obok zdania: Ktomuż dworu w sele ieie otczyznom Prozorockom ludey wolnych dymow 9“, zanotował na marginesie leie, jako nazwę miejscowości zamiast Prozorock, gdy ieie jest zaimek odnoszacy się do właścicielki Prozorocka, Maryny Wasilewny Hlebownej. W Krakowie dnia 20 Marca 1879.

Dr. J. Szujski.

Widimus wypisania Rewizij Połockoie czerez pana Jana Kmitu marszałka a Martina Podcewskoho koniuszoho Trockoho w roku tysiecza piatsot piat

diesiat wtorom odprawowanoie. Za roskazaniem Hospodara Jeho miłosti popis Zamku Połockoho czerez Jana Kmitu a Martina Podcewskoho koniuszoho Trockoho.

Leta ot narożenia Syna Bożoho tysiecza piatsot piatdesiat wtoroho msca marca dewiatoho dnia.

[ocr errors][ocr errors]

Weża druhaia rublena z fundamentu v try steny. Powinni jeie robit kniaz Łukomskie y wsi ziemianie Bolinskie y z Selca dobrowiekoho y ludii duchownych popleczniki ich, o kotory.ch oni lepiey wiedaiut, taia weża dobra y pokryta.

Podle toie weży try ohorodni pana Mikołaja Hlebowicza z Kołomysli.
Podle to jest horodnia Ihumena Petrowskoho nametnaia.

Podle to ie dwie ohorodni Iwana hrowia Jackowiczow z otczyzny.
Podle tych horodnia Szapczyna Martinowicza Iwana Meleszkowiczow.
Podle toie horodnia Szapczyna Martinowoie a Iwana Meleszkowiczow.

Podle toie ohorodnia ludei hospodarskich Kupryłowlan desiatnictwa Borysowa.

Podle toie try horodni Oswieyskij pana Stanisława Szyszki. Podle tych horodnia Iwana Mitropoleho z Neszczerda a Iwana Nikinonowicza Troydewicz, Waska Skaryny yhumena Piatnickoho; Łukiana Hołowienczynicza.

Podle toie horodnia Ewłanskaia, podle toie horodnia mieszczan Eki. manskich sotnik Kudi z Zubrew, podle toie horodnia turkowa Zubrykowszczyny nametnaia.

Podle toie horodnia Hleba Korsaka z Mohyłok, a pana Dmitreia Korsaka z Bolszewicz y ludey hospodarskich Vholniczan, Borysowlan y potużnikow ich.

Podle toie horodnia pana Dmitreia Korsaka z Ymency nametnaia.

Podle toie horodnia pustaia, kotoruiu rubliwali moczeż czyneta niepriatiel hospodarsky zasel.

Podle toie horodnia Szałowskaia a Feywinowicz a Styrskij.

Podle toie try horodni Neporotolskich. Podle tych horodnia pana Stanisława Szyszki z Osyny.

Podle toie horodnia Stepana a Owfera a Karniły toliczyna Doroszkowiczow Mikity kowala.

Podle toie horodnia Semena Poludina Krywcowoho posadu. Podle toie horodnia kniaza Andreia Odincowicza z Meszkowist. Podle toie ohorodnia pana Hleba Korsaka z Weliczkowicz a z Oleszynicz Psarcow y popa Otułowskoho.

Podle toie horodnia 1) ludey hospodarskich Ładosnian. Podle toie horodnia kniazia Andreia Sokolinskoho, kniazia Michayła Andreya Wasiliewicza s Kamenia a pana Iwana Służki, pana Iesmana z Makarowszczyzny, Neczeiewa z Ostrowlan.

Podle toie horodnia pana bleba Korsaka z Błosznik.
Podle toie horodnia putnych sług z Beloho z druczan a s krynok.
Podle toie horodnia Andreia Szypowa z Vrodo.
Podle toie horodnia pana Hercyka z Łowoża Sarniczany.

Podle toie horodnia Iwana Metropoleho z Vfiszcza z Zorowleny nametnaia.

Podle toie horodnia pana Iacka Bystreyskoho z Bikolinicz, a Iwana Hlebowicza Korsaka z Homla, a Dawyda Pankowa.

Podle toie horodnia Iwana Mitropoleho z Suszyna a panow Kublickich.
Podle toie horodnia Matwieia Pozkowicza z Hercykom.

Podle toie horodnia Bartosza z Łobina, pana Teofana, Maksima Pietraszkowicza, Iwana s Korniewa, Iwana Postrykocza , Borysa s Twietina, Iwana Szyszki, Zankowa z Twietina.

[ocr errors][merged small]

Podle tych dwuch horodni tohož pana Dmitreia Stupeczyna a pana Hlebowicza z Daniłowszczyzny a ludey hospodarskich Vholniczan y Boryskowlan.

Podle tych horodnia kniazia Andreia Sokolinskoho a kniazia Iuria Mosalskoho z Horodca. Podle toie horodnia pana Michayła Sapiehi z Łużkow. Podle toie horodnia Samsona Zahowały z Zadorozia z Semenom Kopciom a s Katerniczy.

Podle toie horodnia sela Zaowutskoho starszy lakim Małowicz..

Podle tych horodnia putnych ludey hospodarskich s Twietina a Borysowa Zankowicza z bratieiu jeho i Iwaska Pankowa s popleczniki ich.

Podle toie horodnia putnychże ludiey Ontona Łanewicza z Ystu.
Podle tych druhaia ohorodnia Bezdedowskich panów Ondrychowiczow.

Podle tych try horodni pana Iwana Hlebowicza z Orechowna z Semenom kupcom a panom Zienowiewiczom, kniazia Michayła Sokolinskoho z Sołonieiewszczyzny y wsieho stanu Sołonieiewskoho.

Podle tych try horodni wsich Teliczyniczow Kozłowa Hrydkowicz, pana Iwana Hlebowicza z Hawryłowicz, pana Semonowa z Zaskorok y pana Semena Vzkoho y Władyczyny z Łutowa.

[ocr errors][ocr errors]

2) Reszta wiersza opuszczona. 2) Nic nie brakuje gdzie kropki.

Podle toie horodnia pana Semena Viskoho z Reutowiczy.
Podle toie horodnia pana Iacka Bystrewskoho.
Podle toie horodnia kniaziey Sokolinskich z Milkowicz.

Podle toie horodnia kniazia Michayła Wasilewicza z Zabelia pod neiu hora lichaia welmi.

Podle toie horodnia kniaziey Sokolinskich s Krywina, pod neiu hora lichaia.
Podle toie horodnia Borysohlebskaia Soponow pod neiu hora licha.

Podle toie horodnia Archimandryty Michayłowskoho a Ihumena Wo. skresenskoho y Piatnickoho y Spaskoho popa Troieckoho Nikolskoho s Połupiety.

Podle toie horodnia Archimandryty Michayłowskoho y Ihumena Woskresenskoho y Piatnickoho.

Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza y sestr ieho s Krupnicy a Miszka Vstinowicza s Olicz nametnaia.

Podle toie horodnia wsich panow Wietrenskich z Wietrena.
Podle toie horodnia panow Epimachow z Daniewa.
Podle toie horodnia panow Kublickich.

Podle toie horodnia Iwana Petraszkiewicza Navmowa, Martina Szczytowa Kostiuszkowoie Kortenieiewiczow Kuzminoie Zabczynoie.

Podle toie horodnia Iwana Metropoleho z Butkowiczy 2 Suszyna.

Podle toie horodnia Bołotowiczow Tiszka Owtuszkowicza, pana lacka Bystreyskoho z Suchoporowszczyny, kniazia Iuria Dunicza.

Podle toie horodnia wsich panow Korsakow otczyznaia.
Podle toie szest horoden tychże panow Korsakow nametnych.
Podle toie horodnia Borysohlebskaia.

Podle toie horodnia pani Woiewodinoy Wilenskoy z Iuriewicz, a panien Iurewskich, Wasilia Połupiety, Iwana Streżowicza, Iwana Selawy z Zacharewszczyny.

Podle toie horodnia pana Szyszczyna z Zaiewiny a .panow Michayłowiczów Reutowiczow s Prudiny a pana Iesmana Nizkołow.

Podle toie horodnia ludey hospodarskich Kuprytowlan Olekseia Proseyki a Semena kupca nametnaia.

Podle toie horodnia panow Esmanows Owsiai.
Podle toie horodnia pustaia.
Podle toie horodnia wseie wołosti kuryłowskoie nametnaia.
Podle toie horodnia meszczan Ostrowskich, desiatnik ich Paweł.
Podle toie horodnia monastyra swiatoho Mikoły z Łuczna nametnaia.

Podle toie horodnia pana Dmitreia Korsaka s Turiczyna z dwiema czełowieki hospodarskimi Sitniany.

Podle toie horodnia podlemieszczan Ostrowskich.

Podle toie horodnia pana Iwana Hlebowicza s Orechowna y s Prozorok z Zabelany z Semenom kupcom, kniaziem Michayłom Sokolinskim.

Podle toie horodnia pana Woyny z Mohyłok nametnaia.
Podle toie horodnia mieszczan Efrasimenskich diesiatnik Doska.

Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza y z bratieiu jeho z Skrupnicami a Miska Vtwinowicza s Owlicz a Alexandrowiczow s Panszywicz

Podle toie horodnia pana Iwana Hlebowicza z Kniażyny, Semena Michayłowiczow s Kotowicz, Iwana Kmianina y poplecznikow ich.

Podle toie horodnia meszczan Bohosłowskich z Zharbaczewiczów.

Podle toie horodnia Newedrenskaia Dewickaia z Ihumenom Kuzmo demianskim.

Podle toie horodnia Iwana z bratieiu Iackowiczom z Dochnora.
Podle toie horodnia Ososnikow Arteykowiczow.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Weża osmaia w kotoroy worota ku welikomu posadu potrebuiet fundamentu rublenia y hora pod neiu na vzwozie welmi otoptana bo most

« PoprzedniaDalej »