Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

z Kłosów). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1880, w 8ce małej, str. 1 ni. i 80. 50 kop.

Rocznik Towarzystwa osad rolnych i przytułków rzemieślniczych za rok 1878, wydany staraniem zarządu Towarzystwa. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1879, w 8ce, str. 2 ni., 132, XXXIX i 27. 50 kop.

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału filologicznego Akademii umiejętności, tom VII. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 2 ni., 349 i XXIV.

Treść: 0 różnicy, która zachodziła w złotym wieku literatury rzymskiej między łacińskim językiem gminnj m a poprawnym czyli klasycznym, przez dra B. Kruczkiewicza (str. 1—94); 0 poemacie filozoficznym Lukrecyusza De natura rernm, uważanym ze strony estetycznej, przez dra K. Mecherzyńskiego (str. 95—128); Bibliografia dzieł, rozpraw i artykułów czeskich, dotyczących rzeczy polskich, do końca r. 1877, zestawił Edw. Jelinek (str. 129168); Studya nad historyą greckiej wymowy, przez dra Kazimierza Morawskiego (str. 169—226); Artykuły prawa magdeburskiego z rękopisu około r. 1500, przez dra Ant. Kalinę (str. 227-318); Siady dyalektyczne w oznaczaniu samogłosek nosowych w kilku zabytkach jeżyka polskiego wieku XV i XVI, przez dra L. Malinowskiego (str. 319—349); Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych.

KULIKOWSKI Edward. Mogiła w Helenówce w powiecie wasylkowskim na Ukrainie, w r. 1879 zbadana (Odbitka ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowej, tom IV dział 1). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 9 i 1 tablica w 4ce z fotodrukarni St. Wiśniowskiego.

RYCHLICKI Stanisław. O przekształceniu kwadratowem (Wyciąg z tomu XII Pamiętnika Towarzystwa nauk ścisłych w Paryżu za r. 1880). Paryż, 1880, w 4ce większej, str. 19.

SAWCZYŃSKA Jadwiga. Dzieje najnowsze, 1789—1871, opowiedziała dla młodzieży Kraków, nakł. .T. M. Him

melblaua, druk. Czasu? 1880, w 8ce, sir. VII, 201, XXXVIII i 1 ni. 1 złr. 20 cnt.

Schematismus unhersi Venerabilis cle ri archidioeceseos metropolitanae gracco-catholicae Leopoliensis pro a. d. 1880. Leopoli, typ. Instituti stauropig., 1880, w 8ce, str. 28G.

SERWATOWSKI Waleryan ks. Dzieje starego i nowego testamentu, krótko zebrane dla dzieci, wydanie dziewiąte przejrzane i poprawione, ozdobione licznymi drzeworytami w texcie. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Klinkliardta w Lipsku, 1880, w 8ce małej, str. VIII i 220. Opr. 37'/, kop.

SIARKOWSKI Władysław ks. Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, część III (Odbitka ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowej, tom IV dział 3). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 104.

SIENKIEWICZ Henryk. Pisma, tom III. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1880, w 8ce małej, Str. 269 i 1 ni. 1 rubel 50 kop.

Listy z podróży; Po Ameryce; Listy z Ezymu i Paryża; Koinedya z pomyłek.

Słowo do konserwatystów z powodu kandydatury p. Stanisława Kożmiana. Kraków, nakł. Ign. Siemieńskiego, druk. Czasu, 1880, w 8ce małej, str. 22. 20 cnt.

SOBOLEWSKI Romuald. Hygiena popularna zwierząt domowych, utrzymanie i pielęgnowanie inwentarza oraz podawanie doraźnej pomocy weterynaryjnej. Warszawa, nakł. i druk. J. Noskowskiego, 1880, w 8ce małej, str. 223, VI i 1 ni. 1 rubel.

SOZAŃSKI Antoni. Bez polityki nie dorobimy się nowej Polski, a dawna Polska ciągle będzie na katafalku, napisał tłómacz Machiavtlla, w dodatku umieszczono zdania mężów stanu różnych narodów (wydanie w 300 exempl.). Sambor, druk. Czaińskiego, 1880, w 8ce większej, str. 46. 35 cnt.

Spis wykładów odbywać się mających w c. k. Uniwersytecie Jagiellońskim

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

OO-ŁOSZEISTLA.

OgłOSZeilie konkursu. Według postanowienia walnego zgromadzenia Towarzystwa aptekarskiego z dnia 15 listopada 1876, rozpisał wydział tegoż Towarzystwa w porozumieniu z gremiami aptekarzy Galicyi wschodniej i zachodniej w r. 1877, konkurs na podręcznik dla uczni farmacyi w języka polskim. Gdy jednak w oznaczonym terminie dotyczącego rękopisu nikt nie nadesłał, uchwaliło Towarzystwo aptekarskie na walnem swćm zgromadzeniu, dnia 13 grudnia 1879 r. odbytem, termin do nadsyłania rękopisów na rzeczony podręcznik do dnia 1 października 1880 r. przedłużyć.

W mowie będący podręcznik składać się ma przedewszystkićm z dosłownego tłómaczenia lekospisu rakuskicgo (wyd. VI z r. 1869), i zawierać przy każdym surowym leku lub też przetworze chemicznym, treściwe lecz wyczerpujące objaśnienie: co do sposobu otrzymywania (przebiegu procesu chemicznego), własności, zafałszowań względnie zanieczyszczeń i wykrycia tychże, tak by na podstawie podanego opisu dane ciało poznać i od innych pokrewnych lub do zafałszowań używanych odróżnić można. Nadto winien autor nie tylko lekospisem objęte leki i przetwory, lecz także wszystkie te, które obecnie w lecznictwie używanymi bywają, uwzględnić.

Powyższą całość powinien poprzedzać wstęp, omawiający w sposób treściwy a przystępny działy z chemii, fizyki, botaniki i mineralogii (krystalografii), mające zastosowanie w farmacyi, a nadto rozdział o rękoczynach farmaceutycznych.

Rękopis powyższej treści, przez komisyą ad hoc wybrać się mającą za najlepszy uznany, otrzyma nagrodę 1*000, słowami: tysiąc złr, w. a., i zostanie kosztem Towarzystwa w jak najkrótszym czasie drukiem ogłoszony.

Rękopis drugi z rzędu, za najlepszy uznany, otrzyma nagrodę 400 złr. w.a.

Obydwa te rękopisy stają się własnością Towarzystwa.

Autorowie zechcą prace swe nadsyłać najdalej do 1 października 1880 r. na ręce prezesa Towarz)Stwa aptek, we Lwowie, opatrzywszy je pewnym motto, które też i na kopercie opieczętowanej a zawierającej nazwisko autora, umieszczonym być powinno.

Bliższych zresztą wyjaśnień udziela w razie potrzeby

Wydział Toivarzystwa^ aptekarskiego we Lwowie.

Księgarnia nowa (Fr. BŁAŻEK) w POZNANIU, ul. Jezuicka 12,

poszukuje: Encyklopedyi Orgelbranda większej w 28 tomach. — JANOCKIEGO wszystkich pism. — ESTREJCHERA Bibliografii XIXgo w., tomu I zeszyt 1. — POTOCKIEGO Jovialitates. — DUPONT, Memoires pour servir a 1'histoire de Jean ID. — PALLERAC, Anecdoteg de Pologne, 2 tomy. — GOŁĘBIOWSKI, Domy i dwory. Ę^~ Oferty uprasza sif wprost pocztą.

« PoprzedniaDalej »