Obrazy na stronie
PDF

Ubi agnovimus Christum in Psalmo de se prophetantem : Psalm. 2, 1. Dominus dixit ad me , filius meus es tu, ego hodie genui te: ibi agnovimus Ecclesiam in eo, quod sequitur : Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. Ubi agnovimus CHRISTUM in eo, quod scriptum est: Et ipse tanquam sponsus proPsalm. ts, 6. cedens de thalamo suo, exultavit ut gigas ad currendum viam : ibi agnovimus et Ecclesiam in eo, quod paulo superius dicitur : In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum. In sole posuit tabernaEcclesia in culum suum: Ipsa est Ecclesia in sole posita, hoc est, in *°'* ""*"* manifestatione omnibus nota usque ad terminos terrae. Adfert deinde plura ex scripturis testimonia, veluti ex psalm. XXI. Convertentur ad Dominum universi fines terrae etc. Ex psalm. CVI.: Exaltare super caelos Deus, et super omnem terram gloria tua. Ex psalm. LXXI.: Et dominabitur a mari usque ad mare etc. Item ex Daniel. II. : Lapidem crevisse , et factum montem magnum, et replevisse omnem terram. Ex Habac. III. : Et laudis ejus plena est terra. Ex Esai. : LIV.: Laetare sterilis, quaé noii paris etc. Ex psalm. XLIX.: Et vocavit terram a solis ortu usque ad

occasum. Et ex Soph. II. : Adorabunt eum viri de loco .

suo, omnes insulae gentium.

3. IDEM contr. epist. Manich., quam vocant fun

Augustinum, dam. cap. 4.: Ut omittam sincerissimam sapientiam, multa ,

[ocr errors]

$,{'„Χ. sunt alia, quae in Catholicae Ecclesiae gremio me justissi

lica teneant: me teneant. Tenet consensio populorum atque gentium,

Joann. 2i, 11. tenet auctoritas miraculis inchoata, spe nutrita , Icaritate aucta, vetustate firmata. Tenet ab ipsa sede Petri Apostoli , cui pascendas oves suas post resurrectionem Dóminus commendavit, usque ad -praesentem Episcopatum successio sacerdotum. Tenet postremo ipsum Catholicae nomen , quod non sine causa inter tam multas haereses sic ista Ecclesia sola obtinuit, ut, oum omnes haeretici se Catholicos dici velint, quaerenti tamen peregrino alicui , ubi ad Catholicam conveniatur, mullus haereticorum vel basilicam suam , vel domum audeat ostendere.

4. IDEM de vera Relig. cap. 7, : Tenenda est nobis Christiana religio, et ejus Ecclesiae communicatio, quae Catholica est, et Catholica nominatur , non solum a suis, verum etiam ab omnibus inimicis. Velint enim nolintve ipsi quoque haeretici, et schismatum alumni , quando non cnm suis, sed cum extraneis loquuntur, Catholicam nihil

cathglica Ήo aliud, quam Catholicam vocant. Non enim possunt intellimiuatur ad

gi, nisi hoc eam nomine discernant, quo ab universo or-§iverso or. be nuncupatur._ * 5. ViNCENTIUS Lirin. Lib. adv. profan. omn. haeres. ,.„..„„.

novat. : Ille est verus, et germanus Catholicus, qui verita- licus qùiììt. tem Dei , qui Ecclesiam, qui Christi corpus diligit, qui divinae religioni, qui Catholicae fidei nihiI praeponit, non hominis cujuspiam auctoritatem, non amorem, non in nium , non eloquentiam , non philosophiam: sed haec cuncta «lespiciens, et in fide fixus et stabilis permanens, quicquid üniversaliter antiquitus Ecclesiam Catholicam tenuisse cognoverit, id solum sibi tenendum credendumque decernit. Quicquid vero ab aliquo deinceps uno, praeter omnes, vel contra omnes sanctos, novum et inauditum subinduci senserit, id non ad religionem, sed ad tentationem potius intelligat pertinere. Et snb libri principium : In ipsa Catholica Ecclesia magnopere curandum est, ut id te- $*££; nieamus , quod ubique , quod semper, quod ab omnibus $.30prie creditum : hoc est etenim vere proprieque catholicum, quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quae omnia vere universaliter comprehendit. Sed hoc ita demum fit, si sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem. Seque- Universitas. mur autem universitatem hoc modo : Si hanc unam fidem veram esse fateamur, quam tota per orbem terrarum confitetur Ecclesia : Antiquitatem vero ita , si ab his nulla- Antiquitas. tenus sensibus recedamus, quos sanctos majores ac patres nostros celebrasse manifestum est. Consensionem quoque Consensas. itidem, si in ipsa vetustate, omnium vel certe paene om- nium sacerdotum pariter et magistrorum definitiones sententiasque sectemur. Quid igitur faciet Christianus Catholicus, si se aliqua Ecclesiae particula ab universalis fidei communione praeciderit ? Quid itaque, nisi ut pestifero corruptoque membro sanitatem, universi corporis anteponat ? T Quid si novella aliqua contagio non jam portiunculam tantum , sed totam pariter Ecclesiam commaculare conetur? Tunc item providebit, – ut antiquitati inhaereat, quae prorsus jam non potest ab ulla novitatis fraude seduci. Quid si in ipsa vetustate, duorum aut trium hominum , vel certe civitatis unius, aut etiam provinciae alicujus error deprehendatur? Tunc omnino curabit, ut paucorum temeritati vel inscitiae, si qua sunt universaliter., ... antiquitus universalis *) Concilii decreta proponat. Quid 3.Aiig* E* si tale aliquid emergat, ubi nihil ejusmodi reperiatur?* Tunc operam dabit, ' ut collatas inter se Majorum consulat interrogetque sententias, eorum duntaxat, qui diversis licet temporibus et locis, in unius tamen Ecclesiae Ca

[ocr errors]
[ocr errors]

tholicae communione et fide permanentes, magistri probabiles exstiterunt: et quicquid non unus aut duo tantum, - sed omnes pariter uno eodemque consensu, aperte , frequenter, perseveranter, tenuisse, scripsisse , docuisse cognoverit, id sibi quoque intelligat absque ulla dubitatione credendum. 6. HIERONYMUS in dialog. adv. Lucifer.: Brevem £y;** tibi apertamque animi mei sententiam proferam : in illa es"*""""' se Ecclesia permanendum , quae ab Apostolis fundata, usque ad diem hanc durat. Sicubi audieris eos, qui dicuntur CIIRISTI, non a Domino JESU CHRISTO, sed a quoAntichristi quam alio nuncupari , ut puta Marcionitas, Valentinianos, °""*** Montenses sive Campitas: scito non Ecclesiam CHRISTI, sed Antichristi esse synagogam. Ex hoc enim ipso, quod - postea instituti sunt, eos se esse indicant, quos futuros 1. Tim. $, 1. Apostolus praenunciavit. 7. BEDA in cant. VI.: Sicut unus Dominus, una fi.$T des , unum baptismum , unus Deus et pater omnium, ita √ est una Catholica electorum omnium multitudo, per omnia ','''" et mundi loca et tempora saeculi , eidem uni Deo et patri ' dicitur. subjecta. 4. E. AUGUSTINUS tract. 32. in Joann.: Ecclesia est corpus CHRISTI, in hoc corpore membrum es : cum ergo membrum sis ejus corporis , quod loquitur omnibus linguis, crede, te loqui omnibus linguis. - Unitas enim membrorum caritate concordat, et ipsa unitas loquitur, ;ger. 1* * quomodo tunc unus homo loquebatur. Datus est spiritus ad manifestationem : quia alii datur per spiritum sermo sapientiae etc. ; sed tu forsitan eorum omnium , quae dixi, nihil habes. Si amas, non nihil habes : si enim amas unitatem, etiam tibi habet, quisquis in illa habet aliquid. ¢mmunio Tolle invidiam , et tuum est, quod habeo : tollam invi

[ocr errors]

íí'í' diam , et meum est, quod habes: livor separat, caritas ;;:;:;.'* jungit Oculus solus videt in corpore, sed numquid soli sibi oculus videt? Et manui videt, et pedi videt, et ceteris membris videt: non enim si aliquis ictus in pedem veniat, avertit se oculus inde, ut non praecaveat etc. 2. EUSEBIUS Caesar. hist. Eccl. Lib. VII. cap. 19.: Ubi agit de Nepote Episcopo et ejus schismate, refert ex Dionysio Alexandrino, quemadmodum ille Presbyteros haeresi Chiliastarum infectos instituerit: eosque valde paratos et promptos fuisse ad assentiendum veritati perceptae, et schismati atque errori abrenunciandum. 3. AUGUSTINUS Lib. II. d. baptism. contr. Donat. cap. 6. : Vos itaque Donatistae, quid ad haec dicitis ? Si

nostra sententia de baptismo vera est, omnes, qui aliter sapiebant Cypriani temporibus, non sunt ab ccclesiae unitate separati , donec illud, quod aliter saperent , Deus illis revelaret. Vos ergo quare separatione sacrilega pacis s„„„,

[ocr errors]

ma facere, his verbis explicavit: Tempore illo, quo Do- ÉÉÉÉísq.

minus priora delicta recentibus poenarum exemplis caven- Jerom. 30, 29.

da monstravit, et idolum fabricatum atque adoratum est, et propheticus liber ira regis contemptoris incensus , et schisma tentatum et idololatria gladio punita est, exustio libri, bellica caede et peregrina captivitate, schisma hiatu terrae sepultis auctoribus vivis , et ceteris caelesti igne N.,,,. ,„ ,,. consumptis : quis jam dubitaverit , hoc esse sceleratius commissum, quod est gravius vindicatum? 4. IDEM epist. 49. ad Hieronym. scribens , ostendit se salva caritate ab eo dissentire circa reprehensionem, qua adversùs S. Petrum usus est B. Paulus. 5. - IDEM in lib. d. vera Relig. cap. 6. de bonis christianis loquens, ita ait : Saepe sinit divina providehtia per nonnullas nimium turbulentas earnalium hominum seditiones expelli de congregatione Christiana etiam bonos viros. Quam contumeliam vel injuriam suam cum patientissime ? uanti pro Ecclesiae pace tulerint, neque ullas novitates vel schis- j boni imatis vel haerésis moliti fuerint, docebunt homines, quam '""""" vero affectu , et quanta sinceritate caritatis DEO serviendum sit : talium ergo virorum propositum est, aut sedatis remeare turbinibus: aut si id non sinantur, vel eadem tempestate perseverante, vel ne suo reditu talis aut saevior oriatur, tenent voluntatem consulendi etiam eis ipsis, quorum motibus perturbationibusque cesserunt, sine ulla conventiculorum segregatione usque ad mortem defendentes et testimonio juvantes eam fidem, quam in Ecclesia Catholica praedicari sciunt. Hoc coronat in occulto pater in occulto videns. Rarum hoc videtur genus, sed tamen exempla non desunt : immo plura sunt, quam credi potest. Ita omnibus generibus Εί et exemplorum ad animarum curationem et ad institutionem spiritualis populi utitur divina providentia. 6. IDEM serm. 481. d. temp. c. 15.: Sanctorum com- Ad sancto

[ocr errors]
[ocr errors]

munionem : id est, cum illis sanctis, qui in hac , quam Ę. suscepimus, fide defuncti sunt, societate et spei commuinio-';;" "

me teneamur. Si igitur cum sanctis in aeterna vita communionem habere volumus, de imitatione eorum cogitemus. I)ebent enim in nobis aliquid recognoscere de suis virtu- „Τ$ £?

tibus, ut pro nobis dignentur Domino supplicare. lo supplicant. 7. ITEM in Enchirid. cap. 56.: Ecclesia tota hic accipienda est, non solum ex parte, qua peregrinatur in terris, a solis ortu usque ad occasum laudans nomen Domini, et post vetustatis captivitatem cantans canticum novum : verum etiam ex illa, quae in caelis semper, ex quo condita est, cohaesit Deo , nec ullum sui casus malum experta est. Haec in sanctis angelis beata persistit , et suae parti peregrinanti sicut oportet opitulatur : quia utraque una „£;;;;;;;; erit consortio aeternitatis, et nunc una cst vinculo cariÉ opitu- tatis, quae tota instituta est ad colendum unum Deum. - 7. ITEM Lib. 20. de civit. Dei , cap. 9. : Neque pio„££ry,£ rum animae mortuorum separantur ab Ecclesia, quae etiam ΣπάΊΕ nunc est regnum CHRISTI. Alioquin nec ad altare Dei Ę fieret eorum memoria in communione corporis CHRISTI : prio-e- • nec aliquid prodesset ad ejus in periculis baptismum currere, ne sine illo finiatur haec vita : nec ad reconciliationem , si forte per poenitentiam malamve conscientiam quisque ab eodem corpore separatus est. Cur enim fiunt ista, nisi quia fideles etiam defuncti , membra ejus sunt ? Purgatorius 8. GREGORIUS L. 4. Dial. cap. 39 : De quibusdam ignis. levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis credendus est, pro eo, quod veritas dicit: Quia si quis in sancMatt. 12. si- to spiritu blasphemiam dixerit etc., ut infra de Sacramento Poenitentiae, quaestione nona, litera C. M. Cor. 42, 12. M. F. AUGUSTINUS epist. 50. ad Bonifac. comit. : É* $ Multi unum corpus sumus ifi CHRISTO. Ac per hoc ne

[graphic]
[graphic]
[graphic]

*ua mm mern $i; Ê. mo poterit esse justus, quam diu fuerit ab unitate hujus ύ"ie£* corporis separatüs. Quemadmodum enim membrum, si potest. praecidatur ab hominis vivi corpore, non potest tenere spiritum vitae : sic homo, qui praeciditur de CHRISTI justi corpore, nullo modo potest spiritum tenere justitiae, etiam si figuram membri teneat, qùam sumpsit in corpore. Et sub finem ejusdem epistolae : Ecclesia Catholica spiritu, sola corpus est CHRISTI, cùjus ille caput est, Salvator Š. ;?;; corporis sui. Extra hoc corpus neminem vivificat Spiritus E$;* se- sancttus : quia sicut ipse dixit Apostolus: Caritas Dei difiöäTô, 5. fusa est in cordibus nóstris per spiritum sanctum , qui datus est nobis. Non est autem particeps divinae caritatis, qui hostis est unitatis. Non habent ităque spiritum sancgnitatis ho- tum, qui sunt extra Ecclesiam. De illis quippe scriptum stis caritatem - - - - Ë" est: Qui seipsos segregant, animales , spiritum non haben**** * *P* tes. Sed nec ille eùm percipit, qui fictus est in ecclesia : quoniam et inde scriptum est : Sanctus enim spiritus disciplinae effugiet fictum. Qui ergo vult habere spiritum

sap. 1, s. sanctum , caveat foris ab Ecclesia remanere , caveat in eam

« PoprzedniaDalej »