Obrazy na stronie
PDF

Oonstitutiones et statuta vel sintagmata provincialia incliti regni Poloniae, per Kazimirura regem edita etpromulgata. B. w. m. i i\, druk z końca XV w., w 4ce, kart ni. 56.

Autografowane w 10 exemplarzach staraniem K. Stronczyńskiego r. 1880 w Piotrkowie.

CZERNY Pr. dr. prof. tlber die Entstehung der Gebirge. Deutsche Rundschau flir Geographie und Statistik, Wien, Pest und Leipzig, zeszyty ze stycznia — marca r. 1880, w 8ce, str. 209—216, 266—271 i 327 — 336.

DUPANLOUP X. O wykształceniu kobiety, La fcmme studieuse, przez..... biskupa orleańskiego, członka zgromadzenia narodowego, spolszczył ks. Zygmunt Chełmicki. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i 8. Niemiery, 1*80, w 8ce małej, str. 176. 90 kop.

Dziennik rozporządzeń dla stół. król. miasta Krakowa, 1. 1 za styczeń, luty, marzec r. 1880. Kraków, nakł. gminy miasta, druk. W. Korneckiego, 1880, w 4ce, str. 10.

FALK Frań. dr. ks. Przyjaciel młodzieży katolickiej czyli przykłady czerpane z dziecięcych lat żywota różnych świętych pańskich jako wzory do naśladowania, praca znanego za

zezwoleniem autora dla użytku dzieci polskich przetłómaczona przez ks. W. S. Poznań, nakł. wydawnictwa ks. Fr. Bażyńskiego (W.Simona), 1880, w 16ce małej, str. VIII i 104.

FRIEDRICH Wilhelm. Einige Urtheile der Presse tiber Heinrich Nitschmanu's bisherige Uebersetzungen (Neue Werke auslandischer Dichter). Leipzig, W. Friedrich, 1880, w 8ce, str. 24.

Zbiór zdań o dziełach „Der Polnische Parnass" i „Album auslandischer Dichtung".

Głos szlachcica polskiego: J. I. Kraszewski a zakon szlachecki. Lwów, nakł. i druk. drukarni ludowej, 1880, w 8ce, str. 232 i 1 ni. 3 złr. 50 cnt.

GOETHE, Cierpienia młodego Wertera. Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickiego 15 i 16, druk. Przeglądu ty

godniowego, 1880, w 16ce, str. 148. 24 kop.

GOLDFLUSS Szymon. Na grobie, powieść z prawdziwego zdarzenia. Warszawa, nakł. i druk. J. Tomaszewskiego, 1880, w 16ce, str. 159. 1 rubel.

GORZKOWSKI Marian. Notice sur le tableau de Jean Matejko La bataille de Griinwald 1410. Cracovie, imp. de VI. L. Anczyc et Cie, 1880, w 8ce małej, str. 24 i 1 tabl. litogr. in fol.

GROEHE Ł. Postsekr. Verzeichniss samtlicher Ortschaften des Landgerichtsbezirks Schwcidnitz, mit Anweis der Postanstalten, herausgegeben auf Grund amtl. Mittheilungen. Schweidnitz, Weigmann, 1880, w Hce, str. 27. 60 fenig.

GTJBRYNOWICZ Władysław. Obrona własności literackiej księgarni Gubrynowicz & Schmidt przeciw Księgarni polskiej we Lwowie, drukowano jako manuskrypt. Lwów, nakł. Gubrynowi cza i Schmidta, druk. E. Winiarza, 1880, w 8ce małej, str. XII i 60.

HABERLAND Fryd. prof. Co to jest soja i jak się uprawia? kilka słów o tym tak cennym grochu. Poznań, nakł. i czcionkami W. Simona, 1880, w 8ce, str. 16.

W broszurce tój zawarto sprawozdanie z Wiednia, /, doświadczeń poczynionych na soi.

HAMERSKI Edward. Wypisy niemieckie na klasę trzecią szkół średnich, wyd. drugie. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. im. Szewczenki, 1880, w 8ce, str. 2 ni., 211 i 1 ni. 80 cnt.

HATJSNER Otto. Deutschtum und Deutsches Reich. Wien, L. Rosner, Druck von J. N. Vernay, 1880, w 8ce, str. 37. 50 cnt.

— tlber den Zweikampf, Geschichte, Gesetzgebung und Lósung, Redę gehalten in Wien am 17 Marz 1880 zn einem gemeinnlitzigen Zwecke. Wien, Verlag der Alma mater, M. Perles, 1880, w 8ce, str. 24. 40 cnt.= 80 fenig.

HEINE Henryk. Obrazy z podróży, przekł. L, Kaczyńskiej, tom IV; Listy

[ocr errors]

z Berlina. Warszawa, wydawnictwo A Wiślickiego 14, druk. Przeglądu tygodniowego, 1879 (1880), w 16ce, str. 85. 12 kop.

HELCIN August. Sztuczna hodowla ryb. Warszawa, nakl. Ekonomisty, druk. Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce malej, str. 1 ni. i 72. 60 kop.

HEBING1 Teodor dr. O nowszych sposobach badania i leczenia chorób jam nosowych, z uwzględnieniem operacyi polipów nosa za pomocą pętlicy, opracował (Odbitka z Medycyny).

Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1880, w 8ce większej, str. 24, 1 ni. i 7 drzeworytów w texcie. 60 kop.

JANIKOWSKI Stanisław dr. prof. Słowniczek wyrazów psychiatrycznych, obejmujący tłómaczenie polskie wyrazów łacińskich, niemieckich, francuskich i niektórych angielskich (Wyjątek ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej, przygotowanego do druku przez Komisyą terminologiczną Towarzystwa lek. krak.). Kraków, nakł. Towarzystwa lek. krak., druk. Fr. Pobndkiewicza (A. Koziańskiego), 1880, w 8ce, str. (półstronic) 28.

JANKOWSKI Edmund. Kwiaty naszych

mieszkań, przez kandydata nauk

przyrodzonych, starszego ogrodnika ogrodu pomologicznego w Warszawie, redaktora Ogrodnika polskiego, inspektora szkoły ogrodniczej. Warszawa, nakł. G. Sennewalda, druk. J. Ungra, 1880, w 8ce wielkiej, str. 296 i IV, z 198 figurami w texcie. 3 ruble 60 kop.

JASTRZĘBOWSKI Ludomił. Nawozy chemiczne, dobytek i gnój, streszczenie głównych zasad podanych w dziele p.

Jerzego Ville'a, przez (Odbitka

z czasopisma Przyroda i przemysł). Warszawa, nakł. autora, druk. S. Orgelbranda synów, 1880, w 4ce większej, str. 16. 60 kop.

Kandydatura p- Kożmiana i wybór ks. Gołdy, napisał M. N. (?). Kraków,

[ocr errors]

SOHN fl. Pierwsze wrażenia z dłuższej

wycieczki po kraju, przez członka

Towarzystwa pedagog. Sambor, nakł. autora, druk. J. Czaińskiego, 1880, w 8ce, str. 164. 1 złr.

Dzieło to poświęcone dwom potęgom światowym (?!), polskiej społeczności i krytyce polskiej. KORCZYŃSKI dr. prof. Kłinische Bei

trage, von in Krakau, I. Zwei

Falle von metallisch klingenden Herztonen und metalliscliem Plfitschergerauscli in an den Magen grenzenden und aus dem Zerfall von Neugebilden entstandenen Hohlen (Separatabdruck aus der „Wiener mediz. Presse", 1879). Wien, Verlag von Urban & Schwarzenberg, Druck von G. Gistel & Cie, (1880), w 8ce, str. 18.

KORYTKOWSKI Jan ks. Jan Łaski, arcybiskup gnieźnieński, prymas królestwa polskiego i W. księstwa litewskiego (Odbitka z dzieła Liber beneflciorum arcybiskupa Łaskiego). Gniezno, czcionkami J. B. Langiega, 1880, w 4ce, str. 90. 2 marki 50 fanig.

Kosmos czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, pod redakcyą prof. dra Br. Rałziszewskiego, zeszyt III z r. 1880. Liwów, I związkowa druk., w 8ce, str. ?1—120.

Treść: Nowe zdobycze w dziedzinie meeorologii, odczyt prof. dra T. Staneckiego Str. 81—87); Kilka nwag nad wpływem judowy drobinowej na ciężar gatunkowy rwiazków tłuszczowych, przez Br. Lachovicza-(str. 87—92); Przegląd krytyczny todręczników przeznaczonych do wykładu auk przyrodniczych w szkołach średnich, ni. E. Hueckla Botanika, przez prof. J. .. Petelenza (str. 93—101); Notatki nakowe, przez R. Zubera; Kronika nauko'a, przez L. Hodolego, R. Zubera i M. >. Wąsowicza; Wiadomości bieżące; Polka bibliografia przyrodnicza za rok 1879.

KRASICKI Ignacy. Dzieła, wydanie ■sjkompletniejsze ze wszystkich dotych sasowych, tom I—VI (Biblioteka najelniejszych utworów literatury euroejskiej). Warszawa, nakł. i druk. S. ,e-wentala, 1878—1879, w 8ce, str.

[ocr errors]

LANGIE Kazimierz. Wskazówki do obliczania wartości majątków ziemskich,

zebrane przez Kraków, nakł.

autora, druk. Wł. L. Anezyca i Sp., 1880, w 16ce, str. 90 i 2 ni.

LA ROCHEFOUCAULD. Maxymy i myśli moralne, na podstawie ostatnich wydań spolszczył J. J. Finkelliaus. Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickiego 17, druk. Przeglądu tygodniowego, 1880, w 16ce, str. 82. 12 kop.

LIGUOai Alfons Św. O godności i obowiązkach kapłańskich, przekład polski X. W. Z. Tarnopol, nakł. tłómacza, druk. podolska, 1880, w 8ce małej, str. 2 ni., 341 i 4 ni. 1 złr.

List otwarty jednego z wyborców z okręgu Brzesko, Bochnia, Wieliczka, do pana Stanisława Kożrniana. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1880, w 8ce, str. 7. 10 cnt.

LISZT Fr. von. Fr. Chopins Individualitat, frei ins Deutsche tibertragen von Ła Mara (Sammlung musikalischer Vortrage, 14). Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1880, w 8ce, str. 56. 1 marka.

ŁASZCZYŃSEI W. dr. Das Conserviren von Griinmais und anderen Grtiniutter nach neuer Methode, Bericht an Se. Exc. den kónigl. Oberprasidenten der Prov. Posen, Hrn. Geheimr. Giinther, erstattet. Berlin, Wiegandt, Hempel et Parey, 1880, w 8ce, str. 20, z rycinami w texcie. 50 fenig.

ŁĘGOWSKI Joseph dr. Der Hochmeister des deutschen Ordens Konrad von Wallenrod und seine Behandlung in den Quellen und Bearbeitungen der Ordens

geschichte, Inauguraldissertation von

aus West-Preussen (Altpreussische Monatschrift, Band XVII Heft 1 und 2 z r. 1880). Konigsberg in Preussen, Beyer, 1879, w 8ce, str. 32. 1 mar. 20 fenig.

ŁUCZKIEWIC2 H. dr. prof. Wykład popularny o chorobie skrofulicznej, czyli rzecz o przypadłościach tej choroby, jej przyczynach i sposobach uchronienia od niej dzieci, przystępnie opra

cował ..... Warszawa, nakł. autora, druk. Gazety lekarskiej, 1880, w 8ce; str. 1 ni., III i 174. 1 rub. 20 kop.

MALCZEWSKI Antoni. Marya, powieść ukraińska (Biblioteka uniwersalna, IV). Tarnów, druk. Wł. Angelusa, 1880, w 8ce, str. 46.

MALINOWSKI Lucjran. Ślady dyalektyczne w oznaczaniu samogłosek nosowych w kilku zabytkach języka polskiego wieku XV i XVI (Odbitka z tomu VII Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 31.

MAEGRAFF Hugo. Wodociąg, kanalizacya, rozpatrywane pod względem gospodarczym, sanitarnym, ekonomicznym i technicznym, zbiór przepisów, zebrał tłómaczył Józef Słowikowski, magister nauk fizyko-matematycznych, inżynier (Odbitka z Wieku). Warszawa, druk. Wieku, 1880, w 16ce małej, str. 65 i 1 ni. 30 kop.

MICKIEWICZ Ad. Krimi sonettek, lengyel eredetiból ford. Gaspar Imre. Budapest, Tettey Nandor s tarsa, 1880, w 16ce, str. 24. 24 cnt.

MIELNICKI Jan. Listy, ułożył

zastępca przewodniczącego kółka nauczycielskiego w Więzownicy, tomik III (Oświata ludu). Jarosław, nakł. i druk. H. Bohussa, 1880, w 16ce, str. 52 i 1 ni.

Treść: V. Listy z napomnieniem, z usprawiedliwieniem się i z uniewinnieniem; VI. Listy polecające ;* VII. wywiadowcze; VUL w różnych interesach i kupieckie.

MISZKE Juliusz. Wapno hidrauliczne z Łyczany, o jego własnościach i użytku opisał..... rządowo upoważniony inżynier cywilny. Nowy Sącz, nakł. autora, druk. J. Pisza, 1880, w 8ce, str. 16.

Morszyn zdrojowisko solankowo-borowinowe. Lwów, druk. im. Szewczenki, (1880), w 16ce, str. 9 i 3 ni., z rycinami w texcie.

Moskwa a Polska, rozpamiętywania ugodowe. Lwów, nakł. i druk. I związkowej druk., 1880, 8ce, str. 28.

[ocr errors]

NOWICKI U. dr. Dodatki do rozsiedlenia ryb w wodach Galicyi. Kraków, nakł. Towarzystwa rybackiego, druk. W. Korneckiego, 1880, w 8ce, str. 17 i 1 ni.

— Bericht des Vorstandes des Landes - Fischerei - Vereines in Krakau liber die Vereinsthatigkeit im ersten Verein8jahre (Separat-Abdruck aus der Oesterr. ungar. Fischerei Zeitung, dd. Wien 1 April 1880, Nr. 13). Krakau, Selbstverlag, I Wiener Vereins - Buchdruckerei, 1880, w 16ce, str. 24.

OBTUŁOWICZ Ferdynand dr. Zator tętnicy płucnej z przebiegiem nader pomyślnym (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880 (przez pomyłkę 1879), w 8ce, str. 16.

OLLENDOBF. Gramatyka francuska podług metody do użytku młodzieży polskiej zastosowana przez Augusta Świtkowskiego, wydanie drugie. Kraków, nakł. M. Himmelblaua, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce, str. 2 ni., 347 i 1 ni. 1 złr. 60 cnt.

P. Narcyz. Pamiętnik życia jednego ze znakomitych Krzemieńczanów, Narcyza P., z dopełnieniem przez brata Alexandra (Odbitkaz tygodnika „Świt"). Tarnopol, druk. podolska, 1880, w 16ce, str. 43. 35 cnt.

Pamiętnik Akademii umiejętności w Krakowie: Wydziały filologiczny i historyczno-filozoficzny, tom IV. Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1880, w 4ce większej, str. 1 ni. i 233. 6 złr.

Treść: Pieśń Bogarodzica, przez dra Romana Piłata (str. 1—114); Ustawodawstwo kościoła o azylach wobec odnośnych ustaw państwowych, szkic historyczno-kanoniczny, przez prof. dra U. Heyzmanna (str. 115-143); 0 Rocznikach polskich X—XV wieku, napisał Tadeusz Wojciechowski (str. 144—233).

— Akademii umiejętności w Krakowie: Wydział matematy czno-przyrodniczy, tom V. Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1880,

« PoprzedniaDalej »