Obrazy na stronie
PDF

(.6) ut certis horis ac temporibus ad eam nrationem accingamur, quâ lotus homo convertitur ad Deum, et velut in secreto cordis contractus, id unurn agit ut supremi Numinis majestatem adoret, justitiam flectat, misericordiam imploret. Quod quidem precationis genus non minùs districtè quàm alterum praecipitur. In ipsd fide, inquit sanctus Augustinus (1) , et spe et caritate, continuato desiderio, semper oramus : sed ideò per intervalla horarum ac temporum , etiam verbis rogamus Deum ; ut illis rerum signis nos ipsos admoneamus , guantùmque in hoc desiderio perfecerimus , nobis ipsis innotescamus, et ad hoc augendum nos ipsos acriùs insitemus.

Sed si nullus est inter Christianos ab hâc precandi necessitate inmunis, quantò impensiùs debent Ecclesiæ Ministri huic religioso operi incumbere , quorum ipsa condirio fert, ut Viri desideriorum sint (2), et cæterorum fidelium.vota, sacrificia precesque ad ihronum gratiæ deferant ? Ut tam sancto tamque necessario muneri satisfiat accuratiùs, nonnullos è sacris Ministris huic opere propriâ quâdam destinatione sic addixit provida Ecclesiæ caritas, ut essent ab omni prætereà occupatione soluti ac liberi. Et illi quidem tam honorifica sorte ad Angelorum conditionem proximè accedunt, quandoquidem ipsorum è manibus ad thronum @celestem ascendunt incensa mulla (3), quce sunt orationes Sanciorum. Illos verè dixerimus apud divinim majestalein legalos , interpretes, mediatores populos rum, quibus vicariam vocem pietatemque commodant; et dùm alii pugnant, ipsi manus ad coelum porrigunt, ut iram offensi Numinis avertant aut exarment. .

Ecclesia , castissima illa columba , cujus pios perpetuosque gemitus semper exaudit Deus, id in se muneris recipit, ut Ministrorum suorum preces dirigat , et singulas sanctissimi ministerii partes ordinet atque disponat. Illa in Officio divino , quo quidem tota publici cultûs materia continetur, complexa est augustissima Dei ac Religionis mysteria, incorruptas fidei morumque regulas, doctrinam traditionis , sanctorum Patrum scriptis, et Conciliorum decretis consignatam. Ibidem clarissima virtutum omnium exempla proponit in vilå et morte Sanctorum ac Martyrum, quos publico cultu vca

(1) Epist. ad Probam. (a) Dang. (3) Apoc. 5. et 8.

i neratur; ea scilicet mente ut fidelium pietalem alat, erudiat fidem , fervorem accendat. Docet eadem Dei cultum spi. ritu, id est, religioso animi cordisque obsequio, et adorarione constare"; sanciosque' non sterili admiratione , sed fideli virtutum , quibus enituerunt', imitatione hos norari. Que cùm generatim spectárunt primi Ecclesiae Pastores, tum etiam illud præcipuè intenderunt, ut ia officii ecclesiastici serie, ordine, dispositione parata essent sacerdotibus subsidia , quibus populos sibi commissos scicnrid saluris faciliùs possini instruere.

Multorum antistitum felix fuit hac in parte opera et probatus labor. Set inter multa quse variis in diæces sibus prodierunt Breviaria, nobis', sicut et felicis recordarionis priedecessori nusiro, maximè commendandur quod jussu et auspiciis illustrissimi DE VINTIMILLE, Parisiensis Archiepiscopi', digestum prodiit. Quapropter illud jam apud vos recepturi' adopravimus, et cliani per priesentes adoptamus, mutatis tamen nonnullis qui usus huic nostræ Diæcesi proprii expostulare visi suot. Quise antem sint ejus ordo ct periiia ex verbis fam chcii Arcliipriesulis accipile :

.« In hujus porro operis ordinarione, inquit , id ser» vandum esse duximus, ut, si excipiantur Hymni , » Orationes , Canones et Lecriones nonnullæ , singulae » Officii partes è Scriptură sacrâ depromerentur; rats » videlicet cum sanctis Patribus acceptiores fore divinæ » Majestati preces , quae Dei ipsius, non sensus mo» do, sed ipsas etiam voces repræsentarent, Lectiones » autem è Patrum scripsis et viia Sanctorum excerpiæ, » cavimus ut cum delectu fierent, et Officiis in qui» bus usurparentur , apprimè congruerent; postremò, » ut omnia incorruptis rerum gestarum monumentis » niterentur.

» Superiorum Breviariorum , veterumque Sacramen

tariorum Collectas seu Orationes, quoad licuit, re» tinuimus. Imò veteribus Hymnis locus datus est , nisi » quibus ob sententiarum vim , elegantiam verborum, » et teneriores pietatis sensus , recentes anteponi salius » visum est.

» Multorum piæ voluntati obsequentes , Psalterium » ita divisimus (quod quidem pluribus jam in Eccle» siis obliquit , ut sui singulis hebdomadze diebus , » iraò etiain Horis, proprii addicerentur Psalmi; pro» lixiores verò secarentur. Ejusmodi partitione, Oilicio

(8) » rum inæqualitatem sustulimus ; fecimusque il cancro » tium spiritus et allentio minùs jam gravarentur. Hoe

nimiæ prolixitatis incommodum ægrè se olim tulisse » affirmat sanctus Basilius (1). Quæ molestia ut leva» retur, sanxerat jam antiquitùs (2) Narbonense Con» cilium , ut longior quisque Psalmus in plures Do» xologias divideretur; quod itèm sancti Benedicti re

gula præscribit. In omnibus Festis Feriarum psalmi » recitabuntur , jis tantùm diebus exceptis., qui vel » Mysteriis , vel Virgini Deiparæ, aut quibusdam Sane v. tis sacri erunt. Indè fiet ut omnes ferè semper intra » unius hebdomadæ spatium Psalmi perlegantur.

» Servata est sua diei Dominicæ prærogativa, ut nem» pè festa quælibet excludat , nisi qux principem in » Ecclesià honoris ac celebritatis gradum obtinent. ..» Ut autem cujusque diei officio suus quidam scopus » certumque discrimen assignetur ; die Dominicâ , quæ » creatæ lucis , resurgentis Christi et promulgatæ novæ and legis dies est, excitalur in fidelium animis Dei et di» vinæ legis amor. Feria secundà, benigna Dei ergà ho» mines caritas ac beneficentia celebratur. Tribus proximè » sequentibus Feriis , amor proximi, spes et fides com

mendantur. Feria sextae, que dies est passionis Chris» ii, Officium ad patientian in hujus vitæ laboribus et » ærumnis referlur. Sabbalo deniqué, propter bona fide» lium opera , iisque repensam mercedem , grates Deo

persolvuntur.

» in riiu Quadragesimalis Officii, æquum censuimus » ut vetus Ecclesiæ mos revocaretur, quo dierum festo» rum læta celebritas cum jejunio et cum salutari poeni» tentiæ tristiliâ non satis congruere videbatur. Itaque , » quibusdam exceptis Officiis, à Quadragesimali tempore » dies festos amovimus.

» In Officio Primæ Canones legentur; sicque provi» sum , ut Clerici omnes perutili ecclesiasticae disciplinæ » notiliâ imbuti, ad illius normam mores componere

studeant ».

Quocircà, de venerabilium Fratrum nostrorum Ecclesiæ nostræ Canonicorum consilio, omnibus nostræ Diceceseos Ecclesiis, Monasieriis, Collegiis, Communitatibus, Ordinibus, necnon omnibus Clericis qui ad illud

(1) In Reg. Fus. interrog. 35.
(a) Conc. Narb. an. 689. Can. 2. Concil. Gall. t. ..

(9) tenentur, mandamus et præcipimus ut hocce Breviario nostru à nobis, ut sequitur, digesio et concinnalo, nec alio quolibet in posterum utantur.

De cætero horiamur vos, Fratres carissimi, ut spiritu et mente psallatis. Si orat psalmus , inquit sanctus Augustinus (1), orate; si gemit, semite; si gratulatur, gaudete ; si sperat , sperate ; ut quod lingua promit, moribus exprimalis : postremo út, dùm pias ad Deum pacis fundetis preces, ab omni contentionis et æmulationis (2) spiritu abstineatis. Neque enim illud orationis vectigal, doctrinæ et ingenii ostentatione, sed siniplicitate, fide , intimo paupertatis nostræ sensu persolvimus. Ità precantes, Fraires carissimi , hostiam laudis, et, uit ait Propheta , vitulos labiorum (3) offeretis Deo ; quod quidem pro vobis à Patre misericordiarum per viscera caritatis Christi enixè flagitarus.

Datum Brioci, in Palatio nostró Episcopali, die vigesimo Octobris , anno millesimo octingeniesimo vigor simo quarto.

* MATTHIAS, F.p. Brivr.

De Mandão RR. DD. Episcopi Briocensis.

J. J. DUVAL-DUCHESNAY, Secr.

(1) In Ps. 30.

(2) Rom. 13.

(4) Os. 14

q Ubicumquè reperitur nota hæc t juxia numeruin Dominicarum quæ Epiphaniam inter er Septuagesimam occurrunt in seguenii Tabella temporarià , designat Officium Dominicæ cujusdam anticipandun in Sabba

hum.

[merged small][ocr errors][merged small]

In- Lilt. Doin. Septua- Dies die- Domini post gesi

nic. Epiphil ma. I nerum.

[blocks in formation]
[ocr errors]

calert wwer End

[ocr errors][merged small]

1832 1833 1834

so con

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Sout.2015

ww wcb was on Elico a laci wowote 5 Go trocou o

30 Janu. 16 Mart. 22 Janui 8 Febr. 1 Febr. 28. Febr.

3. Febr. 20 Febr. 15 Febr. 4. Mart.

Febr. 24. Febr.
Janu. 16 Febr.

Febr. 7 Mart
3 Febr. 20 Febr.
26 Janu. 12 Febr.
15 Febri 4 Mart.
31 Janu. 17 febr.
22. Janu: 8 Febr.)
11 Febr. 28 Febr.
27 Janu. 13 Febr.
16 Febr. 4 Mart.

Febr. 24 Febr. 23 Janu. Febr. 12 Febr.) i Mart. 4 Febr. 23. Febr. 19 Janu: 5 Febr. 8. Febr. 25. Febr.

Janu. 17 Febr. 20 Febr. 8 Mart. 4. Febr. 21 Febr. 27 Janu. 13 Febr. 16 Febr. 5 Mart.

8 Febr. 25 Febr. 23 Janu. 9 Febr. 12 Febr. i Mart.

Febr. 21 Febr. 20 Janu. 6 Febr.

8 Tebr. 25 Febr 31 Janu. 17. Febr.

20 Febr. Nart. 15 Febr. 12 Fcbr. 27 Janu. 13 Febr. 16 Febr. 5 Mart.

Ti Febr. 18 Febr. 7cb 24 24 Janu. 10 Febr.

fern erneuern ww preuther wen su Aero Aernosfernt

70 con la

1851

[ocr errors]

1852

1853

1854) 1855 1856

[ocr errors]

wys - Ermelo

118581 16

118591

1860 18 1861 1862

Neuern to cut

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »