Obrazy na stronie
PDF
ePub

Regem Angl. ann. 36 ca do causa peccati humanis viri.

onibus aliis

quam fere obscurarunt Auctores tum veteres tum novi: quia sic interpretabantur Scripturas, ut simul vellent tamen rationis humanae judicio satisfieri etc. Quem libellum his tandem verbis concludit: Censeo non aliter atque pestem fugiendos hominum commentarios in rebus sacris , quod doctrina spiritus pure nisi e scripturis hauriri Indo.com. non possit. Hanc tamen suam de libero arbitrio sententiam postea

non modo ipse revocavit, sed di contingent etiam velut Stoicorum opinionem, et Manichaeo. bus,seu de li. rum delirationes insaniasque confutavit. Nec mi. Item in editi: nor illa Thrasonis Gallici in suis Institutionibus annorum. 2 superbiloquentia : Parum, ait, me movent, quae 2) In institut. in veterum scriptis de satisfactione passim occur- 4. oection.3s. runt. Video quidem eorum nonnullos (dicam simpliciter, omnes fere, quorum libri exstant) aut in hac parte lapsos esse, aut nimis aspere ac dure locutos. Quid hoc, quaeso, est aliud, quam in praestantissimos viros , cum quibus nec vitae sanctimonia , nec solida persectaque eruditione conferri possunt Rabini isti, scelerata procacitate insultare, atque adeo veterem religionem, hoc est, Catholicam veramque doctrinam, impie nequiterque irridere, et sacra omnia convellenda et pessumdanda permittere populo , qui vel sponte ad omnem hujusmodi licentiam et sacrorum neglectum praeceps fertur? Neque enim eo uno de ss. Patsolum Patribus magnam auctoritatem tribuimus , late u sile po quod fuerint omni doctrina et virtute ornatissimi, sententiam quos constat Spiritu sancto, qui est Spiritus ve- teplo Eccle: ritatis , permotos atque incitatos, non adumbra

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Lirinensis

. siae,

[ocr errors]

tam quandam eruditionis imaginem, ut isti novatores, sed sinceram, solidam atque expressam doctrinam, divinarumque literarum, quae ab eo. dem spiritu profectae sunt, rectam intelligentiam consecutos esse, semperque tenuisse : sed vel maxime ob eam etiam causam, quod ex eorum praeclaris ac fide dignis testimoniis perspicue intelligamus , quaenam ipsorum temporibus sententia

et doctrina fuerit Ecclesiae Catholicae, quae co1. Tim. 3, 15. lumna est et firmamentum veritatis.

Quod quam magni faciendum sit, adversariorum studium atque institutum haud obscure declarat. Quotiescunque enim suam doctrinam Patrum auctoritate stabilire sibi

posse

videntur, id quidem et summa voluntate, et libenter studioseque faciunt: sed qua fide, non ignorant eruditi: ac tunc quidem et sancti et docti habentur, nec sine plausu laetitiaque eorum laudes celebrantur : ubi vero, ut fit, ab ipsis dissentiunt, statim exploduntur, et in numerum hominum, qui errare possunt, rejiciuntur. Proinde novus hic labor cum ad alia, tum ad convincendos et redarguendos etiam eos non parum conferet, qui in hunc Catechismum scribere, ac virus acerbitatis suae evomere, eumque petulanti lingua et insano studio non desi. nunt insectari: Nec sane mirum. Male habet ho. stes conjuratos Ecclesiae hoc qualecunque doctrinae Catholicae compendium : illis est veluti sudes in oculis id omne, in quo sentiunt' ad veteris religionis confirmationem et illustrationem magna inesse momenta. Hinc illae lacrymae,

[ocr errors]

hinc odia et furores adversariorum, in libri hujus Auctorem ita debacchantium, ut omnis modestiae , caritatis, et pietatis Evangelicae prorsus obliti esse videantur.

Aegre ferunt invidi homines, optimum Caesarem in Austria hoc opus primum publicasse, tum Reges, Principes ac Ma. gistratus maximos pro sua quidem auctoritate curasse sedulo, ut hic Caesareus Catechismus publice doceatur: et in varias quoque linguas traductus, magno bonorum consensu simul et applausu passim excipiatur. Pergant igitur isti, si secus fieri non potest, pergant, inquam, latrare atque mordere: rideant et contemnant, quod in Curiis prudentissimi Magistratus , et in Gymnasiis viri eruditissimi comprobarunt. Quod si non uni credunt operis hujus Auctori, saltem Patribus , quos ille duces de consulto sequitur, aut certe quidem Ecclesiae matri, quam CHRISTUS audire Matth. 18, 17. praccepit, fidem et auctoritatem velint concedere. Alioquin caeci sunt et obstinate praefracti, ni videant et admittant scripturae Patrumque testimo. nia, quae bona fide collecta proponuntur. Inspiciant suos ipsi codices, adeant fontes, et conferant omnia., quae hic e Patribus adducuntur : deinde judicent, sed ita, 'ut venerandae antiqui. tatis potius, quam profanae novitatis se studio. sos esse declarent. 'Jam vero si communis est Patrum sententia, si firma et certa Ecclesiae doc

quam hic liber repetit atque confirmat, inique profecto faciunt, qui hoc uni auctori crimen exprobrant : quod si omnino crimen haben

trina,

dum est, non magis in illo uno, quam in Catho.
licis omnibus erat reprehendendum. Sed hac ni-
mirum arte et fraude libenter utuntur Sectarii
ut, quemadmodum Rhetores docent, ad odium
invidiamque conflandam nihil non congerant, va-
riosque hominum impotentium concitent affectus
vociferando, ut, si non prudentium, at populi sal-
tem judicio vincere et triumphare videantur. Cui
passim non modo populares , sed etiam doctiores
quique novi Evangelii praecones , fallacissime se-
se venditare et mentiendo persuadere solent, ea,
quae in Catholica Ecclesia observantur, nuper
nata, et paucis ante annis, nescio quorum Pon-
tificum, aut Monachorum, aut Sophistarum inge.
niis reperta, atque in Ecclesiam invecta esse. Ne-
que enim, ut exempli causa aliqua commemorem,

Melanchthonem ab hac calumnia apertisque men1. In Apolo: daciis pudor revocavit: Neminem - videlicet ante onis. cap.de Gregorium Magnum ex veteribus scriptoribus InSanctorum. vocationis Sanctorum mentionem fecisse : In ve.

teri Ecclesia morem consuetudinemque servatam ,

ut post divortium personae innocenti, conjuge Wittenber superstite, alteri nubere liceret: Sacramenti Euin Appendice charistiae 3 oblationem pro mortuis, Augustini Serioris ordi. aetate nondum usurpatam fuisse. Sed nec Brentius scribere dubitavit: Veteribus *

prorsus ignolo defccl'au: tam fuisse Transubstantiationem: Eucharistiam

non creditam fuisse olim, Sacrificium esse proA) In Confcs. pitiatorium, aut ex se ad remissionem expiatio

nemque peccati institutum : Nihil quod definitum sit aut certum , Augustinum de Purgatorio posteris

2) In examine

2 ordinando

locorum

tion. c. de Conjugio.

5) In libel.

ctoritate et veterum scriptis.

sione Witten bergensi.

19. sect. 3.

[ocr errors]

3) Lib. 4. c. 15 sect. 12.

prodidisse. Calvinus vero quid? Neminem ' us- ; In instita. que ad Gregorii tempora vidisse, quod Matrimo- c. 19. sect.se nium pro Sacramento

Sacramento datum fuerit : Veteres , 2 cum de Sacramentis proprie loquuntur, ac prae- 2) Lib. 4. o. sertim Augustinum, non plura duobus, Baptismo nimirum et Eucharistia, agnovisse: Omnes 3 teres una voce clamare, nullam penitus voculam a CHRISTO emissam , cui non sit necessario ob. temperandum , eosque nulla dubitatione ubique docere, ea, quae vocamus Evangelica consilia, CHRISTUM non consuluisse duntaxat, sed jus. sisse: Confessionem * (quam vocat auricularem)) Lib.z.inst. multis post CHRISTUM saeculis inauditam fuisse atque inusitatam. Haec atque id genus mendacia, quibus veluti flosculis eorum conciones et libri exornati sunt, ex hoc opere nullo negotio plane aperteque redarguuntur. Postremo habent hic ad manum Parochi et Concionatores , quo ad Catechismum aliis tradendum paratiores accedant, unde minori etiam negotio colligant caetera, quae suscepto argumento et auditorum captui magis accommodata esse videbuntur. Plurimum vero refert, eos, qui docent alios de Religione, ex Catechismo semper aliquod sibi caput excerpere , quod auditoribus tradant, et observata methodo expediant luculenter.

Utantur ergo et fruantur hoc labore boni omnes, sive magistri , sive discipuli. Habeant sane, unde se et suos in praecipuis Catholicae doctrinae capitibus , locisque multis Theologicis , de quibus nunc maxime disceptatur, commonefaciant, et solida veritatis te.

« PoprzedniaDalej »