Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]

ryka Kalussowskiego (str. 65—76) i O kredycie ludowym, przez Jana Karłowicza (atr. 77—103); Joinville, fragment historyczny, przez Tadeusza Korzona (st. 104— 110); Gospodarstwo leśne w guberniach zachodnich, przez Juliana Łapickiego (str. 111—169); Kolegium jezuickie w Połocku, przez ks. Antoniego Moszyńskiego (str. 170—182); Przysłowia ukraińskie, przez Ant. Marcinkowskiego (str 183 — 197); Wpływ księżyca na stan pogody, przez Apolinarego* Pietkiewicza (str. 198—218); Mikołaj Rej z Nagłowiec i ks. Józef Wereszczyński, ustęp z większej całości, przez Stanisława Ptaszyckiego (str. 219—247); Kościół św. Anny w Wilnie, wierszem przez Michała Krauzego (str. 249—264); Lista prenumeratorów (str. 266—271).

Ustawa lasowa i ustawy dotyczące polowania, z dodatkiem odnośnych ustaw, rozporządzeń i objaśnień (Ustawodawstwo agraryjne). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, bez wyrażonego drukarza, 1880, w 8ce małej, str. 2 ni., 108 i 1 ni. 1 złr.

VANDEBHEID Chr. Die Salon- Hazardspiele: Naschi - Waschi (Pharao), nebst Winken gegen Falschspieler, Macao-Spiel und Vorsichtsmassregeln dabei, dann polnisch Bank, ferner Angehen oder Maus, nebst Andeutungen gegen das Kosakengift. Wien, Wenedikt, 1880, w 16ce, str. 32.

VECEENSTEDT Edm. dr. Wendische Sagen, MSrchen und aberglaubische Gebrauche, gesammelt und nacherzahlt

von Oberlehrer der alten Spra

clien am Nicolai Gyinnasimri zu Libau (Kurland). Graz, Verlag von Leuschner & Lubensky, Druck von B. G. Teubner in Leipzig, 1880, w 8ce, str. XIX i 499. 10 marek.

WĄSOWICZ Miecz. Dunin dr. Kilka słów o Verryken'a metodzie do wyśledzenia trucizn metalicznych przy toxykologiczno-chemicznych poszukiwaniach (Odbitka z Kosmosu, rocznik IV zeszyt XII). Lwów, (1880), w 8ce, str. 7.

— De la coloration de 1' essence de menthe poivrće par 1' hydrate de chloral (Odbitka z La Kucho pharmaceutique, XXIV). Paris, 1880, w 8ce, str. 4.

[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

KOMITET

kierujący za zgodą Jubilata ogłoszonem już wydawnictwem

KSIĄŻKI PAMIĄTKOWEJ JUBILEUSZU

oznajmia niniejszóm, że prace przygotowawcze są w toku, a zarazem uprasza o nadsyłanie wiadomości o miejscowych obchodach jubileuszowych. Prenumerata wynosi złr. 4 — marek 8 — rubli 3.

Czysty dochód przeznaczony jest na pomnik Adama Mickiewicza, mający stanąć w Krakowie.

Bilety prenumeracyjne zaopatrzone są w podpis skarbnika komitetu, Wgo Adama Miłaszewskiego, i tylko te są ważne.

Adresy wydawnictwa: Adam Miłaszewski, dyrektor Towarzystwa zaliczkowego; księgarnia G. Gebethnera i Spółki w Krakowie.

Kraków, dnia 16 lutego 1880 r.

Wl. L. Anczyc Dr. Adam Bełcikowski A. H. Kirkor Dr. Lucyan Malinowski Adam Miłaszewski X. Ignacy Polkowski Alfred Szczepański Dr. Władysław Wisłocki.

DWUTYGODNIK MEDYCYNY publicznej i prak

tycznćj, organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich, wychodzi w Kraków i e dnia lOgo i 25go każdego miesiąca, w objętości 1—1 '/3 arkusza druku, pod redakcyą dra Janikowskiego, prof. zwycz. Wydziału lek. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zawiera: 1. Artykuły oryginalne z zakresu Medycyny publicznej; 2. Wiadomości higieniczne; 3. Statystykę lekarska i, krajowa; 4. Wyciągi z pism zagranicznych z zakresu Medycyny sądowej i różnych gałęzi Medycyny praktycznej; 5. Korespondencye; 6. Protokoły posiedzeń Tow. lek. galie; 7. Kronikę i Bibliografią.

BMP* Prenumerata wynosi: W Krakowie rocznie 3 złr., półrocznie 1 złr. 50 c.; z przesyłką pocztową na prowincyi rocznie 3 złr. 30 c., półrocznie 1 złr. 70 c.

Prenumerować można przesyłając pieniądze prenumeracyjne przekazem pocztowym, albo tez zgłosiwszy się kartą korespondencyjną do Kedakcyi, a ta jeden z pierwszych Nrów przeszłe za zaliczką pocztową.

Biuro Redakcyi; W Krakowie, ul. Górnycn Młynów 122.

Księgarnia G. GEBETHNERA i SPÓŁKI w KRAKOWIE poszukuje:

Attaenaeum, pismo zbiorowe, poświęcone hisroryi, filozofii, literaturze i sztukom, wydawane przez J. I. Kraszewskiego w Wilnie. Rok 1848, 1849, 1850.

KOŹMIAN Kajetan. Pamiętniki, tom III (trzeci). Kraków, 1865.

KULICZKOWSKI A. Zarys'dziejów literatury polskiej. Lwów, 1872.

Przegląd polski z listopada 1879 r.

SADOWSKI J. N. Drogi handlowe "greckie i rzymskie. Kraków, 1876.

SZUJSKI Józef. Dzieje Polski, tom 1 i 2.

TRZASKOWSKI Bronisław. Nauka o pierwiastkach i[ żródłosłowach języka polskiego. Kraków, 1865.

WAGENFELD N. Nauka leczenia zwierząt domowych. Warszawa, 1840.

Wyszedł świeżo z druku w Warszawie:

PZE WODNIK HERALDYCZNA

Y tom II, 1

1 ułożony przez A.A. Am. Kosińskiego, 1

I' zawierający w sobie I

STO KILKADZIESIĄT MONOGRAFIJ i GENEALOGU ZNAKOMITSZYCH RODZIN. Cena exemplarza w oprawie rs. 2 kop. 40, z przesyłka rs. 2 kop. 50. Skład główny w księgarni M. Gliicksberga, ulica Nowy Świat Nr. 55. Do nabycia znajduje się we wszystkich księgarniach w Warszawie i na prowincyi. Część I, wydana w r. 1877, jest jeszcze do nabycia po rs. 2 kop. 40 w Warszawie, a rs. 2 kop. 50 z przesyłkę.

gsjp Skład główny na Galicya w księgarni "VB G. GEBETHNERA i SPÓŁKI w KRAKOWIE. . Cena exempl. 3 złr. 20 cnt, z przesyłką pod opaską rekomendowaną 3 złr. 40 cnt. Także cena części I, wydanej w r. 1877, 3 złr. 20 cnt., z przesyłką pod opaską rekomendowaną 3 złr. 40 cnt.

PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek.

Treść nrów 5—8 z dnia 28 stycznia — 18 lutego 1880: O państwie związkowem, napisał prof. dr. Fr. Kasparek (5—8); Rozwody i małżeństwa siedmiogrodzkie, przez dra Edw. Rittnera (7, 8); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia.

PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno - naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 30—33 z dnia 21 stycznia — 11 lutego 1880: O materyi żyjącej, jćj własnościach i objawach, przez G. J. Allmana, przeł. dr. A. Wrześniowski (30— 33); Loddigesia mirabilis, przez Wł. Taczanowskiego (30); Z powodu jubileuszu Karola Rittera, reformatora geografii powszechnej, napisał E. Swiężawski (30); Nawozy chemiczne, dobytek i gnój, przez L. Jastrzębowskiego (30—33); Historya poglądów chemicznych, przez A. Wurtza (30—33); O materyi promienistej, odczyt W. Crookesa, przełożył A. Thieme (31—33); Kronika.

DZIEŁA OTRZYMANE NA SKŁAD GŁÓWNY
przez księgarnią

G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie.

BARTOSZEWICZ Julian. Szkice z czasów saskich. Kraków, 1880. 3 złr. 50 cnt.

BEGEY Atillio. Polska i Akademia historyi i literatury polskiej i słowiańskiej we Wszechnicy Bolońskiej, tłómaczenie z włoskiego. Lwów, 1880. 30 cnt.

ESTREICHER Karol dr. Pięćdziesiąt lat pracy J. I. Kraszewskiego (1830— 1879), abecadłowe i chronologiczne zestawienie 50-letniej działalności naukowej i literackiej jubilata, z wymienieniom wszystkich wydań dzieł jego i przekładów na obce języki, wydanie drugie pomnożone. Na wstędze -9 metrów długiej, zwiniętej w rulon. 1 złr. 50 cnt. — Toż, na wielkim arkuszu. 1 złr. 20 cnt.

GOŁDA Andrzej ks- Przyczyny upadku materyalnego ludu wiejskiego w Galicyi i W. ks. Krakowskiem. Kraków, 1880. 25 cnt.

Iwar. Partya szachów. Wiersze różne. Kraków, 1880. 2 złr. 50 cnt.

LANGIE Karol. Ogród warzywny, jego urządzenie i pielęgnowanie roślin warzywnych, na żądanie komitetu Towarzystwa gosp.-roln. krakowskiego, wydanie drugie. Kraków, 1880. 1 złr.

ŁUBIEŃSKI Roger hr. Nieurodzaj i głód w Galicyi r. 1879—1880. Kraków, 1880. 25 cnt.

MICKIEWICZ Adam. Pisma, wydanie zupełne ozdobione portretem autora,

11 tomów. Paryż, 1861, w dużej 8ce, na papierze welino.-ym. Cena 27 złr. Treść I. Ballady i romanse. Sonety. Powiastki i bajki. Wiersze różne.

II. Grażyna. Konrad Wallenrod. Giaur. Sonety krymskie. Zdania i uwagi. HI. Dziady w 4ch częściach. IV. V. Pan Tadeusz. VI. Artykuły literackie. Artykuły polityczne.

Cena oddzielnie 6ciu tomów, zawierających pisma poetyczne, 18 złr.

VII—XI. Cours de littćrature slave, professe au College de France. Histoire politiąue et litteraire (1840—1842). L'eglise officielle et le messianisme (1842—1843).

Cena oddzielnie 5ciu tomów, zawierających kurs literatury słowiańskiej, 9 złr. MIEROSZOWSKI Sobiesław hr. O reakcyi i socyalizmie, przez autora Szkicu dwuwiekowej polityki polskiego narodu. Kraków, 1879. 1 złr. 50 cnt.

WARMSKI M. St. dr. Die grosspolnische Chronik, eine Quellenuntersuchung. Krakau, 1879. 1 złr.

WIERCISZEWSKI Wł. ks. Żywoty świętych, zeszyt 1 i 2. Przedpłata na

12 zeszytów 1 złr. 80 cnt.

« PoprzedniaDalej »