Obrazy na stronie
PDF

Nakładem księgarni

GEBETHNERA i WOLFFA

w WARSZAWIE

wyszło z druku dzieło p. t.

SJKKOŁJL MASJKY1SISTY

podręcznik dla urzędników
dróg żelaznych i uczniów szkół technicznych,

opracowali

JT. Brosius,

mechanik drogi żelaznej królewsko - pruskiej w Hanowerze,

i IŁ. Koeli,

naczelnik biura technicznego drogi żelaznej kolońsko-mind. w Dortmundzie,

, . tłómaczył z trzeciego wydania

Ludwik Wojno, inżynier-meckanik.

Cena trzech części 4 rs.

Część pierwsza ze 159 drzeworytami i 2 tablicami. Kocieł parowozu i jego uzbrojenie, a mianowicie: Opis ogólny, kształty i wymiary kotła. Skrzynia ogniowa, dymnica i komin, rury płomienne, ankrowanie, powierzchnia rusztu i ogrzewalna. Poziom wodny, zasilanie kotła, pompy i smoczki czyli inźektory. Klapy bezpieczeństwa. Regulowanie ognia. Prowadzenie pary. Świstawki parowe. Iskrochrony. Mycie i czyszczenie kotła.

Część druga ze 364 drzeworytami i 2 tablicami. Parowóz jako maszyna i wóz. Wstęp o ruchu względnym korby i tłoka. Mechanizm kierowniczy. Kulisty Stephensona, Goocha i Allana. Zachowanie się pary od utworzenia się aż do wylot* kominem. Mechanizmy kierownicze o podwójnych suwakach. Regulowanie mechanizmu. Części składowe parowozu. Wiązanie. Podpory kotła. Bufory, haki i przyrządy pociągowe, zgarniacze, osie i koła. Łożyska i maźnice, ressory i wahacze, 'cylindry parowe, tłoki, krzyżulce, przewodniki, korby, drfgi korbowe i wiazary. Ruchy szkodliwe parowozu, różne systemy parowozów, parowozy tendrowe, tendry.

Część trzecia ze 128 drzeworytami. Wiadomości o budowie i explo

atacyi dróg żelaznych. Historya dróg żelaznych. O budowie i urządzeniu

dróg żelaznych. Budowa dolna, budowa wierzchnia, dworce, remizy, stacye wodne.

'Służba ruchu, tabor, telegrafy i sygnały. Narzędzia, zapasy i materyały parowozu

Obsługa parowozu.

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Radziszewskiego.

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1—lJ/2 arkusza druku. — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 30 cnt., półrocznie 2 złr. 20 cnt; dla nieczłonków w Austryi rocznie 6 złr. 30 cnt, półrocznie 3 złr. 20 cnt.; w Warszawie rocznie 4 rs. 50 kop., na prowincyi w Królestwie polskiem i Cesarstwie rosyjskiem z przesyłka 5 rs. 20 kop.; w Niemczech rocznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajcaryi 12 franków. — Cena ogłoszeń wynosi 5 cnt. od wiersza (petit). Adminiatracya we Lwowie w aptćce Z. Rukera ul. Skarbkowska 1. 7. Wszelkie korespondencye i listy dotyczące redakcyi i reklamacye adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wyłącznie Agence Havas, Lafitte et Comp., place de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa.

DWUTYGODNIK MEDYCYNY publicznej i prak

tycznej, organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich, wychodzi w Krakowie dnia lOgo i 25go każdego miesiąca, w objętości 1—1'/a arkusza druku, pod redakcyą dra Janikowskiego, prof. zwycz. Wydziału lek. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zawiera: 1. Artykuły oryginalne z zakresu Medycyny publicznej; 2. Wiadomości higieniczne; 3. Statystykę lekarską i krajową; 4. Wyciągi z pism zagranicznych z zakresu Medycyny sądowej i różnych gałęzi Medycyny praktycznej; 5. Korespondencye; 6. Protokoły posiedzeń Tow. lek', galie; V, Kronikę i Bibliografią.

B0F~ Prenumerata wynosi: W Krakowie rocznie 3 złr., półrocznie 1 złr. 50 c.; z przesyłką pocztową na prowincyi rocznie 3 złr. 30 c., półrocznie 1 złr. 70 c.

Prenumerować można przesyłając pieniądze prenumeracyjne przekazem pocztowym, albo tóż zgłosiwszy się kartą* korespondencyjną do Redakcyi, a ta jeden z pierwszych Nrów przeszłe za zaliczką pocztową/

Biuro Redakcyi; W Krakowie, ul. Górnych Młynów 122.

O.ZI\.0:ŁiA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 8—12 z dnia 21 lutego — 20 marca r. 1880: Rady szkolne miejscowe, przez K... r (8); Pomysł godny naśladowania, przez Z. Sawczyńskiego (8); O. prowadzeniu i kształtowaniu drzew i krzewów owocowych w szkółce, przez A. R. (8, 9); O zamiłowaniu w zawodzie, przez J. Chmielewskiego (9); Metodyczne opracowanie ustępu 87 z Ilgiej książki do czytania, przez J. Bąkowskiego (9); Stan wychowania publicznego w Węgrzech, napisał R. J. Vimpeller (10—12); Teodor Morawski, przez T. N. (10); Chajder, przełożył z niemieckiego dr. T. Gerstmann (10—12); Przebycie północno-wschodniej przeprawy przez Nordenskjólda, streszczenie artykułu W. Nałkowskiego (11, 12); Wiadomości potoczne; inseraty.

U 1\>ZJ^DJNilK czasopismo poświęcone sprawom urzędników wszelkich zawodów, wychodzi w Przemyślu na dniu 10 i 25 każdego miesiąca.

Cena prenumeraty: kwartalnie wraz z przesyłką pocztową 60 cnt., półroczcznie wraz z przesyłką 1 złr. 20 cnt.

Ogłoszenia przyjmuje Adminiatracya za opłatą 6 cnt. od wiersza drobnym drukiem; przy kilkakrotnym umieszczeniu ogłoszenia cena ta zostaje znacznie obniżoną.

iMT Listy i prenumeratę nadsyłać należy: Do redakcyi „Urzędnika." w Przemy siu, rynek główny 1, 69,

KOMITET

kierujący za zgodą Jubilata ogłoszonem już wydawnictwem

KSIĄŻKI PAMIĄTKOWEJ JUBILEUSZU

oznajmia niniejszóm, że prace przygotowawcze są w toku, a zarazem uprasza o nadsyłanie wiadomości o miejscowych obchodach jubileuszowych. Prenumerata wynosi złr. 4 — marek 8 — rubli 3.

Czysty dochód przeznaczony jest na pomnik Adama Mickiewicza, mający stanąć w Krakowie.

Bilety prenumeracyjne zaopatrzone są w podpis skarbnika komitetu, Wgo Adama Miłaszewskiego, i tylko te są ważne.

Adresy wydawnictwa: Adam Miłaszewski, dyrektor Towarzystwa zaliczkowego; księgarnia G. Gebethnera i Spółki w Krakowie.

Kraków, dnia 10 lutego 1880 r.

Wł. L. Anczyc Dr. Adam Bełcikowski A. H. Kirkor Dr. Lucyan Malinowski Adam Miłaszewski X. Ignacy Polkowski Alfred Szczepański Dr. Władysław Wisłocki.

[merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][merged small][ocr errors]

Księgarnia O. GEBETHNERA i Spółki w Krakowie poszukuje:

Encyklopedya powszechna Orgelbranda (wielka),zeszyty: 167,168,169,173,188. KRASZEWSKI J. I. Kalendarz gospodarski na r. 1870. Drezno, w 8ce.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Swlcla,

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors]
[graphic]

III.

iTO"V7-E KSIĄŻKI.

5.

[ocr errors]

Kraków, 1 maja 1880.

764-770 z dnia 19 lutego - 1 kwietnia 1880.

BEŁZA Stanisław. Karol Miarka, kartka z dziejów Górnego Szląska (Odbitka z Tygodnika illustr.). Warszawa, druk. J. Ungra, 1880, w 16ce, str. 59 i 1 rycina. 30 kop.

Czysty dochód autor przeznacza na rzecz dotkniętych klęska głodu Górno-Szlązaków.

BERCHABD Zaroi. Reforma c. k. uprz. gal. Zakładu kredytowego włościańskiego, napisał c. k. notaryusz

w Szczercu (Odbitka z Dziennika polskiego). Lwów. nakl. autora, Księgarnia polska, druk. Dziennika polskiego, 1880, w 8ce małej, str. 32. 25 cnt.

Berlin und Petersburg, preussische Beitrage zur Gescbiehte der russischdeutschen Beziehnngen, zweite unveranderte Auflage. Leipzig, Duncker & Humblot, 1880, w 8ce, str. VI, 2 ni. i 270. 6 marek.

Na str. 57—106: Der połnische Aufstand von 1863; str. 193-270: Warschauer Zustande der Jahre 1863 und 1864.

BEYEB Karol. Skorowidz monet polskich od 1506 do 1825 roku, ułożony

przez w r. 1862, wydany (przez

ks. Ig. Polkowskiego). Kraków, D. E. Friedlein, 1880, w 4ce, str. autografowanych V, 107, 36, tablic I—XXVIII, XXVI—XXXVII i portret autora. 5 zlr. 50 cnt.; na pap. czerpanym 7 złr,

[ocr errors]

des deutschen Parlaments am 24 Juli 1848 (R. Blum's Ausgewahlte Reden und Schriften, 5 Heft). Leipzig, Genossenschafts-Buchdr. in Comm., 1880, w 8ce, str. 16. 10 fenig.

BOUHOTIRS X. Uwagi chrześciańskie na każdy dzień miesiąca, z dodatkiem uwag o miłości boskiej i listu św. Franciszka Xawiera, wyd. dziewiąte. Kraków, nakł. wydawcy, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1880, w 16ce, str. 96. 10 cnt. = 20 fenig.

BRADDON M. E. Drapieżne ptaki, powieść (Dodatek do Biesiady literackiej). Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra, 1880, w 16ce, str. 443. BRANDOWSKI Alfred dr. prof. O róż\ nicy, która zachodziła w złotym wieku ■ literatury rzymskiej między łacińskim językiem gminnym, a poprawnym czyli

klasycznym, ocenił i uzupełnił

Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 44.

Rozbiór pracy dra Bronisława Kruczkiewicza.

BYLICKI Franciszek dr. Stanisław Moniuszko: Widma, Sonety krymskie,

Milda, studyum przez (Odbitka

z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1880, św 8ce, str. 34. 20 cnt.

CHĄDZYŃSKI Jan dr. O leczeniu niei których chorób skórnych, napisał .. ... \ prymaryusz w głównym szpitalu lwows skim (Odbitka z Przeglądu lekarskie>go). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, ! w 8ce, str. 10.

\ CHODYŃSKI Ad. Święty Antoni, wial domość o życiu św. Antoniego pustelnika i św. Antoniego Padewskiego, Oraz nabożeństwo do tych świętych, przez Ad. Ch. Kalisz, nakł. Katarzyny Grabowskiej, Warszawa, druk. A. Ginsa, 1880, w 16ce, str. 147 i 1 ni.

CIESZKOWSKI Hipolit. Zaprojektowane tramwaje warszawskie, koszt ich budowy, wyzysku i dochód, studyum finansowe. Warszawa, nakł. Ekonomisty, druk. Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce małej, str. 43. 60 kop.

« PoprzedniaDalej »