Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]

OGŁOSZENIA.

DZWIGrNIA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckiej; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

PV* Prenumerata z przesyłką pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 złr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się. przy ulicy Wałowej L. 4.

Pod redakcya prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo:

Ja.0om.0o organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; w całej Austryi z przesyłką pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr.; w całych Niemczech z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z przesyłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków.

f)V Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.

[ocr errors]

wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, I piętro,
ma na składzie następujące dzieła:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec
nagłych wypadków chorobowych u dzie-
ci. Lwów, 1877. 24 cnt.

[ocr errors]
[ocr errors]

Pod prasą, lub przygotowuje się do druku:

Biblioteka dla uczniów szkół przemysłowych, tom I. Książka polska

do czytania. — Toż, tom II. Książka niemiecka. CZUBSKI. Śpiewnik szkolny,' część I. Dla ochronek i Iszej klasy. RÓHRING. Sadownictwo (ze „Szkoły"). SAMOLEWICZ Z. dr. Przykłady do tłómaczenia z języka łacińskiego na

polski i z polskiego na łaciński dla Ilgiej klasy gimnaz. Lwów, 1880. 1 złr.

Nowe dzieła

otrzymane na skład -przez księgarnią

G. Gebethnera i Spółki

w KKAKOWIE.

DĘBICKI L. Słowo o biednych i o dobroczynności w Krakowie. 50 cnt.

ELIASZ Walery. Ubiory w Polsce i u sąsiadów, tomu Igo część lsza (do końca XI wieku), w dużej 4ce, str. 19 textu i XI tablic. 3 złr.

— Toż, kolorowane. 8 złr.

GOŁDA Andrzój ks. -Przyczyny upadku materyalnego ludu wiejskiego w Galicyi i W. ks. Krakowskiem. 25 cnt.

— Środki ku zaradzeniu nędzy stanu włościańskiego w Galicyi i W. ks. Krakowskiem. 25 cnt.

GÓRECKI Antoni. Powieść o zającach, bajka polityczna, nigdzie dotychczas nie drukowana, z autografu odpisał dr. W. W. 15 cnt.

Iwar. Partya szachów. Wiersze różne. 2 złr. 50 cnt.

KOSIŃSKI Adam Amilkar. Przewodnik heraldyczny, tom II, zawierający w sobie sto kilkadziesiąt monografij i genealogij znakomitszych rodzin. W oprawie 3 złr. 20 cnt.

Tom I, wydany 1877 r.,jest jeszcze do nabycia po 3 złr. 20 cnt.

ŁUBIEŃSKI Roger hr. Nieurodzaj i głód w Galicyi r. 1879—1880. 25 cnt.

MIEROSZOWSKI Sobiesław hr. O reakcyi i socyalizmie, przez autora Szkicu dwuwiekowej polityki polskiego narodu. 1 złr. 50 cnt.

PELCZAR Józef ks. Pius LX i jego wiek, tom Iszy. Z przedpłatą częściową na tom Ligi 3 złr.

Psałterz Puławski, z kodexu pergaminowego księcia Władysława Czartoryskiego, przedruk homograficzny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. 15 złr.

ZARUBIN Jakub. Rozkład naszych społeczno-ekonomicznych stosunków i zaradcze środki przeciw zubożeniu kraju dla wszystkich stanów. 60 cnt,

[ocr errors]

PRZEGLĄD LEKARfeKI organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego pod redakcyą prof. dra Leona Blumenstoka, wychodzi w objętości średniej l1/, arkusza na tydzień najregularniój.

Prenumerata z przesyłką pocztową bezpośrednią wynosi:

w Austryi w Królestwie polskiem w Cesarstwie we Francyi

i Cesarstwie rosyjskiem niemieckićm i Belgii

rocznie 8 złr. 80 c. 6 rsr. 18 marek 24 frank,

półrocznie 4 „ 40 „ 3 „ 9 „ 12 „

kwartalnie 2 „ 20 „ 1% „ 4'A „ 6 „

W innych krajach według przepisów pocztowych.

9ff*~ Prenumeratę przyjmuję: w Krakowie Administracya, nadto w Warszawie pp. Gebethner i Wolff, w Paryżu p. Adam, Carrefour de la Croix rouge 2.

PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek.

Treść nrów 9, 10 i 12 z dnia 25 lutego — 17 marca 1880: Rozwody i małżeństwa siedmiogrodzkie, przez dra Edw. Rittnera (9, 10); O państwie zwiazkowśm, napisał prof. dr. Fr. Kasparek (9, 10); Przyczynek do kwestyi o śledztwie i areszcie śledczym (12); Przegląd tygodniowy; Praktyka sadowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia.

Nru 11 nie otrzymała red. „Przew. bibliogr.",

« PoprzedniaDalej »