Obrazy na stronie
PDF

Staraniem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich w Krakowie wyszły następujące dzieła:

1) Dra Pawła GHJTTMANNA Nauka sposobów klinicznego badania narządów piersiowych i brzusznych, przekład dokonany pod kierunkiem dra A. Kreinera i docenta dra St. Pareńskiego. Warszawa, 1877. Cena 3 złr. 75 cnt. = 2 rsr. 50 kop. Skład główny w drukarni J. Ungra w Warszawie.

2) Dra Jana STEINEKA Rys nauki o chorobach dzieci dla uczących się i lekarzy, przekład dokonany pod kierunkiem profesorów: M. L. Jakubowskiego i J. Oettingera. Kraków, 1877. Cena 4 złr. = 3 rsr. 70 kop.

3) Dra Antoniego JURASZA, profesora w Heidelbergu, Laryngoskopia, dzieło oryginalne ozdobione 43 drzeworytami. Kraków, 1878. Cena '2 złr. 25 cnt.

4) Dra Oskara WIDMANNA, pry mar. szpitala powszechn. we Lwowie, Choroby serca i tętnic, dzieło oryginalne. Kraków, 1879. Cena 1 złr. 85 cnt.

5) Dra A. BOTHEAO, naczelnego lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie, Psychopathologia forensis, czyli nauka o chorobach umysłowych w zastosowaniu do sądownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących w Królestwie polskiem i Galicyi, dzieło oryginalne. Kraków, 1879. Cena 2 złr. 25 cnt.

Układ główny powyższych dzieł w księgarniach: S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, J. Mihkowskiego we Lwowie, Gebethnera i Wolf a w Warszawie.

Do druku pizygotowane są następujące dzieła oryginalne: 1) Nauka położnictwa, przez dra fl. Jordana — 2) "Sy fil i do logia, przez dra Ż. Krówczyńskiego — 3) Choroby krtani, przez prof. dra A. Jurasza.

NAKŁADEM KSIĘGARNI i SKŁADU NUT Gustawa SENJN EWALDA w Warszawie

wyszła nowa książka ogrodnicza p. t.

KWIATY NASZYCH MIESZKAŃ

przez EDMUNDA JANKOWSKIEGO, kandydata nauk przyrodzonych, starszego ogrodnika ogrodu pomologicznego w Warszawie, redaktora „Ogrodnika polskiego", inspektora szkoły ogrodniczej. Cena £» złr. 40 cnt. Książka powyższa jest uiezbędnein dopełnieniem dzieła tegoż autora p. t. „Kwiaty naszych ogrodów", którego drugie wydanie jest obecnie pod prasą. Zawiera: Część I. Pomieszczenie i zastosowanie roślin pokojowych; środki pomocnicze hodowli pokojowej. Część II. Hodowla roślin pokojowych w ogóle. Część III. Hodowla szczegółowa i opisanie roślin. Wydanie w dużej 8ce, ozdobione jest 198 figurami. Nakładem powyższej firmy wydane zostały poprzednio następujące, książki: LUCAS i MEOICUS „Sadownictwo", tłómaczył F. 0STERL0FF, wydanie drugie. Cena I złr. 80 cnt.

LUCAS „Warzywnictwo", tłómaczył L. DEMBOWSKI. Cena 2 złr.

Do nabycia u G. Gebethnera i Spółki w Krakowie, i we wszystkich znaczniejszych księgarniach w Galicyi.

PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek.

Treść nrów 11 i 13—17 z dnia 10 marca i 24 marca — 21 kwietnia 1880: Kilka uwag z powodu projektu do ustawy o odsetkach i świadczeniach ubocznych, tudzież o środkach zaradczych przeciwko nierzetelnemu postępowaniu w czyunościach kredytowych, przez dra L. Piętaka (11); Przyczynek do kwestyi o śledztwie i areszcie śledczym, przez A. B. (13); 0 pierwotnych formach własności, napisał dr. Lotar Dargun (14, 15); Najnowsze rozporządzenie ministerstwa wojny w sprawie kompetencji sądów wojskowych (16); Z praktyki karno-procesowej, przez A. B. (17); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne,

DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA

w Krakowie, Rynek 17.

Załączając jako dodatek na okaz portret ks. Grzegorza Piramowicza ze zbiorów X. Preka, wykonany za pomocą fot o dr u ku. zwracam uwagę P. T. Panów wydawców, antykwarzów, jako tćż miłośników książek dawnych na wierną reprodukcyą portretu i zarazem na bardzo przystępne ceny podobnych robót:

[ocr errors][merged small][ocr errors][table][ocr errors]

Ozja.oija tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 13-16 z dnia 27 marca — 17 kwietnia r. 1880: O metodzie nauki geografii w szkołach ludowych, napisał Mieczysław Baranowski (13—16); Muzeum przemysłowe lwowskie i połączona z nićm szkoła rysunków i modelowania, przez dra T. Gerstmanna (13); Stokroć, z powiastek Andersona, przez Z. Sawczyńskiego (13); Ortografia niemiecka w swśin najnowszem stadyum, przez B. Baranowskiego (14, 15); Historya naturalna w szkole ludowej, przez J. Bąkowskiego (14); O zakładaniu sadów, przez A. R. (14, 16); Historya Wezuwiusza, ustęp z dra Fr. Toula Die wulkanischen Berge, przełożył L. T. (15, 16); Ambicya, stndyHm pedagogiczne, przez dra Jul. Ochorowicza (16); Jubileusz Długosza (16); Wiadomości potoczne; Inseraty.

[ocr errors]

Nakładem Księgarni nowej (Fr. BŁAŻEK) w POZNANIU wyszły świeżo: Z. KRASIŃSKIEGO Utwory nieobjęte lwowskiem wydaniem, zebrał i życiorysem opatrzył B. T. 8vo, LX XIX i 80 str. Cena 2 marki.

Nakładem księgarni

GEBETHNERA i WOLFFA

w WARSZAWIE

wyszedł z druku:

Ipisim: iiIIIM SIINKUKWIGZA

tom trzeci, zawierający:

Dokończenie listów z podróży po Ameryce.

Listy z Rzymu i Paryża.

Komedya z pomyłek,

szkic z życia amerykańskiego. Cena 1 rubel 50 kop.

POD PRASĄ:

M. JE5ot>jr^y:ńsl£ieg'o,

prof. Uniw. Jagiellońskiego,

Dzieje Polski w zarysie,

wyd. drugie znacznie powiększone, w 2ch tomach.
Dra -A-ritoiiiego «T.

Z a iu e c / k i podolskie,

w 3eh toniach. ALEXANDRA FREDRY (ojca)

w 13 toniach.
Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wlsłocki.

, Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości J/,—l1/, arkusza. Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; % rocznie 50 cnt, z przesyłką 62 cnt.; '/, rocznie 28 cnt., z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie 10 cnt., z przesyłką 12 cnt. Opłata od Ogłoszeń za każdą '/10 część strony 50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy peiytowych 5 złr.

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krakowie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego.

[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Kraków, 1 czerwca 1880.

Stadt - und Bezirksarzte, Thierarzte, SanitStsbeamte, sowie besonders zum Gebrauche fiir Physikats-Candidaten,

von k. k. Kreisarzt und Thier

arzt in Dolnja-Tuzla, Bosnien. Wien, Urban & Schwarzenberg, Druck von G. Giestel & Cie, 1880, w 8ce, str. VIII i 168. 1 złr. 80 cnt.

BARTOSZEWICZ A. D. Pan Gubrynowicz, obrońca własności literackiej, i proces o Śpiewnik polski, broszura polemiczna. Lwów, nakł. autora, I związkowa druk., 1880, w 16ce, str. 47.

BARTOSZEWICZ Julian. Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce, wydanie pierwsze. Kraków, nakł. J. Zenowicza, F. K. Pobudkiewicz, druk. F. K. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1880, w 8ce, str. 493 i 2 ni. 4 złr.

BEŁZA Stanisław. Jeden miesiąc w Norwegii, z dziennika podróżnego

przepisał Warszawa, druk. A.

Pajewskiego, 1880, w 8ce małej, str. 106 i 1 ni. 50 kop.

— O przymusowem i bezpłatnem nauczaniu w szkołach początkowych. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1880, w 16ce, str. 1 ni. i 47. 15 kop.

Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej, pod kierunkiem redakcyi Kłosów, zeszyt kwietniowy 1880. Warszawa, nakł. i druk. S. Le-'

« PoprzedniaDalej »