Obrazy na stronie
PDF

Oa-ŁOSZEISTLA.

W Celem ustalenia nakładu na przyszłość uprasza redakcya „Przewodnika Bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do czerwca b. r., o wczesne odnowienie prenumeraty.

PRENUMERATA BIBLIOTEKI WARSZAWSKIEJ:

Prenumerata roczna w Warszawie rs. 9, na prowincyi z opłatę pocztowa re. 10; półroczna w Warszawie rs. 4 kop. 50, na prowincyi rs. 5.

Główna expedyoya Biblioteki Warszawskiej znąjduie się w księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, Krakowskie-Przedmieście Nr. 415.

Prenumeratę przyjmują oprócz expedycyi głównej, w księgarni Gebethnera i Wolffa będącej, wszystkie księgarnie krajowe i zagraniczne.

Skład główny: we Lwowie w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, plac Św. Ducha Nr. 10; w Krakowie w księgarni G. Gebethnera i Sp.

Prenumeratę przyjmuje nadto w Warszawie Księgarnia komisowa, ul. Chmielna Nr. a *

|V Redakcya Biblioteki Warszawskiej: Nowy-Świat Nr. 68.

[ocr errors]

STANISŁAW PONIATOWSKI kasztelan krakowski, ojciec Stanisława Augusta,

przez KLEMENSA KANTECKIEGO.

W dwóch tomach. — Cena 4 złr. w. a.

„Gruba ta książka — pisze recenzent Czasu — czyta się jak powieść, a uczy więcej, niż niejedna historya owej epoki. To pewna, że nie można dobrze zrozumieć Stanisława Augusta, niepoznawszy bliżej jego ojca, i że potrzeba, przestudyowawszy dzieła Kalinki „Ostatnie lata Stanisława Augusta" i „Sejm czteroletni", przeczytać także książkę p. Kanteckiego o Stanisławie Poniatowskim".

Nakładem Księgarni nowćj (Fr. BŁAŻEK) w POZNANIU wyszły świeżo: Z. KRASIŃSKIEGO Utwory nieobjęte lwowskiem wydaniem, zebrał i życiorysem opatrzył B. T. 8vo, LXXIX i 80 str. Cena 2 marki.

TVlcrótoe opuści prasę

nakładem drukarni Wł. L. Anczyca i Sp.

w Krakowie:

= MIECZEM i KRZYŻEM =

przez

LDBW1K4 PIOTRA LELIWĘ,

autora „Wielkiej rodziny w wielkim narodzie",

tom Iszy.

O czasach św. Stanisława i Bolesława Śmiałego, opowiadanie osnute na pracach źródłowych.

Q^jk_oija. tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 17—20 z dnia 24 kwietnia — 15 maja 1880: Ambicya, przez dra J. Ochorowicza (17—19); O metodzie nauki geografii w szkołach ludowych, przez M. Baranowskiego (17—19); Jan hr. Działyriski, wspomnienie pośmiertne (17); Francuska ustawa o obowiązku posyłania dzieci do szkoły (17); Historya naturalna w szkole ludowej, przez J. Bykowskiego (18); Historya Wezuwiusza, ustępy z dra Fr. Toula, przełożył L. T. (18, 20); Jubileusz Sobieskiego, przez L. T. (18j; Zarys lo nauki dziejów ojczystych (19); O podręcznikach dla szkół przemysłowych (20); Judowne dziecko, przez Zygmunta Sawczyńskiego (20); Wiadomości potoczne: [nseraty.

[merged small][merged small][merged small][graphic][graphic]

pod redakcyą

J. T. Lubomirskiego, E. Stawiskiego,
S. Przystańskiego i J. K. Plebańskiego.

WARUNKI PRENUMERATY:

Encyklopedya wychowawcza wychodzi w zeszytach pięcioarkuszowych, w odstępach sześciotygodniowych. Dla ułatwienia nabycia prenumeratę można uiszczać albo częściowo po 40 kop. za każdy zeszyt, składający się z 5ciu arkuszy druku, a z przesyłką po 50 kop., albo wnosić przedpłatę po 3 rs. 20 kop. za każdy tom, złożony z ośmin zeszytów, a z przesyłką 4 rs.

Skład główny i expedycya Encyklopedyi Wychowawczej znajduje się w księgarni Grebethnera i Wolffa w Warszawie.

PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna z przesyłką: 7 zlr. = G rs. = 20 marek.

Treść nrów 18—21 z dnia 28 kwietnia — 19 maja 1880: O ile grunta niegdyś rustykalne, złączone prawem własności z posiadłością większą, stanowić mogą cześć dóbr tabularnych, przez Str. (18, 19); Socyalizm wobec ustawy karnej, napisał dr. Józef Rosenblatt (20, 21); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości Urzędowe i potoczne; Ogłoszenia.

Księgarnia nowa (Pr. BŁAŻEK) w POZNANIU, ul. Jezuicka 12,

poszukuje: Encyklopedyi Orgelbranda większej w 28 tomach. — JANOCKIEGO wszystkich pism. — ESTREJCHERA Bibliografii XIXgo w., tomu I zeszyt 1. — POTOCKIEGO Jovialitates. — DUPONT, Memoires pour servir a 1'histoire de Jean III. — DALLERAC, Anecdotes de Pologne, 2 tomy. — GOŁĘBIOWSKI, Domy i dwory. &0F" Oferty uprasza się zoprost pocztą.

Ksipiia katolicka flra Władysława Miłkowstiep w Krakowie

przesyła każdemu, kto się o to zgłosi, odwrotną pocztą, bezpłatnie i franco,

właśnie co wydany:

I-%si>t»lo<j>' I*si*»g'a.i*ni katolickiej, IN"i*. 5:

Antykwarnia teologiczna.

9zF~ Katalog powyższy, w 8ce str. 30, zawiera 307 dzieł treści religijnej, między temi prawdziwe rzadkości bibliograficzne, po cenach możliwie najniższych.

NAKŁADEM KSIĘGARNI i SKŁADU NUT Gustawa SENINEWALDA w Warszawie

wyszła nowa książka ogrodnicza p. t.

KWIATY NASZYCH MIESZKAŃ

przez EDMUNDA JANKOWSKIEGO, kandydata nauk przyrodzonych, starszego ogrodnika ogrodu pomologicznego w Warszawie, redaktora „Ogrodnika polskiego", inspektora szkoły ogrodniczej. Cena £5 złr. 40 cnt. Książka powyższa jest niezbędnem dopełnieniem dzieła tegoż autora p. t. „Kwiaty naszych ogrodów", którego drugie wydanie jest obecnie pod prasą. Zawiera: Część I. Pomieszczenie i zastosowanie roślin pokojowych; środki pomocnicze hodowli pokojowej. Część II. Hodowla roślin pokojowych w ogóle. Część III. Hodowla szczegółowa i opisanie roślin. Wydanie w dużej 8ce, ozdobione jest 198 figurami. Nakładem powyższej firmy wydane zostały poprzednio następujące książki: LUCAS i MEDICUS „Sadownictwo", tłómaczył F. OSTERL0FF, 'wydanie drugie. Cena I złr. 80 cnt.

LUCAS „Warzywnictwo", tłómaczył L. DEMBOWSKI. Cena 2 złr.

Do nabycia u G. Gebethnera i Spółki w Krakowie, i we tvszystkich znaczniejszych księgarniach iv Galicyi.

[ocr errors]

KSIĘGARNIA

G. Gebethnera i Spółki

w KRAKOWIE

otrzymała na skład następujące dzieła:

BARTOSZEWICZ Julian. Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce. 4 złr.

CANONICO Tankred. Kwestya religijna i Włochy. 25 cnt.

Co się działo w Cierniogrodzie, kwestya socyalistyczna, napisał ks. W. S. 15 cnt.

GOETHE J. W. Ifigenia w Taurydzie, dramat, przekład M. Kurtzmanowej. 50 cnt.

KANTECKI Klemens. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława Augusta, w dwóch tomach. 4 złr.

KONARSKI Stanisław ks. Tragedya Epaminondy w pięciu aktach, z rękopisu biblioteki suskiej hr. Branickich wydał dr. Fr. Nowakowski. 1 złr.

KRASZEWSKI J. I. Syn Jazdona, powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego, 3 tomy. 4 złr. 50 cnt.

LIGUORI Alfons św. Uwielbienia Maryi, tłómaczenie ks. Prokopa Kapucyna, wyd. 2gie. 1 złr. 80 cnt.

ŁUSZCZK1EWICZ Władysław. Kościół w Św. Stanisławie pod Haliczem z resztami romańskiej cerkwi Pantalemona. 1 złr. 50 cnt.

MOSZYŃSKI Jerzy. Rzut oka na politykę austryacko-polską 1880. 50 cnt.

NECZAJ Michał. Głos od Ukrainy, poezye. 40 cnt.

POPIEL Paweł. Choroba wieku. kO cnt.

RUL1KOWSKI W. i RADZIMIŃSKI Z. L. Kniaziowie i szlachta między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Si ni uchą, Dniestrem i północnymi stokami Karpat osiedleni, opowiadania historyczne, heraldyczno-genealogiczne i obyczajowe, z kartą Rusi i tablicą genealogiczną Rurykowiczów według Ipatjewskiego latopisu oraz drzeworytami w teście, tomu Igo część lsza. Ceua Igo tomu 12 złr.

ŚCIBOROWSKI Wł. Krzeszowice jako zakład lekarsko-zdrojowy wód siarczanych, z rysem historycznym tej miejscowości i opisem treściwym okolic. 50 cnt.

WODZICKI Kazimierz hr. Zapiski ornitologiczne V, Wróbel, wydanie nowe znacznie pomnożone. 75 cnt.

ZIELENIEWSKI M. d r. Illustrowany opis c. k. zakładu zdrojowego w Krynicy. 80 cnt.

gĘfr Celem ustalenia nakładu na przyszłość uprasza redakcya „Przewodnika bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłat; tylko do czerwca b. r., o wczesne odnowienie prenumeraty.

iWydawca i redaktor odpowiedzialny dr, Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

« PoprzedniaDalej »